Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Quản lý nhà nước về tài chính hoạt động có thu tại đơn vị dự toán quân đội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý nhà nước về tài chính hoạt động có thu tại đơn vị dự toán quân đội

  Luận án tiến sĩ
  Đề tài: Quản lý nhà nước về tài chính hoạt động có thu tại đơn vị dự toán quân đội

  MỤC LỤC
  TRANG PHỤ BÌA
  LỜI CAM ĐOAN 1
  MỤC LỤC 11
  DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT V
  DANH MỤC Sơ ĐỒ, BÀNG, BIẺU VI
  MỞ ĐÀU 1
  CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ BÀI HỌC K3NH NGHIỆM QUÀN LÝ NHÀ NTTỚC Vẻ TÀI CHÍNH HOạT ĐộNG CÓ THU TạI ĐƠN Vị Dự TOÁN QUÂN ĐỘI 12
  11 Hoạt động có thu của đơn vị dự toán quân đội 12
  11.1 Đon vị dự toén quân đội 12
  11.2 Hoat động có thu cùa đon vị dự toén quân đội 14
  12 Tài chính hoạt động có thu của các đơn vị dự toán quân đội 24
  12.1 Khái niệm tãi chinh hoat động cỏ thu 24
  12.2 NỘI dung của tãi chính hoạt động có thu 25
  13 Quàn lý nhà nước về tài chính hoạt động có thu tại đơn vị dự toán
  quân đội 32
  13.1 Khéi niệm quàn lý nhã nước về tài chinh hoat động có thu tại đơn VỊ
  dự toán quân đội 32
  13.2 Mục tiêu vã tiêu chi đánh gié quàn lý nhà nước về tãi chinh hoat động
  có thu tại đơn vị dự toén quằn đội 34
  13.3 Nguyên tắc quản lý nhã nước về tãi chinh hoạt động cỏ thu 37
  13.4 Bộ mảy quản lý nhà nước về tãi chinh hoatđộng cỏ thu tại đơn vị dự toàn
  quanđọi^ 41
  1 3-5. NỘI dung quàn lý nhà nưỡc về tài chính hoat động có thu tại đơn vị
  dư toán quân đội 42
  13.6 Các yểu tố ảnh hưởng đến quàn lý nhà nước vể tái chính hoat đông cỏ thu
  của đon vị dư toán quân đội 53
  14 Kinh nghiệm quàn lý nhà nước về tài chính hoạt động có thu 56
  14.1 Quàn lý nhà nước hoạt động có thu của đơn VỊ sư nghiêp 56
  14.2 Kinh nghiệm quéc tế quản lỷ nhà nước về tài chính hoat động cỏ thu cùa
  đơn vị dự toán quân đội 60
  KÉT LUẬN CHƯƠNG 1 64
  CHƯỠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu LUẬN ÁN 65
  21 Khái quát về nội dung nghiên cứu của luận án 65
  22 Phương pháp nghiên cứu chung của luận án 67
  23 Phương pháp thu thập tài liệu 68
  23.1 Mục đich thu thập tài liệu 68
  23.2 Phân loại tãi liệu nghiên cứu 68
  24 Phương pháp thu thập số liệu 70
  25 Phương pháp nghiên cứu tình huống 16
  26 Phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính . 16
  27 Phương pháp thông kê mô tã 78
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 80
  CHƯƠNG 3: THựC TRẠNG QUÀN LÝ NHÀ NƯỠC VÉ TÀI CHÍNH
  HOẠT ĐỘNG CÓ THU TẠI ĐƠN VỊ Dự TOÁN QUÂN ĐỘI 82
  31 Hoạt động có thu của đơn vị dự toán quân đội qua các thời kỳ 82
  31.1 Giai đoạn trước khi Quân đội nhân dằn Việt Nam được thành lập 82
  31.2 Thời kỳ đằu thành lâp Quân đội nhân dằn Viêt Nam 84
  32 Kết quà tài chính hoạt động có thu các đơn vị dự toán quân đội 86
  32.1. Ket quả tải chinh hoạt động có thu cùa toàn quân giai đoan 2005 - 2009 86
  32.2 Kết quà tài chính hoạt động có thu của một số đon vị giai đoan 2005 - 2009 88
  32.3 Ket quả khào sét bằng hinh thức phỏng vấn vã phiếu điểu tra 93
  32.4 Ket quả thực hiện nhiệm vụ chính tn cùa các đơn vị dự toàn quân đội 96
  32.5 Phân tích tồng họp qua sổ liêu théng kê tài chính hoạt đông có thu 98
  33 Thực trạng quàn lý nhà nước về tài chính hoạt động có thu tại đơn vị
  dự toán quân đội 113
  33.1 Đinh hưởng hoạt đông có thu và quàn lý tài chinh hoạt động có thu cùa
  đon VỊ dự toán quân đội 113
  33.2 Xây dựng hoãn thiện chinh sách chế độ và văn bàn pháp luật về quản lý
  tải chinh hoạt động có thu của đon vị dự toàn quân đội 114
  33.3 Hướng dan lập và quyết định kể hoạch tài chính hoạt động cỏ thu cùa các
  đon VỊ dự toán quân đội 118
  33.4 Chỉ đạo việc thực hiên kế hoạch tài chinh hoạt đông có thu 121
  33.5 Kiểm tra và kiểm toén tải chính hoạt động có thu cùa đơn vị dự toán
  quàn đội. 127
  34 Đánh giá quàn lý nhà nước về tài chính hoạt động có thu cùa các đơn vị
  dự toán quân đội 130
  34.1 Đánh giá kểt quả trong việc thực hiện mục tiêu 130
  34.2 Đảnh giá việc thực hiện cacnối dung quàn lý nhà nước về tài chính hoat động
  có thu của đon VỊ dự toán quần đội 135
  KÊT LUẬN CHƯƠNG 3 147
  CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YÉU NHẰM HOÀN THIỆN QUÀN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ TÀI CHÍNH HOẠT ĐỘNG CÓ THU TẠI DONVIDỰTOÁNQUÂNĐỘIGIAIĐOĂN. (2011-2020) 150
  41 Đinh hướng quân ỉy nhà nước về tài chính hoạt động có thu của đơn vị
  dự toán quân đội 152
  41.1 Những quan điểm chỉ đạo quàn lý nhà nước về tài chinh hoat đông có thu
  tại đcm VI du toán quân đội 152
  41.2 Yêu cằu hoàn thiện quản lý nhà nước về tải chinh hoat động có thu tại
  đ011 vị dư toán quân đội 157
  42 oiẵi pháp hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước về tài chính hoạt động
  có thu của đơn vị dự toán quân đội 1O0^'
  42.1 Đinh hướng chiến lược quàn lý nhà nước về tài chính hoat động có thu
  cùa đơn vị dự toán quân đội 160
  42.2 Bồ sung hoãn thiện chinh sách, chế đô vã vãn bản pháp luật 162
  42.3 Chỉ đạo lập vã quyểt định kể hoạch tài chinh hoạt động cỏ thu cùa đcm vị
  dự toén 167
  42.4 Chỉ đạo thực hiện kế hoạch tài chinh hoạt đông có thu cùa đcm vị dự
  toén quân đôi 170
  42. 5. Kiềm tra và kiềm toán tải chinh hoat động cỏ thu của đơn vị dự toán
  quân đội 176
  4 26 Áp dụng thừ nghiệm nội dung quàn lý tài chính mỡi cho môt số loại hình 177
  43 Điều kiện chủ yếu để thực hiện các giài pháp quàn lý nhà nước về
  tài chính hoạt động có thu tại đơn vị dự toán quân đội 180
  43.1. Thể chế hoá céc quy định về tãi chinh trong hoạt động có thu của đơn
  vị dự toán quân đội 180
  43.2 Tuân thủ các nguyên tắc quàn lý nhã nước về tài chinh hoạt động cỏ thu 183
  43.3 Nâng cao trình độ cán bộ và tăng cưỡng đưa công nghê thông tin vào
  quàn lý 185
  43.4 Công khai minh bach về cơ chế chính sách trong quản lý nhã nước về
  tài chính hoạt đông có thu 187
  43.5 Thực hiên tiết kiệm, phòng chống tham nhũng 189
  KẾT LUẬN CHUƠNG4+ 19!
  KẾT LUẬN 193
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIAError`! Bookmark not defined. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢ o 196
  MỜ ĐẦU
  l. Tinh cắp thiết của đề tài
  Xây dụng đất nước và bảo vệ Tẳ quốc Viêt Nam XHCN, là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng. Đó là sư vận dụng sảng tao Chù nghĩa Mác Lê Nin, tư tường Hồ Chí Minh cùa Đảng ta trong may chuc năm qua, cũng là sự vận động của quy luật “Dưng nước đi đôi VỚI giữ nuớc”+ của dằn tôc Viêt Nam trong mấy nghìn năm lịch sử.
  Đai hội đai biểu toàn quốc lần thứ XI cùa Đàng Công sàn Viêt Nam xác đinh mục tiêu, nhiệm vụ phét uiền+` đất nưỡc 5 năm 2011- 2015: “Muc tiêu tồng quát năm năm tới là Tiểp tuc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đắu cùa Đảng; đằy mạnh toàn diện công cuộc đồi mời; xây dưng hệ thồng chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ vã sửc mạnh đại đoản kểt toàn dân tộc, phát uiền+` kinh tế nhanh, bển vững; nâng cao đời sồng vât chất, tinh thần cùa nhân dân, giữ vững ẳn định chính tn - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoai, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn ven lãnh thồ; tạo nền tàng đề đển năm 2020 nưỡc ta cơ bản trờ thành nước công nghiệp theo hường hiện đai”. [44]
  Nhiệm vụ bảo vệ đất nưởc ta hiện nay không chỉ chống chiển tranh xằm lươc, chống chiến tranh “diễn biến hoà binh” chống bạo loạn vã lât đồ, bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thồ chủ quyền quốc gia, chủ quyển biển, đảo, mà còn gắn liền bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, bảo vệ công cuộc đồi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bào vệ lợi ích quốc gia, dằn tộc, bào vê an ninh quốc gia trên tất cả cảc lĩnh vưc chinh trị, kinh tể, quân sư, khoa học - công nghệ, văn hoá - xã hội.
  Trong nhiệm vụ xây dựng cùa Quân đội hiên nay là chú trong phát tnền công nghiệp quốc phòng độc lập, tự chù trong tồng thề nển công nghiệp nước nhà, tiến tới xây dựng nển công nghiệp quốc phòng đù mạnh, đủ khả năng duy trì sửa chữa, sản xuất, tửng bước hiên đại hoá vũ khi, trang bị kỹ thuật đép ứng yêu cầu téc chiến cùa lưc lucmg vũ trang ường tinh hình mới. Hoàn thiện phương thức bảo đàm hậu cần, tài chính phủ họp với cơ chế quản lý kinh tế trong tiến trinh công nghiệp hoả, hiên đại hoá, nâng cao khà năng cơ động của cảc lực lượng vũ trang, đảm bảo đằy đủ, kịp thòi nhu cầu mọi mật cho huấn luyện, sin sàng chiến đấu và chiến đấu. Trên lĩnh vưc kinh tế, tham gia tích cực có hiệu quả cảc chương trinh, dư án kinh tế xã hội, kết họp kinh tế VO1+~ quốc phòng - an ninh trên địa bàn đóng quân, tham gia xoé đói giảm nghèo, xây dụng cảc vùng kinh tế mới, chống gian lân thương mai, vần chuyền chất ma tuý qua biên giói, ngăn chặn những hiện tượng xằm cư xâm canh, tham gia trồng rửng, phù xanh đất trống đồi ườc .
  Quân đội nhân dần Viêt Nam ngay từ đằu thành lap, đã lã đội quần cách mạng, đội quân do nhân dần mà ra, vi nhân dân chiến đấu. Trong suốt quả trình xây đựng vã truòng thành luôn phét huy tinh thần tự lực, tự cường, bàn chất quý giá đó ngày câng được phát huy đậm nét, vừa huẳn luyện sin sàng chiển đấu, chiến đấu và tăng gia sàn xuất cải thiện đòi sống bộ đội, vừa hoạt động chuyên môn, nghiên cửu khoa học, tận đung cơ sờ vật chất và công năng nhãn rỗi tham gia hoạt động làm kinh tể, tạo thêm cùa cải, sản phẩm dich vụ phuc vụ xã hội, tạo nguồn thu cho quân đội, góp phằn cằn đối ngần sách quồc phòng, tùng bước cải thiên đời sống vật chất, tinh thằn cho bộ đội, đó chinh là nội dung hoạt động có thu của cảc đơn vị dự toán quằn đội.
  Hoạt động có thu cùa đon vị dự toán quân đội đã mang lại nguồn thu quan trọng, vừa góp phằn quản lỷ bộ đội, đảm bảo cân đồi ngân sách, bồ sung nguồn kinh phí hoạt động cho các đơn vị trong khi ngân sách được cấp còn nhiều eo hep, ngân sách nhà nước đàm bảo cho quốc phòng chưa kịp thời. Nguồn thu này có ỷ nghĩa quan trọng cả về kinh tế, chinh trị, xã hội và góp phần nâng cao hơn nữa nhận thửc chính ừi cho cán bộ chiển sĩ quân đội.
  Những năm vừa qua hoạt động có thu của đơn vị dư toán quân đội chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh, chưa xứng tằm VO1+~ cơ sờ vật chất kỹ thuật sẵn có và sự đằu tư mới hảng năm của Nhà nưỡc và Quân đội. Quản lý nhã nước về tài chính trong quân đội còn một sồ mặt tính thich ímg, sự phù hop VÓI hoạt đông kinh tế chưa cao, chưa khuyến khich đon vị phát huy tiềm năng, thể mạnh trong triền khai các loại hình hoạt động có thu. Quàn lý nhã nước vể tài chinh hoạt đông có thu tai đơn VỊ đự toán quân đội từng bước đáp ứng những yêu cầu trong quàn lý nhưng còn có một sồ nội đung chưa chặt chẽ: khâu lập dự toán, quản lý chi phi; khâu thanh quyết toán.
  Một số nguyên nhân chính của những han chế nêu trên: nội dung quản lý nhà nước về tài chính hoat động có thu chua rành mach, đẳi mới châm; trong qué trinh tổ chúc tnền khai hoạt động có thu, những nội dung quàn lý tải chính còn có những điềm bất câp: chưa tinh liết chi phí đều váo; chưa hach toán đấy đù chi phí nhất lã chi phí nhân công vã tính khấu hao tải sản, quản lý tải chính chua khép kín, sự vận dụng uich+` nộp còn tuỳ tiên ờ nhiếu đon vị dự toén trong toàn quân.
  Nghiên cứu toàn diện các nôi dung, các khâu quàn lý nhà nước về tải chinh hoạt động có thu tại đơn vị dự toán quân đội, để xuất những giải phép nâng cao hiêu lưc, hiệu quả quản lỷ tài chinh hoat động có thu cùa đon vị dự toán quằn đôi là cần thiết. Những nội dung nghiên cứu cùa luận án đi tữ thực tiễn hoạt động có thu tại đon VỊ du toén quân đội gắn VỚI các quyểt đinh, chế tải Bô Quốc phòng ban hành vã lý luận quản lý nhả nước về tãi chính các đon VI sự nghiêp có thu ờ nước ta ãp dụng ường quân đội. Mục đích nghiên cữu hưởng tới giải pháp là không ngửng hoãn thiện cơ chế quản lỷ tãi chinh hoạt động có thu, nâng cao chất lucrng quản lý tải chính, nâng cao hiệu quả quản lý tải chinh, minh bạch hoả nguồn thu. Hy vọng kết quà cùa luận an đóng góp một phần trong chiến lược xây dựng quân đôi chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cằu sẵn sảng chiển đấu vã bào vệ vững chẳc Tồ quốc vã xây dựng phát tnền đắt nước.
  Do vậy, tảc già lựa chon nội dung nghiên cứu “Quản lý nhả nước về tải chinh hoạt đông có thu tại đơn vị dự toén quân đoi”^, làm luận án tiến sĩ có ý nghĩa về mặt khoa hoc, kinh tế, chính trị, xã hội. VỚI mục tiêu thông qua nghiên cứu sẽ làm séng tỏ thêm lý luận quản lý nhà nước về tải chinh hoạt động có thu, minh giải các vấn đề thực tiln tồ chửc thực hiện còn vuông mắc cằn giải đáp, góp phằn làm rỗ quan điềm xung quanh quản lý nhã nước về tài chinh hoat động có thu tại đon vị dự toán quân đội vã việc quân đội tham gia lãm kinh tế hiên nay, đề xuất kiển nghị, giải pháp góp phằn hoàn thiện quản lỷ nhà nước về tài chinh.
  2. Tinh hình nghiên cứu có liên quan
  Cho đển nay đã có một sổ đề tài, luân án, bài viểt nghiên cứu liên quan đển hoạt động có thu, quàn lỷ tài chinh hoạt động có thu đon vị dự toán ường quân đội dưới nhiều góc độ khéc nhau. Tảc giả xin viên dẫn môt số công ừ inh như sau:
  Trên phương diện đề tài khoa học, có để tãi khoa học về "Quản ỉy tài chinh trong nhượng bán vũ khi, vật tư, trang bi”., năm 2008 cùa Cục Tài chính - Bộ Quốc
  phòng, (vật tu, trang bị nêu trên là các loại đã giảm chất lượng, xuống cắp, lac hậu không phủ hợp và đảp ửng cho cảc nhiệm vu quốc phòng, hiện các đon vị trong quân đội đang nẳm giữ và quản lỷ, đucrc cắp trên cho phép thanh xừ lý, nhượng bán tận thu tạo nguồn ngằn séch cho quốc phòng). Đề tài đã trinh bày cơ sở lỷ luân và khào sảt thực trạng tinh hĩnh nhương bán vũ khí, vât tư, trang bị trong quân đôi, đi sâu nghiên cửu tại Cục Quân khí - Tồng cuc Kỹ thuật từ năm 2003 đển năm 2007. Đe tài đã tập trung đánh giả thực trạng từ khâu lập kế hoạch, tổ chúc quy trinh nhượng ban, quàn lý tài chinh, kiểm ừa tình hình kết quà nhượng bán, những thuận lợi, khó khăn khi triển khai và đề xuất quy trinh quàn lỷ, theo dõi và xử lý việc nhượng bản, thanh lỷ vũ khi, vật tư, trang thiết bi tại cảc đon vị, đế xuất quy trinh quản lý. Tuy nhiên, như tên để tài đã xác đinh rõ quàn lý tài chính trong nhượng bén vũ khí, vât tư, trang thiết bị, môt trong những nội dung nhằm huy động nguồn thu, tận thu nguồn thu, trong nhiêm vu quàn lý tài chính hoạt đông có thu của đon vị dự toán quân đội.
  Trên phương diện luận văn, luận an: Luận văn thac sỹ kinh tế "Hoàn thiễn công tác qtiản ỉy tài chinh hoạt động có thu tại các đơn vị dự toán thuộc Tnmg tâm Khoa học thiịẩt - Công nghệ Quân su”+., của tác già Nhâm Thãi Trung; Học viện Hậu cần, năm 2008. Luân vãn đã lãm séng tò một số lý luận trong công tác quản lý tài chính hoạt động có thu thuộc Trung tâm Khoa học Kỹ thuật - Công nghệ Quân sự, trên cơ sở phân tích tim ra những ưu điềm, nhược điềm của công tảc quàn lý hoạt động có thu tai cảc viện nghiên cứu thuộc Trung tâm Khoa học Kỹ thuật - Công nghệ Quần sự và để xuất một số giải phép hoàn thiện công tác quàn lý tài chinh đổi VỚI hoạt động có thu cùa các viện nghiên cửu thuôc trung tâm trong giai đoạn hiên nay. Tuy vậy một số đảnh gié vã đề xuất giải pháp chua có căn cử khoa hoc thoả đéng, chỉ tử những tồn tại trong thực tiln quàn lý tài chinh hoạt động có thu mã đưa ra các kiến nghị là chưa có tinh thuyểt phục, chua nghiên cửu sâu về bàn chất sự viêc trong quàn lý tài chinh dẫn đển những bất cập.
  Luân án tiến sỹ kinh tế: “Đấu tư phát triển các khu kính tế - Qitểc phòng ờ Việt Nam hiện nay”, cùa tác già Đỗ Mạnh Hùng, Trường Đai học Kinh tể Quốc dân, năm 2008. Luân an hệ thống hoá và làm sáng tò thêm những vắn đề lý luận về đầu tư phát tnền khu kinh tể quốc phòng, xây dựng hệ thống tiêu thửc đảnh gié hiệu quả đấu tư phét triển khu kinh tế quốc phòng. Xác định hiệu quà theo các muc tiêu chinh cùa đầu tư vào khu kinh tể quốc phòng, đó là hiêu quả xoá đói giàm nghèo và hiệu quả an ninh quốc phòng. Đề xuất hệ thống các giài pháp nhằm nầng cao hiệu quả đầu tư vào khu kinh tế quốc phòng. Cảc giải pháp này đươc áp dung cho hoạt động đẩu tư vào khu kinh tế quốc phòng và được cụ thề hoá bằng các biên pháp cụ thề cho từng giai đoạn đầu tư tiển đằu tư, đầu tư và vận hãnh các kểt quà đầu tư.
  Luân án tiến sỹ quần sự: “Kết hợp kinh tể với quốc phỏng, quốc phòng với kmh tế tạo tiềm ịửc hậu cẩn trên địa bàn Quân khỉt 3' cùa tác giả Phạm Tiến Luật, Học viện Hậu cần, năm 2004. Luân án đã phân tích cơ sò lý luận vã khào sát thưc trạng kết họp kinh tế VỚI quốc phòng, quồc phòng VỚI kinh tế tạo tiềm lực hâu cằn trên địa bàn Quần khu 3. Để xuất một sồ giải pháp kểt hợp kinh tế VỚI quổc phòng, quốc phòng VO1+~ kinh tể tạo tiềm lực hậu cần trên địa bàn Quân khu 3, nhằm chuẳn bị tốt hon tiểm lực hậu cần cho quân khu.
  Dưới góc độ các bãi béo khoa học có môt sồ bãi như: “Nâng cao hem nữa chất iưởng công tác tài chinh, góp phẩn thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm ”, cùa Đại tướng Phủng Quang Thanh - Uỷ viên Bộ Chính trị - Bộ trường Bộ Quốc phòng, Tạp chí Tãi chinh quần đội, số 169() 12008/. [87] Một trong các nội đung quan trọng đươc đề cập đó lã: Việc quàn lý sừ dụng nguồn thu, quàn lý hiện vật, đất đai, công sản vẫn chưa được quan tâm đũng mức, một số đơn vị quản lý các hoạt động làm kinh tế, hoat động liên doanh liên kết còn lòng lẻo, gây thất thoát ngân sách, tài sàn cùa nhã nước, quân đội. “Nâng cao chất lượng điếu hành ngân sách, đáp ứng yêu cẩu hoàn thành các nhiệm vụ cm quân đoi”^., của Thượng tướng Nguyễn Văn Đươc - Uý viên Trung ương Đàng - Thử trưởng Bộ Quổc phòng, Tạp chí Tài chinh quân đội, số 5 (73) 102008/ .[51] NỘI dung thử nhất công tác quản lý, điều hành ngân sách năm 2008 được để cập đó là: Co quan tài chinh phét huy vai trò kiểm tra đôn đốc, tiểp tục chỉ đạo vã thưc hiện quản lý sử dụng nguồn thu tai các đon VỊ. Các chỉ tiêu thu nộp phải đươc thưc hiện kip thời; Việc XUI cấp lại đề sử dụng nhất thiết phải có nội dung, dự án cụ thề, được Thù trưởng Bộ Quồc phòng phê duyệt mời thực hiên. “ Khai thác đa dạng các nguồn lực tài chính, xây dụng và đảm bảo dự toán ngân sách năm 2009 hiệu qtỉa, tích cuc”+., của Thiểu tướng Pham Quang Phiếu - Cục trưởng Cục Tài chính /Bộ Quồc phòng, Tạp chí Tài chinh quân đội số 4 o2+.) 82008/.
  [76] Trong đó có giải pháp khai théc, đa dạng hoá, tập trung cao, huy đông tối đa các nguồn luc tài chính đề đảm bào cho nhiêm vụ quân sư, quốc phòng đucrc giao. Khả năng đảm bảo ngần sảch cùa nhã nước là rất quan trọng, tuy nhiên chưa đép ửng hểt yêu cầu cấp thiết của quéc phòng. Vi vậy cằn đa dạng hoả nguồn thu, tích cuc xây dưng dự toán thu trên cơ sở tính toén chãt chẽ khoa hoc, toàn diện, bao quét hểt các chính sách, chế độ thu đã ban hành, xác đinh các yếu tố khách quan, chủ quan tảc động đến thu ngân sách. “Đầy mạnh phong trào thi đua xây dựng đơn vị qtiản ỉy tài chính tốt hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ qiiân su”., của Trung tướng Pham Quang Phiếu - Cục trường Cục Tài chinh /Bộ Quốc phòng, Tạp chi Tãi chính quằn đội, số 2 (95) 32010/. [77] Trước yêu cầu nâng cao chắt lượng quàn lý và điểu hành theo Luât Ngằn sách Nhà nước, hướng tới HỘI nghị “Đon VI quản lý tài chính tot”^' VỚI nội dung chính sau: đề cao vai uơ`, trách nhiệm của người chỉ huy đối VỚI công tác đàm bảo và quản lý tải chính, thuc hiện tốt Quy chế lãnh đạo cùa các cấp uỷ Đàng đối VỚI công tảc tãi chính vã tăng cường thưc hiện dằn chủ công khai. Nằng cao chất lucrng lập, chấp hành vã quyểt toán ngân sảch, tăng cường quàn lý vật tư tãi sản. Tích cực tao nguồn và quàn lý chật chẽ mọi nguồn thu, chủ trọng số thu về khai thác sử dụng đắt quốc phòng vão mục đích kinh tế, đẩy mạnh tăng gia, lao động sàn xuất, cải thiện đời sống vật chắt, tinh thằn cho can bộ, chiển sĩ “Những lưu ý trong hạch toán hoạt động cỏ thu của các đơn vị dự toán qiiân đội, cùa Đai té Thac sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Tạp chí Tãi chinh quân đôi số 6 (74) 112008/. [100] “Một số ỳ kiến trao đổi vế quấn lý hoạt động cò thu”, cùa Nguyễn Huy Tranh, Tạp chí Tãi chinh quân đội sổ 2 (95) 32010/. [95] Các bài báo khái quét đucrc thực trạng quản lý nhà nước về tài chinh hoạt động có thu tại đon vị dự toán quằn đội, những tồn tại trong tồ chức thực hiên những năm gần đây, đề xuất môt số giải pháp về chỉ đạo tả chửc thực hiện cũng như định hưởng về chinh sách, cơ chế quản lý tiểp tục rã soảt, sửa đồi, bồ sung ban hãnh mới cảc văn bản phép quy để hoàn thiện chế độ quản lý nhã nước về tài chính hoạt động cỏ thu, trong đó cằn đưa ra tiêu chí để phân loại hoạt động cỏ thu, thống nhất về quy trinh quản lý vã tẳ chửc thực hiên trong toàn quân.
  về loại hình hoạt động có thu ường lĩnh vực nghiên cữu khoa học công nghê, khám chữa bệnh, loại hình hoat đông có tinh chất đặc thủ, sử dụng lao động nhiều, cơ sờ vật chất vã trang thiết bị quân đội đang quản lý, khó phân đinh rõ chi phí thuc

  Xem Thêm: Quản lý nhà nước về tài chính hoạt động có thu tại đơn vị dự toán quân đội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nhà nước về tài chính hoạt động có thu tại đơn vị dự toán quân đội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status