Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Marketing lãnh thổ với việc thu hút đầu tư phát triển ở tỉnh Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Marketing lãnh thổ với việc thu hút đầu tư phát triển ở tỉnh Thái Nguyên

  Luận án tiến sĩ
  Đề tài: Marketing lãnh thổ với việc thu hút đầu tư phát triển ở tỉnh Thái Nguyên

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 NHỮNG LÝ LUÂN cơ BÀN VỀ MARKETING LÃNH THỔ VỚI VẦN ĐỀ THU HỬT ĐẦU Tư VÀO MỘT ĐỊA PHƯƠNG
  11. Khái quảt về marketing lãnh thồ 6
  11.1. Khái niệm marketing lãnh thồ 6
  11.2. Chủ thề thực hiện marketing lãnh thồ 8
  11.3. Khách hàng ường marketing lãnh thồ 10
  12. Những nội dung cơ bản cùa marketing lãnh thổ VỚI vấn để thu hút đằu tu phát tnền ở một địa phương - Marketing đia phương
  12.1. Bản chất của đầu tư phát tnền 14
  12.2. Một số vấn đề liên quan đển hãnh VI cùa nhà đằu tư 15
  12.3. Mối quan hệ giữa đìa phương và nhã đầu tư 34
  12.4. Ke hoạch hoá hoạt động marketing đìa phucnig+ nhằm thu hutđắu tư phát triển
  12.5. Marketing mix đìa phương trong thu hút đằu tư phét triển 49
  13. Một số kinh nghiệm trong thu hút đầu tư phát triển 72
  13.1. Kinh nghiệm nước ngoài 73
  13.2. Kinh nghiệm trong nước 75
  CHƯƠNG 2 THƯC TRANG MARKETING ĐIA PHƯƠNG VỚI VÂN ĐỀ THU HÚT ĐẦU Tư PHÀT TRIỂN ở TÌNH THÁI NGUYÊN
  21. Một số nẻt cơ bàn về tỉnh Thái Nguyên 80
  22. Phân tích và đánh giá những tác đông của hoạt động đầu tư đến kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên
  22.1. Tác động của đầu tu đến tăng trường kinh tể tỉnh Thái Nguyên 82
  22.2. Tác động của đầu tu đến gia tăng giả ừi cảc ngành kinh tể 85
  22.3. Tác động của đầu tu đến giài quyết việc làm cho người lao động 86
  22.4. Tác động của đầu tu đến việc tăng kim ngạch xuất khẩu 88
  22.5. Tác động của đầu tu đến tăng thu ngân séch 89
  25.6. Tác động của đầu tu đối VỚI việc phát triển kinh tể cảc vùng khó
  khăn 
  23. Hiện trạng thi trường vá môi trường đầu tư ờ tình Thái Nguyên 92
  23.1. Thị trướng dành cho nhá đẩu tư 92
  23.2. Chi phi mà nhà đẩu tư phải bò ra 96
  23.3. Các nguồn lực tèi nguyên thiên nhiên 100
  23.4. Cơ sờ hạ tầng 105
  23.5. Khung khổ chinh sách khuyển khích đầu tư 111
  23.6. Các hoat động thúc đẫy vá hỗ trợ kinh doanh của đia phương 112
  24. Đánh giá hiện trang marketing địa phương của tình Thái Nguyên 113
  24.1. Hiện trang thj trướng đầu tư việt Nam 113
  24.2. Đánh giá việc lựa chọn khách háng muc tiêu, định VỊ sàn phẩm đia ^
  phương vá chiển lươc thu hút đầu tư cùa tỉnh Thái Nguyên
  24.3. Đánh giá hiện trang thực hiện cảc hoạt động marketing mix đia phương nhằm thu hút đầu tư ờ tình Thái Nguyên
  24.4. Công tác tổ chức thực hiện vá kiềm tra, đánh giá hoạt đông marketing địa phương ờ tỉnh Thái Nguyên
  24.5. Kết luận chung vể thực ụằng hoatđông. marketing đia phương ờ tỉnh Thái Nguyên
  CHƯƠNG 3 HOÁN THIÊN HO AT ĐỘNG MARKETING ĐỊA
  PHƯƠNG ở TỈNH THÁI NGUYÊN NHẰM NÀNG CAO KẾT QUẢ 13 6
  THU HÚT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
  31. Bối cành kinh tể vá cơ hội thu hút đầu tư cho các địa phương OViêt+`
  Nam 3
  31.1. Bối cành kinh tể Thế giới và việt Nam 136
  31.2. Cơ hội thu hút đẩu tư cho cảc địa phương ờ việt Nam 141
  32. Lập kế hoạch marketing đìa phương cho tình Thái Nguyên 144
  32.1. Xác lập mục tiêu vá chiến lược marketing đia phương cho tỉnh Thái Nguyên
  32.2. Hoán thiện chiền lược đinh vị về tỉnh Thái Nguyên trong nhân thức cùa khách háng mục tiêu
  32.3. Hoán thiện các hoạt động marketing đ;a phương ờ tỉnh Thái Nguyên nhăm nâng cao hiệu quà thu hút đâu tư
  33. Tổ chức thực hiện hoatđộng marketing đia phương ờ tỉnh Thái Nguyên nhăm thu hút đâu tư phát triền
  33.1. Chủ thề thực hiện kế hoạch marketing địa phương 173
  33.2. Kế hoạch thực hiện hoạt động marketing đìa phương 176
  34. Kiềm tra và đánh giá hoạt đông marketing địa phương ờ tình Thãi Nguyên nhằm thu hút đầu tư phét triền
  35. Dự kiến kết quả datđược vã dự phòng rủi ro 178
  KETLUAN^ 180
  CÔNG TRÌNH VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 183
  PHU LỰC 189
  LỜI NÓI ĐÀU
  1. Tính cấp thiết của đề tài iụẩn án
  Đầu tư phát tnền là nhu cầu không thề thiểu của mỗi vùng, quổc gia và mỗi địa phương Hoạt động đầu tư là tác nhân quan trong tạo ra sự thinh vượng cho kinh tế - xã hội, nhũng tiến bộ về khoa học công nghệ và phát triền giáo dục đào tạo cho địa bàn được đầu tư.
  Thái Nguyên lã một tỉnh trung du miển núi, cừa ngỗ khu vực miển níu phia Băc, có vị trí đìa lý và đìa hình tliuân lơi nhất trong khu vực Trong qué khứ, tinh Thãi Nguyên được biết đển bởi đằy là một trong những thành phố công nghiệp đằu tiên trong cả nước, cảnh chim đầu đãn của thời kỳ công nghiệp hoá - hiên đại hoá trong then kỳ xây dưng chủ nghĩa xã hội ờ miền Bắc thuộc tliâp niên 60s của thế kỷ 20. Những khoản đấu tư của Nhã nước Việt Nam thời bấy giờ đã tạo ra Thái Nguyên thánh miển đất hửa cho nhiều thế hệ Tuy nhiên, trong chặng đường đổi mỡi vừa qua, kinh tể - xâ hội cùa tỉnh Thái Nguyên có nhiều biểu hiên chững lại, gằn như không có sự tăng trưởng não đáng kể Trong khi đó, các đìa phucnig+ khác trong cả nước đang đạt được những cuộc bút phé ngoạn mục cả về phucmg+ diện kinh tế lẫn xã hội nhờ nhũng nguồn vổn đằu tư liên tục được đồ vào.
  Chủ động trong thu hút đầu tu, đặc biệt lã thu hút đằu tư nước ngoải, phuc vụ phát triền kinh tế - xã hội là đòi hòi cấp tlnểt đối VỚI tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn phét uiển+` hiện nay nhằm bẳt kịp VỚI xu hướng phát triền của thời đại Đề tliưc hiện điều đó, tỉnh Thái Nguyên cằn phải tìm ra những biện pháp khuếch truong nhằm quảng bả hinh ảnh đìa phucmg+ mình đối VỚI nhà đầu tư để thu hút sự chú ỷ và sự quan tâm đền đầu tư vào địa phương. Sử dụng công cụ marketing là biên pháp hữu hiệu nhất nhằm đáp ửng nhũng đòi hỏi trên, giủp tinh Thái Nguyên đạt được những muc tiêu trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của đìa phương.
  Nhận thức đầy đủ và vận dụng, thực hiện các hoạt đông marketing lãnh thổ phũ hợp VỚI điểu kiện kinh tế - xâ hội của tỉnh Thải Nguyên lã yêu cẩu cấp thiết mà luận ản mong muốn thực hiện. VO1+~ ý nghĩa đó, nghiên cửu sinh đã lựa chọn vấn đề
  “Marketing ĩỏnh thề với việc thư híu+` đẩu tư phát triển ở tỉnh Thải Nguyên " làm để tài luân ân tiến sĩ.
  Theo thông tin tử UBND tỉnh Thái Nguyên, Sờ Ke hoach vã Đầu tu tỉnh Thãi Nguyên, Sờ Khoa học vã Công nghệ tỉnh Thai Nguyên, đầy là môt đề tài mới, chưa tửng được thực hiện bời tác giả nào nhưng lại rất phù hợp VỚI nhu cầu cấp bách trong việc thu hút đằu tu phét triền tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay.
  2. Mục đích và ý nghía nghiên cứu của luận án
  Luận án được thực hiện nhằm muc đich
  - Hệ thổng hoá và bẳ sung lý luận về marketing lãnh thồ trong điểu kiện địa phương Việt Nam Đây là những lý luận cơ bản về marketing được ứng dung vào việc thu hút đầu tư phát uiền+` cho các địa phương ở Việt Nam.
  - Đánh giá hiện trạng thu hút đằu tư ở tỉnh Thái Nguyên, một địa phương có điều kiện kinh tể - xã hội đậc thủ ở miền nũi phía Bắc Việt Nam, theo cách nhìn nhận của marketing lãnh thẳ.
  - Để xuắt chiển lược và hoàn thiện các hoat động marketing địa phương nhằm giúp tỉnh Thái Nguyên thành công trong thu hút đầu tư, đãc biệt là thu hũt đầu tu nưỡc ngoải.
  Việc thực hiện thành công các hoạt động marketing địa phương đáp img các mục đích uên+` mang lại ý nghĩa to lớn. BỜI đó không chỉ là thành công của riêng tỉnh Thái Nguyên mà còn tao ra hiệu ứng, mang lại sự phét triền rộng lớn cho cả vùng, đồng thời tạo ra thế cân bằng về kinh tể - xã hội của khu vưc miền nũi phía Bắc VỚI các vùng còn lai trong cả nước.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án
  - Đối tượng nghiên cứu:
  + Luận án nghiên cứu các hoat động marketing lãnh thồ phục vụ thu hút đằu tu phét triền địa phương trong điều kiện Việt Nam.
  + Trong luân án, đối tucmg khách hãng mục tiêu của marketing lãnh thẳ là các doanh nghiệp Xem xét các biều hiên hành VI của chủ thể doanh nghiêp - nhà đầu tu - để giúp địa phương đưa ra những quyểt định marketing đúng đẳn nhằm thu hút hãnh động đầu tu của họ.
  - Phạm vi nghiên cứu: Luận án nghiên cửu thực nghiệm cảc hoạt đông xủc tiến đằu tư (xem xẻt dưới góc độ marketing) của tỉnh Thái Nguyên, đại diên đậc trưng cùa khu vực miến núi phía Bắc. Nghiên cửu cụ thể các hoat động thu hút đầu tư của tỉnh Thai Nguyên trong khoảng 10 năm trở lai đảy
  4. Các phuongphắp nghiên cứu
  - Luận án đã vận dụng phương pháp sừ dụng cảc kết quả nghiên cứu sẵn có nhằm hệ thống và khái quát hoá lý luận về marketing lãnh thẳ vân dụng vảo địa phương Việt Nam; vã sừ dung kểt quả tử đề tài nghiên cứu khoa hoc cấp tỉnh [33] của tập thề téc giả, trong đó có sự tham gia của nghiên cửu sinh VỚI tu cách lã thành viên tham gia chính thửc.
  Đe phục vu luận an sâu sát hon, trong qué trinh thực hiện điểu tra sổ liệu thực tiln phuc vu để tãi nghiên cửu khoa hoc, nghiên cửu sinh đã tiển hãnh phòng vấn trực tiểp các nhã quàn lý thuôc tỉnh Thãi Nguyên vã một số tỉnh để tham chiếu. Đồng thòi, đối tượng được thực hiện phỏng vấn true tiểp còn bao gồm chủ các doanh nghiệp, những người nằm cương vị quản lý trong doanh nghiêp ở Thái Nguyên vã các tỉnh tham chiểu nhăm tim hiểu đánh giá và mong đợi của nhà đằu tư về môi trư õng đầu tư của đia phương nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói liêng.
  Bên cạnh đó, luận án cũng sừ dụng kết quả đánh gié về chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh PCI được đánh giá hàng năm do Phòng Thương mại vã Công nghiệp Việt Nam VCCI thực hiện trên phạm VI toàn quốc.
  - Ngoài ra, ường luân an sừ dụng cảc phương pháp phân tich, đánh gié và tồng họp nhăm có được cái nhìn toàn diên hon về hiện trạng hoạt đông thu hút đầu tư ở tỉnh Thai Nguyên, sử dụng các phương pháp phân tẳ để chia nhõm các đối tucmg+ nghiên cứu, phương pháp biều đồ, phương pháp bảng thống kề để trinh bày kết quả nghiên cửu, phương pháp so sánh để đối chiểu lý luận VỜI thực tien, giữa tỉnh Thái Nguyên VO1+~ các tinh tham chiểu.
  5. Tổng quan tình hình nghiên cứu
  Đầu tu đã trờ thành vấn đề được nhiều nhà khoa học, các nhà kinh tế học, các nhã quàn lý vã hoạch định chính sách quan tâm Đã cỏ nhiều nhã nghiên cữu và đưa ra nhiểu giải pháp trong việc thu hút đằu tư cho quốc gia, cho ngành, cho các lĩnh vực và cho đìa phucmg+. Các để tài này, phần lớn đều tiếp cận theo lý thuyết kinh tế đầu tư, và cũng đã nêu bật được vai trò hết sức quan trọng của đấu tư đổi VỚI sự tăng trường và phát triền của quốc gia, của ngành, của các lĩnh vực vã của các đìa phương Đồng thời cũng phản ảnh được đũng thực trang của viêc thu hút đấu tư trong pham VI nghiên cửu đã để câp tới Cuéi cũng, các để tải trên cũng đã đề xuất được nhiều giải pháp quan trọng có giá trị ứng dung trong việc thu hút đấu tư vã thực sự phù hợp VỚI thời điểm nghiên cửu
  Trong số céc công trình đó, đã có những công trinh tiếp cận thu hút đấu tư theo góc độ marketing, đó là thứ nhất, để tài “marketing địa phương và vùng ĩảnh thồ với việc thu hiu+' đầu tư để phát trien”^? do tiển sĩ Vũ Tri Dũng thưc hiện. Mạc dù để tài đã có nhiều đóng góp về lý luận vã thực tien, song, việc đi sâu khảm phá bản chất của marketing lãnh thồ, lãm rõ mối quan hệ giữa marketing lãnh thồ và marketing đìa phương, quy trinh thực hiện vã các biển sổ marketing mix trong marketing lãnh thồ, đãc biệt là những yểu tố tao nên giá tri sàn phẩm lãnh thồ dưới góc độ nhin nhận của nhà đằu tư, cỏn lã những vấn đề lý luận chưa đươc lãm sảng tỏ, thứ hai, đề tài “marketing địa phương của thành phố Hồ Chi Minh ” do giáo sư Hồ Đức Húng làm chù nhiệm đề tải nghiên cửu khoa học năm 2004. Để tài đã vận dung lý thuyết về marketing đìa phương vảo xây dưng hình ành thành phố Hồ Chí Minh trong mat cảc đổi tượng khách hãng khác nhau của marketing đia phương. Tuy nhiên, do pham VI nghiên cửu cũng như mục tiêu nghiên cữu, đề tài không trực tiếp hưởng đến việc thu hút đầu tư. Mặt khác, điểu kiện kinh tế, xã hội và VỊ thế chính trị của thành phổ Hồ Chi Minh là khác biêt, có nhiều lợi thế hơn hẳn các địa phương như tỉnh Thải Nguyên; thứ ba, đề tài uCảc giải pháp nâng cao chất iưởng, hiệu quả xiic tiến thương mại và Xik? tiến đẩu tư của Hà Nội trong điểu kiện hội nhập kinh tế quốc te”^' Cũng như thành phổ Hồ Chi Minh, Hả Nội có điểu kiên kinh tể, xã hội vã chính trị đặc biệt nên viêc thực hiện cảc hoạt động xúc tiến đấu tư lã tương đéi thuận lơi so VỚI céc địa phương như tỉnh Thái Nguyên, vã thứ tư, đề tải nghiên cữu khoa học “Nghiên cuti+' đế xuất một số giải pháp nhằm tăng cường thu híu+' đẩu tư trên địa bàn tỉnh Thải Nguyen”^ cùa tiến sĩ Trần Chí Thiện và nhóm nghiên cửu, thuộc để tài nghiên cứu cắp tỉnh năm 2006, thuôc sư quản lý của Sờ Khoa học vã công nghệ tỉnh Thai Nguyên Để tài nghiên cứu khoa học của nhõm tảc giả chù yếu tim hiểu sâu vể cơ chế, chinh sách thu hút đầu tư của tỉnh Thái Nguyên Trên cơ nghiên cửu đó, cũng VO1+~ những bài hoc kinh nghiệm trong viêc thực thi chính sách thu hút đằu tư cùa cảc tỉnh Bắc Ninh, Hải Ducrng, Vĩnh Phủc, nhõm tảc giả đã đề xuất những chinh séch (có những nội dung mỡi và có những nội dung mang tính hoãn thiện cho chính sách thu hút đằu tư đã có của tỉnh Thải Nguyên) nhằm tao môi trường đầu tư hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tu. NÓI chung, đề tãi đã khé thảnh công trong viêc phân tich và đénh gié cơ chế, chính sách thu hút đằu tu hiện có ờ tỉnh Thải Nguyên đề đưa ra những đề xuất đề hoàn thiện chinh sách thu hút đầu tư cho tỉnh Thái Nguyên. Tuy đây không phải lã để tài về marketing địa phương nhung phần nào đã giải quyết đươc những vấn đề cần thiết trong việc thực thi hoạt động marketing địa phucrng trong thu hút đầu tu. Thực tế cho thấy, VỚI những địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biêt VO1+~ các tỉnh miền núi như Thái Nguyên, thi viêc thuc hiện marketing địa phucmg+ như thế não sao cho có hiêu quà là những vắn để mà luận ãn này mong muốn tiếp cận, giải quyểt để có thể nâng cao khả năng thu hút đầu tư phát tnền.
  6. Đố cục của luận án
  Luận án được ùinh+` bày trong 3 chương chính, bao gồm:
  Chương 1: Những lý luận cơ bản về marketing lõnh thổ vời vắn để thu hút đầu tu vào một địa phương
  Chương 2: Thực trạng marketing địa phương vời vẩn để thu hiu+' đầu tư phát triển ở tỉnh Thải Nguyên
  Chương 3: Hoàn thiện hoạt động marketing đìa phương ở tỉnh Thái Nguyên nhằm nâng cao kết quả thu hút đẩu tư phát triền

  Xem Thêm: Marketing lãnh thổ với việc thu hút đầu tư phát triển ở tỉnh Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Marketing lãnh thổ với việc thu hút đầu tư phát triển ở tỉnh Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status