Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Tàu Dịch vụ Dầu khí giai đoạn 2009-2015

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Tàu Dịch vụ Dầu khí giai đoạn 2009-2015

  Đề tài: Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Tàu Dịch vụ Dầu khí giai đoạn 2009-2015
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN
  DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ
  TÓM TẮT LUẬN VĂN
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1
  1.1. Khái niệm 2
  1.1.1. Khái niệm về chiến lược. 2
  1.1.2. Khái niệm về chiến lược kinh doanh 2
  1.1.3. Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp 4
  1.1.4. Đặc trưng của chiến lược kinh doanh 9
  1.1.5. Nội dung cơ bản của chiến lược kinh doanh 10
  1.1.6. Phân biệt hoạch định chiến lược với xây dựng kế hoạch 10
  1.2. Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh. 12
  1.3. Phân tích các căn cứ để hình thành chiến lược. 12
  1.3.1. Phân tích môi trường vĩ mô 13
  1.3.1.1. Phân tích môi trường kinh tế. 14
  1.3.1.2. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố chính phủ và chính trị 15
  1.3.1.3. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố xã hội 16
  1.3.1.4. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên. 16
  1.3.1.5. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ. 17
  1.3.2. Phân tích môi trường ngành 18
  1.3.2.1. Phân tích đối thủ cạnh tranh hiện có. 18
  1.3.2.2. Phân tích áp lực của khách hàng. 19
  1.3.2.3. Phân tích áp lực của nhà cung ứng. 20
  1.3.2.4. Phân tích các đối thủ tiềm ẩn. 20
  1.3.2.5. Phân tích áp lực của sản phẩm mới thay thế. 21
  1.3.3. Phân tích nội bộ 21
  1.4. Hình thành chiến lược. 23
  1.4.1. Hình thành mục tiêu chiến lược tổng thể. 23
  1.4.2. Hình thành các chiến lược bộ phận 25
  1.4.2.1. Mô hình phân tích SWOT 25
  1.4.2.2. Mô hình BCG (Boston Consulting Group). 30
  1.4.2.3. Mô hình Mc. Kinsey. 33
  1.5. Phân loại chiến lược kinh doanh. 37
  1.5.1. Dựa vào căn cứ xây dựng chiến lược có thể chia ra ba loại chiến lược bộ phận 37
  1.5.2. Dựa vào nội dung của chiến lược có thể chia ra: 37
  1.5.3 Căn cứ vào các hoạt động tiếp thị có hệ thống có thể chia ra:. 37
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ ĐỂ HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY TNHH TÀU DỊCH VỤ DẦU KHÍ. 38
  2.1. Giới thiệu về Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí PTSC 39
  2.1.1 . Quá trình hình thành, phát triển. 39
  2.1.2 . Vị trí của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí 42
  2.2. Giới thiệu về Công ty TNHH 1 thành viên Tàu Dịch vụ Dầu khí (PTSC Marine Co., Ltd) 43
  2.2.1. Giới thiệu chung. 43
  2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh 43
  2.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động. 45
  2.2.4. Chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị, phòng chức năng trong tổ chức Công ty45
  2.2.4.1. Phòng Nhân sự và Quản lý thuyền viên: 45
  2.2.4.2. Phòng Hành Chính Tổng hợp. 45
  2.2.4.3. Phòng Tài chính - Kế toán. 45
  2.2.4.4. Phòng Thương mại 46
  2.2.4.5. Phòng Khảo sát 46
  2.2.4.6. Phòng Kỹ thuật - Vật tư. 46
  2.2.4.7. Phòng Quản lý hoạt động Tàu. 46
  2.2.4.8. Phòng An toàn Chất lượng, Sức khỏe & Môi trường. 46
  2.2.4.9. Xưởng Cơ Khí 46
  2.2.4.10. Đội bảo vệ 46
  2.2.5. Nguồn lực và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty giai đoạn 2005 - 2007 46
  2.2.5.1. Nguồn lực. 46
  2.2.5.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty giai đoạn 2005 – 2007. 47
  2.3. Phân tích môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến hoạch định chiến lược phát triển của Công ty PTSC Marine. 48
  2.3.1. Phân tích môi trường kinh tế. 48
  2.3.1.1. Phân tích ảnh hưởng của tốc độ tăng trưởng GDP. 48
  2.3.1.2. Phân tích ảnh hưởng của tỷ lệ lạm phát 51
  2.3.1.3. Phân tích ảnh hưởng của sự thay đổi lãi suất, tỷ giá và chỉ số chứng khoán. 53
  2.3.1.4. Phân tích ảnh hưởng của tỷ lệ thất nghiệp, việc làm 59
  2.3.1.5. Phân tích ảnh hưởng của đầu tư nước ngoài 61
  2.3.2. Phân tích ảnh hưởng của các sự kiện chính trị 64
  2.3.3. Phân tích ảnh hưởng của điều kiện văn hóa - xã hội 66
  2.3.4. Phân tích sự ảnh hưởng của chính sách luật pháp 68
  2.3.5. Phân tích ảnh hưởng của sự thay đổi công nghệ. 72
  2.4. Phân tích môi trường ngành ảnh hưởng đến hoạch định chiến lược phát triển của Công ty PTSC Marine 73
  2.4.1. Phân tích đối thủ cạnh tranh hiện có 73
  2.4.1.1. Sơ lược về nhu cầu thị trường tàu dịch vụ dầu khí trên thế giới và Việt Nam 74
  2.4.1.2. Liệt kê các đối thủ cạnh tranh của dịch vụ cho thuê tàu dịch vụ dầu khí 78
  2.4.1.3. Chọn tiêu chí để đánh giá đối thủ cạnh tranh. 80
  2.4.1.4. Lập bảng đánh giá đối thủ cạnh tranh. 83
  2.4.2. Phân tích áp lực của nhà cung ứng. 84
  2.4.3. Phân tích áp lực của sản phẩm mới thay thế. 86
  2.4.4. Phân tích đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 86
  2.5. Phân tích nội bộ của Công ty PTSC Marine ảnh hưởng đến việc hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh. 87
  2.5.6 . Phân tích công tác quản lý an toàn, sức khoẻ, môi trường (HSE). 100
  CHƯƠNG 3: HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY PTSC MARINE GIAI ĐOẠN 2009-2015. 102
  3.1. Các căn cứ để hình thành chiến lược kinh doanh. 103
  3.2. Hình thành mục tiêu chiến lược tổng quát của Công ty. 103
  3.3. Lập ma trận SWOT để hình thành các chiến lược bộ phận. 104
  3.4. Đề xuất các giải pháp để thực hiện chiến lược bộ phận. 106
  3.4.1. Giải pháp xâm nhập thị trường (còn gọi là giải pháp phát triển thị trường cũ). 106
  3.4.2. Giải pháp khai thác thị trường mới 107
  3.4.3. Giải pháp tập trung nguồn lực vào một thị trường nhất định 107
  3.4.4. Giải pháp phát triển sản phẩm/dịch vụ 107
  3.5. Các biện pháp để thực hiện giải pháp. 107
  3.6. Một số kiến nghị 121
  3.6.1. Kiến nghị nội bộ 121
  3.6.2. Kiến nghị về quản lý vĩ mô 123
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, HÌNH VẼ
  STT Nội dung Trang
  Hình 1.1 Những cơ sở để xây dựng chiến lược kinh doanh 15
  Hình 1.2 Các yếu tố của môi trường ngành 21
  Hình 1.3 Ma trận SWOT để hình thành chiến lược 28
  Hình 1.4 Ma trận BCG 33
  Hình 1.5 Ma trận Mc. Kinsey 36
  Hình 2.1 Mạng lưới các đơn vị thành viên và trực thuộc của PTSC 44
  Hình 2.2 Sơ đồ tổ chức quản lý của Công ty PTSC Marine 48
  Bảng 2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh chính giai đoạn 2005-2007 50
  Bảng 2.2 Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam giai đoạn 2005-2008 52
  Bảng 2.3 Tốc độ lạm phát của Việt Nam giai đoạn 2005-2008 54
  Bảng 2.4 Tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam qua các năm 2005-2008 63
  Bảng 2.5 Tổng vốn FDI vào Việt Nam qua các năm 2005-2008 66
  Bảng 2.6 Nhu cầu về tàu dịch vụ hiện tại và tương lai ở Việt Nam 79
  Bảng 2.7 Nhu cầu dịch vụ hiện tại và tương lai về tàu trực mỏ 80
  Bảng 2.8 Bảng điểm đanh giá vị thế cạnh tranh của Công ty PTSC Marine so với các đối thủ khác trong lĩnh vực cung cấp tàu dịch vụ dầu khí 86
  Bảng 2.9 Danh sách các nhà cung cấp tàu dịch vụ cho Công ty PTSC Marine 87
  Bảng 2.10 Đội tàu dịch vụ của Công ty PTSC Marine 90
  Bảng 2.11 Kết quả sản xuất kinh doanh qua các năm 2005-2007 97
  Bảng 2.12 Số liệu báo cáo lao động của Công ty PTSC Marine đến ngày 30/6/2008 98
  Bảng 2.13 Số lượng các hợp đồng dịch vụ ký kết và thực hiện trong năm 2009 102
  Bảng 3.1 Ma trận SWOT để hình thành các chiến lược bộ phận 108

  TÓM TẮT LUẬN VĂN
  Nền kinh tế Việt Nam đã chính thức hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế thế giới sau khi Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức kinh tế thế giới WTO. Sự cạnh tranh đã và sẽ diễn ra ngày càng gay gắt hơn ngay tại chính thị trường Việt Nam. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp nhà nước hoặc các doanh nghiệp do nhà nước nắm quyền chi phối phải có những bước đi chiến lược đúng đắn nhằm từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững thị trường trong nước và tiến tới phát triển ra nước ngoài. Muốn vậy, các doanh nghiệp phải hoạch định được chiến lược sản xuất kinh doanh đúng đắn và phù hợp năng lực cũng như bối cảnh kinh tế chung.
  Luận văn có nội dung chính đó là phân tích các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty PTSC Marine, từ đó rút ra được những điểm mạnh, điểm yếu, những cơ hội và nguy cơ. Sử dụng các kỹ thuật như ma trận SWOT để hình thành các chiến lược kinh doanh nhằm phát huy các thế mạnh để tận dụng các cơ hội cũng như hạn chế các nguy cơ, khắc phục các điểm yếu
  Luận văn “Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Tàu Dịch vụ Dầu khí giai đoạn 2009-2015” gồm các các chương như sau:
  Phần mở đầu
  Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh
  Chương 2: Phân tích các căn cứ để hình thành chiến lược cho Công ty PTSC Marine
  Chương 3: Hình thành chiến lược kinh doanh cho Công ty PTSC Marine giai đoạn 2009-2015
  Phần kết luận và kiến nghị


  Xem Thêm: Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Tàu Dịch vụ Dầu khí giai đoạn 2009-2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Tàu Dịch vụ Dầu khí giai đoạn 2009-2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status