Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu chất lượng đào tạo công nhân kỹ thuật trong công nghiệp điện lực việt nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu chất lượng đào tạo công nhân kỹ thuật trong công nghiệp điện lực việt nam

  Luận án tiến sĩ năm 2012
  Đề tài: NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN KỸ THUẬT TRONG CÔNG NGHIỆP ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . iv
  CÁC CHỮVIẾT TẮT v
  DANH MỤC SƠ ĐỒ . vi
  DANH MỤC BẢNG . vii
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ . ix
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÀO TẠO CÔNG
  NHÂN KỸTHUẬT .14
  1.1. MỘT SỐKHÁI NIỆM CƠBẢN 14
  1.1.1. Chất lượng và chất lượng đào tạo .14
  1.1.2. Công nhân kỹthuật .17
  1.1.3. Đào tạo và đào tạo công nhân kỹthuật .20
  1.1.4. Chương trình đào tạo .24
  1.1.5. Các hình thức đào tạo 25
  1.1.6. Quản lý đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo .27
  1.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CÔNG
  NHÂN KỸTHUẬT NGÀNH ĐIỆN 34
  1.2.1. Các nhân tốbên ngoài .34
  1.2.2. Các nhân tốbên trong .45
  1.2.3. Những đặc trưng của ngành Điện ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo công
  nhân kỹthuật .51
  1.2.4. Các tiêu chí phản ánh chất lượng công nhân kỹthuật công nghiệp Điện lực .55
  1.3. CÁC MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
  ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN KỸTHUẬT .56
  1.3.1. Các mô hình đánh giá chất lượng đào tạo công nhân kỹthuật .56
  1.3.2. Tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo công nhân kỹthuật 61
  1.4. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐNƯỚC TRÊN THẾGIỚI VỀ ĐÀO TẠO
  CÔNG NHÂN KỸTHUẬT VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM .63
  1.4.1. Kinh nghiệm của một sốnước trên thếgiới 63
  1.4.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 67
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN KỸ
  THUẬT CÔNG NGHIỆP ĐIỆN LỰC CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT
  NAM .72
  2.1. TỔNG QUAN VỀCÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN KỸTHUẬT CỦA
  TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 72
  2.1.1. Công tác tổchức đào tạo .72
  2.1.2. Quy trình mởcác lớp đào tạo, bồi dưỡng .74
  2.2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN KỸ
  THUẬT CỦA CÁC TRƯỜNG THUỘC TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 76
  2.2.1. Thực trạng vềquản lý đào tạo của các trường 77
  2.2.2. Thực trạng về đội ngũgiáo viên giảng dạy .80
  2.2.3. Thực trạng vềchương trình, giáo trình giảng dạy .83
  2.2.4. Thực trạng vềcơsở, vật chất giảng dạy và thực hành nghề .84
  2.2.5. Thực trạng vềcông tác tuyển sinh đào tạo công nhân kỹthuật 87
  2.2.6. Thực trạng vềchất lượng công nhân kỹthuật khi ra trường .88
  2.3. KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
  CÔNG NHÂN KỸTHUẬT TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TẬP ĐOÀN
  ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 89
  2.3.1. Kết quảkhảo sát cấp độ1 (phản ứng) .90
  2.3.2. Kết quảkhảo sát cấp độ2 (kiến thức) .124
  2.3.3. Kết quảkhảo sát đánh giá cấp độ3 (kỹnăng) 131
  2.3.4. Kết quảkhảo sát đánh giá mức độ4 (kết quả) 141
  2.4. NHỮNG NGUYÊN NHÂN CƠBẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU
  TRA, KHẢO SÁT .145
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CÔNG
  NHÂN KỸTHUẬT CÔNG NGHIỆP ĐIỆN LỰC VIỆT NAM .149
  3.1. TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN KỸTHUẬT CỦA VIỆT
  NAM 149
  3.1.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về đào tạo công nhân kỹ
  thuật . 149
  3.1.2. Tổng quan vềhệthống dạy nghề ởViệt Nam 151
  3.1.3. Công tác đào tạo công nhân kỹthuật ởViệt Nam 155
  3.2. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
  ĐẾN 2020 159
  3.2.1. Mục tiêu phát triển của Tập đoàn điện lực Việt Nam .159
  3.2.2. Định hướng phát triển của Tập đoàn điện lực Việt Nam đến năm 2020 161
  3.3. NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC TRONG ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN
  KỸTHUẬT CÔNG NGHIỆP ĐIỆN LỰC .166
  3.3.1. Về đáp ứng nhu cầu đào tạo từphía các đơn vịsản xuất 166
  3.3.2. Vềcửhọc viên tham gia và thời gian tổchức các khoá đào tạo .167
  3.3.3. Vềchất lượng giảng viên tham gia đào tạo .167
  3.3.4. Vềtrình độ đội ngũcán bộquản lý đào tạo 168
  3.3.5. Vềphương tiện, cơsởvật chất, kỹthuật cho đào tạo .168
  3.3.6. Vềtiêu chuẩn kỹnăng nghềcấp bậc thợcông nhân kỹthuật .168
  3.3.7. Vềtổchức đào tạo công nhân kỹthuật tại các tổng Công ty thuộc Tập đoàn
  điện lực Việt Nam .169
  3.3.8. Quan điểm vềyếu tố đảm bảo chất lượng đào tạo công nhân kỹthuật công
  nghiệp Điện lực 170
  3.4. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN
  KỸTHUẬT CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM .172
  3.4.1. Nhóm giải pháp vềchính sách, thểchếcho Tập đoàn điện lực Việt Nam 172
  3.4.2. Nhóm giải pháp quản lý cho Tập đoàn điện lực Việt Nam và các tổng
  Công ty . 179
  3.4.3. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cho các cơsở đào tạo thuộc Tập
  đoàn điện lực Việt Nam 188
  3.5. MỘT SỐKIẾN NGHỊ .196
  3.5.1. Đối với Quốc hội và Chính phủ 196
  3.5.2. Đối với các cơquan quản lý nhà nước (BộCông Thương, BộLao động –
  Thương binh & Xã hội, Tổng cục Dạy nghề) .196
  3.5.3. Đối với Tập đoàn điện lực Việt Nam 197
  KẾT LUẬN 199
  DANH MỤC MỘT SỐCÔNG TRÌNH 0
  CỦA TÁC GIẢVÀ THAM GIA THỰC HIỆN .0
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .0
  DANH MỤC MỘT SỐCÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢVÀ THAM GIA
  THỰC HIỆN
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đềtài
  Nghịquyết Hội nghịlần thứsáu Ban chấp hành trung ương khóa X vềtiếp tục
  xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
  hóa đất nước nêu rõ: “Giai cấp công nhân VN là một lực lượng xã hội to lớn, đang
  phát triển, bao gồm những người lao động chân tay và trí óc, làm công hưởng lương
  trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụcông nghiệp, hoặc sản xuất kinh
  doanh và dịch vụcó tính chất công nghiệp”; Nghịquyết khẳng định giữvững quan
  điểm chỉ đạo của Đảng: “giai cấp công nhân có sứmệnh lịch sửto lớn là giai cấp
  lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam”; Nghị
  quyết đềra mục tiêu đến năm 2020 là: “xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, có
  giác ngộgiai cấp và bản lĩnh chính trịvững vàng; có ý thức công dân, yêu nước,
  yêu chủnghĩa xã hội, tiêu biểu cho tinh hoa văn hóa của dân tộc; nhạy bén và vững
  vàng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thếgiới, có tinh thần đoàn kết
  dân tộc, đoàn kết, hợp tác quốc tế”. [43,tr4]
  Đánh giá vềtình hình giai cấp công nhân Việt nam trong những năm vừa qua,
  bài viết của nguyên Tổng Bí thưNông Đức Mạnh đăng trên Báo Lao động số36
  ngày 17/02/2008 có viết “ sựphát triển của giai cấp công nhân chưa đáp ứng được
  yêu cầu vềsốlượng, cơcấu và trình độhọc vấn, chuyên môn, kỹnăng nghềnghiệp
  của sựnghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tếquốc tế; thiếu
  nghiêm trọng các chuyên gia kỹthuật, cán bộquản lý giỏi, công nhân lành nghề; tác
  phong công nghiệp và kỷluật lao động còn nhiều hạn chế; đa phần công nhân từ
  nông dân, chưa được đào tạo cơbản và có hệthống”. [43]
  Hiện nay, vấn đềchất lượng đào tạo đội ngũcông nhân kỹthuật trong công
  nghiệp Điện lực, cụthể ởTập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có tính thời sự,
  vừa có tính chiến lược. Vấn đềnày mang tính thời sựlà vì Việt Nam đang phấn đấu
  cho mục tiêu “đến năm 2020 cơbản trởthành một nước công nghiệp theo hướng
  hiện đại”, nhưnghịquyết Đại hội Đảng lần thứIX đã đềra. Trong mục tiêu này,
  Đảng ta đã xác định: “Phát triển năng lượng phải đi trước một bước để đáp ứng yêu
  cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an toàn năng lượng quốc gia”. Để đáp ứng
  yêu cầu của sựnghiệp CNH, HĐH đất nước, điện lực phải đạt tốc độtăng trưởng
  bình quân 15% đến 17% trên năm, trong khi GDP tăng từ 8% đến 8,5% trên năm.
  Nghĩa là, phát triển năng lượng phải đạt 1,5 lần thì mới đáp ứng được nhu cầu phát
  triển kinh tế- xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Vấn đềnày cũng mang
  tính chiến lược vì Việt Nam đã hội nhập kinh tếquốc tế, là thành viên chính thức
  của WTO, chúng ta đã hoàn toàn chủ động đểlựa chọn thiết bịvà công nghệtiên
  tiến, hiện đại của thếgiới. Nhưng yếu tốcon người thì phải qua đào tạo với một thời
  gian nhất định, đưa vào sửdụng trong thực tế, thông qua thửthách của công việc thì
  mới thành người thợcó tay nghềhoàn chỉnh. Đào tạo con người có tay nghềkhác
  với việc nhập thiết bịvà công nghệ. Điều đó nói lên rằng, đạt được chất lượng lao
  động có nghềnghiệp tinh thông còn khó hơn nhiều nhập thiết bịvà công nghệ. Thế
  nhưng, trên thực tế, vấn đề“dạy nghề” hay nói một cách khác là vấn đề đào tạo
  công nhân kỹthuật (CNKT) luôn bịcoi nhẹ, bị đùn đẩy, bịrơi vào tình trạng “tách,
  nhập” suốt vài thập niên lại đây. Cho tới bây giờ, hiện tượng khá phổbiến là “thừa
  thầy, thiếu thợ” ởtất cảcác ngành, trong đó có cảngành Điện. Đây là vấn đềcần
  được nghiên cứu đầy đủvà nghiêm túc, lấy phương châm chiến lược “con người là
  yếu tốquyết định” trong mọi hoạt động kinh tế-xã hội.
  Theo báo cáo mới nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Đềán Kếhoạch đào
  tạo phát triển nguồn nhân lực-báo cáo năm 2008), sốlượng CNKT ngành Điện
  chiếm 49,13% (là 42.715 người) trên tổng sốnhân lực toàn ngành Điện là 86.928
  người. Nếu so sánh trong ngành Điện thì lao động có trình độcao đẳng và trung cấp
  là 13.379 người, chiếm 15,39%; đại học là 20.224 người, chiếm 23,26%, trên đại
  học là 565 người, chiếm 0,65%. Nhưvậy, CNKT ngành Điện là lực lượng đông đảo
  nhất, trực tiếp lao động sản xuất và kinh doanh trên các lĩnh vực hoạt động của
  ngành Điện, từBắc chí Nam và cảnhững công trình mà EVN đang đầu tư ởnước
  ngoài. Mục tiêu phát triển của EVN từnay đến năm 2015 và tầm nhìn 2020: “Tốc
  độtăng nhu cầu điện bình quân là 10-12%/năm. Phấn đấu năm 2015 đạt sản lượng
  khoảng 194 tỷkWh và năm 2020 sản lượng đạt khoảng 320 tỷkWh”. Hiện tại,
  EVN có 14 nhà máy phát điện, đến năm 2012 sẽcó 32 nhà máy phát điện cùng hoạt
  động, sẽthu hút hàng ngàn CNKT vào làm việc, đó là nhu cầu thực tếkhách quan.
  Còn nhu cầu chủquan, từtháng 12/2005 tới nay, EVN phát triển thành tập đoàn
  kinh tếmạnh. Theo tinh thần Nghịquyết trung ương 3, khóa IX: “EVN chịu trách
  nhiệm chính vềviệc đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, bền vững cho phát
  triển kinh tế- xã hội và an ninh–quốc phòng”. Mặt khác, EVN vừa đa dạng hóa sản
  phẩm, đa phương hóa đầu tư, nên nhu cầu thu hút CNKT là rất lớn. EVN đã đưa ra
  4 định hướng chiến lược phát triển: “Thương mại; Nguồn điện; Lưới điện; Nhân
  lực”. Theo nghiên cứu của đềán Kếhoạch Đào tạo phát triển nguồn nhân lực của
  Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bốnăm 2008, dựkiến đến năm 2015, tổng sốlao
  động của EVN là 100.568 người, trong đó, tỷlệCNKT từ35-37% (37.210 người)
  so với sốlao động năm 2008, CNKT chiếm 49,13% (là 42.715 người) ta thấy, có tới
  5.505 người CNKT được phát triển trình độlên mức cao hơn.
  Nhưvậy, nhân lực là yếu tốkhông thểthiếu trong chiến lược phát triển của
  ngành công nghiệp Điện lực, trong đó CNKT là lực lượng sản xuất trực tiếp, chiếm
  sốlượng đông đảo nhất. Vì vậy, nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũCNKT ngành
  công nghiệp Điện lực nhưthếnào đểcó thể đáp ứng được yêu cầu của Ngành nói
  chung và EVN nói riêng, trong giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn 2020, là đòi hỏi bức
  thiết đặt ra.
  Công tác đào tạo đội ngũCNKT ngành Điện xét tại Tập đoàn Điện lực Việt
  Nam (EVN) những năm gần đây, đã đạt được những thành tựu cơbản, rất đáng trân
  trọng. Hàng năm, các cơsở đào tạo của EVN như: Trường Đại học Điện lực,
  Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, Trường Cao đẳng Điện lực TP. HồChí
  Minh, Trường Cao đẳng nghề Điện, Trường Cao đẳng Xây lắp Điện Thái
  nguyên , cùng các cơsở đào tạo tại chỗcủa các đơn vịsản xuất kinh doanh trong
  Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đã cung cấp cho ngành Điện hàng ngàn CNKT mỗi
  năm. Chính đội ngũnày đã góp phần quan trọng làm cho ngành Điện đạt được tốc
  độtăng trưởng hàng năm từ10-12% một cách bền vững.
  Nhưng nếu đánh giá một cách khách quan, thì đội ngũCNKT ngành công
  nghiệp Điện lực vẫn chưa đáp ứng đầy đủvà thoảmãn yêu cầu đểthực hiện nhiệm
  vụphát triển của ngành Điện lực. Có rất nhiều nguyên nhân, trong đó những vấn đề
  sau là nổi bật nhất: Thứnhất,thiếu tính đồng bộvà thống nhất mô hình đào tạo và
  phát triển; Thứhai,thiếu tính chuẩn mực và quy phạm; Thứba,thiếu tính gắn kết
  và bổsung giữa đào tạo trong nhà trường với đào tạo tại chỗ; Thứtư,thiếu đội ngũ
  giáo viên giỏi và trang thiết bịgiảng dạy và học tập hiện đại; Thứnăm,không ít cơ
  sởsửdụng lao động không chú trọng bốtrí vịtrí làm việc thích ứng với ngành nghề
  mà lao động đã được đào tạo, dẫn tới năng suất lao động không cao.
  Từnhững bất cập trên, rất cần tìm ra những giải pháp nhằm tháo gỡnhững bất
  cập trong đào tạo CNKT ngành công nghiệp Điện lực hiện nay.
  Với mong muốn lấp đầy các khoảng trống nêu trên, đểgóp phần nâng cao
  chất lượng đào tạo CNKT trong ngành công nghiệp Điện lực, tác giả đăng ký đềtài:
  “Nghiên cứu chất lượng đào tạo công nhân kỹthuật trong Công nghiệp Điện
  lực Việt Nam” làm nội dung luận án tiến sĩcủa mình.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Luận án nhằm đạt đến mục đích nghiên cứu sau:
  Nghiên cứu lý luận:
  - Hệthống hóa những vấn đềlý luận cơbản về đào tạo, đào tạo CNKT; chất
  lượng đào tạo, chất lượng đào tạo CNKT;
  - Nghiên cứu khung lý thuyết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng
  đào tạo CNKT và xác định các tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng đào tạo
  CNKT.
  Nghiên cứu thực tiễn:
  - Nghiên cứu thực trạng công tác đào tạo CNKT tại các trường thuộc Tập
  đoàn Điện lực Việt Nam; Đánh giá chất lượng đầu ra (CNKT) của các trường nghề
  thuộc EVN.
  - Xác định yếu tốphản ánh chất lượng CNKT CN Điện lực và đánh giá chất
  lượng CNKT CN Điện lực khi tuyển dụng (đầu vào) tại các Doanh nghiệp Điện lực;

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  SốTT Tài liệu tiếng Việt
  1. Lê Xuân Bá, Nguyễn ThịKim Dung (2003), Một sốvấn đềvềPhát triển thịtrường
  lao động ởViệt Nam, NXB Khoa học và Kỹthuật, Hà Nội.
  2. BộGiáo dục và Đào tạo (2006), Thống kê giáo dục và đào tạo 2006, NXB Giáo dục,
  Hà Nội.
  3. BộGiáo dục và Đào tạo (2006), Đềán đổi mới GD ĐH Việt Nam 2006- 2020, NXB
  Giáo dục, Hà Nội.
  4. BộLao động – Thương binh & Xã hội (2005), Đềán phát triển xã hội hóa dạy nghề
  đến năm 2010, Hà Nội.
  5. BộLao động – Thương binh & Xã hội (2007), Báo cáo triển khai kếhoạch Dạy
  nghề, Việc làm và Xuất khẩu lao động giai đoạn 2007-2010, 5/2007.
  6. BộLao động – Thương binh & Xã hội (2007), “Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ điều
  tra thực trạng việc làm & thất nghiệp” 1/7/2007, Hà Nội.
  7. BộLao động – Thương binh & Xã hội (1999a), Hệthống quan sát lao động, việc
  làm và nguồn nhân lực ởViệt nam, Báo cáo điều tra hộgia đình vòng 1 -1996, NXB
  Lao động – Xã hội.
  8. BộLao động – Thương binh & Xã hội (1999b), Sổtay thống kê thông tin thịtrường
  lao động ởViệt nam, NXB Lao động – Xã hội.
  9. BộKếhoạch & Đầu tư(2011), Trang Webb: Bisiness portal, Khái niệm vềchất
  lượng, htttp://www.business.gov.vn /khái niệm vềchất lượng/ /2011/
  10. Thái Bá Cần (2004), “Trình độcông nghệtrong sản xuất công nghiệp và tính thích
  ứng của chương trình đào tạo”, Báo cáo Hội thảo Giáo dục& Đào tạo Đại học Cao
  đẳng 12/11/2004, TP HCM.
  11. Tô ThịNgọc Châu- 24/05/2006, “Đào tạo nghề, những yếu kém cần khắc phục”,
  htttp://vietnamnet.com.vn/bandocviet/dao-tao-nghe: nhung-yeu-kem-can-khac-phuc/ /2006/
  12. Phan Thủy Chi (2001), “Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực thông qua chương trình du
  học tại chỗbằng kinh phí nhà nước”, Tạp chí Giáo dục, (8), 7/2001.
  13. Phan Thủy Chi (2008), “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các trường đại
  học khối kinh tếcủa việt Nam thông qua các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế”,
  Luận văn tiến sĩ, Trường Đại học kinh tếquốc dân, Hà Nội.
  14. Nguyễn Đức Chính (2003), Tài liệu kiểm định chất lượng giáo dục Đại học, NXB
  ĐH Quốc gia, Hà Nội.
  15. ĐỗMinh Cương, Mạc Văn Tiến (2004), Phát triển lao động kỹthuật ởViệt Nam, Lý
  luận và thực tiễn, NXB CTQG, Hà Nội.
  16. Nguyễn Văn Duệ(2004), Báo cáo đềtài nghiên cứu khoa học cấp bộmã số
  B2003.38.72-Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộviên chức ĐH kinh tế
  quốc dân trong quá trình xây dựng trường trọng điểm Quốc Gia, Hà Nội.
  17. Nguyễn Thùy Dung (2005), “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực theo năng lực
  cần thiết- một phương pháp mới nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên”, Tạp
  chí Kinh tếphát triển, (102), Hà Nội.
  18. Nguyễn Hữu Dũng (2005), Thịtrường lao động và định hướng nghềnghiệp cho
  thanh niên, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội.
  19. Nguyễn Tiến Đạt (1990), Thuật ngữgiáo dục đại học và công nghiệp, ĐềTài 52 VB
  0202, Hà Nội.
  20. Đàm Hứu Đắc (2008), “Đổi mới đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
  cho đất nước”, Tạp chí cộng sản số9- 2008.
  21. Nguyễn Vân Điềm và Nguyễn Ngọc Quân (2004), Giáo trình quản trịnhân lực,
  Trường ĐH kinh tếquốc dân Hà Nội.
  22. Lê Khắc Đóa, BộGiáo dục và Đào tạo (1989), “Hoàn thiện hệthống dạy nghềViệt
  Nam”, Luận văn tiến sĩ, Trường Đại học kinh tếquốc dân, Hà Nội.
  23. Nguyễn Minh Đường (2005), Thực trạng và giải pháp đào tạo lao động kỹthuật (từsơ
  cấp đến trên đại học) đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơcấu lao động trong điều kiện kinh
  tếthịtrường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, Chương trình KX-05, Hà Nội.
  24. Phạm Minh Hạc (1996), Vấn đềcon người trong sựnghiệp công nghiệp hóa- hiện
  đại hóa, NXB Chính trịquốc gia, Hà Nội.
  25. Ngô ThịMinh Hằng (2008), Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các công ty
  nhà nước thời kỳhội nhập, Báo cáo khoa học ngày 26/09/2008.
  26. Bùi Tôn Hiến (2003), Nhu cầu đào tạo nghề, Đặc san Đào tạo nghề, Tổng cục Dạy
  nghề, BộLao động – Thương binh & Xã hội, Hà Nội.
  27. Bùi Tôn Hiến (2004) (biên soạn), Mạc Văn Tiến (Chủbiên), Định hướng nghề
  nghiệp và việc làm, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, Hà Nội, 2004.
  28. Bùi Tôn Hiến (2008), Một sốvấn đềvềdạy nghềtrong doanh nghiệp, Tạp chí Lao
  động và Xã hội, số341, 16-31/08/2008.
  29. Bùi Tôn Hiến (2009), “Nghiên cứu việc làm của lao động qua đào tạo nghề ởViệt
  Nam”, Luận văn tiến sỹsố62.31.11.01, Trường Đại học Kinh tếquốc dân, Hà Nội.
  30. Trần Khắc Hoàn (2006), Kết hợp đào tạo tại trường và doanh nghiệp nhằm nâng
  cao chất lượng đào tạo nghề ởViệt nam trong giai đoạn hiện nay, Luận án Tiến sỹ
  quản lý giáo dục, Hà Nội.
  31. Hội đồng quản trịTập đoàn Điện lực Việt nam (2009), “Tiêu chuẩn viên cức chuyên
  môn, nghiệp vụ” Ban hành kèm theo quyết định số119/QĐ-Evn ngày 27 tháng 03
  năm 2009 của Chủtịch Hội dồng quản trịTập đoàn Điện lực Việt nam.
  32. ĐỗVăn Huân (2008), Chất lượng tăng trưởng kinh tếcòn thấp, Thời báo kinh tế
  Việt nam, Kinh tế2007-2008 Việt nam và Thếgiới, Hà Nội.
  33. Đặng Thành Hưng (2005), “Những cơhội và thách thức của giáo dục Việt nam
  trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, (2)
  34. Lan Hương (29/07/2008), “Nhức nhối vấn đề đào tạo nghề”,
  http://dantri.com.vn/co/ ./nhuc-nhoi-van-de-dao-tao-nghe,htm
  35. Đặng Hữu (2005), “Đào tạo nhân lực cho sựnghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  dựa trên tri thức ởnước ta hiện nay”, Tạp chí Cộng sản, 726(4), tr 29-33.
  36. Đặng ThịThanh Huyền (2001), Giáo dục phổthông với phát triển chất lượng nguồn
  nhân lực - Những bài học thực tiễn từNhật Bản, NXB KHXH, Hà Nội.
  37. Đoàn Văn Khái (2005), Nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện
  đại hóa ởViệt Nam, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội.
  38. Đoàn Văn Khải (2005), Nguồn lực con người trong quá trình Công nghiệp hóa, hiện
  đại hóa ởViệt Nam, NXB lý luận Chính trị, Hà Nội.
  39. Đặng Ngọc Lâm, Đoàn Đức Tiến (2007), “Nghiên cứu xây dựng BộTiêu chuẩn cấp
  bậc CNKT các nghềtrong các Công ty điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt nam”,
  Đềtài nghiên cứu khoa học, Tập đoàn điện lực Việt Nam.
  40. Dương Đức Lân (2007), Đào tạo nghềtheo nhu cầu sửdụng của xã hội, Tạp chí Lao
  động và xã hội, số317, tháng 8/2007.
  41. Q.Linh-Tr.Cường-Đ.Bình 26/02/2009, “Đào tạo nghềphải đúng địa chỉ, gắn với nhu
  cầu xã hội”, http://www.tuoitre.com.vn/ /index.aspx
  42. Nguyễn Xuân Mai (2005), Xây dựng mô hình đào tạo liên thông giáo viên dạy nghề
  từcông nhân kỹthuật, Luận án Tiến sỹgiáo dục học, Hà Nội.
  43. Tổng Bí thưNông Đức Mạnh (2008), ”Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân việt
  nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH Đất Nước”, Nghịquyết 20/NQ –TW, báo cáo
  BCH TƯ- Lao động số36 ngày 17/02/2008.
  44. Junichi Mori, Nguyễn ThịXuân Thúy (2006), “Phát triển nguồn nhân lực công
  nghiệp phục vụquá trình công nghiệp hóa định hướng FDI ởViệt Nam”, Diễn đàn
  phát triển Việt Nam (2006).
  45. Phan Nam (10/06/2009), “Cần có quỹ đào tạo nghề”,
  http://www.dddn.com.vn/ ./can-co-quy-dao-tao-nghe.htm
  46. Phạm Thành Nghị(1996), “Những thay đổi chủyếu trong chính sách giáo dục đại
  học thếgiới những năm gần đây”, Tạp chí Phát triển Giáo dục, 2/1996.
  47. Lê Văn Nhã, BộLao động - Thương binh và Xã hội (1994), “Đổi mới việc đào tạo,
  bồi dưỡng và sửdụng công nghệkỹthuật, cán bộcó trình độtrung họpc chuyên
  nghiệp đểnâng cao năng xuất lao dộng ởViệt Nam”, Luận văn tiến sĩ, Trường Đại
  học kinh tếquốc dân, Hà Nội.
  48. Nguyễn An Ninh (2008), Vềxu hướng công nhân hóa ởnước ta hiện nay, NXB
  CTQG, Hà Nội.

  Xem Thêm: Nghiên cứu chất lượng đào tạo công nhân kỹ thuật trong công nghiệp điện lực việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu chất lượng đào tạo công nhân kỹ thuật trong công nghiệp điện lực việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status