Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế của thành phố vị thanh, tỉnh hậu giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Phân tích các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế của thành phố vị thanh, tỉnh hậu giang

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA THÀNH PHỐ VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG
  Định dạng file word

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ĐOAN .i
  LỜI CẢM ƠN .ii
  MỤC LỤC .iii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi
  DANH SÁCH BẢNG vii
  DANH SÁCH HÌNH viii
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 – CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ NHỮNG YẾU TỐ
  TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 5
  1.1 TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG .5
  1.1.1 Khái niệm 5
  1.1.2 Các thước đo lường tăng trưởng kinh tế .5
  1.1.3 Vai trò của tăng trưởng kinh tế 8
  1.1.4 Chất lượng tăng trưởng kinh tế 9
  1.2 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ . 10
  1.2.1 Các nhân tố thuộc tổng cầu 11
  1.2.2 Các nhân tố thuộc tổng cung . 11
  1.2.3 Khoa học và công nghệ 15
  1.2.4 Thể chế chính trị và quản lý nhà nước . 15
  1.3 MỘT SỐ MÔ HÌNH VẬN DỤNG TRONG PHÂN TÍCH TĂNG TRƯỞNG
  KINH TẾ . 15
  1.3.1 Mô hình cổ điển về tăng trưởng kinh tế . 15
  1.3.2 Mô hình tân cổ điển về tăng trưởng kinh tế 17
  1.3.3 Mô hình Harrod-Domar . 19
  1.3.4 Hàm sản xuất Cobb-Douglass 20
  1.3.5 Mô hình của J.M.Keynes về tăng trưởng kinh tế 21
  1.3.6 Lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại . 22
  1.4 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC
  NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 23
  CHƯƠNG 2 - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG VỀ THÀNH PHỐ VỊ
  THANH 26
  2.1 TỔNG QUAN ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI THÀNH PHỐ
  VỊ THANH 26
  2.1.1 Điều kiện tự nhiên . 26
  2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội . 31
  2.1.3 Thực trạng phát triển các ngành kinh tế 35
  2.1.4 Tình hình thu hút vốn đầu tư 43
  2.1.5 Văn hóa . 44
  2.1.6 Y tế 45
  2.1.7 Giáo dục - đào tạo 46
  2.1.8 Thể dục - thể thao 48
  2.1.9 Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 49
  2.2 THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, VỐN VÀ LAO ĐỘNG CỦA
  THÀNH PHỐ VỊ THANH . 50
  2.2.1 Thực trạng tăng trưởng kinh tế Vị Thanh từ năm 2006 đến năm 2010 50
  2.2.2 Thực trạng các yếu tố vốn và lao động tại thành phố Vị Thanh từ năm
  2006 đến năm 2010 56
  2.2.3 Đánh giá chung 62
  CHƯƠNG 3 - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 64
  3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 64
  3.1.1 Phương pháp thu thập mẫu 64
  3.1.2 Phương pháp phân tích mẫu . 64
  CHƯƠNG 4 - KẾT QUẢ PHÂN TÍCH . 69
  4.1 SỰ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC YẾU TỐ VỐN VÀ LAO ĐỘNG VÀO TĂNG
  TRƯỞNG KINH TẾ THÀNH PHỐ VỊ THANH . 69
  4.1.1 Đóng góp của yếu tố vốn đối với tăng trưởng kinh tế Vị Thanh từ năm
  2006 - 2010 69
  4.1.2 Đóng góp của yếu tố lao động đối với tăng trưởng kinh tế Vị Thanh . 72
  4.2 PHÂN TÍCH SỰ TÁC ĐỘNG CỦA YẾU TỐ VỐN VÀ LAO ĐỘNG ĐẾN
  TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THÀNH PHỐ VỊ THANH . 75
  4.2.1 Sự tác động của các yếu tố vốn và lao động đối với tăng trưởng kinh tế
  thành phố Vị Thanh 75
  4.2.2 Những mặt hạn chế và nguyên nhân 85
  CHƯƠNG 5 - GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THÀNH
  PHỐ VỊ THANH . 89
  5.1 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA ĐỊA
  PHƯƠNG 89
  5.1.1 Các mục tiêu phát triển của Vị Thanh đến năm 2015 cụ thể 90
  5.1.2 Phương hướng phát triển kinh tế Vị Thanh đến năm 2015 . 91
  5.2 GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
  VỊ THANH 92
  5.2.1 Giải pháp về vốn 92
  5.2.2 Giải pháp về lao động 95
  5.2.3 Các giải pháp khác . 97
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 98
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 100

  MỞ ĐẦU
  1. Đặt vấn đề
  Tăng trưởng kinh tế là mục tiêu của tất cả các quốc gia trên thế giới, tăng
  trưởng kinh tế cao sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho một nước nâng cao khả năng cạnh
  tranh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đông thời có đủ nguồn lực để giải quyết các vấn
  đề phúc lợi xã hội như y tế, giáo dục và xóa đói giảm nghèo.
  Ở Việt Nam khi bước vào nền kinh tế thị trường, đặc biệt là khi gia nhập vào
  Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thì việc tăng trưởng và phát triển kinh tế luôn
  được Đảng Nhà nước đặc biệt quan tâm, thể hiện qua các kỳ Đại hội Đảng ta luôn
  đề cặp đến vấn đề tăng trưởng và phát triển kinh tế, với mục tiêu phấn đấu thực hiện
  dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, mà điều kiện tiên
  quyết để thực hiện mục tiêu này là phải đẩy mạnh tăng trưởng phát triển kinh tế
  nhanh và bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội. Từ đó, đòi hỏi
  từng địa phương cần nổ lực hơn trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở địa
  phương mình, nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu chung của đất nước.
  Thành phố Vị Thanh một đơn vị hành chính thuộc tỉnh Hậu Giang là địa
  phương đã có nhiều nổ lực phát triển kinh tế trong thời gian qua. Từ khi thành phố
  Vị Thanh trở thành thành phố tỉnh lỵ - trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn
  hóa, xã hội của tỉnh Hậu Giang, thành phố Vị Thanh đang bước vào thời kỳ phát
  triển mới, thời kỳ mà Vị Thanh phải phấn đấu để trở thành một địa phương đi đầu
  trong sự nghiệp công hoá, hiện đại hoá để trở thành đô thị loại II, đóng vai trò là
  động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của cả tỉnh và vùng. Trong sự phát triển ấy
  kinh tế đóng vai trò rất quan trọng là nền tảng cho mọi sự phát triển.
  Từ khi trở thành trung tâm tỉnh lỵ, thành phố đã tập trung mọi nguồn lực
  nhằm đáp ứng với yêu cầu mới, bên cạnh những lợi thế về vị trí và chủ trương của
  Đảng và Nhà nước cùng với sự định hướng phát triển của địa phương, Quyết định
  số 903/QĐ-CT.UB ngày 31/03/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc
  phê duyệt đề cương Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vị
  Thanh đến năm 2020, xong việc đánh giá tình hình phát triển của thành phố Vị
  Thanh thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, cũng đã chỉ ra
  một số mặt còn hạn chế, mà đấu tiên là: kinh tế phát triển chưa thật vững chắc, chưa
  xứng với tiềm năng và vị thế của thành phố tỉnh lỵ .Phải nhìn nhận rằng kết quả
  tăng trưởng kinh tế đạt được của thành phố Vị Thanh trong thời gian qua đã có
  những bước tiến đáng kể, xong vẫn còn nhiều điều cần phải được phân tích làm rõ,
  đặc biệt là những yếu tố cấu thành ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
  Vậy các yếu tố nào đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đã được khai thác có
  hiệu quả? Các yếu tố nào cần được khai thác có hiệu quả hơn để thúc đẩy nhanh
  hơn nửa sự tăng trưởng kinh tế? Do đó tăng trưởng kinh tế là một đề tài mà tất cả
  các quốc gia đều quan tâm và cần thiết phải nghiên cứu trong giai đoạn hiện nay. Vì
  vậy, đề tài "Phân tích các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế của thành phố
  Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang” được thực hiện để tìm hiểu sự ảnh hưởng của các yếu
  tố đến tăng trưởng kinh tế của thành phố Vị Thanh, từ đó đề xuất một số giải pháp
  thích hợp để phát huy các yếu tố có tác động tích cực, khắc phục những hạn chế
  nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững của thành phố trong thời gian
  tới.
  Đề tài có thể nghiêng về ngành kinh tế, tuy nhiên trong quá trình học tập cũng
  được nghiên cứu về kinh tế vi mô, vĩ mô. Hơn nữa xét về kinh tế và quản trị kinh
  doanh cũng có sự giao thoa với nhau, vì vậy xét thấy đề tài cũng phù hợp với
  chuyên ngành quản trị kinh doanh.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  Phân tích các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế thành phố Vị Thanh từ
  năm 2000 đến năm 2010, từ đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
  của địa phương.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế của thành phố Vị Thanh.
  Mục tiêu 2: Phân tích sự đóng góp của vốn đầu tư, lao động trong tăng trưởng
  kinh tế thành phố Vị Thanh.
  Mục tiêu 3: Đề xuất một số giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành
  phố Vị Thanh đến năm 2020.
  3. Các giả thuyết cần kiểm định và câu hỏi nghiên cứu
  3.1. Các giả thuyết cần kiểm định
  Tăng trưởng kinh tế chịu sự tác động bởi nhiều yếu tố; trong đó yếu tố về vốn
  đầu tư và lao động là hai yếu tố cơ bản, giữ vai trò quan trọng cần được quan tâm
  xem xét trong nghiên cứu các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế.
  3.2 Câu hỏi nghiên cứu
  Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Vị Thanh như
  thế nào?
  Tình hình phát triển kinh tế xã hội tại thành phố Vị Thanh như thế nào?
  Thực trạng về tăng trưởng và các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế
  thành phố Vị Thanh thời gian qua như thế nào?
  Các tác động tích cực và tiêu cực của một số yếu tố trong tăng trưởng như thế
  nào, yếu tố nào tác động nhiều nhất?
  Những giải pháp khả thi nào có thể triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện
  của thành phố Vị Thanh nhằm tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố
  Vị Thanh đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới?
  4. Phạm vi nghiên cứu
  4.1. Giới hạn nội dung nghiên cứu
  Đề tài tập trung nghiên cứu, hệ thống hoá một số lý luận cơ bản về tăng
  trưởng kinh tế, vốn đầu tư và lao động.
  Phân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế, vốn đầu tư và lao động của thành
  phố Vị Thanh thời gian năm 2000 đến năm 2010. Đánh giá tầm quan trọng, mức độ
  đóng góp của các yếu tố trên ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của thành phố Vị
  Thanh.
  Đề xuất các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố Vị Thanh đến
  năm 2020.
  4.2. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu là các vấn đề liên quan đến tăng trưởng kinh tế như vốn
  đầu tư, cụ thể là tổng vốn đầu tư toàn xã hội (bao gồm cả trong và ngoài nước).
  Lực lượng lao động trong nền kinh tế.
  4.3. Phạm vi nghiên cứu
  Thực tế có rất nhiều yếu tố tác động đến sự tăng trưởng kinh tế như: vốn, lao
  động, công nghệ, chính sách . Tuy nhiên, do một số hạn chế về khách quan như
  thời gian có hạn và yếu tố chủ quan nên đề tài chỉ tập chung nghiên cứu hai yếu tố
  chính là: vốn đầu tư phát triển của toàn xã hội và lực lượng lao động trong nền kinh
  tế trên địa bàn thành phố Vị thanh, tỉnh Hậu Giang. Cụ thể là quy mô và cơ cấu đầu
  tư của nguồn vốn cho toàn xã hội, lực lương lao động đang làm việc trong các nhóm
  ngành thuộc 3 khu vực kinh tế.
  CHƯƠNG 1 – CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ NHỮNG
  YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
  1.1 TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG
  1.1.1 Khái niệm
  Tăng trưởng kinh tế đã được nhiều tác giá nghiên cứu và có nhiều khái niệm
  khác nhau và được hiểu:
  - Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng về lượng kết quả đầu ra hoạt động của nền
  kinh tế trong một thời kỳ nhất định (thường là năm, quý) (Nguyễn Đình Hợi, 2004).
  - Tăng trưởng kinh tế chỉ là sự gia tăng về lượng của những đại lượng chính đặc
  trưng cho một trạng thái kinh tế, trước hết là tổng sản phẩm xã hội, có tính đến mối liên
  quan với dân số (Ngân hàng thế giới, 1991).
  - Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng về lượng hoặc sự tăng lên về thu nhập bình quân
  đầu người của một nước (E.Wayne Nafziger, 1998)
  Mặc dù có nhiều định nghĩa khác nhau về tăng trưởng kinh tế nhưng tất cả đều có
  điểm chung khi nói đến tăng trưởng kinh tế là sự tăng thêm hay sự gia tăng về quy mô
  sản lượng quốc gia được tính bình quân đầu người qua một thời gian nhất định.
  1.1.2 Các thước đo lường tăng trưởng kinh tế
  Có thể sử dụng các thước đo sau để phản ánh quy mô và tốc độ tăng trưởng
  của nền kinh tế:
  - Tổng sản phẩm trong nước (GDP - Gross Domestic Product): Là tổng giá trị
  các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra bởi các yếu tố sản xuất trong
  lãnh thổ kinh tế của quốc gia trong từng thời kỳ nhất định (thường được tính trong
  một năm) (Nguyễn Đình Hợi, 2004)
  Về nguyên tắc, Tổng sản phẩm trong nước được tính theo 3 phương pháp:
  - Phương pháp sản xuất (còn gọi là phương pháp giá trị gia tăng): Theo
  phương pháp này GDP được xác định bằng cách tổng hợp giá trị gia tăng của mọi
  doanh nghiệp (hoặc ngành) cộng với thuế nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ từ nước
  ngoài.
  - Phương pháp thu nhập (từ thu nhập tạo ra trong quá trình sản xuất hàng hóa
  chứ không phải là giá trị của bản thân hàng hóa).

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Nguyễn Thị Cành (2004), Tài liệu chuyên khảo các mô hình tăng trưởng và dự
  báo kinh tế - lý thuyết và thực nghiệm, NXB Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí
  Minh.
  2. Phạm Chung (2002), Kinh tế vĩ mô phân tích, NXB Đại học quốc gia thành
  phố Hồ Chí Minh.
  3. Trần Thọ Đạt (2005), Các mô hình tăng trưởng kinh tế, NXB Thống kê.
  4. Nguyễn Đình Hợi (2004), Kinh tế phát triển,NXB Tài chính.
  5. Phan Thúc Huân (2006), Kinh tế phát triển, NXB Thống kê.
  6. Trương Thị Minh Sâm (2001), Tài liệu nghiên cứu về các giải pháp nâng cao
  chất lượng tăng trưởng ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thời kỳ 2001 – 2010.
  7. Mai Văn Nam (2006), Giáo trình kinh tế lượng, NXB Thống kê.
  8. Mai Văn Nam (2008), Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế, NXB Văn hóa
  thông tin.
  9. Phòng thống kê (2010), Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu và vốn đầu tư trên địa bàn
  thị xã Vị Thanh giai đoạn 2006 - 2010 dự báo giai đoạn 2011 - 2015, Ủy ban nhân
  dân thành phố Vị Thanh.
  10. Phòng thống kê (2010), Niên giám thống kê thị xã Vị Thanh 2005, 2006,
  2007, 2008, 2009, 2010, Cục thống kê tỉnh Hậu Giang.
  11. Robert C.Guel (2009), Những chủ đề Kinh tế học hiện đại: Kinh tế vi mô,
  Kinh tế vĩ mô, Kinh tế phát triển, NXB tổng hợp Đồng Nai.
  12. Ủy ban nhân dân Vị Thanh (2007), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã
  hội thị xã Vị Thanh thời kỳ 2006 - 2020, Thị xã Vị Thanh.

  Xem Thêm: Phân tích các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế của thành phố vị thanh, tỉnh hậu giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế của thành phố vị thanh, tỉnh hậu giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status