Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Luận án tiến sĩ năm 2012
  Đề tài: Hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  MỤC LỤC . ii
  DANH MỤC CÁC TỪVIẾT TẮT v
  DANH MỤC SƠ ĐỒBẢNG BIỂU vi
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀKIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN . 8
  1.1 Thịtrường chứng khoán và công ty niêm yết trên thịtrường chứng khoán
  với quản lý 8
  1.1.1 Tổng quan vềthịtrường chứng khoán . 8
  1.1.2 Công ty niêm yết trên thịtrường chứng khoán 10
  1.2 Lý luận chung vềkiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên
  thịtrường chứng khoán 19
  1.2.1 Đặc điểm chung kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên
  thịtrường chứng khoán . 19
  1.2.2 Qui trình kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị
  trường chứng khoán 32
  1.2.3 Kiểm toán một sốphần hành đặc trưng trong kiểm toán báo cáo tài chính
  của các công ty niêm yết . 44
  1.3 Kinh nghiệm quốc tếvềkiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm
  yết trên thịtrường chứng khoán 55
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 70
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA
  CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT
  NAM . 71
  2.1 Đặc điểm thịtrường chứng khoán Việt Nam và công ty niêm yết trên thị
  trường chứng khoán Việt Nam với kiểm toán báo cáo tài chính 71
  2.1.1 Tổng quan vềthịtrường chứng khoán Việt Nam . 71
  2.1.2 Công ty niêm yết trên thịtrường chứng khoán Việt Nam . 73
  2.2 Tình hình kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết trên thịtrường
  chứng khoán Việt Nam . 77
  2.2.1 Đặc điểm chung vềkiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên
  thịtrường chứng khoán Việt Nam . 77
  2.2.2 Tình hình thực hiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính trong các công ty
  niêm yết trên thịtrường chứng khoán Việt Nam . 87
  2.2.3 Tình hình thực hiện kiểm toán khoản mục vốn đầu tưcủa chủsởhữu, khoản
  mục lợi nhuận và báo cáo tài chính hợp nhất trong kiểm toán báo cáo tài chính các
  công ty niêm yết . 131
  2.3 Đánh giá chung thực trạng kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm
  yết trên thịtrường chứng khoán Việt Nam 145
  2.3.1 Những mặt đã đạt được của kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm
  yết trên thịtrường chứng khoán Việt Nam hiện nay . 145
  2.3.2 Những mặt hạn chếcủa kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết
  trên thịtrường chứng khoán Việt Nam hiện nay . 147
  2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến những hạn chếtrong kiểm toán báo cáo tài chính các
  công ty niêm yết trên thịtrường chứng khoán Việt Nam . 154
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 164
  CHƯƠNG 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM
  TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN
  THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM . 166
  3.1 Sựcần thiết và phương hướng hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính của
  các công ty niêm yết trên thịtrường chứng khoán Việt Nam . 166
  3.1.1 Sựcần thiết phải hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm
  yết trên thịtrường chứng khoán Việt Nam 166
  3.1.2 Phương hướng hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm
  yết trên thịtrường chứng khoán Việt Nam 175
  3.2 Giải pháp hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết
  trên thịtrường chứng khoán Việt Nam 187
  3.2.1 Hoàn thiện cơsởpháp lý liên quan kiểm toán báo cáo tài chính của các công
  ty niêm yết trên thịtrường chứng khoán Việt Nam 187
  3.2.2 Hoàn thiện nội dung và phương pháp kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo
  cáo tài chính các công ty niêm yết trên thịtrường chứng khoán Việt Nam 190
  3.2.3 Hoàn thiện kiểm toán các phần hành đặc thù trong kiểm toán báo cáo tài
  chính các công ty niêm yết trên thịtrường chứng khoán Việt Nam 201
  3.2.4 Hoàn thiện việc kiểm soát chất lượng cuộc kiểm toán và xây dựng văn hóa
  doanh nghiệp của công ty kiểm toán . 202
  3.2.5 Nâng cao chất lượng kiểm toán viên đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế . 203
  3.2.6 Hoàn thiện hệthống kiểm soát nội bộcủa các công ty niêm yết trong quan hệ
  hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thịtrường
  chứng khoán 209
  3.2.7 Hoàn thiện đối tượng kiểm toán trong quan hệhoàn thiện và nâng cao chất
  lượng kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thịtrượng chứng
  khoán . 214
  3.3 Các kiến nghịthực hiện các giải pháp hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài
  chính của các công ty niêm yết trên thịtrường chứng khoán Việt Nam . 218
  KẾT LUẬN CHƯƠNG III . 221
  KẾT LUẬN CHUNG 222
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ . 224
  DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 225

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của Đềtài
  Trong nền kinh tếthịtrường, các doanh nghiệp (DN) muốn tồn tại, phát triển
  cần xác định đúng đắn các nguồn lực kinh tế đang nắm giữcũng nhưxu hướng phát
  triển của thịtrường từ đó đưa ra các các quyết định kinh doanh phù hợp đạt mục
  tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Một trong các điều kiện đểDN thực hiện mục tiêu đó là
  phát triển thịtrường vốn một cách đáng tin cậy và bền vững. Hiện nay, DN có rất
  nhiều lựa chọn nhằm mởrộng thịtrường vốn trong đó thông qua thịtrường chúng
  khoán (TTCK) với sựtham gia của các nhà đầu tưtrong và ngoài nước là kênh thu
  hút vốn tiềm năng, hiệu quả.
  Yêu cầu vềvốn thúc đẩy thịtrường vốn không ngừng phát triển. Từ đó, sựra
  đời của TTCK là một tất yếu khách quan, khi các tổchức tài chính trung gian đã có
  trước đây không thể đảm nhận tốt vai trò cung ứng vốn cho nền kinh tế. TTCK là
  một thịtrường cao cấp, hoạt động của thịtrường có những yêu cầu rất khác biệt so
  với các thịtrường truyền thống nhưthịtrường hàng hoá dịch vụ, thịtrường lao
  động : Hàng hoá lưu thông, mua, bán trên thịtrường là chứng khoán. Đây là các
  công cụchu chuyển vốn của nền kinh tế, những hoạt động kinh doanh trên TTCK
  dựa vào thông tin là chính, lấy niềm tin làm cơsởcho sựtồn tại và phát triển của thị
  trường. Trong các loại thông tin được cung cấp trên thịtrường, thông tin kếtoán
  được cung cấp dưới dạng các báo cáo tài chính (BCTC) là những thông tin có vai
  trò quan trọng đặc biệt: Nó có ảnh hưởng lớn đến mối quan hệcung – cầu chứng
  khoán, là động lực cho quyết định mua vào, bán ra của nhà đầu tưtrên thị
  trường sau khi phân tích các BCTC được công bố. Mặt khác đứng trên phương
  diện vĩmô nền kinh tế, những thông tin kếtoán của các công ty niêm yết (CTNY)
  cũng phần nào nói lên tình hình chung của toàn nền kinh tế, tình hình sức khoẻtài
  chính quốc gia.
  Chính vì những lý do trên, yêu cầu đầu tiên của TTCK là phải xây dựng
  được một hệthống thông tin tài chính có chất lượng, một mạng lưới công bốthông
  tin hiện đại và rộng khắp không chỉnhằm công bốthông tin có chất lượng cao, mà
  còn phải truyền thông tin nhanh chóng, kịp thời, đồng thời phải làm cho các chủthể
  hoạt động kinh doanh trên thịtrường có quyền bình đẳng trong việc tiếp nhận thông
  tin. Một trong những yếu tốgóp phần đảm bảo thông tin công bốcủa các CTNY
  được tin cậy là thông qua hoạt động kiểm toán BCTC của các CTNY.
  TTCK Việt Nam trong những năm gần đây đã có sựbiến đổi mạnh mẽcảvề
  sốlượng và chất lượng. Với sựtham gia của rất nhiều CTNY và sựra đời của hàng
  trăm công ty chứng khoán đã thểhiện nhu cầu TTCK Việt Nam phát triển vượt bậc.
  Cùng với sựphát triển trên, minh bạch hóa thông tin tài chính của các CTNY đang
  trởthành nhu cầu cấp bách đối với những người sửdụng. Tuy nhiên độtin cậy của
  thông tin được cung cấp là điều quan tâm chủyếu của các cơquan quản lý nhà nước
  và các nhà đầu tư. Đểgóp phần đảm bảo tính trung thực, hợp lý và hợp pháp của
  thông tin được công khai của các tổchức niêm yết trên TTCK, Nhà nước Việt Nam
  yêu cầu các CTNY trên TTCK Việt Nam phải bắt buộc kiểm toán BCTC hàng năm
  do kiểm toán độc lập thực hiện.
  Hiện nay, TTCK Việt Nam còn non trẻvà có rất nhiều biến động phức tạp: Số
  lượng các CTNY ngày càng gia tăng, hàng hóa trên TTCK đa dạng, phong phú và
  phức tạp. Bên cạnh đó, việc thu hút và mởrộng thịtrường vốn của các CTNY còn
  rất nhiều khó khăn do các nguyên nhân khách quan và chủquan: Đối với Nhà nước,
  việc quản lý vĩmô đối với TTCK còn bất cập cảvềchính sách và thực thi chính
  sách; Các CTNY (người gọi vốn) chưa chủ động nắm bắt thịtrường nhất là nhu cầu
  và mong muốn của nhà đầu tư; Với các nhà đầu tư, việc phân tích thịtrường và tình
  hình tài chính của các CTNY chưa hiệu quảcùng với tâm lý dè dặt, e ngại đã cản
  trởhọrất nhiều trong việc sửdụng hiệu quảnguồn vốn của mình. Nhằm đảm bảo
  cho thịtrường hoạt động lành mạnh, phát triển và đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm
  của các chủthểtham gia TTCK, việc cung cấp thông tin vềtình hình tài chính của
  các CTNY phải trung thực, hợp lý và hợp pháp là rất cấp bách. Tuy nhiên, hiện nay
  việc kiểm toán BCTC của các CTNY còn nhiều bất cập cảvềlý luận và thực tiễn.
  Trong tình hình đó và với xu hướng hội nhập kinh tếthếgiới nói chung và trong
  lĩnh vực kiểm toán nói riêng càng đòi hỏi việc cụthểhóa lý luận vềkiểm toán
  BCTC các CTNY và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán.
  Nhận thức được tính cấp bách nêu trên, Tác giảmạnh dạn đi vào nghiên cứu
  Luận án với Đềtài “ Hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm
  yết trên thịtrường chứng khoán Việt Nam”.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Mục tiêu của Luận án là nghiên cứu cụthểhóa lý luận chung của kiểm toán
  vào kiểm toán BCTC của các CTNY kết hợp với đánh giá thực trạng công tác kiểm
  toán BCTC các CTNY trên TTCK Việt Nam để đưa ra một sốgiải pháp và kiến
  nghịnhằm hoàn thiện kiểm toán BCTC của các CTNY trên TTCK Việt Nam, góp
  phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng kiểm toán nói chung tại Việt Nam hiện nay.
  Luận án nghiên cứu cụthểhóa lý luận chung vềTTCK, hoạt động của CTNY
  trên TTCK, Luận án nghiên cứu phát triển lý luận vềkiểm toán BCTC của các
  CTNY cùng kinh nghiệm của các nước có thểáp dụng vào Việt Nam. Trên cơsở
  đó, Luận án phân tích thực trạng kiểm toán BCTC của các CTNY trên TTCK Việt
  Nam, đánh giá những mặt đã đạt được, những tồn tại và nguyên nhân của những
  hạn chếtrong kiểm toán BCTC của các CTNY trên TTCK Việt Nam. Từnghiên
  cứu lý luận và thực tế đó, Tác giảnêu ra các giải pháp và kiến nghịnhằm hoàn thiện
  kiểm toán BCTC của các CTNY trên TTCK Việt Nam hiện nay.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Về đối tượng nghiên cứu, Đềtài tập trung nghiên cứu lý luận kiểm toán BCTC
  của các DN từ đó đi sâu vào kiểm toán BCTC của các CTNY trên TTCK Việt Nam.
  CTNY được Tác giảnghiên cứu trong Đềtài là công ty cổphần – công ty
  được quyền phát hành cổphiếu và trái phiếu ra thịtrường chứng khoán.
  Vềphạm vi nghiên cứu, Đềtài tập trung vào kiểm toán BCTC của các CTNY
  (công ty cổphần) trên TTCK do các công ty kiểm toán (CTKT) độc lập thực hiện
  trong quan hệvới bộphận kiểm toán nội bộcùng việc quản lý rủi ro của các CTNY.
  Trong mối quan hệ đó, Luận án cũng chú trọng đến quan hệgiữa kiểm toán BCTC  DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. Tiếng Việt
  1. AASC, A&C, Deloitte, Ernst & Young (2010), Hồsơkiểm toán, các văn
  bản đào tạo nội bộ.
  2. Alvin A.Aren và James K. Loebbecke (1995),Kiểm toán,Nhà xuất bản
  Thống kê.
  3. Trần ThịKim Anh (2008), Việt Nam hội nhập kinh tếquốc tếtrong lĩnh
  vực dịch vụkếtoán, kiểm toán - thực trạng và giải pháp, Luận án tiến sĩ,
  Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.
  4. Lê Quang Bính (2008), Từgóc nhìn kiểm toán – Thửtìm hiểu nguyên nhân
  TTCK Việt Nam liên tục điều chỉnh giảm, Tạp chí Kiểm toán, 3, tr.15-18.
  5. BộTài chính (1999), Quyết định 120/1999/QĐ-BTC ban hành Chuẩn mực
  Kiểm toán Việt Nam đợt 1, Trang Web của BộTài chính.
  6. BộTài chính (2001), Quyết định 143/2001/QĐ-BTC ban hành Chuẩn mực
  Kiểm toán Việt Nam đợt 3, Trang Web của BộTài chính.
  7. BộTài chính (2003), Quyết định 195/2003/QĐ-BTC ban hành Chuẩn mực
  Kiểm toán Việt Nam đợt 5, Trang Web của BộTài chính.
  8. BộTài chính (2004), Hệthống văn bản pháp luật vềKiểm toán Việt Nam,
  NXB Tài chính, Hà Nội.
  9. BộTài chính (2005), Quyết định 101/2005/QĐ-BTC ban hành Chuẩn mực
  Kiểm toán Việt Nam đợt 7, Trang Web của BộTài chính
  10. BộTài chính (2005), Quyết định 87/2005/QĐ-BTC ban hành Chuẩn mực
  Đạo đức nghềnghiệp Kếtoán, Kiểm toán Việt Nam, Trang Web của Bộ
  Tài chính
  11. BộTài chính (2005), Quyết định 87/2005/QĐ-BTC ban hành Chuẩn mực
  Đạo đức nghềnghiệp Kếtoán, Kiểm toán Việt Nam, Trang Web của Bộ
  Tài chính
  12. BộTài chính (2010), Thông tư09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010, Trang
  Web của BộTài chính
  13. Bộmôn Kiểm toán-Khoa Kếtoán-Trường Đại học Kinh tếthành phốHồ
  Chí Minh (2011),Giáo trình Kiểm toán, NXB Lao động xã hội
  14. Ngô ThếChi, Bùi Văn Mai (2006), Giải pháp phát triển kiểm toán độc lập
  ởViệt Nam đến năm 2015, Đềtài nghiên cứu cấp Nhà nước
  15. Chính phủ(1994), Nghị định Số07/1994/NĐ-CP ngày 29/01/1994, Trang
  Web: Http//www.luatvietnam.com
  16. Chính phủ(2004), Nghị định Số105/2004/NĐ-CP, Trang Web:
  Http//www.luatvietnam.com
  17. Chính phủ(2005), Nghị định Số133/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005, Trang
  Web: Http//www.luatvietnam.com
  18. Chính phủ(2007), Nghị định Số14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007, Trang
  Web: Http//www.luatvietnam.com
  19. Chính phủ(2009), Nghị định Số30/2009/NĐ-CP ngày 30/3/2009, Trang
  Web: Http//www.luatvietnam.com
  20. Chính phủ(2010), Nghị định Số84/2010/NĐ-CP ngày 02/8/2010, Trang
  Web: Http//www.chinhphu.com
  21. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụTin học – AISC (2007), Báo cáo
  kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2006, 2007 của Công ty Cổphần Bông
  Bạch Tuyết
  22. Nguyễn Thị Đông (2006), Giáo trình Kếtoán Công ty,NXB Đại học Kinh tế
  quốc dân
  23. EURO-TAPVIET (2000), Chuẩn mực Kếtoán quốc tế, NXB Tài chính.
  24. EURO-TAPVIET (2000), Chuẩn mực Kiểm toán quốc tế, NXB Tài chính
  25. EURO-TAPVIET (1998), Sổtay Kiểm toán viên, NXB Tài chính.
  26. EURO-TAPVIET (2000), Cẩm nang Kiểm toán viên, NXB Tài chính.
  27. Hoàng ThịViệt Hà (2009), Một sốvấn đềcông tác kếtoán tài chính tại các
  CTNY trên TTCK Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán, 17,
  tr.38-44.
  28. Hiệp hội kiểm toán viên hành nghề(2011), Báo cáo tổng kết kỷniệm 20
  năm ra đời hoạt động kiểm toán
  29. Hội đồng Biên soạn Từ điển Quốc gia (2003), Từ điển Bách khoa Việt
  Nam, Nhà xuất bản Chính trịQuốc gia
  30. Hugh A.Adams và ĐỗThùy Linh (2005), Hội nhập với các nguyên tắc kế
  toán và kiểm toán quốc tế,NXB Chính trịQuốc gia
  31. Http://www.chinhphu.vn(Trang tin điện tửcủa Chính phủViệt Nam) / Hệ
  thống văn bản
  32. Http://www.HNX.vn (Trang tin điện tửcủa SởGiao dịch Chứng khoán Hà
  Nội)/ Danh sách công ty niêm yết
  33. Http://www.HSX.vn (Trang tin điện tửcủa SởGiao dịch Chứng khoán
  thành phốHồChí Minh) / Danh sách công ty niêm yết.
  34. Http://www.stox.vn(Trang tin điện tửvềThông tin tài chính,chứng khoán
  chuyên sâu)/ Công ty
  35. Http://www.luatvietnam.vn(Trang tin điện tửvềLuật Việt Nam)/ Tìm kiếm
  văn bản.
  36. Http://www.mof.gov.vn(Trang tin điện tửcủa BộTài chính)/Hệthống
  văn bản
  37. Http://www.thanhtra.gov.vn(Trang tin điện tửcủa Thanh tra Chính phủ) /
  Trang chủ
  38. Http://www.gso.gov.vn(Trang tin điện tửcủa Tổng cục Thống kê)/ Cơsở
  dữliệu.

  Xem Thêm: Hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status