Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng tôm sú giống (Penaeus monodon Fabricius, 1798) sản xuất tại Công ty TNHH Tư vấn Thủy sản Huy Thuận – tỉnh Bến Tre

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng tôm sú giống (Penaeus monodon Fabricius, 1798) sản xuất tại Công ty TNHH Tư vấn Thủy sản Huy Thuận – tỉnh Bến Tre

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng tôm sú giống (Penaeus monodon Fabricius, 1798) sản xuất tại Công ty TNHH Tư vấn Thủy sản Huy Thuận – tỉnh Bến Tre
  Định dạng file word

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN .ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC BẢNG vi
  DANH MỤC HÌNH . vii
  DANH MỤC CÁC CHỮVIẾT TẮT viii
  MỞĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1-TỔNG QUAN . 3
  1.1. Đặc điểm sinh học của tôm sú . 3
  1.1.1. Vịtrí phân loại . 3
  1.1.2. Phân bố 3
  1.1.3. Chu kỳ sống 4
  1.1.4. Đặc điểm dinh dưỡng . 5
  1.1.5. Hoạt động sinh sản . 6
  1.2. Tình hình nuôi tôm và vấn đềdịch bệnh trên tôm nuôi ởViệt Nam và thếgiới. 6
  1.2.1. Sựphát triển nghềnuôi tôm thếgiới và tại Việt Nam . 6
  1.2.1.1. Sựphát triển nghềnuôi tôm thếgiới 6
  1.2.1.2 Sựphát triển nghềnuôi tôm ởViệt Nam 7
  1.2.2. Tình hình dịch bệnh trong nghềnuôi tôm thương phẩm . 10
  1.2.2.1 Các loại b ệnh nghiêm trọng đối với nghềnuôi tôm thếgiới 10
  1.2.2.2. Tình hình dịch bệnh trong nghềnuôi tôm sú tại Việt nam . 10
  1.2.2.3 Bệnh do Monodon Baculovirus (MBV) 13
  1.3. Vấn đềquản lý chất lượng tôm giống phục vụnuôi tôm thương phẩm 20
  1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sinh sản của tôm bốmẹ. 22
  CHƯƠNG II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27
  2.1 Địa điểm, thời gian, đối tượng nghiên cứu . 27
  2.2. Phương pháp thu thập sốliệu 27
  2.3. Phương pháp bốtrí thí nghiệm 27
  2.3.1. Sơ đồkhối hoạt động nghiên cứu . 27
  2.3.2. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sinh sản của tôm mẹtại Công ty
  Huy Thuận . 28
  2.3.3. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cảm nhiễm MBV trên tôm mẹsửdụng
  trong sản xuất tôm giống tại Công ty Huy Thuận. 28
  2.3.4. Xác định mối quan hệgiữa cảm nhiễm MBV trên tôm mẹvà trên đàn ấu trùng
  của chúng tại Công ty Huy Thu ận 29
  2.3.5. Xác định hiệu quảcủa việc sửdụng hóa chất đểrửa ấu trùng nauplius trong việc
  giảm thiểu mức độcảm nhiễm MBV . 30
  2.4. Phương pháp xác định các chỉtiêu thí nghiệm . 31
  2.4.1. Phương pháp xác định các yếu tốmôi trường . 31
  2.4.2. Xác định mức độcảm nhiễm MBV 31
  2.4.2.1. Trên tôm mẹ 31
  2.4.2.2. Trên Postlarvae . 31
  2.5. Chếđộchăm sóc và quản lý 32
  2.5.1. Nguồn nước thí nghiệm 32
  2.6. Xác định các chỉtiêu sinh học . 33
  2.7. Phương pháp xửlý s ốliệu 34
  CHƯƠNG III. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 35
  3.1. Đặc điểm điều kiện tựnhiên, tình hình và kỹthuật sản xuất tôm sú giống Công ty
  Huy Thuận . 35
  3.1.1. Sơ lược điều kiện tựnhiên tỉnh Bến Tre nói chung và huyện Bình Đại . 35
  3.1.2. Hệthống tổchức sản xuất kinh doanh 38
  3.1.3. Qui trình sản xuất tôm sú giống 40
  3.1.3.1. Vịtrí và mặt bằng xây dựng trại sản xuất: Có những ưu điểm sau: 40
  3.1.3.2. Nguồn nước phục vụcho trại tôm giống 41
  3.1.3.3. K ỹ thuật nuôi thuần dưỡng tôm bốmẹcho đẻ . 41
  3.1.3.4. Kỹ thuật nuôi ấu trùng . 43
  3.1.3.5. Quản lý bệnh trong trại tôm giống . 46
  3.1.3.6. Kết quảsản xuất tôm giống tại trại giống của Công ty Huy Thuận 48
  3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lư ợng sinhsản của tôm mẹtại Công ty Huy
  Thuận 48
  3.2.1. Quan hệgiữa nguồn gốc với ch ất lượng sinh sản của tôm mẹ . 49
  3.2.2. Quan hệgiữakích thước với ch ất lượng sinh sản của tôm mẹ 51
  3.3. Mức độcảm nhiễm MBV trên đàn tôm mẹtại Công ty Huy Thuận và các nhân tố
  ảnh hưởng 52
  3.3.1. Mối quan h ệgiữa nguồn gốc với mức độcảm nhiễm MBV trên tôm mẹ 53
  3.3.2. Quan hệgiữa kích cỡvà mức độcảm nhiễm MBV của tôm mẹ. 55
  3.3.3. Quan hệgiữa mùa vụvà mức độcảm nhiễm MBV trên tôm mẹ . 56
  3.3.4 Quan hệchếđộnuôi thuần dưỡng với mức độcảm nhiễm MBV tôm mẹ 57
  3.3.4.1 Ảnh hưởng của mật độnuôi thuần dưỡng . 57
  3.3.4.2 Ảnh hưởng của kỹthuật ghép tinh đến mức độcảm nhiễm MBV tôm mẹ 59
  3.4. Quan hệvềmức độcảm nhiễm MBV giữa tôm mẹvà postlarvae của chúng 60
  3.5. Hiệu quảcủa việc rửa ấu trùng Nauplius bằng Iodine và/hoặc Formalin trongviệc
  giảm thiểu mức độcảm nhiễm MBV trên postlarvae 62
  3.5.1. Ảnh hưởng của Iodine và Formalin đến tỷlệsống và tốc độphát triển của ấu
  trùng tôm sú ương nuôi tại Công ty Huy Thuận. 63
  3.5.2. Hiệu quảcủa việc rửa ấu trùng Nauplius bằng Iodine và/hoặc Formalin trong
  việc giảm thiểu mức độcảm nhiễm MBV trên tôm giống 65
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀXUẤT Ý KIẾN . 68
  Kết lu ận . 68
  Đềxuất ý kiến 68
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

  MỞĐẦU
  Bến Tre là một tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có hệthống
  sông ngòi chằng chịt với tổng chiều dài hơn 382 km thuộc hệthống sông Mêkông, đổ
  ra biển Đông thông qua bốn cửa sông lớn: CổChiên, Ba Lai, Hàm Luông và Cửa Đại,
  cùng với 65 km bờbiển. Thiên nhiên ưu đãi đã tạo cho Bến Tre hơn 60.000ha mặt
  nước có khảnăng nuôi trồng thủy sản ởcả3 vùng sinh thái mặn, lợ, ngọt và vùng biển
  đặc quy ền gần 20.000km
  2
  với hàng trăm loài thủy sản có giá trịkinh tếcao.
  Với những lợi thếvềđiều kiện tựnhiên như trên, trong thời gian qua, ngành
  nuôi trồng thủy sản Bến Tre đã phát triển mạnh mẽ, điển hình nhất là ngh ềnuôi tôm
  sú. Cuối những năm 1980, nghềnuôi tôm sú đã bắt đầu hình thành tại 3 huyện: Bình
  Đại, Ba Tri, Thạnh Phú. Người dân bắt đầu nuôi tôm sú bằng hình thức quảng canh,
  quảng canh cải tiến. Nhờnuôi tôm sú mà đời sống người dân 3 huy ện ven biển nói trên
  đã được cải thiện rất đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người ởhuy ện Bình Đại đ ã
  tăng nhanh từ4.080.000 đồng/người vào năm 2000 lên đ ến 10.760.000 đồng/người
  vào năm 2007. Nghềnuôi tôm sú đã góp phần tạo thêm việc làm mới, giải quy ết đư ợc
  tình trạng thất nghiệp và xoá đói giảm nghèo cho người dân. Nhiều vùng đất hoang
  hoá, đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quảđược người dân mạnh dạn đầu tư chuyển
  sang nuôi tôm sú.
  Tuy nhiên, trong những năm gần đây nghềnuôi tôm sú ởBến Tre nói riêng và
  Việt Nam nói chung gặp khó khăn vềdịch bệnh, ô nhiễm môi trường và đặc biệt tôm
  thương phẩm sinh trưởng rất ch ậm, thời gian nuôi kéo dài dẫn đến hiệu quảkinh tếcủa
  người nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh không cao. Vì vậy, diện tích nuôi tôm
  ngày càng giảm, sản lượng tôm nuôi không đáp ứng được chất lượng và sốlượng cho
  các nhà máy chếbiến thủy sản phục vụxuất khẩu. Trong 6 tháng đầu năm 2008, tổng
  diện tích nuôi thủ y sản tỉnh Bến Tre khoảng 40.050 ha; trong đó, diện tích nuôi tôm sú
  thâm canh, bán thâm canh kho ảng 4.690 ha, giảm 6,14% diện tích so cùng kỳ của năm
  2007 [24].
  Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình hình trên là do địa phương
  chưa chủđộng được hoàn toàn trong việc sản xuất tôm giống đểphục vụnhu cầu nuôi
  tôm trong tỉnh. Mặt khác, ch ất lượng con giống sản xuất tại chỗcũng như tôm giống
  nhập từcác tỉnh khác ngày càng giảm sút, sốđàn tôm giống bịhủy do nhiễm virus
  MBV ngày càng cao, gây thiệt h ại đáng kểcho người nuôi và nền kinh tếnói chung.
  Đểgóp phần nâng cao chất lượng và hiệu quảsản xuấttôm sú giống tại Bến Tre,
  chúng tôi thực hiện đềtài: “Một sốgiải pháp kỹthuật nhằm nâng cao chấtlượng
  tôm sú giống (Penaeus monodon Fabricius, 1798) sản xuất tại Công ty TNHH Tư
  vấn Thủy sản Huy Thuận –tỉnh BếnTre”
  Đềtài được thực hiện với những nội dung sau
  1. Đặc điểm điều kiện tựnhiên và tình hình sản xuất tôm sú giống tại Công ty
  TNHH tư vấn thủy sản Huy Thuận.
  2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sinh sản của tôm mẹtại Công ty
  TNHH tư vấn thủy sản Huy Thuận.
  3. Xác định nhân tố ảnh hưởng đến mức độcảm nhiễm MBV trên tôm giống
  trong quá trình sản xuất tôm giống nhân tạo tại Công ty TNHH tư vấn thủ y
  sản Huy Thuận.
  4. Hiệu quảcủa việc sửdụng hóa chất đ ểrửa ấu trùng nauplius trong việc giảm
  thiểu mức độcảm nhiễm MBV.
  Đềtài, ngoài ý nghĩa là xác định một s ốcác nhân tố ảnh hưởng đến mức độ
  cảm nhiễm MBV và hiệu quảsản xuất tôm sú giống, còn đưa ra cácgiải pháp kỹthu ật
  nhằm hạn chếcác nguồn lây lan mầm bệnh MBV trong trại sản xuất tôm sú giống ở
  Bến Tre và đềra các giải pháp k ỹ thuật nh ằm nâng cao chất lượng của tôm giống.
  CHƯƠNG 1-TỔNG QUAN
  1.1. Đặc điểm sinh học của tôm sú
  1.1.1. Vịtrí phân loại
  Tôm sú là loài có khối lượng lớn nhất trong họtôm he [12]. Theo Barnes (1987)
  (dẫn bởi Thạch Thanh và cộng sự, 2005)[21], tôm sú được định loại như sau:
  Ngành: Arthropoda
  Ngành phụ: Antennata
  Lớp: Crustacea
  Bộ: Decapoda
  Họ: Penaeidae
  Giống: Penaeus
  Loài: P. monodon, Fabricius 1798
  1.1.2. Phân bố
  Phân bốđịa lý
  Phạm vi phân bốđịa lýcủa tôm sú khá rộng, từ Ấn ĐộDương qua hướng Nhật
  Bản, Đài Loan, phía Đông Tahiti, phía Nam châu Úc và phía Tây châu Phi (Racek -1955, Holthuis và Rosa -1965, Motoh -1981, 1985) Nhìn chung, tôm sú phân bốtừ
  kinh độ30 độkinh Đông đến 155 độkinh Đông, từvĩ độ35 độvĩ Bắc tới 35 độvĩ

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. BộThủ y Sản, 2003,2006. Báo cáo hiện trạng và các giải pháp phát triển nuôi
  trồng thuỷsản bền vững các tỉnh ven biển miền Trung.
  2. Bùi Quang Tề, 1995. Báo cáo kết quảkhảo sát bệnh MBV (Penaeus monodon
  Baculovirus) của tôm sú nuôi ởcác tỉnh phía nam. Báo cáo tổng kết đ ềtài “xác
  định nguyên nhân gây chết tôm ởđồng bằng sông Cửu Long và các giải pháp
  tổng hợp đểphòng trịcủa Nguy ễn Việt Thắng, phần I, trang 245 –260.
  3. Bùi Quang Tề, 2003. Bệnh ởtôm nuôi và biện pháp phòng trị. Nhà xuất bản
  Nông Nghiệp. Hà Nội
  4. Châu Tài Tảo, Hoàng Văn Súy, Nguyễn Thanh Phương. 2008. Hiện trạng khai
  thác và sửdụng tôm sú (Penaeus monodon) bốmẹ ởCà Mau.Tạp chí nghiên
  cứu Khoa học, 2, 188-197. Đại học Cần Thơ
  5. Đặng Thị Hoàng Oanh, Nguy ễn Minh Hậu, Nguyễn Thanh Phương. 2007. Tỷ lệ
  cảm nhiễm tự nhiên của một số vi rút gây bệnh trên tôm sú (Penaeus monodon)
  bột thả nuôi ở một số tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học, 7,
  193-202.Trường Đại học Cần Thơ
  6. ĐỗThịHòa, Bùi Quang Tề, Nguy ễn Hữu Dũng, Nguyễn ThịMuội. Bệnh học
  thủy sản.Nhà xuất bản nông nghiệp. Hà Nội
  7. ĐỗThịHòa,1996. Nghiên cứu một sốbệnh chủyếu trên tôm sú Penaeus
  monodon Fabricius1798nuôi ởkhu vực Nam Trung Bộ.Luận án phó tiến sỹ
  khoa học nông nghiệp. Đại học Thủy sản.
  8. Hoàng ThịKim Yến. 2008. Đánh giá mức độcảm nhiễm một sốloaih virus ở
  đàn tôm sú (Penaeus monodon Fabricius, 1789) bốmẹtại Quảng Nam và thử
  nghiệm một sốbiện pháp nhằm ngăn chặn sựlây nhiễm virus từtôm mẹsang
  đàn ấu trùng.Luận văn cao học. Đại học nha trang.
  9. Hoàng Tùng. 2003. Nghiên cứu gia hóa tôm sú (Penaeus monodon) trên thế
  giới: Nh ững bài học và giải pháp tiếp cận cho Việt Nam. Tuy ển tập báo cáo
  khoa học vềnuôi trồng thủy sản tại hội nghịkhoa học toàn quốc lần thứ2. Nhà
  xuất b ản Nôngnghiệp.
  10. Hoàng Tùng. Kỹthuật sản xuất giống tôm he. Đại học Thủy sản
  11. Lý ThịThanh Loan, 2003. Một s ốtác nhân gây bệnh trên các loài tôm he nuôi
  ởcác tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Tuy ển tập nghềcá sông Cửu Long. Nhà
  xuất b ản Nông nghiệp, trang 8 -12.
  12. Ngô Anh Tuấn. 1995. Nghiên cứu nuôi tôm sú (Penaeus monodon Fabricius)
  phát dục nhân tạo. Luận văn thạc sỹ. Đại học Thủy Sản
  13. Nguyễn Đình Mão. 2008. Các chính sách và định hướng phát triểnnuôi trồng
  thủ y sản.Trường Đại Học Nha Trang
  14. Nguyễn Khắc Lâm. 2000. Thử nghiệm nuôi phát dục tôm sú (Penaeus monodon
  Fabricius1798), đánh giá chất lượng tôm bố mẹ và ấu trùng trong điều kiện
  nuôi lồng trên biển tại Ninh Thuận. Luận văn thạc sỹ. Đại học Thủy Sản.
  15. Nguyễn Quốc Hưng. 2006. Các khía cạnh kỹthuật trong công nghệsản xuất
  giống tôm sú (Penaeus monodon) chất lượng cao. http://www.ria1.org
  16. Nguyễn Thanh Phương, Huỳnh Hàn Châu và Châu Tài Tảo. 2006. Tình hình
  sản xuất giống tôm sú (Penaeus monodon) ởtỉnh Cà Mau và thành phốCần
  Thơ. Tạp chí nghiên cứu Khoa học, 178-186. Đại học Cần Thơ
  17. Nguyễn Trọng Nho, TạKhắc Thường, Lục Minh Diệp, 2006. Kỹthuật nuôi
  giáp xác, Nhà xuất b ản Nôngnghiệp, 235 trang.
  18. Nguyễn Văn Chung, Lê ThịHồng, Lê Đức Minh, Nguy ễn Thanh Tùng, Trần
  Văn Trọng, Hà Lê ThịLộc, Nguy ễn ThịKim Bích. 1997. Nghiên cứu khảnăng
  sinh sản của tôm sú (Penaeusmonodon Fabricius) từnguồn tôm trong đìa.
  Tuyển tập báo cáo khoa học hội nghịsinh học biển toàn quốc lần thứ1. Nhà
  xuất b ản Khoa học Kỹthu ật. p. 425-430.
  19. Nguyễn Văn Thành. 2005. Kết quảth ực hiện chương trình phát triển nuôi trồng
  thủy sản giai đoạn 2000-2005. Tạp chí Thủy sản, 12, 7-10.
  20. Nguyễn Việt Thắng và ctv, 1996. Xác định nguyên nhân gây chết tôm ởđồng
  bằng sông Cửu Long và biện pháp tổng hợp đểphòng trị, phần II. Báo cáo tổng
  kết đềtài cấp nhà nước, 119 trang.
  21. Thạch Thanh. 2005. Nghiên cứu ứng dụng nước biển nhân tạo trong sản xuất
  giống tôm sú (Penaeus monodon) qua hệthống lọc sinh học tuần hoàn.Báo cáo
  Khoa học đềtài cấp Bộ
  22. Tóm tắt kết quả nuôi trồng thủy sản các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long năm
  2005, 2006, 2007. http://www.mekongfish.net.vn
  23. Trần Văn Nhường, Đinh Văn Thành, Bùi Thu Hà, Trịnh Quang Tú, Lê Văn
  Khôi, Tưởng Phi Lai. 2004. Nghành nuôi tôm việt nam: hiện trạng, cơ hội và
  thách thức. Dựán VIE/97/030
  24. UBND tỉnh Bến Tre. Báo cáo tình hìnhthực hiện kếhoạch năm 2003, 2004,
  2005, 2006, 2007, 6 tháng đầu năm 2008
  Tiếng Anh
  25. Brock, J.A. and Lightner, D.V. 1990. Chapter 3: Diseases of Crustacea. In: O.
  Kinne (ed.) Diseases of Marine Animals Vol. 3, Biologische Anstalt Helgoland,
  Hamburg. pp. 245-424.
  26. Bonami, J.R., Brehelin, M and Weppe, M. 1986. Observations sur la
  pathogenicite, la transmission et la resistance du MBV (Monodon Baculovirus).
  Abstract, 2nd Int. Coll. Pathol. Mar. Aquac. p. 119.
  27. BộThủy sản, NACA, SUMA. 2005. Better Management Practices (BMP)
  Manual for Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) Hatcheries in Viet Nam.
  28. Chang, P.S., C.F. Lo, G.H. Kou, C.C. Lu and S.N. Chen. 1993. Purification
  and amplification of DNA from Penaeus monodon-type baculovirus (MBV).
  Journal of InvertebratePathology 62: 116-120.
  29. Chen, S.N., Chang, P.S., Kou, G.H. and Lightner, D.V. 1989a. Studies on
  virogenesis and cytopathology of Penaeus monodon Baculovirus (MBV) in the
  great tiger prawn (Penaeus monodon) and in the red tail prawn (Penaeus
  penicillatus). Fish Pathol. 24(2): 89-100.
  30. Chen, S.N., Lo, C.F., Lui, S.M. and Kou, G.H. 1989b. The first identification of
  Penaeus monodon baculovirus (MBV) in cultured sand shrimp, Metapenaeus
  ensis.Bull. EAFP 9(3): 62-64.
  31. Chen, S.N., P.S.Chang, G.H. Kou.1992. Infection route and eradication of
  Penaeus monodon Baculovirus (MBV) in larval gaint tiger prawns Penaeus
  monodon. In Diseases of cultured Penaeid shrimp in Asia and the United
  States.Proccedings of a Workshop in Honnolulu, Hawaii. P.177-184
  32. Dang Thi Hoang Oanh, Nguyen Thanh Phuong. 2005. Prevalence of White Spot
  Syndrome Virus (WSSV) and Monodon Baculovirus (MBV) Infection in
  Penaeus monodon Postlarvae in Vietnam.Diseases in Asian Aquaculture, 5,
  395-404.
  33. FAO. Improving Penaeus monodon hatchery practices Manual based on
  experience in India. Food and agriculture organization of the united nations.
  Rome 2007
  34. Fegan, D.F., T.W. Flegel, Siriporn Sriurairatana and Manuschai Waiakrutra.
  1991. The occurrence, development and histopathology of monodon
  baculovirus in Penaeus monodon in Southern Thailand. Aquaculture. 96:
  205-217.
  35. Federici, B.A. 1986. Chapter 3: Ultrastructure of baculoviruses.In: R.R.
  Granados and B.A. Federici (eds.) The Biology of Baculoviruses, Vol. 1. CRC
  Press Inc., Boca Raton, Florida. pp. 61-88.
  36. Fulks, W. and Main, K.L. (1992). Introduction: 3-33. In Diseases of Cultured
  Penaeid Shrimp in Asia and the United States. Proceedings of a Workshop in
  Honululu, Hawaii April 27-30,1992.
  37. Granados, R.R. and Williams, K.A. 1986. Chapter 4 - In vivo infection and
  replication of baculoviruses. In: R.R. Granados and F.A. Frederici (eds.) The
  Biology of Baculoviruses, Vol. 1. CRC Press Inc., Boca Raton, Florida. pp. 89-108.
  38. Greg J. Coman and Peter J. Crocos. 2003. Effect of age on the consecutive
  spawning of ablated Penaeus semisulcatusbroodstock.Aquaculture, 219, 445-456
  39. I-Chiu Liao, Mao-Sen Su, Cheng-Fang Chang. 1992. Diseases of Penaeus
  monodon in Taiwan: A review from 1977 to 1991. In Diseases of cultured
  Penaeid shrimp in Asia and the United states. Proccedings of a Workshop in
  Honnolulu, Hawaii
  40. Ilie S. Racotta, Elena Palacios, Ana M. Ibarra. 2003. Shrimp larval quality in
  relation to broodstock condition.Aquaculture, 227, 107–130.
  41. Johnson, P.T. and Lightner, D.V. 1988. Rod-shaped nuclear viruses of
  crustaceans: gut-infecting species. DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS,
  5, 123-141.
  42. K.M. Spann, R.J.G Lester and J.L. Paynter.1993. Efficiency of chlorine as a

  Xem Thêm: Một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng tôm sú giống (Penaeus monodon Fabricius, 1798) sản xuất tại Công ty TNHH Tư vấn Thủy sản Huy Thuận – tỉnh Bến Tre
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng tôm sú giống (Penaeus monodon Fabricius, 1798) sản xuất tại Công ty TNHH Tư vấn Thủy sản Huy Thuận – tỉnh Bến Tre sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status