Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Phương pháp thống kê nghiên cứu kết quả hoạt động của các Đoàn kinh tế quốc phòng (minh họa qua số liệu của Đoàn kinh tế quốc phòng 327 - Quân khu 3)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phương pháp thống kê nghiên cứu kết quả hoạt động của các Đoàn kinh tế quốc phòng (minh họa qua số liệu của Đoàn kinh tế quốc phòng 327 - Quân khu 3)

  Luận án tiến sĩ
  Đề tài: Phương pháp thống kê nghiên cứu kết quả hoạt động của các Đoàn kinh tế quốc phòng (minh họa qua số liệu của Đoàn kinh tế quốc phòng 327 - Quân khu 3)
  MỤC LỤC
  TRANG PHỤBÌA
  LỜI CAM ðOAN . i
  MỤC LỤC . ii
  CÁC TỪ VIẾT TẮT v
  DANH MỤC BẢNG . vi
  DANH MỤC BIỂU ðỒ, ðỒ THỊ . viii
  MỞ ðẦU 1
  1. Tổng quan nghiên cứu và tính cấp thiết của ñềtài luận án 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ðỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾT QUẢ HOẠT
  ðỘNG CỦA CÁC ðOÀN KINH TẾ QUỐC PHÒNG 10
  1.1. Cơ sở lý luận về kết hợp kinh tế với quốc phòng 10
  1.1.1. Kết hợp kinh tế với quốc phòng là vấn ñề có tính qui luật của các xã hội có
  giai cấp 10
  1.1.2. Thực tiễn kết hợp kinh tế với quốc phòng 15
  1.1.3. ðường lối và chủ trương cụ thể về xây dựng các khu kinh tế quốc phòng .27
  1.1.4. ðặc ñiểm các khu kinh tế quốc phòng 30
  1.2. Một số vấn ñề về ðoàn kinh tế quốc phòng .35
  1.2.1. Tổ chức thành lập và mục tiêu các khu kinh tế quốc phòng .36
  1.2.2. Một số khái niệm .38
  1.2.3. ðặc ñiểm của ðoàn kinh tế quốc phòng .39
  1.2.4 Chức năng, nhiệm vụ của ðoàn Kinh tế quốc phòng 40
  1.2.5 Tổ chức biên chế và cơ chế hoạt ñộng của ðoànKinh tế quốc phòng 44
  1.2.6. Quan hệ của khu Kinh tế quốc phòng và ðoàn kinh tế quốc phòng 46
  1.2.7. ðánh giá chung về lợi thế và khó khăn của các ðoàn kinh tế quốc
  phòng 47
  1.3. Khái quát kết quả hoạt ñộng của các ðoàn kinh tế quốc phòng .49
  1.3.1 Hoạt ñộng của ðoàn kinh tế quốc phòng .49
  1.3.2 Kết quả hoạt ñộng của ðoàn Kinh tế quốc phòng .50
  1.4. Nhiệm vụ của thống kê kết quả hoạt ñộng của các ðoàn kinh tế quốc
  phòng 55
  1.4.1. Ý nghĩa, tác dụng của công tác thống kê kết quả hoạt ñộng của các ðoàn
  kinh tế quốc phòng 55
  1.4.2. Nhiệm vụ của công tác thống kê .56
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 58
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ
  HOẠT ðỘNG CỦA ðOÀN KINH TẾ QUỐC PHÒNG . 59
  2.1. Thực trạng công tác thống kê tại các ñoàn kinhtế quốc phòng 59
  2.1.1 Thực trạng công tác thống kê .59
  2.1.2 Ưu, nhược ñiểm công tác thống kê ở các ñoàn Kinh tế quốc phòng .60
  2.2 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê phân tíchkết quả hoạt ñộng ở các
  ðoàn kinh tế quốc phòng 63
  2.2.1 Thực trạng hệ thống chỉ tiêu thống kê ở các ðoàn kinh tế quốc phòng hiện nay . 63
  2.2.2 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê phân tích kết quả hoạt ñộng ở các ñoàn
  kinh tế quốc phòng 71
  2.3 Các phương pháp thống kê phân tích kết quả hoạtñộng của ñoàn kinh tế
  quốc phòng .101
  2.3.1. Các phương pháp thống kê phân tích ñang sử dụng phân tích kết quả hoạt
  ñộng của ñoàn kinh tế quốc phòng 101
  2.3.2. Nguyên tắc lựa chọn phương pháp thống kê phân tích kết quả hoạt ñộng của
  ñoàn kinh tế quốc phòng .104
  2.3.3 Vận dụng các phương pháp thống kê phân tích kết quả hoạt ñộng của ñoàn
  kinh tế quốc phòng 107
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 139
  CHƯƠNG 3 : VẬN DỤNG PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾT QUẢ
  HOẠT ðỘNG CỦA ðOÀN KINH TẾ QUỐC PHÒNG 327 - QUÂN KHU 3,
  GIAI ðOẠN 2001 – 2011 140
  3.1. Tổng quan về ðoàn kinh tế quốc phòng 327 - Quân khu 3 140
  3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển .140
  3.1.2 ðặc ñiểm, chức năng, nhiệm vụ của ñoàn kinh tế quốc phòng 327 .146
  3.2. Vận dụng phân tích kết quả các hoạt ñộng của ðoàn kinh tế quốc phòng
  327 .147
  3.2.1 Vận dụng tính một số chỉ tiêu thống kê kết quả các hoạt ñộng của ðoàn kinh
  tế quốc phòng 327 .148
  3.2.2 Vận dụng phân tích một số chỉ tiêu thống kê kết quả hoạt ñộng của ðoàn kinh
  tế quốc phòng 327 .151
  3.3. Một số kiến nghị .180
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 188
  KẾT LUẬN 189
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 191
  ðà CÔNG BỐ LIÊN QUAN ðẾN LUẬN ÁN 191
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 192
  PHỤ LỤC

  MỞ ðẦU
  1. Tổng quan nghiên cứu và tính cấp thiết của ñề tài luận án
  1.1 Lý do chọn ñề tài
  1.1.1 Tổng quan về ñề tài
  Trong thực tế, ñã có một số ñề tài, luận văn, luận án và các bài viết
  nghiên cứu về khu kinh tế quốc phòng, ñoàn kinh tế quốc phòng. Mỗi công
  trình nghiên cứu ñã tiếp cận dưới nhiều giác ñộ khác nhau và với các mục
  tiêu nghiên cứu khác nhau. Cụ thể, một số công trình sau:
  - Luận án tiến sỹ kinh tế “kết hợp kinh tế với quốc phòng ở nước ta hiện
  nay” của tác giả Trần Trung Tín, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  1998. Luận án chủ yếu ñi sâu làm rõ lý luận về kết hợp kinh tế với quốc
  phòng; nội dung và những nhân tố tác ñộng ñến việc kết hợp kinh tế với quốc
  phòng; xu hướng kết hợp kinh tế với quốc phòng của các nước; thực trạng kết
  hợp kinh tế quốc phòng ở Việt nam trong những năm 90 của thế kỷ XX.
  Trong những giải pháp cơ bản ñể thực hiện tốt kết hợp kinh tế với quốc
  phòng, luận án mới bước ñầu ñề xuất xây dựng mô hình ñiển hình là xây dựng
  các ñơn vị quân ñội ñứng chân trên các ñịa bàn chiến lược như vùng núi phía
  Bắc, Tây nguyên, Tây Nam bộ, ven biển và hải ñảo. Việc họ tham gia tạo ra
  kết cấu hạ tầng cho kinh tế dân sinh ñã góp phần thúc ñẩy giao lưu kinh tế -
  văn hoá ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải ñảo mà ðảng và Nhà
  nước rất quan tâm. ðó là ñóng góp của Quân ñội cho sự nghiệp công nghiệp
  hoá, hiện ñại hoá ở nông thôn, góp phần gắn bó mối ñoàn kết quân dân ñể xây
  dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên các ñịa bàn chiến lược. ðó
  là các phác thảo sơ khai về mô hình ñiển hình trên,sau này ñược cụ thể hoá
  triển khai trong thực tế là các ðoàn kinh tế quốc phòng hiện nay.
  - Luận án tiến sĩ “Kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh
  tế tạo tiềm lực hậu cần trên ñịa bàn quân khu 3” của NCS Phạm Tiến Luật,
  Học viện Hậu cần năm 2004. Luận án ñã nghiên cứu những nội dung liên
  quan ñến xây dựng khu kinh tế quốc phòng, phân tíchcơ sở lý luận và khảo
  sát thực trạng kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốcphòng với kinh tế tạo
  tiềm lực hậu cần trên ñịa bàn quân khu 3. ðề xuất một số giải pháp kết hợp
  kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế nhằmtạo tiềm lực hậu cần
  trên ñịa bàn quân khu 3. Do giới hạn phạm vi nghiêncứu, cho nên một số vấn
  ñề như xây dựng nguồn nhân lực cho các ñoàn kinh tếquốc phòng, làm rõ kết
  quả hoạt ñộng của các ðoàn kinh tế quốc phòng chưa ñược ñề cập.
  - Luận án tiến sỹ kinh tế : “ðầu tư phát triển các khu kinh tế quốc phòng
  ở Việt Nam hiện nay” của tác giả ðỗ Mạnh Hùng, ðại học kinh tế quốc dân
  2008. Luận án ñã tập trung làm rõ các vấn ñề lý luận về kết hợp kinh tế với quốc
  phòng, ñầu tư vào các khu kinh tế quốc phòng, ñưa ra các chỉ tiêu ñánh giá hiệu
  quả ñầu tư vào các khu kinh tế quốc phòng. Trên cơ sở các chỉ tiêu ñó, ñã ñánh
  giá toàn diện hiệu quả của quá trình ñầu tư và ñề ra hệ thống giải pháp ñể nâng
  cao hiệu quả ñầu tư. Như vậy, luận án ñã chủ yếu tập trung xem xét hiệu quả ñầu
  tư vào các khu kinh tế quốc phòng, ít xem xét ñến hoạt ñộng của các ðoàn kinh
  tế quốc phòng, các kết quả hoạt ñộng cụ thể của cácñoàn kinh tế quốc phòng.
  - Luận án tiến sĩ “Xây dựng tiềm lực hậu cần trong khu kinh tế - quốc
  phòng trên ñịa bàn quân khu phía bắc” của NCS ðỗ Huy Hằng, Học viện Hậu
  cần năm 2010. Luận án ñã ñi sâu nghiên cứu thực trạng xây dựng tiềm lực hậu
  cần về mọi mặt trong khu kinh tế quốc phòng hiện nay. Luận án ñã tập trung ñề
  xuất nội dung và giải pháp ñể xây dựng tiềm lực hậucần trong khu Kinh tế
  quốc phòng (KTQP) trên ñịa bàn quân khu phía bắc vềcác mặt (xây dựng
  nguồn nhân lực, xây dựng tiềm lực y tế, tiềm lực giao thông vận tải, tiềm lực
  vật chất hậu cần, xây dựng các ñiểm dân cư). Những giải pháp luận án ñưa ra
  nhằm tạo thế và lực về hậu cần, chủ ñộng trong củngcố quốc phòng an ninh
  trên các ñịa bàn chiến lược. Các giải pháp ñược kiểm tra tính khả thi bằng
  phương pháp chuyên gia.
  - Luận văn thạc sỹ kinh tế: “Xây dựng và phát triển các khu KTQP ở
  nước ta hiện nay và vai trò của quân ñội trong quátrình ñó” của tác giả Trần
  Xuân Phương, Học viện Chính trị quân sự, năm 2003. Luận văn ñã làm rõ
  khái niệm khu KTQP, sự cần thiết xây dựng về kinh tế, văn hoá, xã hội và nội
  dung xây dựng quốc phòng, an ninh trong các khu KTQP, vai trò của quân
  ñội trong xây dựng các khu KTQP và thực trạng xây dựng, phát triển các khu
  KTQP, từ ñó ñề xuất một số giải pháp cơ bản trong xây dựng và phát triển các
  khu KTQP ở nước ta hiện nay như: Tăng cường sự lãnhñạo của ðảng, quản
  lý của Nhà nước ñối với các khu KTQP; phối hợp chặtchẽ với các cấp, các
  ngành, chính quyền và nhân dân ñịa phương trong quátrình xây dựng, phát
  triển các khu KTQP; các ñoàn KTQP xây dựng cơ sở ðảng trong sạch, vững
  mạnh, xây dựng ñơn vị vững mạnh toàn diện.
  - Luận văn thạc sỹ kinh tế: "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả
  ñầu tư chương trình phát triển kinh tế - xã hội cácxã ñặc biệt khó khăn miền
  núi, vùng sâu, vùng xa" của tác giả Nguyễn Hữu Hiệp, trường ðại học Kinh tế
  quốc dân, năm 2006. Luận văn ñã làm rõ những vấn ñềlý luận liên quan ñến
  chương trình 135, thực trạng ñầu tư chương trình 135 cùng những ñề xuất các
  giải pháp nâng cao hiệu quả ñầu tư chương trình 135.
  - Luận văn thạc sỹ kinh tế: "Hiệu qủa kinh tế xã hội của các khu kinh tế
  - quốc phòng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện nay" của tác giả Trần Văn
  Tịch, Học viện Chính trị quân sự, năm 2007. Luận văn ñã làm rõ những vấn
  ñề lý luận về hiệu quả KTXH ở các khu KTQP; thực trạng hiệu quả KTXH
  của các khu KTQP trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ninh, từ ñó ñề xuất những quan ñiểm và giải pháp nâng cao hiệu quả KTXH của các khu KTQP trên ñịa bàn
  tỉnh Quảng Ninh.
  - ðề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng: “Kết hợp quốc phòng - an ninh
  với phát triển kinh tế - xã hội trong khu KTQP ”, năm 2003 của Bộ tư lệnh
  quân khu 3. ðề tài ñã trình bày cơ sở lý luận và khảo sát thực trạng các khu
  KTQP trên phạm vi toàn quốc, ñã xác ñịnh bức tranh tương ñối khái quát về
  tình trạng ban ñầu của các khu KTQP, số lượng các khu KTQP (tính ñến năm
  2003), những thuận lợi, khó khăn khi triển khai ñầutư vào các khu KTQP.
  Tuy nhiên, như tên ñề tài ñã xác ñịnh rõ, mục tiêunghiên cứu của ñề tài chỉ
  dừng lại ở việc xác ñịnh có nên kết hợp quốc phòng an ninh (QPAN) với phát
  triển kinh tế xã hội (KTXH) trong khu KTQP hay không, chưa xây dựng ñược
  cơ sở lý luận cũng như ñề xuất các gỉai pháp cho sự kết hợp này.
  - ðề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu nâng cao hiệu qủa
  quân ñội tham gia xây dựng cơ sở chính trị - xã hộiở các khu KTQP”, năm
  2007 của Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự - BộQuôc phòng. ðề tài ñã
  ñề cập những vấn ñề lý luận cơ bản về hiệu qủa quânñội tham gia xây dựng
  cơ sở chính trị - xã hội ở khu KTQP, ñánh giá hiệu quả quân ñội tham gia xây
  dựng cơ sở chính trị - xã hội ở khu KTQP và ñề xuấtcác giải pháp nhằm nâng
  cao hiệu quả quân ñội tham gia xây dựng cơ sở chính trị - xã hội ở khu
  KTQP. ðây ñược coi là ñề tài nghiên cứu khá sâu về hiệu quả sự tham gia của
  quân ñội với một số hoạt ñộng ở khu KTQP. Tuy nhiên, hạn chế chính của ñề
  tài là các tiêu thức ñánh giá hiệu quả còn ñịnh tính, phạm vi nghiên cúu ñề tài
  tập trung chủ yếu vào hoạt ñộng của các ñoàn KTQP. ðây chỉ là ñề tài có liên
  quan ñến ñầu tư phát triển các khu KTQP.
  - ðề tài khoa học cấp ngành “Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê và
  phương pháp thống kê ñánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của các khu kinh tế
  quốc phòng”, năm 2006 của Cục kinh tế. ðề tài ñã khái quát các vấn ñề kết
  hợp kinh tế với quốc phòng, sự cần thiết phải kết hợp kinh tế với quốc phòng,
  xây dựng hệ thống chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của các khu kinh
  tế quốc phòng và phương pháp phân tích hiệu quả. ðềtài này ñã tập trung
  xem xét hiệu quả ở phạm vi khu kinh tế quốc phòng. Tuy nhiên, chưa tách
  bạch ñược phần kết quả mà ñịa phương thực hiện ñượcvới phần kết quả của
  toàn khu kinh tế quốc phòng, vì vậy một số chỉ tiêucòn khó tính toán, khó
  thực hiện trong thực tế
  - Dưới góc ñộ các bài báo khoa học, có một số bài như: “Xây dựng khu
  KTQP, một kế sách dựng nước và giữ nước của dân tộc ta” của Hồ Quốc
  Toàn, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 6/2001; “Quân ñội ñẩy mạnh xây dựng
  khu KTQP, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh
  trên ñịa bàn chiến lược, biên giới” của Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Tạp
  chí Quốc phòng toàn dân, 11/2003; “Binh ñoàn 15 - Mô hình khu KTQP
  thành ñạt trên ñịa bàn chiến lược” của ðại tá Nguyễn Trung, Tạp chí Quốc
  phòng toàn dân, 7/2006.
  Những luận án, luận văn, ñề tài, bài báo trên cho thấy bức tranh chung
  về sự cần thiết và vai trò quan trọng của xây dựng và phát triển khu KTQP,
  quá trình hình thành, triển khai các khu KTQP, ðoànkinh tế quốc phòng.
  Nhiều vấn ñề lý luận về mô hình khu KTQP, quá trìnhthành lập và ñi vào
  hoạt ñộng của ñoàn KTQP, mối quan hệ giữa kinh tế với quốc phòng an ninh
  ñược ñề cập trong các công trình là nguồn tài liệuphong phú cho tác giả
  tiếp tục nghiên cứu. Tuy nhiên, các nghiên cứu ở trên còn thiếu một mảng là
  thống kê kết quả hoạt ñộng kết hợp kinh tế với quốcphòng của các ñoàn
  KTQP. Kết quả hoạt ñộng của các ñoàn KTQP trong thực tế cần ñược ñánh
  giá bằng hệ thống chỉ tiêu thống kê ñầy ñủ ñể phản ánh một bức tranh chính
  xác, toàn diện .về hoạt ñộng của ñoàn KTQP nhằm cung cấp những bằng
  chứng khoa học cho việc ñề xuất tiếp tục ñầu tư và phát triển mô hình khu
  KTQP. Thực tiễn công tác thống kê ở các ñoàn KTQP còn một số bất cập như
  tổ chức thu thập thông tin thống kê, hệ thống chỉ tiêu thống kê kết quả hoạt
  ñộng, phương pháp phân tích kết quả hoạt ñộng của các ñoàn KTQP . Vì vậy,
  cần phải tiếp tục nghiên cứu ñể hoàn thiện công tác thống kê ở các ñoàn KTQP.
  1.1.2. Tính cấp thiết của ñề tài luận án
  Biên gíới quốc gia có vai trò ñặc biệt quan trọng về quốc phòng, an
  ninh, kinh tế, văn hóa xã hội. Bảo ñảm giữ vững an ninh – quốc phòng, ổn
  ñịnh chính trị, trật tự và an toàn xã hội dọc tuyếnbiên giới ñể phát triển kinh
  tế ñất nước là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của toànðảng, toàn dân và toàn
  quân, trong ñó quân ñội là nòng cốt. Muốn vậy, Nhà nước phải có chiến lược
  ñẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội (KTXH) kết hợp chặt chẽ với quốc phòng
  an ninh (QPAN) trong mọi lĩnh vực, ñịa bàn của ñất nước ñể chuẩn bị ñầy ñủ
  các ñiều kiện cần thiết nhằm ñẩy lùi, ngăn chặn nguy cơ xảy ra chiến tranh, ñể
  không phải tiến hành chiến tranh. Trên cơ sở chủ trương, chính sách và chấp
  hành nghị quyết của ðảng uỷ Quân sự Trung ương, thực hiện quyết ñịnh của
  Thủ tướng Chính phủ về việc quân ñội tham gia làm kinh tế, với vai trò nòng
  cốt trong việc xây dựng và phát triển KTXH, củng cốQPAN trên các ñịa bàn
  chiến lược, vùng ñặc biệt khó khăn dọc theo tuyến biên giới, các khu kinh tế
  quốc phòng (KTQP) ñã ñược thành lập. Như vậy, khu KTQP là một mô hình
  ñặc biệt với nhiều mục tiêu ñan xen như: phát triểnkinh tế xã hội, ổn ñịnh
  chính trị, kết hợp chặt chẽ kinh tế - quốc phòng - an ninh ðể thực hiện các
  mục tiêu trên, Bộ Quốc phòng thành lập các ðoàn KTQP ñứng chân trong
  khu KTQP, nhằm hình thành các cụm dân cư tập trung tương ñối phát triển về
  kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng dọc tuyến biên giới, tạo vành ñai biên giới
  an toàn trong thế trận toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Cácñoàn KTQP ñược thành
  lập, ñứng chân và hoạt ñộng thời gian qua ở các khu KTQP ñã ñạt ñược nhiều
  kết quả to lớn, khẳng ñịnh ñược vai trò quan trọng của mình và bước ñầu phát huy
  tác dụng, củng cố ñược lòng tin của nhân dân về phá t triển kinh tế - xã hội và quốc
  phòng an ninh trong khu vực.
  ðể có cơ sở ñánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm, triển khai các bước ñầu
  tư tiếp theo và củng cố hoạt ñộng các ðoàn kinh tế quốc phòng, ñòi hỏi công
  tác thống kê phải cung cấp những bằng chứng, số liệu chính xác, kịp thời, ñầy
  ñủ, toàn diện kết quả hoạt ñộng của ñoàn KTQP; phântích ñược tình hình phát
  triển, cân ñối giữa yêu cầu phát triển sản xuất, củng cố quốc phòng an ninh
  với khả năng của ñoàn KTQP.
  Từ tổng quan nghiên cứu ở trên và thực tế hiện nay,công tác thống kê
  nói chung và thống kê kết quả hoạt ñộng ở các ñoàn KTQP nói riêng chưa
  ñáp ứng ñược những ñòi hỏi ñó. Cụ thể là: HTCT thống kê chưa phản ánh
  toàn diện kết quả hoạt ñộng của các ñoàn KTQP, việcxác ñịnh nội dung,
  phương pháp tính một số chỉ tiêu chưa thống nhất, thiếu những chỉ tiêu phân
  tích và những chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả; việc sử dụng các phương pháp phân
  tích và dự ñoán thống kê còn nhiều hạn chế.
  Từ các lý do trên, tác giả luận án ñã nghiên cứu ñềtài: “Phương pháp
  thống kê nghiên cứu kết quả hoạt ñộng của các ðoàn kinh tế quốc phòng
  (minh hoạ qua số liệu của ðoàn kinh tế quốc phòng 327 – Quân khu 3)”
  2. Mục ñích nghiên cứu của luận án
  Trên cơ sở ñường lối của ðảng, Nhà nước và Quân ñội, dựa vào cơ sở
  lý luận của công tác thống kê, căn cứ vào thực trạng việc tổ chức và hoạt
  ñộng của các ðoàn kinh tế quốc phòng, ñề tài hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu
  thống kê kết quả hoạt ñộng và lựa chọn phương pháp thống kê phân tích kết
  quả hoạt ñộng của các ðoàn kinh tế quốc phòng. Vận dụng phân tích ở ñoàn
  kinh tế quốc phòng 327 – Quân khu 3.
  3. Phương pháp nghiên cứu
  Luận án lấy chủ nghĩa duy vật biện chứng và lịch sửlàm cơ sở
  phương pháp luận và sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
  a) Các phương pháp nghiên cứu chung: Phương pháp phân tích thông tin sẵn
  có, Phương pháp chuyên gia;

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Nguyên Anh - ðào Nguyễn (1979), Một số vấn ñề bộ ñội cần biết về
  kinh tế nông nghiệp,NXB Quân ñội nhân dân, Hà Nội
  2. Bộ Quốc phòng (2004), Qui chế hoạt ñộng của ðoàn Kinh tế quốc
  phòng, Hà Nội.
  3. Bộ Quốc phòng (2001), Quyết ñịnh số 1573/Qð-BQP ngày 18/7/2001
  của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về ban hành hệ thống mẫu biểu thống kê
  cho các ñơn vị sản xuất kinh doanh trong quân ñội.
  4. Bộ Quốc phòng (2002), Kết luận số 712/QP ngày 11/3/2002 của tổng
  tham mưu trưởng tại hội nghị bàn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên
  chế và cơ chế hoạt ñộng của các ñoàn KTQP.
  5. Bộ Quốc phòng (2004), Quyết ñịnh số 133/2004/Qð-BQP ngày
  21/9/2004 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng về quy chế hoạt ñộng của
  ñoàn KTQP.
  6. Bộ quốc phòng (2004), Chỉ thị số 24/2004/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ
  quốc phòng về việc nâng cao chất lượng xây dựng cáckhu KTQP trong
  tình hình mới.
  7. Bộ quốc phòng (2004), Thông tư liên Bộ số 09/2003/TTLB-BNN-BQP
  của Bộ quốc phòng và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
  ngày 3/1/2003 hướng dẫn thực hiện công tác bố trí, sắp xếp, ổn ñịnh và
  tiếp nhận dân cư ở vùng dự án phát triển kinh tế - xã hội do Bộ quốc
  phòng quản lý.
  8. Bộ quốc phòng (2004), Chỉ thị số 47/CT- BQP ngày 16/9/2002 của Bộ trưởng
  Bộ quốc phòng về vấn ñề giải quyết ñất ñai tại các khu KTQP ở Tây Nguyên.
  9. Bộ Quốc phòng (2008), Tài liệu Hội nghị kinh tế toàn quân, Thành phố
  Hồ Chí Minh.
  10. Bộ Quốc phòng (2009), Thông tư số 58/2009/TT-BQP ngày 28/9/2009
  của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Qui ñịnh chế ñộ báo cáo thống kê ñịnh
  kỳ áp dụng ñối với hoạt ñộng sản xuất – xây dựng kinh tế của Quân ñội
  11. Chính phủ (2000), ðề án tổng thể Quân ñội tham gia xây dựng phát
  triển kinh tế - xã hội các xã ñặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa gắn với
  xây dựng các khu KTQP trên ñịa bàn chiến lược, biêngiới, ven biển,
  Chính phủ phê duyệt Ngày 31/3/2000.
  12. Cục kinh tế - BQP (2003), Báo cáo tổng kết 5 năm xây dựng các khu
  Kinh tế quốc phòng
  13. Cục kinh tế - BQP (2008), Tổng kết năm năm xây dựng các khu KTQP
  14. ðảng cộng sản Việt Nam (1986), Nghị quyết ðại hội ñại biểu toàn quốc
  lần thứ VI, NXB Sự thật, Hà Nội.
  15. ðảng cộng sản Việt Nam (1991), Nghị quyết ðại hội ñại biểu toàn quốc
  lần thứ VII, NXB Sự thật, Hà Nội.
  16. ðảng cộng sản Việt Nam (1996), Nghị quyết ðại hội ñại biểu toàn quốc
  lần thứ VIII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  17. ðảng uỷ quân sự Trung ương (1998), NQ số 150/ðUQSTƯ ngày
  1/8/1998 về việc Quân ñội tham gia lao ñộng sản xuất, làm kinh tế, phát
  huy vai trò nòng cốt tham gia xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, củng
  cố an ninh quốc phòng trên các ñịa bàn chiến lược.
  18. ðảng cộng sản Việt Nam (2001), Nghị quyết ðại hội ñại biểu toàn quốc
  lần thứ IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  19. ðảng uỷ quân sự Trung ương (2002), NQ số 71/ðUQSTƯ ngày
  25/4/2002 về nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế của quân ñội trong
  thời kỳ mới; tiếp tục sắp xếp, ñổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả
  doanh nghiệp quân ñội.
  20. ðảng cộng sản Việt Nam (2006), Nghị quyết ðại hội ñại biểu toàn quốc
  lần thứ X, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  21. ðảng ủy Quân sự Trung ương (2010), Tổng kết một số vấn ñề lý luận –
  thực tiễn qua 20 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991 của Bộ Quốc
  phòng (1991-2011), NXB Quân ñội nhân dân, Hà Nội.
  22. Nguyễn ðức ðộ (2010), Một số vấn ñề kết hợp kinh tế với quốc phòng ở
  Việt Nam trong tình hình mới, NXB Quân ñội nhân dân, Hà Nội.
  23. ðảng cộng sản Việt Nam (2011), Nghị quyết ðại hội ñại biểu toàn quốc
  lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  24. Học viện Hậu cần (2002), ðường lối quân sự, chiến lược quân sự của
  ðảng cộng sản Việt Nam, Hà Nội
  25. Hồ Sĩ Hậu, Nguyễn Sơn Thủy, Triệu Lạc Hùng, Nguyễn Huy Tiến
  (2003), Một số qui ñịnh về chính sách quản lý sắp xếp, ổn ñịnh dân cư
  tại các khu kinh tế quốc phòng và vùng kinh tế mới, NXB Chính trị quốc
  gia, Hà Nội.
  26. Nguyễn Ngọc Hồi (2003), Kinh tế quân sự Mác – Lê Nin, NXB QðND,
  Hà Nội.
  27. ðỗ Mạnh Hùng (2008), Luận án Tiến sĩ kinh tế “ðầu tư phát triển các khu
  Kinh tế quốc phòng ở Việt Nam hiện nay”, ðại học Kinh tế quốc dân
  28. Phạm Ngọc Kiểm - Nguyễn Công Nhự (2002), Giáo trình Thống kê
  doanh nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội.
  29. Phạm Ngọc Kiểm - Nguyễn Công Nhự (2004), Giáo trình Thống kê Kinh
  doanh, NXB Thống kê, Hà Nội.
  30. ðỗ Huy Hằng (2008), Luận án Tiến sĩ kinh tế “Xây dựng tiềm lực hậu
  cần trong Khu Kinh tế quốc phòng trên ñịa bàn quân khu phía Bắc”,
  Hà Nội.
  31. Dương Văn Lượng (2011), Chức năng nhiệm vụ của Quân ñội nhân dân
  Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội
  32. Phạm Tiến Luật (2004), Luận án tiến sĩ “Kết hợp kinh tế với quốc phòng,
  quốc phòng với kinh tế tạo tiềm lực hậu cần trên ñịa bàn quân khu 3”,
  Học viện Hậu cần
  33. Phan Công Nghĩa (2000), Giáo trình Thống kê kinh tế, NXB Thống kê,
  Hà Nội.
  34. Nguyễn Bạch Nguyệt - Từ Quang Phương (2007), Giáo trình kinh tế ñầu
  tư, NXB ðại học KTQD, Hà Nội
  35. Trần Ngọc Phác - Trần Thị Kim Thu (2006), Giáo trình Lý thuyết Thống
  kê, NXB Thống kê, Hà Nội
  36. Hà Văn Sơn (2004), Giáo trình Lý thuyết thống kê, NXB Thống kê,
  37. Thủ tướng Chính phủ (1998), Quyết ñịnh 135/1998/Qð-TTg ngày
  31/7/1998 phê duyệt chương trình kinh tế - xã hội các xã ñặc biệt khó
  khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.
  38. Thủ tướng Chính phủ (2005), Quyết ñịnh số 170/2005/Qð-TTg của Thủ
  tướng Chính phủ ngày 8 tháng 7 năm 2005 về việc banhành chuẩn
  nghèo áp dụng cho giai ñoạn 2006-2010
  39. QðND Việt Nam (2008), Giáo trình Học thuyết Mác – Lê Nin về chiến
  tranh và Quân ñội, NXB QðND, Hà Nội.
  40. Thủ tướng Chính phủ (2002), Quyết ñịnh số 43/2002/Qð-TTg ngày
  21/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt bổ sung ñề án quy
  hoạch tổng thể các khu KTQP trong tình hình mới.
  41. Thủ tướng Chính phủ (2003), Quyết ñịnh số 190/2003/Qð-TTg của Thủ
  tướng Chính phủ về chính sách di dân thực hiện quy hoạch bố trí dân cư
  giai ñoạn 2003-2010.
  42. Thủ tướng Chính phủ (1998), Quyết ñịnh 135/1998/Qð-TTg ngày
  31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình kinh tế - xã
  hội các xã ñặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.
  43. Thủ tướng Chính phủ (2000), Quyết ñịnh số 277/Qð-TTg ngày
  31/3/2000 của Chính phủ về phê duyệt ñề án quy hoạch tổng thể các khu
  KTQP.
  44. Tổng tham mưu trưởng (2002), Kết luận số 712/QP ngày 11/3/2002 của
  Tổng tham mưu trưởng tại hội nghị bàn về chức năng,nhiệm vụ, tổ chức
  biên chế và cơ chế hoạt ñộng của các ñoàn KTQP.
  45. Trần Trung Tín (1998), Luận án Tiến sĩ kinh tế “Kết hợp kinh tế
  với quốc phòng ở nước ta hiện nay”, Học viện Chính trị quốc gia
  Hồ Chí Minh
  46. Phạm Văn Vận (1999), Giáo trình Chương trình phát triển kinh tế xã
  hội, NXB Thống kê, Hà Nội.
  47. Viện khoa học xã hội nhân văn Quân sự (2010), Một số vấn ñề kết hợp kinh
  tế với quốc phòng ở Việt Nam trong tình hình mới, NXB QðND, Hà Nội

  Xem Thêm: Phương pháp thống kê nghiên cứu kết quả hoạt động của các Đoàn kinh tế quốc phòng (minh họa qua số liệu của Đoàn kinh tế quốc phòng 327 - Quân khu 3)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương pháp thống kê nghiên cứu kết quả hoạt động của các Đoàn kinh tế quốc phòng (minh họa qua số liệu của Đoàn kinh tế quốc phòng 327 - Quân khu 3) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

#######################

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status