Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu tuyển chọn cây đầu dòng và một số biện pháp kỹ thuật nhân giống, trồng mới chè Shan vùng núi cao tỉnh Bắc Kạn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tuyển chọn cây đầu dòng và một số biện pháp kỹ thuật nhân giống, trồng mới chè Shan vùng núi cao tỉnh Bắc Kạn

  Ðề Nghiên cứu tuyển chọn cây đầu dòng và một số biện pháp kỹ thuật nhân giống, trồng mới chè Shan vùng núi cao tỉnh Bắc Kạn
  MỤC LỤC
  MỜ ĐÀU I
  1. Tính cấp thiết cùa đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cửu 3
  3. Ý nghĩa khoa học và thực ti en của để tài 4
  4. Phạm vi nghiên cứu 4
  5. Những đóng góp mới của luận án 4
  Chuơng I: TỎNG QUAN TÀI LIỆU 6
  1.1. Cơ SỜ khoa học và thục tiễn cùa đề tài 6
  LI.Ị. Cơ sờ khoa học 6
  ì.1.2. Cơ sở thực tiễn 8
  1.2. Tình hình sản xuất chè trên thể giới và trong nưóc 9
  J.2. ì. Tình hình sản xuât chè trên thê giới 9
  7.2.2. Tình hình sản xuất chè ờ Việt Nam 12
  1.3. Tình hình nghiên cứu chè trên thế giới 14
  1.4. Tình hình nghiên cứu chè trong nước 17
  ỉ.4.1. Tình hình nghiên cứu vế giong chè 17
  1.4.2. Tình hình nghiên cứu vế nhân giồng vô tỉnh chè 21
  1.4.3. Kết quả nghiền cứu đặc điềm sinh trưởng phát triền của
  cầy chè 24
  1.5. Những kểt luận rút ra tử tồng quan nghiên cứu tài liệu 29
  1.5. ì. về nghiên cứtt chọn lọc cây đầu dòng 29
  7.5.2. vế nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển của cây
  chè Shan 29
  Chương 2: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU 31
  2.1. Vật liệu nghiên cứu 31
  ỉv
  2.2. Thời gian, địa điềm nghiên cứu 31
  2.3. Nội dung nghiên cửu 31
  2.4. Phương pháp nghiên cửu 32
  2.4. ỉ. Phương pháp điếu tra, thu thập sổ liệu 32
  2.4.2. Phương pháp điêu tra tuyên chọn cây chè Shan đầu dòng 32
  2.4.3. Nghiền cứtt đánh giá, khả năng nhân giông vô tính bổng
  phương pháp giâttĩ cành của các cây chè Shan đẩu dòng 35
  2.4.4. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật giâm cành chè Shan vừng
  núi cao tỉnh Bẳc Kợn 35
  2.4.5. Nghiên cứt4 một sổ biện pháp kỹ thuật trồng mới chè Shan theo
  phươììg thức trồng tùng 37
  2.4.6. Thử nghiệm một sổ kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất
  phái triển chè Shan ờ Bắc Kạn 39
  2.5. Phương pháp xừ lý số liệu 39
  Chuơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN cứu 40
  3.1. Điểu kiên tự nhiên có ảnh hường đển sàn xuất chè ở Bằng Phúc 40
  3.1.L Vĩ trí địa ỉý 40
  3.1.2. Điếtt kiện địa hình, đắt đai 40
  3. Ị.4. Những kết luận rứt ra từ kết quả điêu tra điểu kiện tự nhiên có
  ảnh hường đến sản xuất chè ở Bằng Phức 44
  3.2. Tình hình sản xuất và chế biến chè ở Bằng Phúc 45
  3.2. ì. Tình hình diện tích và phân loại chề ờ Bổng Phúc 45
  3.2.2. Tập quán canh tác và chế biên chè ở Băng Phức 46
  3.2.3. Những kết luận rứt ra từ kết quả điểu tra tình hình sản xuất, chế
  biến chè ở Bằng Phức 47
  3.3. Kết quả tuyền chọn cây chè Shan đầu dòng ở Bằng Phúc 47
  3.3. ỉ. Kết quả tuyển chọn cây chè Shan đẩu dòng ở Bằng Phúc 48
  3.3.2. Đặc điểm hình thái CỈUỈ các cây chè Shan đầu dòng 49
  3.3.3. Đặc điềm sinh trưởng của các cầy chè Shan đẩu dòng 56
  3.3.4. Khả năng cho năng suât của các cầy chè Shan đầu dòng 58
  3.3.5. Chât lượng chè nguyên liệu và chề thành phâm CỈUÍ những cây
  chè Shan đẩu dòng 59
  3.3.6. Kêĩ quả nghiên cứu khả năng nhân giong của các cầy chè Shan
  đấu dòng 62
  3.4. Kết quả nghiên cứu một so biện pháp nâng cao tỷ lệ sồng, tỷ lệ xuất
  vườn cho vườn ươm giâm cành chè Shan ở vùng núi cao 72
  3.4. ỉ. Kêĩ quả nghiên cứu xác định thời vụ giâm cành thích hợp chơ
  chè Shan ờ Bằng Phúc huyện Chợ Đồn rình Bắc Kọn 72
  3.4.2. Kêt quả nghiền cứtt ảnh hưởng cỉia một sổ hợi phân bón đến tỳ'
  lệ sống, tỷ lệ xuất vườn và chất lượng cây xuất vườn ctìa chè giâm cành 76
  3.4.3. Kêt quả nghiên cứu ỉiếu lượng bón phân và sổ lần bón phân
  thích hợp chơ chè Shan giâm cành 80
  3.5. Kết quà nghiên cứu một sổ biện pháp kỹ thuật trồng mới chè Shan
  theo phuơng thức trồng rừng 84
  3.5. L Kêĩ quả nghiền cứtt ảnh hưởng cỉia chiếu cao cây con đên sinh
  trưởng nương chè trồng mới theo phương thức trồng ỉửng 84
  3.5.2. Kêĩ quà nghiền cứu ảnh hường của trồng chè trẽn một sổ nền canh tấc khác nhau đên sinh trường ctia cây chè Shan thời kỳ* kiến thiết cơ bán 91
  3.6. Thừ nghiệm một so kết quả nghiên cửu vào sản xuất, phát triển chè
  Shan ờ Bắc Kan 94
  3.6. ỉ. ứng dmg kêt quà nghiên cứu và xây dựng mô hình nhân giông
  chè Shan bổng hình thức giâm cành 95
  vỉ
  3.6.2. Kêt quả thử nghiệm trông chè trên các tiên canh tác khác nhau
  tại xã Bằng Phúc Huyện Chợ Đồn rình Bắc Kạn 96
  3.6.3. Xây dựng vườn cây đầu dòng phỉẩic vụ cho kế hoạch phát triền
  chè Shatì ở Bắc Kợn 97
  KÉT LUẬN VÀ ĐẺ NGHỊ 100
  1. Kểt luận 100
  2. Để nghị 101
  CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐÈ TÀI ĐÃ CÔNG BÓ 102
  TÀI LIỆU THAM KHÃO 103


  Xem Thêm: Nghiên cứu tuyển chọn cây đầu dòng và một số biện pháp kỹ thuật nhân giống, trồng mới chè Shan vùng núi cao tỉnh Bắc Kạn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tuyển chọn cây đầu dòng và một số biện pháp kỹ thuật nhân giống, trồng mới chè Shan vùng núi cao tỉnh Bắc Kạn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status