Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu khu vực Nam Trung bộ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu khu vực Nam Trung bộ

  Luận án tiến sĩ năm 2012
  Đề tài: Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu khu vực Nam Trung bộ
  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ðOAN .
  LỜI CẢM ƠN .
  MỤC LỤC .
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .
  DANH MỤC SƠ ðỒ, BẢNG BIỂU .
  PHẦN MỞ ðẦU
  Chương 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ
  KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT .
  1.1. Hiệu quả và hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp
  1.1.1. Khái niệm, bản chất hiệu quả và hiệu quả kinh doanh .
  1.1.2. Tiêu chuẩn ñánh giá hiệu quả kinh doanh
  1.1.3. Hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh .
  1.2. Phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp
  1.2.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tích hiệu quả kinh doanh
  1.2.2. Tổ chức phân tích hiệu quả kinh doanh
  1.2.3. Phương pháp phân tích hiệu quả kinh doanh .
  1.2.4. Nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh
  1.3. ðặc ñiểm phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh
  nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu .
  1.3.1. ðặc ñiểm ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu ảnh
  hưởng ñến hiệu quả kinh doanh và phân tích hiệu quảkinh doanh .
  1.3.2. Hiệu quả kinh doanh và phân tích hiệu quả kinh doanh trong
  các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu
  1.3.3. ðặc ñiểm hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh
  ngành chế biến gỗ xuất khẩu .
  1.4. Kinh nghiệm phân tích hiệu quả kinh doanh ở một số nước trên
  thế giới và bài học rút ra cho Việt Nam .
  1.4.1. Kinh nghiệm phân tích hiệu quả kinh doanh ở một số nước
  trên thế giới .
  1.4.2. Bài học rút ra ñối với hoạt ñộng phân tích hiệu quả kinh
  doanh tại Việt Nam
  Chương 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH
  DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ XUẤT
  KHẨU KHU VỰC NAM TRUNG BỘ .
  2.1. Tổng quan về các doanh nghiệp chế biến gỗ xuấtkhẩu khu vực
  Nam Trung bộ
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .
  2.1.2. ðặc ñiểm hoạt ñộng kinh doanh .
  2.1.3. ðặc ñiểm thị trường xuất khẩu .
  2.1.4. Vai trò của ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu ñối với
  sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Nam Trung bộ
  2.2. Thực tế hoạt ñộng phân tích hiệu quả kinh doanh trong các
  doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu khu vực Nam Trung bộ .
  2.2.1. Khái quát thực trạng phân tích hiệu quả kinhdoanh trong
  các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu khu vực Nam Trung bộ
  2.2.2. Thực trạng tổ chức phân tích
  2.2.3. Thực trạng phương pháp phân tích .
  2.2.4. Thực trạng nguồn thông tin phục vụ phân tích .
  2.2.5. Thực trạng nội dung và hệ thống chỉ tiêu phân tích .
  2.3. ðánh giá thực trạng phân tích hiệu quả kinh doanh trong các
  doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu khu vực Nam Trung bộ .
  2.3.1. Về tổ chức phân tích
  2.3.2. Về phương pháp phân tích
  2.3.3. Về nguồn thông tin phục vụ cho phân tích
  2.3.4. Về nội dung phân tích .
  2.3.5. Về hệ thống chỉ tiêu phân tích .
  Chương 3: QUAN ðIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN
  TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH
  NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ XUẤT KHẨU KHU VỰC NAM
  TRUNG BỘ .
  3.1. ðịnh hướng phát triển và quan ñiểm xây dựng giải pháp hoàn
  thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanhnghiệp chế
  biến gỗ xuất khẩu khu vực Nam Trung bộ
  3.1.1. ðịnh hướng phát triển ngành chế biến gỗ xuấtkhẩu khu vực
  Nam Trung bộ giai ñoạn 2011 – 2015, ñịnh hướng ñến năm 2020
  3.1.2. Quan ñiểm xây dựng giải pháp hoàn thiện phântích hiệu quả
  kinh doanh trong các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu khu vực
  Nam Trung bộ .
  3.2. Hệ thống giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện phântích hiệu quả
  kinh doanh trong ngành chế biến gỗ xuất khẩu khu vực Nam Trung
  bộ .
  3.2.1. Hoàn thiện tổ chức phân tích
  3.2.2. Hoàn thiện phương pháp phân tích .
  3.2.3. Hoàn thiện nguồn thông tin phục vụ cho phân tích
  3.2.4. Hoàn thiện nội dung và hệ thống chỉ tiêu phân tích .
  3.3. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quảkinh doanh
  trong các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu khu vực Nam Trung
  bộ
  3.3.1. ðẩy mạnh hoạt ñộng ñầu tư trồng rừng nguyên liệu
  3.3.2. Tăng cường ñầu tư và ñẩy mạnh sản xuất mặt hàng nội thất .
  3.3.3. Khai thác, sử dụng nguyên liệu gắn liền với việc bảo vệ môi
  trường
  3.3.4. ðầu tư phát triển nguồn nhân lực .
  3.4. ðiều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện phân tích hiệu quả
  kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong các doanh
  nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu khu vực Nam Trung bộ .
  3.4.1. Về phía Nhà nước, ngành, Hiệp hội và các ñịaphương .
  3.4.2. Về phía các doanh nghiệp .
  KẾT LUẬN
  THỐNG KÊ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC .
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .
  PHỤ LỤC .

  PHẦN MỞ ðẦU
  1. GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU VÀ MỤC ðÍCH NGHIÊN CỨU
  Trong những năm qua, ngành chế biến gỗ xuất khẩu của nước ta không
  ngừng phát triển và ñã vươn lên vị trí thứ 5 trong các mặt hàng xuất khẩu chủ
  lực của Việt Nam, chỉ sau dầu thô, dệt may, giày dép và thuỷ sản. Trong vòng
  10 năm, giá trị xuất khẩu của ngành này tăng hơn 10lần, từ 219 triệu USD
  năm 2000 lên ñến 3,43 tỷ USD trong năm 2010 [56]. Tốc ñộ tăng trưởng
  trung bình hàng năm của ngành ñạt trên 30%. Ngành chế biến gỗ xuất khẩu
  ñặc biệt phát triển tại các khu vực Nam bộ, Nam Trung bộ và Tây Nguyên.
  Quá trình hội nhập và hợp tác kinh tế quốc tế mà rõ nét nhất là việc
  Việt Nam gia nhập WTO ñã mở ra rất nhiều cơ hội phát triển cho ngành chế
  biến gỗ xuất khẩu của cả nước, nhưng ñồng thời cũngmang ñến nhiều khó
  khăn, thử thách. Do vậy, ñể ñạt ñược kết quả như mong ñợi, các doanh nghiệp
  cần có những chiến lược, sách lược ñúng ñắn và hợp lí nhằm tăng cường hiệu
  quả kinh doanh, nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp. Có thể nói, hiệu
  quả kinh doanh vừa là mục tiêu, ñộng lực phấn ñấu, vừa là ñiều kiện sống còn
  quyết ñịnh sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập
  kinh tế khu vực và quốc tế. Doanh nghiệp không thể ñứng vững hay tồn tại
  trong cạnh tranh nếu sản xuất kinh doanh kém hiệu quả.
  Là một trung tâm sản xuất gỗ phát triển mạnh, khu vực Nam Trung bộ
  có khá nhiều ñiều kiện thuận lợi như có các cảng biển lớn, có hệ thống giao
  thông ñi qua gồm quốc lộ 1A, quốc lộ 19, ñường sắt Bắc – Nam; là cửa ngõ ra
  biển ðông của các tỉnh Tây Nguyên và một số quốc gia ðông Nam Á như
  Lào, Campuchia, Thái Lan, tạo ñiều kiện thuận lợi cho ngành chế biến gỗ
  xuất khẩu phát triển. Cho ñến nay ñã có 221 cơ sở chế biến gỗ với kim ngạch
  xuất khẩu 154,2 triệu USD (năm 2008), trong ñó có khoảng 80% cơ sở chế
  biến ñồ gỗ xuất khẩu [7].
  Kết quả ñạt ñược thời gian qua của các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất
  khẩu khu vực Nam Trung bộ khá ấn tượng; tuy nhiên, trong bối cảnh chung,
  cũng như các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu khác của Việt Nam, quá
  trình hội nhập WTO mang ñến không ít khó khăn, thách thức cho ngành chế
  biến gỗ xuất khẩu của khu vực này. Có thể kể ñến các thách thức như năng
  lực cạnh tranh của các doanh nghiệp còn yếu do hiểubiết về hội nhập chưa
  thật sâu sắc, sử dụng nguồn nhân lực chưa thoả ñángnên làm giảm khá nhiều
  hiệu quả kinh doanh, nguồn nguyên liệu cung ứng cònhạn chế ñã ảnh hưởng
  ñến tốc ñộ tăng trưởng và hiệu quả
  Chính vì vậy, ñể có thể ñạt ñược hiệu quả kinh doanh tốt, ñạt ñược
  những mục tiêu của doanh nghiệp, các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu
  khu vực Nam Trung bộ cần ñánh giá ñược hiệu quả kinh doanh thời gian qua
  của mình, tìm hiểu các nguyên nhân ảnh hưởng ñến hiệu quả kinh doanh ñể
  có những giải pháp hợp lí trong tương lai thông quahoạt ñộng phân tích hiệu
  quả kinh doanh hàng năm.
  Hiện nay, ñã có rất nhiều doanh nghiệp trong ngành này sử dụng một số
  chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh nhằm ñánh giá thực trạng, dự báo tương
  lai và ñưa ra các quyết sách phù hợp. Tuy nhiên, việc phân tích hiệu quả kinh
  doanh mới chỉ tập trung thực hiện ở những doanh nghiệp ñã cổ phần hóa như
  Công ty cổ phần công nghệ gỗ ðại Thành, Công ty cổ phần gỗ xuất khẩu Tân
  Thành Dung Quất, Công ty cổ phần Gia ðại Toàn, Côngty Pisico, Công ty gỗ
  Ánh Việt . ðồng thời hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh vẫn còn
  khá sơ sài, hầu hết tập trung vào các chỉ tiêu kết quả và còn một số chỉ tiêu
  không phù hợp với quy mô, loại hình của doanh nghiệp. Mặt khác, các phương
  pháp phân tích ñược sử dụng mới chỉ dừng lại ở việcso sánh sự biến ñộng của
  chỉ tiêu giữa các kỳ. Thêm vào ñó, công tác phân tích hiệu quả kinh doanh
  chưa ñược tổ chức ñộc lập và chưa thực sự ñược chú trọng, hoạt ñộng phân tích
  hiệu quả kinh doanh không diễn ra ñều ñặn. Như vậy,vấn ñề ñặt ra ñối với các
  doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu khu vực Nam Trung bộ không chỉ dừng lại
  ở việc nắm vững các kiến thức về hiệu quả kinh doanh, mà còn phải tổ chức
  hoạt ñộng phân tích hiệu quả kinh doanh gắn liền với việc xây dựng cho doanh
  nghiệp mình một hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích hiệu quả kinh
  doanh phù hợp với ñặc ñiểm ngành, quy mô, loại hìnhdoanh nghiệp.
  Chính vì vậy, xuất phát từ các nghiên cứu sâu sắc ngành chế biến gỗ xuất
  khẩu khu vực Nam Trung bộ, tác giả ñã mạnh dạn chọnñề tài “Hoàn thiện
  phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu
  khu vực Nam Trung bộ”cho luận án của mình nhằm thiết kế quy trình phân
  tích, phương pháp phân tích và một hệ thống chỉ tiê u phân tích hiệu quả kinh
  doanh cho các doanh nghiệp trong ngành chế biến gỗ xuất khẩu khu vực này.
  Với mục tiêu trên, luận án bao gồm các nội dung sau:
  - Hệ thống hoá các lý luận cơ bản về hiệu quả, hiệuquả kinh doanh và
  phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất.
  - Khái quát thực trạng phân tích hiệu quả kinh doanh của các doanh
  nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu khu vực Nam Trung bộ.
  - Từ thực tiễn, luận án sẽ kết quả hoá những ñiểm mạnh, ñiểm yếu
  trong hoạt ñộng phân tích hiệu quả kinh doanh của ngành chế biến gỗ xuất
  khẩu khu vực Nam Trung bộ, ñồng thời chỉ rõ tác ñộng của việc vận dụng
  phân tích hiệu quả kinh doanh trong công tác dự báovà ra quyết ñịnh kinh
  doanh hợp lý của các doanh nghiệp này.
  - Qua thực trạng của ngành và các phân tích của tácgiả, luận án sẽ ñề
  xuất quy trình phân tích, phương pháp phân tích và hệ thống chỉ tiêu phân tích
  hiệu quả kinh doanh phù hợp với các doanh nghiệp trong ngành, nhằm nâng
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. Tài liệu tiếng Việt
  1. Cao Lâm Anh, Hoàng Liên Sơn (2006), Thị trường xuất khẩu ñồ gỗ và
  nguyên liệu gỗ của Việt Nam,Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam
  2. Vũ ðình Bách, Ngô ðình Giao (1996), ðổi mới chính sách và cơ chế
  quản lý kinh tế - bảo ñảm sự tăng trưởng kinh tế bền vững,Nhà xuất bản
  Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  3. Lê Quang Bính, Phan Quang Niệm, Nguyễn Thị Lời (2007), Giáo trình
  phân tích hoạt ñộng kinh doanh,Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.
  4. Nguyễn Tấn Bình (2011), Phân tích hoạt ñộng doanh nghiệp, Nhà xuất
  bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.
  5. Bộ Công nghiệp (2000), Quy hoạch phát triển công nghiệp Việt Nam giai
  ñoạn 2001 – 2020, Nxb Thống kê.
  6. Bộ Kế hoạch và ñầu tư (2000), Chiến lược phát triển công nghiệp Việt
  Nam giai ñoạn 2001 – 2020, Nxb Sự thật.
  7. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (2010), Báo cáo tổng hợp: Quy
  hoạch công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam (ñến năm 2015 và ñịnh hướng ñến
  năm 2025).
  8. Bộ Tài chính (2005), Thông tư 23/2005/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện 6
  CMKT, ban hành theo quyết ñịnh số 234/2003/Qð-BTC ngày 30/12/2003 của
  Bộ trưởng Bộ Tài chính, ngày 30/03/2005.
  9. Bộ Tài chính (2006), Quyết ñịnh 15/2006/Qð-BTC Về việc ban hành chế
  ñộ kế toán doanh nghiệp, ngày 20/03/2006.
  10. Bộ Tài chính (2006), Chế ñộ kế toán doanh nghiệp - Quyển 1: Hệ thống
  tài khoản kế toán, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.
  11. Bộ Tài chính (2006), Chế ñộ kế toán doanh nghiệp - Quyển 2: Báo cáo
  tài chính, chứng từ và sổ kế toán, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.
  12. Ngô Thế Chi, Nguyễn Trọng Cơ (2008), Giáo trình Phân tích tài chính
  doanh nghiệp, Nxb Tài chính, Hà Nội.
  13. Hoàng Văn Chỉnh (1992),Khái niệm, nội dung và phương pháp tính một
  số chỉ tiêu tổng hợp trong SNA,Thông tin khoa học thống kê (chuyên san),
  Hà Nội.
  14. Nguyễn Văn Công (2010), Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính,Nxb
  Giáo dục Việt Nam.
  15. Chủ biên Nguyễn Văn Công (2009), Giáo trình Phân tích kinh doanh,
  Nhà xuất bản ðại học kinh tế quốc dân, Hà Nội.
  16. Nguyễn Văn Công (2005), Chuyên khảo về Báo cáo tài chính và lập,
  ñọc, kiểm tra, phân tích Báo cáo tài chính, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.
  17. Nguyễn Văn Công (2008), Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính, Nhà
  xuất bản Tài chính, Hà Nội.
  18. Nguyễn Văn Công, Trần Quý Liên (1996), Phân tích báo cáo tài chính
  và hoạt ñộng kinh doanh, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.
  19. Nguyễn Trọng Cơ (1999), Hoàn thiện chỉ tiêu phân tích tài chính trong
  doanh nghiệp cổ phần phi tài chính, Luận án Tiến sĩ kinh tế.
  20. Công ty cổ phần Công nghệ gỗ ðại Thành (2009), Báo cáo tài chính
  2007, 2008.
  21. Công ty cổ phần Công nghệ gỗ ðại Thành (2010), Báo cáo tài chính
  2009.
  22. Công ty cổ phần Công nghệ gỗ ðại Thành (2011), Báo cáo tài chính
  2010.
  23. Công ty cổ phần Công nghệ gỗ ðại Thành (2011), Các bảng phân tích
  hiệu quả kinh doanh năm 2010.
  24. Công ty cổ phần Gia ðại Toàn (2010), Báo cáo tài chính 2009.
  25. Công ty cổ phần Gia ðại Toàn (2011), Báo cáo tài chính 2010.
  26. Công ty cổ phần Gia ðại Toàn (2011), Các bảng phân tích hiệu quả kinh
  doanh năm 2010.
  27. Công ty cổ phần Gỗ xuất khẩu Tân Thành Dung Quất (2010), Báo cáo
  tài chính 2009.
  28. Công ty cổ phần Gỗ xuất khẩu Tân Thành Dung Quất (2011), Báo cáo
  tài chính 2010.
  29. Công ty cổ phần Gỗ xuất khẩu Tân Thành Dung Quất (2011), Các bảng
  phân tích hiệu quả kinh doanh năm 2010.
  30. L.M.Cônxtratinôva, D.V.Xôcôlinxi (Nguyễn Văn Phẩm dịch) (1984),
  Hiệu quả kinh tế sản xuất xã hộihân tích các chỉ tiêu thống kê ,Nhà xuất
  bản Thống kê, Hà Nội.
  31. Phạm Văn Dược (2008), Phân tích hoạt ñộng kinh doanh, Nhà xuất bản
  Thống kê, TP. Hồ Chí Minh.
  32. ðảng Cộng sản Việt Nam (1994), Văn kiện ðại hội ñại biểu toàn quốc
  lần thứ VIII của Ban Tư tưởng Văn hoá TW, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia,
  Hà Nội.
  33. ðảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện ðại hội ñại biểu toàn quốc
  lần thứ IX của Ban tư tưởng văn hoá TW,Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà
  Nội.
  34. ðảng Cộng sản Việt Nam (2001), Nghị quyết TW 3 khoá IX,Tiếp tục
  sắp xếp, ñổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.
  35. ðảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị quyết 14 – NQ/TW ngày
  18/03/2002, Tiếp tục ñổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo ñiều
  kiện phát triển kinh tế tư nhân.
  36. Phạm Thị Gái (1988), Hiệu quả kinh tế và phân tích hiệu quả kinh tế
  trong công nghiệp khai thác, Luận án phó tiến sĩ khoa học, Hà Nội.
  37. Chủ biên Phạm Thị Gái (2004), Giáo trình phân tích hoạt ñộng kinh
  doanh, Nhà xuất bản Thống kê.
  38. Ngô ðình Giao (1984), Những vấn ñề cơ bản về hiệu quả kinh tế trong xí
  nghiệp công nghiệp, NXB Lao ñộng, Hà Nội.
  39. Ngô ðình Giao (1995), Kinh tế học vi mô, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà
  Nội.
  40. Dự án GTZ (8/ 2008),Báo cáo khảo sát thực trạng công nghiệp chế biến
  gỗ tỉnh Bình ðịnh.
  41. Lê Thị Thanh Hà – Ngô Kim Phượng (2005), Những ñiểm mới trong hệ
  thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp ảnh hưởng ñến một số chỉ tiêu
  phân tích tài chính, Tạp chí Ngân hàng số 12.
  42. Phan Ánh Hè (2009),Thực trạng ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt
  Nam và giải pháp ứng phó thay ñổi thị trường gỗ thếgiới,Tạp chí Kinh tế
  phát triển số 224 tháng 6 năm 2009.
  43. Trương ðình Hẹ (1988), Xác ñịnh hiệu quả lao ñộng trong xí nghiệp
  thương nghiệp, Luận án PTS Kinh tế, Hà Nội.
  44. Trương ðình Hẹ (1998), Xác ñịnh hiệu quả lao ñộng trong xí nghiệp,
  Nhà xuất bản ðại học kinh tế quốc dân, Hà Nội.
  45. Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam (2008), Báo cáo tóm tắt: Kết quả ñiều
  tra thực trạng các doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam.
  46. Lưu Bích Hồ (2001), Một số vấn ñề về chiến lược phát triển kinh tế - xã
  hội 10 năm (2001 – 2010), Tạp chí Cộng sản, Hà Nội.
  47. Ngô Quang Huân (2002), Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh
  doanh của các doanh nghiệp dệt trung ương tại TP. Hồ Chí Minh, Luận án
  tiến sĩ kinh tế.

  Xem Thêm: Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu khu vực Nam Trung bộ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu khu vực Nam Trung bộ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status