Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu các hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè ở vùng Đông bắc Bắc Bộ theo hướng phát triển bền vững

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu các hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè ở vùng Đông bắc Bắc Bộ theo hướng phát triển bền vững

  Luận án tiến sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu các hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè ở vùng Đông bắc Bắc Bộ theo hướng phát triển bền vững

  Lời cam đoan i
  Lời cẩm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục chữ viêt tăt vii
  Danh mục bàng viii
  Danh mục biểu đô ix
  Danh mục sơ đo ix
  Danh mục bản đo ix
  MOĐÀU+` 1
  1. Tính cảp thièt của luận án 1
  2. Mục ti cu nghiên cứu 3
  3. Đòi tượng và phạm vi nghi én cứu 3
  31 Đòi tượng nghiẻn cứu cùa đè tài 3
  32 Giới hạn phạm vi nghiên cứu. 3
  4. Những đóng góp mói cùa luận án 4
  41 Những đóng góp mới vê mặt học thuật, lý luận 4
  42 Những kèt luận, đè xuât mới rút ra tù kêt quà ngliièn cihi 5
  5. Cảu trúc của luận án 6
  Cliương 1 MỘT SÓ VẮN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẺN VỀ CÁC
  HÌNH THỨC TỎ CHỨC LÃNH THỎ SẢN XUẲT CHÈ THE o HƯỚNG PHÁT TRIỂN BÈN VỮNG 7
  11 Cơ sờ lý luận về các hình thúc tồ chức lãnh thồ sản xuất chè theo hướng phát triền bền vững 7
  11.1 Quan niệm vè phát triền bèn vững các hình thúc tổ chức lãnh
  thồ sàn xuất chè 7
  11.2 Vai tĩo cùa nghiên cứu các hình thức tồ chúc lãnh thồ sàn xuất
  chè theo hướng phát triển bèn vững 12
  11.3 Nội dung nghiên cứu các luiilì thúc tể chức lãnh tliẩ sản xuàt
  chè theo hướng phát triền bén vững 13
  11.4 Kèt quà và hiệu quả của các hình thúc tồ chức lãnh tho sản xuảt chè 19
  11.5 Các nhân tô ánh hường tới hình thúc tổ chức lãnh tliẩ sản xuàt
  chè theo hướng PTBV 20
  12 Kinh nghiệm phát triển các hình thúc tể chức lãnh thổ sàn xuât chè theo hướng phát triển bèn vững trèn thể giới và ờ Việt Nam 25
  12.1 Các hình thức tể chức lãnh tho sản xuãt chè một Sỡ 11ƯỚC trên
  thể giới 25
  12.2 Các hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuât chè ờ Việt Nam 33
  12.3 Đài học kinh nghiệm tù nghiên cứu các hình thức tẳ chức lãnh
  thổ sản xuàt chè 37
  Tiều kết chương ỉ 38
  Chương 2 ĐẶC ĐIẺM ĐỊA BÀN NGHEÊN cứu VÀ PHƯỠNG
  PHÁP NGHEÊN CỨU 40
  21 Đặc điểm vùng đông Bãc Bãc bộ 40
  21.1 Đặc điểm điêu kiện tư nhièn 40
  21.2 Điêu kiện kinh tê - xã hội cùa Vùng 44
  21.3 Tinlì hỉnh phát hiển sản xuàt chè vùng Đông Bãc Băc bộ 50
  21.4 Đanlí giá (tièu kiện tu nhièn, kinli tê xã hội vừng Đông Băc Bãc bộ 53
  22 Pliương pháp nghiên cihi . 55
  22.1 Phương pháp tiêp cận và killing phân tích . 55
  22.2 Chọn (tiềm nghiẻn cứu 60
  22.3 Thu thập tài liệu 62
  22.4 Hệ thòng chỉ tiêu ngliièn cứu 63
  22.5 Tong hợp, phàn tích thòng tin 65
  Tiều kết chương 2 67
  ChuOIIg+ 3 THỰC TRẠNG CÁC HÌNH THỨC TỎ CHỨC LÃNH
  THỎ SẢN XUẤT CHÈ VÙNG ĐÔNG BẮC BẲC Bộ 68
  31 Hiện trạng phát triền các hình thúc chức lãnh thổ sản xuât chè ờ
  vùng Đòng bãc Bãc bộ 68
  31.1 Các hình thức tồ chúc lãnh thồ theo chiêu ngang 68
  31.2 Hình thúc to chức lãnh thồ sàn xuàt chè theo chiẻu dọc 81
  31.3 Kêt quả và hiệu quả của các hình thức tổ chúc lãnh thồ sàn xuàt
  chè vùng Đòng Băc Băc bộ 95
  32 Phân tích các nhàn tò ánh hường đèn tổ chúc các hình thúc sàn xnàt
  chè theo lãnh thồ ờ vùng ĐBBB 109
  32.1 Ảnh hường cùa điên kiện tự nhiẻn 109
  32.2 Kiên thức và kinh nghiệm sàn xuàt 113
  32.3 Kỹ thuật và công nghệ trong sàn xuàt và chè biên 115
  32.4 Đâu tu cong, dịch vụ còng góp phân tạo ra vùng sàn xuàt chè 120
  32.5 Thị trường tiêu thụ sản phẩm 122
  32.6 Cơ chê chính sách đòi với phát triền ngành chè 124
  33 Một sô vàn đê đật ra đôi với các hình thúc tổ chúc lẫnh thồ sàn xnàt
  chè vuiìg ĐBBB 126
  33.1 Những vàn dè vè kinh tè, xã hội và môi trường 126
  33.2 Nlnmg vàn đè đặt ra đòi với các hinh thúc tổ chúc sản xuât chè
  vùng ĐBBB 130
  Tiều kết chương 3 132
  Chương 4 MỘT SÓ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIÉN CÁC HÌNH THỨC TỎ CHỨC LÃNH THỎ SÀN XUẤT CHÈ Ờ VÙNG ĐÔNG
  BẲC BẲC Bộ THEO HƯỚNG PHÁT TRIÉN BÈN VỮNG 136
  41 Quan điềm phát triền các hình thúc tồ chức lãnh thổ sàn xuàt vùng ĐBBB theo hướng bèn vững 136
  41.1 Phát triển sản xuẳt chè luôn bám sát nhu cảu thị trường 136
  41.2 Quan điềm dựa vào lợi thể so sánh của vùng 137
  41.3 Coi trọng công tác đàu tu công của Chính phù 138
  41.4 Quan điềm phát triển bèn vững 138
  42 Phương hướng phát triền và hoàn thiện các hỉnh thúc tồ chúc lãnh
  thồ sàn xuất chè Wing ĐBBB 139
  42.1 Định hướng phát triển kiiứi tè - xã hội vùng ĐBBB 139
  42.2 Phương hướng quy hoạch, phát hiền bền vuiig+~ các hình thúc tồ
  chúc sàn xuảt chè vùng ĐBBB 140
  43 Một sổ giải pháp nhăm phát triền các hình thúc tẩ chúc lãnh thồ sản
  xuảt chè ờ vùng đông bãc bãc bộ theo hướng phát triển bèn vững 143
  43.1 Giài pháp phát triền các hình thức tồ chúc lãnh thồ sản xuất chè
  theo chiều ngang 144
  43.2 Giài pháp phát triền các hình thức tồ chúc lãnh thồ sản xuất chè
  theo chiều dọc 153
  43.3 Hoàn thiện một sổ chính sách kinh tể vĩ mò nhằm phát triền bèn
  vững các hinh thức to chúc lanlĩ thổ sàn xuàt chè 158
  43.4 Hoàn thiện chính sách đâu tư công, dịch vụ công đề góp phân
  tạo ra vùng sản xnàt chè . 164
  43.5 Nàng cao năng ịửc cho các hình thúc tồ chúc lãnh thồ sản xuàt
  chè cùa vùng 166
  Tiéit^? kết chương 4 1O7^'
  KÉT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 170
  1. Kct luận 170
  2. Ki én nghị 172
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 17Ố
  TÀI LIÊU THAM KHẢO 177
  PHẦN PHỤ LỤC 185
  MỜ ĐÀU
  1. TÍNH CÁP THIÉT CỦA LUẬN ÁN
  Vùng Đông Băc Bãc bộ có vai trò quan trọng hong cluẽn lược phát triển kinh tè xã hội của Việt Nam. Đây là vùng có nhièu tièm nắng trong đó nổi bật là nhung tiêm năng vê rùng, khoáng sản và đât trông cây còng nghiệp. Trong tập đoàn cây còng nghiệp cùa vùng, cây chè cliièm vị trí hàng đàu vói tổng diện tích chè là 76574. ha, chièm 58,85% so với tong diện tích chè cùa cả nước. Bời vậy, sàn xuàt chè ờ vùng Đông Bãc Băc bộ có ý nghĩa quyct điiilị đồi với chiên lược phát triển sàn xuẩi chè của cà nước.
  Đe phát triền sàn xuât chè nhanh và bèn vững, tương xướng với ti cm năng của vùng và đạt hiệu quà cao, đòi hỏi phải giải quyèt Iilueu` vân đê cả vê lý luận và thực tiễn, hong đó, một trong nlnmg vân đè có ý nghĩa quan họng đó là nghiên cihi phát triền và hoẵn thiện các hình thúc tổ chúc lãnh thổ sàn xuàt chè cùa vùng.
  Quá trình phát triển các hình thúc tẳ chúc lãnh tho sàn xuàt chè ò vùng Đòng Băc Đãc bộ đã trải qua nliièu giai đoạn. Trong những năm gàn đây, Chính phủ đã ban hành nliiẻu chủ trương và biện pháp thúc đẩy phái triền sản xuàt chè. Vùng đã hình thành nhiêu vùng chè tập trung quan trọng thuộc các tỉnh Phú Thọ, Yèn Bái, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, . Nlnmg thực tê việc tổ chúc lãnh thể các hình thức sản xuàt chè tại các vùng chè này còn nhiêu vân đè phải bàn và càn được giải quyèt: sản xuàt phân tán; hiệu quà sản xuàt chua cao; chưa kiềm soát được chát lượng sản phẩm; giá tịi gia tăng trong khâu sản xuât chè nguyèn liệu cìiiem? tỷ lệ lát thàp trong toàn chuẫi giá tịi; mẳt cân đòi giữa sản xuàt chè nguyèn liệu và các cơ sờ chẻ bièn; chua giải quyẻt được môi quan hệ găn kct giữa vìmg chè tập trung vói các klni vuc và điểm tròng chè phân tán. Hay vàn đè lựa chọn các vùng im tiên phát triền sản xuàt chè nhu thê nằo đề vùa khai thác hiệu quả các vùng (tàt dòc, phủ xanh đảt tròng đòi núi trọc góp phàn cài tạo mòi trường sinh thái và vừa đạt hiệu quà kinh tê - xã hội cao.
  Đôi với cày chè, đã có rẩi nhiêu nghiên cứu đê cặp (tên tùng kíủa cạnh sản xuàt, chẻ biền, tièu thụ và quàn lý ngành chè, cụ thề nhu luận án tiên sĩ cùa Nguyln Kim Trọng, (1992) [48] đè cạp đèn vàn đe xày dựng cơ sờ vặt ckât kỹ thuật của ngành chè Việt Nam đên năm 2010, của Nguyen Hữu Tài, (1993) [30], bàn vê vàn đè giao đảt và tu liệu sàn xuât cho hộ gia đinh trồng chè, hay Iilnmg giài pháp tăng cường mòi quan hệ hợp tác trong sản xuẳt và tiêu thụ chè ờ vùng chè trọng điềm tỉnh Thái Nguycn cùa Tràn Quang Huy, (2010) [13]; Những vân đê kinh tè phát triền cây chè ờ Thái Nguyên cùa Phạm Thị Lý, (2001) [18], . và ràt nhièu các dụ án hỗ tịo+~, các còng trình nghiẻn cứu vê sàn xuằt kinh doanh chè, của các tồ chúc plù chính phủ cùa một sò 11ƯỚC nhu: Hà Lan, Tliuỵ Điền, Nliật Bản, Táy Ban Nha, đã và đang thực hiện tiẽn địa bàn vùng Đòng Bãc Băc bộ.
  Tuy nhiên cho đên nay, việc nghiên cứu các vân đê vè to chúc sàn xuàt, phàn bô sản xuât chè trên phạm vi cà nước, cũng như ờ vùng Đông Băc Băc Độ chua ditợc đê cập mội cách thoẵ đáng. Các công trình nghiên cứu vẻ lĩnh vuc này còn ít và mới đè cập đên tùng kíủa cạnh cùa vàn đè, chưa Cỡ nghiên cửu nằo đè cặp tới vân đè phát triền các hình thức to chúc lanlĩ thể sản xuât chè theo hướng phát triền bền vững ờ vùng Đông Băc Băc bộ.
  Đúng trước tình hình này, một sô cân hòi đặt ra càn ngluèn cửu là:
  ã Dựa uên+` những căn cứ klioa học gì để phát triền bên vũng các hình thức tổ chúc lãnh thổ sàn xuât chè?
  ã Sự phát triển các hi nil thức tổ chức lãnh thồ sản xuàt chè ờ vùng Đông Băc Băc bộ hiện nay nhu thè nào?
  ã Những giải pháp nào cho vân đè phát triển bên vững các hình thúc tổ
  chức lãnh thồ sàn xuất chè ờ vùng Đòng Bắc Bắc Bộ?
  Xuât phát tù nhận thúc này, tác giả đã lựa chọn đê tài: “Nghiên cthi các hình thức tổ chức lãnh thồ sàn xiiất chè ỡ twig Đông Bắc Bắc bộ theo huoTỉtg+? phát triển bèn vtatg”.
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN cứu
  - Mục tiêu chung: Luận chứng cơ sờ khoa học và thục tiễn vè các hình thúc tổ chúc lãnh tho sàn xuât chè theo hướng phát triển bèn vững. Nghiên cứu và đè xuất giải pháp phát triển bền vững các hình thúc tổ chức lãnh thồ sản xnàt chè ò vùng Đòng Bãc Bãc bộ.
  - Mục tiêu cụ thể:
  ã Góp phản hệ thông hoá được cơ sờ lý luận và thục tiễn vê các hình thúc tổ chúc lãnh thồ sản xuất chè theo hướng phát triền bèn vững.
  ã Phân tích, đanlí giá được thực trạng các hình thức tồ chúc lãnh thể sán
  xuẩi chè ờ Đòng Đãc Đãc bộ.
  ã Đẻ xuất một sổ giải pháp nhằm phát triền và hoàn thiện các hình thúc to chúc lãnh tho sản xuât chè theo hướng bên vững ờ vùng Đòng Bãc Bắc bộ.
  3. ĐÓI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN cứu
  31 Đối tượng ngliiên CU11' của để tài
  Đỗi tượng cơ bán luận án nghiên cứu là các hình thúc tồ chúc lãnh thồ sàn xuất chè. Trong đó, luận án chủ yếu (1è cặp đền các chù thề tham gia vào quá trình sản xuàt chè ò vùng Đông Bãc Bãc bộ là I1Ổ gia (tình, trang trại, các hợp tác xã, các doanh nghiệp.
  32 Giói hạn phạm vi nghiên cứu
  Giới hạn phạm vi nội đung nghiên cím: luận án tập trung nghiên cứu các hình thúc tả chúc lãnh thồ sàn xuàt chè theo cĩuèỉi dọc và chiều ngang của
  lãnh thổ. Nghĩa là, xem xét các hình thúc tổ chúc sản xuât chè trong chuỗi giá tịi ngành chè ciia vùng. Phần tích tác dộng cùa công tác quy hoạch, đàu tu còng cho hạ tảng cơ sờ, thòng tin thị trường, xúc ti én thương mại . (tên sụ phát triển các hình thức tổ chúc sản xnẩi chè.
  Sàn xuât chè bao gôm trông chè nguyên liệu và chê biên chè thành phẩm. Đè tài tập trung nghiên cứu lĩnh vuc trông chè nguyên liệu.
  Phát hiển bền vững các hình thúc tổ chúc sàn xuât chè được xem xét trên hai klúa cạnh chính: bèn vững h en phạm vi ngành và bên vững trên phạm vi lãnh thồ. Đê tài hướng vào nghiên cihi khí a cạnh bên vững trên phạm vi lãnh thổ.
  Giói hạn phạm vi latèh^' thồ nghiên cim: Đê tài nghiên cứu vùng Đông Băc Bãc bộ, bao gôm 10 tinh: Lạng Sơn, Cao Băng, Bãc Kạn, Thái Nguyên, Yen Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ và Bắc Giang [39].
  Giói hạn về nguồn cơ sỡ ãu( Iiẹtí^': Đe tài tập trung nghiên cửu, phân tích thực trạng các hình ihửc tổ chức lãnh thổ sản xuât chè vùng Đông Đãc Băc bộ tù năm 1999 đèn 2009, tập hung phân tích sô liệu năm 2009.
  4. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
  41 Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý iụẩn
  Khác vái nlũmg nghiên cứu vè tổ chức lãnh thổ sàn xuât nông nghiệp trước đày, luận án đua ra cách tièp cặn mới trong nghiên cứu các hình thức tổ chúc lãnh thồ sàn xuât chè trong đỡ xem xét các hình thức tổ chức trong điẻu kiện kinh tè thị trường. Cách tiêp cận này chỡ phép đánh giá sự liên kêt hữu cơ theo chiêu dọc giữa các tác nhàn tham gia vào chuỗi giá trị ngành chè, và sụ liên kêt theo chiêu ngang giữa các khu vuc sàn xuât chè với các khu vưc chê biên, tiêu thụ thông qua việc thục hiện hiệu quà công tác phát triển hạ tảng, cung câp dịch vu công như khuyên còng, khuyên nông, xúc tiên thương mại để hình thành vùng chè theo lợi thê so sánh.
  Đã tim được các nhàn tò aiili` hường đèn các hình thức tẳ chức lẵnh thổ sản xuàt chè ờ vùng DDĐB: điêu kiện tụ nhiên; kiên thức và kinh nghiêm sàn xuàt; kỹ thuật và công nghệ trong sàn xuàt và che biên; đâu tư công, (lịch vụ còng góp phàn tạo ra vùng sàn xuât chè; thị trường tièu thụ sàn phẩm; cơ chê cliinh sách đôi với phát hiển ngành chè.
  42 Những kêt luận, để xuât mói rút ra tù kêt quà nghiên cứu
  Kêt quà phân tích hiện trạng các hình thức tẩ chức lãnh tho sàn xuât chè theo chièu ngang cho thây việc quy hoạch các vùng chuyên canh chè hiện nay chua có sụ găn kèt giữa người sàn xuát với nhà máy chè bièn và với các doanh nghiệp tiêu tlịu sàn phẩm; cơ sờ hạ tâng tại các khu vưc chuyền canh chè cùa vùng còn yêu, thièu và chưa đòng bộ.
  Kêt quà phân tích các hình thức to chức lãnh thổ theo chiều dọc chỉ ra việc phân phoi vê tìỉu nhập trong chuỗi giá trị ngành chè của vùng ỉa chua còng băng, các cơ sờ chê biên chiêm tỉ trọng giá trị gia tăng vê thu nhập rẳt cao (55,2%), các I1Ổ sản xuât chè nguyẻn liệu có chi plú cao, nhung giá trị gia tăng vê thu nhập lại iẫt thàp (2,6%) trong tổng thu nhập của clniỗi.
  Phát triển bên vững ciìa các hinlì thức tổ chức lãnh tho sản xuàt chè
  vùng ĐBBB đã đặt ra một sò vân đè cân giải quyêt nhu: (1) khâu sàn xuât: quy 1110 diện tích sản xuât nhò, giông cũ, phương thức canh tác chua phù hợp, khả năng vè vòn đâu tu hạn che, việc tièp cặn nguôn vòn vay khó khăn; (2) kliàu chè bièn: có quá nhiêu cơ sờ chẻ bièn, nèn tồng còng suát chê biên công nghiệp vượt quả khả năng cung câp của vùng nguyên liệu, dẫn đèn cạnh tranh không lành manlị, lãng phí nguôn lục của vùng; (3) kiìảu tièu thụ: năng lục cạnh tranh tliàp, chua đa dạng hoẵ các loại hình sản phẩm, mẫu mã nèn việc tièu thụ sàn phẩm gặp nhiêu khó khãn, giá xuât khau thâp.
  Đe phát triển bên vĩmg các hình thức to chức lãnh thổ sản xuàt chè
  vùng ĐBBB, càn tặp trong vằo một sô giài pháp cơ bản sau: (1) cân tập chung

  Xem Thêm: Nghiên cứu các hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè ở vùng Đông bắc Bắc Bộ theo hướng phát triển bền vững
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu các hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè ở vùng Đông bắc Bắc Bộ theo hướng phát triển bền vững sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status