Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Phát triển thị trường xuất khẩu hàng hóa của của nước Cộng Hòa dân chủ nhân dân Lào đến năm 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển thị trường xuất khẩu hàng hóa của của nước Cộng Hòa dân chủ nhân dân Lào đến năm 2020

  Luận án tiến sĩ
  Đề tài: Phát triển thị trường xuất khẩu hàng hóa của của nước Cộng Hòa dân chủ nhân dân Lào đến năm 2020

  MỤC LỤC
  TRANG PHỤ BÌA
  LỜI CAM ĐOAN i
  MỤC LỤC ỉi
  DANH MỤC CHỮ VEÉT TẲT V
  DANH MỤC BÀNG, BIẺU ĐÒ vi
  PHÀN MỜ ĐẰU 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐÈ cơ BẢN VỀ PHÁT TRIẺN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẲU HÀNG HOÁ TRONG THƯƠNG MẠI QUÓC TỂ 9
  11 Cơ SỜ LÝ LUẬN VẺ PHÁT TREẺN THỊ TRƯỜNG XUÁT KHẢU HÀNG
  HOÁ TRONG NENKỈNH TÉ THỊ TRƯỜNG 9
  11.1 Kinh tè thị trường và phát triển thị trường xuàt kliấu hàng hoá 9
  11.2 Nội dung phát triền thị trường xuât khẩu hàng hoá 23
  11.3 Phương thức thẳm nhập thị trường xuàt khau 28
  12 THỊ TRƯỜNG XUÁT KHẲU HÀNG HOÁ VÀ HỆ THÓNG CHỈ TIỂU ĐÁNH
  GIÁ Sự PHÁT TRIẺN CỦA THỊ TRƯỜNG XUATKHÀU(' HÀNG HOÁ 36
  12.1 Thị trường xuàt khau hàng hoá 36
  12.2 Cơ câu cùa thị trường xuât khẩu hàng hoá 45
  12.3 Hệ thông clii tiêu ctanli? giá sir phát triển tiìi tìu tnroiìg xiiàt khau hàng hoá 4 7
  13. CÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN sự PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG XUẤT
  KHAUHÀNGHÓANƯỞC CỘNG HOADANCHỦ^` NHANDANLẨO 51
  13.1 Nhàn tô nội sinh 51
  13.2 Nhàn tô ngoại sinh 54
  14 KINH NGHIỆM CỦA MỘT só QUÓC GIA VẺ PHÁT TRGẾN THỊ
  TRƯỜNG XUẮT KHẢU HÀNG HOÁ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐÓI VỚI NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHẢN DÂN LÀO 59
  14.1 Kinh nghiệm cùa Thái Lan 59
  14.2 Kinh nghiệm cùa Trung Quòc ỐI
  14.3 Kinh nghiệm cùa Việt Nam <55
  14.4 Bài học kinh nghiệm rút ra đôi vái nước Cộng hoà Dàn chủ Nhàn dàn
  Lào trong quá trình phát triền thị trường xuât khau hàng hoá 67
  CHƯỠNG 2: THỮC TRẠNG PHÁT TREÈN THỊ TRƯỠNG XUẤT KHẢU HÀNG HOÁ CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN 2001 - 2010 70
  21 BÓI CẢNH KINH TÉ THÉ GIỚI VÀ THựC TRẠNG THỊ TRƯỜNG XUẮT
  KHẢU HÀNG HOÁ CỦA LÀO GIAIĐOANTÙNẢM2001ĐÉNNẶY 70
  21.1 Bôi cánh kinh tê thè giới và tình hình xuàt khau hàng hoá của 11ƯỚC
  CHĐCN Lào giai đoạn hiện nay 70
  21.2 Thực trạng thị trường và phát hiển thị trường xuât khẩu hàng hoá cùa
  CHĐCN Lào giai đoạn từ 2001 đán nay 73
  22 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TREẾN THỊ TRƯỜNG XUÁT KHẢU
  HÀNG HOÁ GIAI ĐOẠN TỪ NAM2001ĐENNĂM2010(' 86
  22.1 Phát triền thị trường theo chiêu rộng 8Ố
  22.2 Phát triền thị trường theo chiêu sâu 87
  22.3 Nhóm nganlihang` xuatkhàu^ chính của Lào giai đoạn từ 2001 đennày . 90
  22.4 Tlịi trường một sô nước xuât khau hàng hoá cluiilí cùa Lào 93
  23 TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TREẾN THỊ TRƯỜNG XUÁT KHẲU HÀNG HOÁ
  ĐÓI VỚI KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG XUÁT KHẢU CỦA Nirởc CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 101
  23.1 Phân tích chỉnh sách và biện pháp mà nước Lào áp dụng để phát triển
  thị trường xuât khau hàng hoá 101
  23.2 Tác động đèn tình hình xuât khâu hàng hoá cùa nước CHĐCN Lào
  giai đoạn từ 2001 đán 2010 104
  23.3 Tình hình thị trường xuât khau hàng hoá cùa nước CHĐCN Lào giai
  đoạn từ 2001 đến 2010 108
  23.4 Hoạt động phát triển thị trường xuàt khẩu hàng hoá giai đoạn tù 2001
  (tên nay 110
  24 MỘT só VÁN ĐỂ RÚT RA QUA NGHIÊN cúu THựC TRẠNG PHÁT
  TRIÉN THỊ TRƯỜNG XUÁT KHẲU HÀNG HOÁ CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 112
  24.1 Vế các thành tựu đạt được 112
  24.2 Vế các hạn chè, tòn tại 113
  CHƯỠNG 3: PHƯƠNG HƯỠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIẺN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẲU HÀNG HOÁ CÙA NƯỠC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐỂN NĂM 2020 116
  31 CmENLlTỚC PHÁT TREENKỈNH TÉ - XÃ HỘI CÙA NƯỚC CỘNG HOÀ
  DÂN CHÙ NHÂN DÂN LÀO VÀ NHỮNG VẮN ĐẺ ĐẶT RA TRONG PHÁT TRIẺN THỊ TRƯỜNG XUÁT KHẢU HÀNG HOÁ 1 lố
  31.1 Chiên luọc phát triển kinh tè - xã hội của niróc CHĐCN Lào đèn
  năm 2020 llố
  31.2 Những vàn đê đặt ra vè phát hiển thị trường xuắt kliầu hàng hoá cùa
  nước CHĐCN Lào đến năm 2020 120
  32 MỰC TIÊU, QUANĐIEMPHẢT TRIENTHỈ TRƯỜNG XUẤT KHAUHẢNG HOÁ
  CUANƯỞC CỘNG HOADẦN CHUNHANDÂNLẨO ĐENNAM2020(' 123
  32.1 Mục tièu phát triển thị trường xuât kliấu liaiìg hoá 123
  32.2 Quan điểm phát triển thị trường xuắt khẩu hàng hoá 124
  32.3 Dụ bắo tình hình xuẳt kliấu một Sỡ hàng hoá chủ lực của nước
  CHĐCN Lào đến năm 2020 126
  33 PHƯƠNG HƯỞNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIẺN THỊ TRƯỜNG XUẮT KHẢU
  HÀNG HOÁ 128
  33.1 Phương hướng phát tri ỉn thị trường xuât khẩu hàng hoá cùa nước
  CHĐCN Lào đến năm 2020 128
  33.2 Giái pháp phát triển thị trường xnât khau hàng hoá cùa nước CHĐCN
  Lào đến năm 2020 130
  34 KIẾN NGHỊ TẠO LẬP MÔI TRƯỜNG VÀ ĐIỂU KIỆN ĐẺ THựC HIỆN CÁC
  GIẢI PHÁP PHÁT TRIẺN THỊ TRƯỜNG XUẮT KHAU(` HÀNG HOÁ 175
  34.1 Trong ngăn hạn 175
  34.2 Trong trung và dài hạn 178
  KÉT LUẬN 181
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BÓ CỦA TÁC GIÀ- 184
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÀO 185
  PHẢN MỞ ĐẦU
  1. TÍNH CẮP THIẾT CỦA LUẬN ÁN
  Cồng cuộc đổi mới nên kinh tè của nước Cộng hoà Dân chủ Nhân Dân Lằo được tiên hành theo hướng mờ cửa, đã và (tang mang lại Iilùmg thành tuu quan trọng tạo ra thê và lực mới chỡ nèn kinh tê, đông thời tạo ctiẻu kiện thuận lọi để Lằo đầy nhanh quá trình hội nhập vằo nẻn kinh tê của klni vuc và thê giói. Trong báo cáo chính trị tại Đại hội vm cùa ĐNCM Lào đã khẳng định: “Xây dụng nẻn kinh tê độc lặp, tụ chủ phải đi đôi với chủ động hội nhập kinh te quôc tê, mờ rộng và nâng cao hiệu quả kinh te đôi ngoại, kêt hợp nội lục và ngoại lục thành nguôn lục tổng thể để phát triển đât nuớc”+. Theo chủ trương đó, Đàng và Nhà nước Lằo đã tiên hành mờ cửa nèn kinh tè, tìmg bước hội nhập với ncn kinh tè thè giới, đặc biệt là hong lĩnh vưc thương mại quôc tè và xuàt nhập khẩu hàng hoá. Sụ kiện CHĐCN Lào trờ thành thành viên cùa ASEAN có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong chiên lược phát triền quail hệ đôi ngoại cũng nhu phát triển kinh tè xã hội, đã khang định được một quòc gia Lằo đang từng bước hội nhập ngày càng sâu rộng vào thị trường quôc tè.
  Quá trình đổi mới nẻn kinh tè sau hom 30 năm từ một nên kinli tè “tu cung, tự cap”^, đên nay ncn kinli tê CHĐCN Lào đã có nlnmg bước phát triền vượt bặc với tôc độ phát hiển kinh te đạt được 7,7 %/năm, trong đó liiĩh vuc nòng lâm 3,o%^', công nghiệp 13,7%, dịch VII 7,8%. Bên cạnh đó, múc thu nhập bình quàn đàu nguòi năm 2009-2010 đạt 9O1^' USDnắm, cơ câu kinh te có sụ phát triển vượt bặc, trong năm 2009-2010 ngành nong-lam^ chièm 29,9% cùa GDP, ngành công nghiệp chiêm 24,6 % cùa GDP, ngành dịch vụ chiếm 38,5% của GDP, và kim ngạch xuắt khẩu năm 2008-2009 đạt 1124,4. triệu USD. Các mặt hàng xuât khẩu chủ lực là Cà phê, hàng nông sản, điện, khoáng sản, sản phẩm gỗ, dệt may và mặt hàng khác [4].
  Sự tăng trường kinh tề ngoạn mục khi nước CHĐCN Lào chuyền đổi từ nên kinh tè “tư cung, tu cap”^ sang nèn kinh tê thị trường đinlị hướng XHCN, là một thành tuu quan trọng của chính sách mờ cửa, chủ động hội nhập kinli tê quôc tê, tranh thù nguòn lực tù bèn ngoài và mờ rộng thị trường xuàt klỉẳu phục vu phát triền kinli tề đát nước trong giai đoạn mới của Đàng, Nhà nước và Chính phù Lào. Tiiy nhiên, trong quá trình hội nhập này, nên kinli tè “11011 trẻ" cùa Lào cũng phải đòi mặt với vô vàn nhũng khó khăn, thách thức tù quá trình hội nhập. Trước kèt ỉa các biền động tài chính tliè giới, trong đó gàn đày Iiliàt là cuộc khủng hoàng kinh tè toàn câu đã tác động tièu cục tới tôc độ phát hiển kinh tè cùa CHĐCN Lào. Đứng trước nguy cơ khủng hoảng kiiili tê, các I1ƯỞC trèn thè giới đã thục hiện chính sách thãt chật tién tệ Iilĩàm đảm bằo sự an toẵn cho nẻn kmli tê cùa mình, đièu này đã tác động tiêu cục đèn tình hình xuât khẩu của Lào trong vài 11 ã 111 tìo+~ lại đày. Từ đó dẫn tới, thị trường xuàt khẩu của Lằo bị thu hẹp làm CI1Ở kim ngạch xuàt khẩn bị giảm maíựi. Trong cluẽn lược phát triền kinh tê xã hội, tỉu tiưỡng xuàt khẩn hàng hoá đóng một vai trò quan trọng và tât yêu, I1Ó là một ường nhũng yêu tô quyêt định đèn tôc độ phát triển cùa bàt kỳ một nén kinh tè nào.
  Tuy nliièn, Cíuìilỉ phủ Lằo đã nỗ lực triển khai và thục hiện các chính sách klnryèn kliích thúc đẩy sàn xuát ường mróc Iiiĩảm đáp ứng su tiêu dùng trong nước và phục vu xuàt khau. Nèn nông ngluễp của Lào đã tùng bước tăng trường vê sản xuàt, tièu dùng và (tậc biệt là xuât klỉầu hàng hoá vượt qua nliiêu kiỉo khăn, tliách thức trong công cuộc hội nliập kinh tè toàn câu. Hiện, nhiéu mật hàng hoá xuât klỉầu CI1Ủ lực nhu cà phè, gạo, gỗ và các sản phẩm vê gỡ dã và đang tùng bước kliẳng định (tược vị trí trên trường quôc tè. Tuy nhiên, cho đèn nay, kim ngạch xuàt khau của Lào vẫn còn thảp và kém so với lũuẻu+' quôc gia trong kim VIÌC và trèn tiiể giói, lỉiiieu` mặt hàng xuảt khau dường như vẫn không thề cạnh tranh được vè cà giá và cliàt luoiịg. Tlịi trường xuât khẩu của Lào
  kliòng ngìmg đnợc 1I1Ở lộng trẻn kliăp các châu lục (chầu Àu, chàu Á, chàu Phi và cháu Mỹ) nhưng mức độ tliâm Ỉilịầp sâu vào tỉu trường còn hạn chê. Nliăm tận dụng khai tiíảc một cách Cỡ liiệu quả tiêm năng ngành nòng nghiệp, cân phải khai thác và mờ rộng hơn nữa thị trường xuằt khẩu cho hàng hoá Lằo.
  Trước thực trạng mờ rộng thị trường xuàt khẩu hàng hoá, tăng cường khâ năng cạnh tranh cho hàng hoá xuầt kììẩu của Lào ường quá tiiiili mờ cùa, hội nhập khu vưc và tliè giói, đê tài luận án “Phát triển thị trường xuất khati(` hàng hoả của nưởc Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào đến năm 2020” mang tính cảp tluễt, có ý nghĩa quan trọng cả vê mặt lý luận và thục tiễn, góp một phàn quan trọng vào việc nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá xuât khẩn Lào, mờ rộng và phát triển thị trường xuât khau hàng hoá trong tièn trình hội nhập kinh tè quòc tê.
  2. TỈNH HÌNH NGHIÊN cứu LIÊN QUAN ĐẾN ĐẺ TÀI LUẬN ÁN
  Phát triển thị trường xuât khẩu hàng hoá cùa nước CHĐCN Lào giai đoạn đèn năm 2020 đã được nhiêu còng trinh nghiên cứu liên quan đê cập tới ờ các mức độ và nội dung khác nhau cả vê mặt lý luận và thục tiễn. Trên tùng góc độ nghiên cửu cho các giai đoạn khác nhau các công trinh đè cập một Sỡ klúa cạnh vê thị trường xuât nhập hàng hoá ciia nước CHĐCN Lào, điển I1I11I1` một sô còng trinh nghiên cứu Cỡ lièn quan đền vân đè này như chièn lược phát triển còng nghiệp chè biên và (hương mại ciia 11ƯỚC CHĐCN Lào giai đoạn nãm 2011 đèn nãm 2020. Đản chièn lược này tập trung làm rõ mục tiêu, quan điềm và biện pháp phát triền công nghiệp chê biên và thương mại cùa 11ƯỚC CHĐCN Lào đèn năm 2020 [3]. Nội dung chính là đê xuàt cluẽn lược phát hiền còng nghiệp chê bièn và thương mại, trong đó Cỡ một sô định hướng cà thị trường xuàt khẩu. Nội dung chièn lược chỉ tập trung phát triển nguòn hàng tù công nghiệp chê biền cho xuât khau, chua đè cập đây đủ vê phương hướng và biện pháp phát triển thị trường.
  Chiền lược phát triền thương mại thòi kỳ 2001-2010 cùa 11ƯỚC CHĐCN Lằo [1] cũng đã xác định mục tiêu tảng quát và mục tiêu cụ thề cho xuất Iihập khằu hàng hoá của Lào, trong đó có cà vẩn đè thị trường xuàt Iihập khẩu hàng hoá nlnmg nội ihíng, biện pháp phát triển cỉu đè cập đền năm 2010, nhũng biên động, dụ báo tinlì hình chỡ giai đoạn đèn nãm 2020 kỉìỏng được đê cập trong cĩuên? lược, phát tiiền thị tnìờng xuàt khẩu hàng hoá cũng chua được đè cập đày đủ hong đê án này.
  Luận vãn Thạc sỹ Kinh tê với đê tài "Thục hiện chiên lược phát triền thương mại cùa nước CHĐCN Lào giai đoạn 2001 - 2010" [21] đã để cập những vân đè cơ bản vê chiên lược phát tri ỉn thương mại, thực trạng chiên lược thuO11+ g mại ờ Lào hiện nay và giải pháp thục hiện chiền lược phát triển thương mại ờ Lào bong thời gian tói. Đày là tài liệu tham khảo tỡt vê chiên lược phát triển CI10? các cơ quan hoạch định chính sách Lào, nlnmg tác già Phatho mói cỉu tập trung thương mại nói chung chua đề cập cụ ihê? đến till trường xuât khau hàng hoá cùa nước CHĐCN Lào.
  Đe tài "Phương hướng phát triển thị trường xuất khẩu cùa Việt Nam trong giai đoạn 2001 - 2010 và tầm nhìn đền năm 2020" cùa tác già Trịnh Thị Phương Nhung - Trường Đại học Ngoại thương, năm 2003 đã đè cạp những luận cứ xây dựng định hướng phát tiiển thị trường xuất khẩu, phương hướng phát tiiển thị trường xuất kiìẩu cùa Việt Nam, giai đoạn 2001 - 2010, tẩm nhìn đèn năm 202Ỡ và các giải pháp phát triển Ỉiỉi trường xuàt khau. Đây là công trình nghiên cúu tù thục tiễn phát triển thị trường xuất khẩu cùa Việt Nam nên rắt bỡ ích cho việc nghiên cửu kinli nghiệm, tham kliào, đê xuât phương hướng và giải pháp phát triển thị trường xnàt khẩu cùa 11ƯỚC CHĐCN Lào. Tuy vậy, còng trình nghiên cứu thị tnrờng xuất khẩu hàng hoá xuất phát từ đặc thù và tiêm nâng, lợi thè cùa Việt Nam, nhiêu mật hàng mà Lào không có điều kiện phái triển. Lằo phát triển thị trường xuàt khẩu phải dựa vào lợi thế của mình, tận dụng cơ hội tù hội nhập A SE AN [18].
  Một công trình nghi én cứu khoa học câp Bộ vê "Giải pháp phát triển và mờ rộng tlụ tnrờng xuât khau hàng hoá của Hà Nội trong quá trình hội nhập" [20] cũng đã đề cặp đèn các vân đề vè mờ rộng thị trường xuàt khau hàng hoá của thành phò Hà Nội, nội dung và các chỉ tiẻu đánh giá. Từ thực trạng hiện nay, đê tài đã đê xuât giải pháp phát triền và mờ rộng thị trường xuàt khau hàng hoá trong hội nhập quôc tè. Đày là còng trình nghiên cứu với nhièu tu liệu phong phú, tuy nhièn đê tài chua đi sàu phàn tích, dự bắo bòi cành đèn năm 2020 và cà các biện pháp để phát triển thị tnrờng xuàt khẩu hàng hoá.
  Luận vãn thạc sĩ kinh tê vê "Thúc đầy xuàt khau nông sàn cùa rntớc CHĐCN Lào (tên năm 2010" thục hiện năm 2008 đã nghiên cứu các lý tlniyẻt vè thu ơn g mại quòc tè, đặc điềm nhu càu thị trường mà Lào xuàt khẩu. Tù đánh giá thực trạng xuàt khau nòng sail cùa CHĐCN Lào, tác già (tê xuât phương hướng và giải pháp tliúc đẩy xuât khẩu hàng nông sàn của CHĐCN Lào giai đoạn đèn 2010. Tuy vậy, (tê tài mới clù tập trung mặt hàng nong sàn và thời gian nghiên cihi cho giai đoạn đèn 2010 [27].
  Tác già Phoxay Sitthisoiih hong công trình nghiên cứu cùa mình vê "Thúc đầy xuàt khẩu hàng hoá cùa tính Savaimaket 11ƯỚC CHĐCN Lào", năm 2006 cũng đã đê cặp tổng quan vè xuàt khẩu hàng hoá, các nhàn tồ anlỉ lmòng (tên xuàt khau hàng hoá của tinh, (lánh giá thực trạng hoạt động xuât khẩn hàng hoá cùa tỉnh Savanakhet đèn 2005. Tuy vậy đè tài mới chi tặp trung nghiên cứu trong phạm vi nghi én cứu một tỉnh cùa nước CHĐCN Lào, chua có tàm nhìn đèn năm 2020.
  Tuy có các công trình nghiên cihi đèn thúc đẩy xuât khấu, phát triền thị tmờng xuàt kliau hàng hoá ờ trong và ngoẵi 11ƯỚC nhung cỉu đè cặp chung cho giai đoạn đền 2010 hoẵc cho các doanh nghiệp, các tỉnh và thành phô. Tóm lại, chua có cồng trình nào đè cặp đèn phát triển thị truòng xuât kliau hàng hoá của nước CHĐCN Lào giai đoạn đèn năm 2020, do đó chưa có tính hệ thông, bao quát trong bôi cảnh chung cho thị trường xuàt khẩu của Lào đên năm 2020.
  Đê tài luận án: "Phát triển thị trường xuất khẩu hàng hoả của nước CHĐCN Lào đến năm 2020" không trùng lặp vói bât kỳ đe tài, với bât kỳ còng trình nào kề trên.
  3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN cửu CỦA LUẬN ÁN
  - Hệ tliòng hoá Iilnmg vần đê ỉy luận cơ bản và nhận diện các nhàn tô aìỉìi hường đèn su phát triền thị trường xuát khau hàng hoá uoiig+` thương mại qnôc tè.
  - Phàn tích, đánh giá thục hạng phát hiền tlụ tnrờng xnât khẩu hàng hoá của 11ƯỚC CHĐCN Lào trong thòi gian qua, đặc biệt là giai đoạn tù 2001 tới nay.
  -Đê xuât phương hướng và giải pháp nhăm phát triền thị trường xuàt khẩn hàng hoá của Lào đèn năm 2020.
  4. ĐÓI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CUU+'
  -Đôi tượng nghi én cứu: Thị trường xuât khẩu hàng hoá cùa nước CHĐCN Lào đúng trèn góc độ vĩ mô.
  - Phạm vi nghiên cứu: Trên cơ sờ các tài liệu thứ câp và sò liệu đi cu ừa vê tình hình thị trường xuàt khẩu hàng hoá của Lằo tù năm 2001 đên nãm 2010, luận án ịẳp trung nghiên cứu động thái và giài pháp phát hiền đèn năm 2020.
  5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚU
  Để thục hiện đè tài luận án sừ dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau bao gôm phương pháp luận và phương pháp nghi én cứu cụ thề. Phương pháp luận được sử dụng trong nghiên cứu đè tài luận án đỡ là phương pháp Luận duy vặt biện chứng và duy vật lịch sỏ của chủ nghĩa Mac-Lẻnín, phương pháp hệ thông logics.
  Ngoài ra, đề tài còn sử dụng các phương pháp nghiên cihi cụ thề 11I1Ủ phương pháp tổng hợp, phân tích, phương pháp so sánh, nghiên cứu, vặn dụng các quan điểm đường lôi cùa Đáng và Nhà 11ƯỚC CHĐCN Lào vê phát triền tlụ trướng tliương mại ường thời gian tới. Trên cơ sở du liệu thu thập được, tièn hành phân tích, so sánh, diễn giải để nghiên cứu và đè xuất giải pháp chỡ đè tài luận án.

  Xem Thêm: Phát triển thị trường xuất khẩu hàng hóa của của nước Cộng Hòa dân chủ nhân dân Lào đến năm 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển thị trường xuất khẩu hàng hóa của của nước Cộng Hòa dân chủ nhân dân Lào đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status