Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An

  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN
  LỜI CAM ĐOAN
  MỤC LỤC
  NHỮNG TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN
  DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Tình hình nghiên cứu đề tài 2
  3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 4
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu . 5
  6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 5
  7. Kết cấu của luận văn . 5
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 6
  1.1. Bản chất và nội dung Công nghiệp hóa, hiện đạihóa nông nghiệp
  nông thôn 6
  1.1.1. Quan niệm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và
  nông thôn 6
  1.1.2. Những nội dung cơ bản công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông
  nghiệp, nông thôn. 13
  1.2. Tác động và yêu cầu về nguồn nhân lực trong quá trình công
  nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 20
  1.2.1. Khái niệm về nguồn nhân lực . 20
  1.2.2. Nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn . 23
  1.2.3. Tác động và yêu cầu về nguồn nhân lực trong quá trình công
  nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 26
  1.2.3.1. Tác động của nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn . 26
  1.2.3.2. Yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp,
  nông thôn về nguồn nhân lực 27
  1.3. Kinh nghiệm phát triển và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình
  công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thônở một số tỉnh
  trong nước . 28
  1.3.1. Kinh nghiệm của Sơn La 28
  1.3.2. Kinh nghiệm của Thanh Hóa 29
  1.3.3. Kinh nghiệm của tỉnh Ninh Thuận . 30
  KẾT LUẬN CHƯƠNG I 33
  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC
  TRONG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN HUYỆN DIỄN CHÂU 34
  2.1. Những nhân tố tác động đến phát triển và sử dụng nguồn nhân lực
  trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở huyện Diễn Châu. 34
  2.1.1. Điều kiện tự nhiên . 34
  2.1.2. Về sự phát triển kinh tế . 36
  2.1.3. Về nguồn vốn đầu tư phát triển 38
  2.1.4. Về phát triển làng nghề . 40
  2.1.5. Về văn hóa, xã hội 42
  2.2. Thực trạng nguồn nhân lực và xu hướng vận độngnguồn nhân lực
  trong nông nghiệp, nông thôn Diễn Châu hiện nay 44
  2.2.1. Sự phát triển của lực lượng lao động nông nghiệp, nông thôn
  Diễn Châu . 44
  2.2.2. Chất lượng của lực lượng lao động nông thôn huyện Diễn Châu . 46
  2.2.3. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn huyện Diễn
  Châu từ năm 2001 đến nay . 51
  2.2.3.1. Sự chuyển dịch lao động theo ngành kinh tế . 51
  2.2.3.2. Sự chuyển dịch lao động trong các thành phần kinh tế . 53
  2.2.3.3. Sự di chuyển lao động trong và ngoài huyện 54
  2.2.4. Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn
  trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa huyệnDiễn Châu 55
  2.2.4.1. Huy động số lao động vào hoạt động sản xuất và dịch vụ 55
  2.2.4.2. Năng suất và thu nhập của người lao động ởnông thôn
  huyện Diễn Châu 56
  2.3. Đánh giá khái quát thực trạng nguồn nhân lực nông thôn huyện
  Diễn Châu trong thời kỳ 2001 – 2011 59
  2.3.1. Kết quả đạt được . 59
  2.3.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân . 61
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 65
  CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN
  VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG
  NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP NÔNG HUYỆN
  DIỄN CHÂU . 66
  3.1. Mục tiêu tổng quát và định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong
  5 năm (2010 - 2015) và tầm nhìn đến năm 2020 của huyện Diễn Châu 66
  3.1.1. Mục tiêu tổng quát về phát triển kinh tế - xã hội 66
  3.1.1. Mục tiêu tổng quát về phát triển kinh tế - xã hội 66
  3.1.3. Những yêu cầu đặt ra đối với việc phát triểnvà sử dụng nguồn
  lực nông thôn Diễn Châu trong giai đoạn hiện nay 69
  3.2. Những giải pháp cơ bản để phát triển và sử dụng nguồn nhân lực
  trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở
  huyện Diễn Châu 73
  3.2.1. Phát triển mạnh nền nông nghiệp hàng hóa theo hướng toàn
  diện, sản phẩm hàng hóa đa dạng, chất lượng tốt, gắn với lợi thế từng
  vùng và gắn với thị trường 74
  3.2.2. Thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo
  hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa . 76
  3.2.3. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh trong
  nông nghiệp, nông thôn, đồng thời khôi phục, phát triển các ngành
  nghề truyền thống và mở thêm nghề mới cho nông dân 80
  3.2.4. Tăng cường đầu tư vốn cho phát triển kinh tếnông thôn, xây
  dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn và tạo việc làm cho người lao động . 82
  3.2.5. Tăng cường công tác đào tạo người lao động nhằm nâng cao
  chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng dạy nghề cho nông dân 85
  3.2.6. Hoàn thiện một số chính sách nhằm phát triểnkhả năng tạo
  việc làm và nâng cao chất lượng lao động nông nghiệp, nông thôn 89
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 91
  KẾT LUẬN . 93
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 95
  PHỤ LỤC 100

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Bước vào thời kỳ đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đạihoá nông nghiệp,
  nông thôn là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, giữvị trí đặc biệt quan trọng
  trong toàn bộ tiến trình của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chính quá
  trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn không chỉ tạo đà
  cho sự phát triển kinh tế nông thôn, mà còn thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh
  tế nông nghiệp, nông thôn, theo hướng phát triển sản xuất hàng hoá. Sự thành
  công của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước phụ thuộc vào công
  nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.
  Diễn Châu là một huyện thuộc tỉnh Nghệ An, với diệntích tự nhiên:
  304,924 km
  2
  , dân số khoảng trên 300.000 người.
  Từ năm 2001 đến nay, kinh tế tăng trưởng với nhịp độ cao, tương đối
  toàn diện, cơ cấu chuyển dịch nhanh theo hướng tíchcực trong từng khu vực,
  từng địa phương và các thành phần kinh tế. Tổng sảnphẩm nội địa (GDP) tăng
  bình quân hàng năm 15,75%, tỷ trọng GDP của khu vựccông nghiệp xây dựng
  tăng nhanh từ 16,4%, khu vực nông - lâm - thủy sản giảm từ 38% xuống còn
  25% năm 2008. Tuy nhiên, Diễn Châu vẫn còn mang nặng dấu ấn của một
  huyện nông nghiệp, lao động nông nghiệp ở nông thônDiễn Châu hiện nay
  vẫn đang chiếm 82,71% lao động xã hội và một trong những thách thức lớn
  nhất trong khu vực này là tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm của người lao
  động đang có xu hướng gia tăng. Điều đó, trong chừng mực nhất định đang cản
  trở bước tiến của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông
  thôn của huyện. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Diễn Châu lần thứ 29
  (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đã chỉ rõ: "Phát huy mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm
  năng lợi thế của huyện, xây dựng Diễn Châu trở thành một huyện thuộc tốp
  đầu của Tỉnh về mọi mặt, đẩy nhanh phát triển đô thị. Chuyển dịch cơ cấu kinh
  tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệpvà dịch vụ, coi trọng
  2
  phát triển nông nghiệp, nâng cao thu nhập bình quânđầu người, phát triển một
  xã hội lành mạnh, ổn định, trong đó quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực ." [60].
  Để thực hiện chủ trương trên, một trong những vấn đề quan trọng là
  phát triển và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực -
  nhân tố quan trọng nhất cho sự phát triển kinh tế -xã hội nói chung, công
  nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Diễn Châu nói riêng. Với
  những lý do đó, tác giả chọn vấn đề "Phát triển nguồn nhân lực trong quá
  trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn huyện Diễn
  Châu tỉnh Nghệ An" làm đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế, chuyên ngànhQuản
  trị kinh doanh.
  2. Tình hình nghiên cứu đề tài
  Vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đã có
  nhiều công trình khoa học, nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu cả về mặt lý luận
  và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu của các công trìnhnày là:
  + Làm rõ quan niệm, nội dung và biện pháp để công nghiệp hóa, hiện
  đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
  + Thực trạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở
  các vùng khác nhau trong nước.
  + Vấn đề sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa,
  hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở nước ta nói chung.
  Các công trình tiêu biểu mà tác giả được biết:
  - Nguyễn Văn Bích: "Đổi mới và phát triển nông nghiệp, kinh tế nông
  thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa " Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 1996.
  - Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng (chủ biên): "Thực trạng công nghiệp hóa, hiện
  đại hóa nông nghiệp, nông thôn Việt Nam", Nxb Thống kê, Hà Nội, 1998.
  - GS.TS Nguyễn Đình Phan, GS.TS Trần Minh Đạo và TSNguyễn
  Văn Phúc (đồng chủ biên): "Những biện pháp chủ yếu thúc đẩy công nghiệp
  hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng" Nxb
  Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002.
  3
  Vấn đề con người - nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  nói chung và công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nói riêng
  đã có nhiều tác giả nghiên cứu ở các góc độ khác nhau. Một số công trình, tác
  phẩm nghiên cứu mà tác giả được biết đó là:
  - Nguồn nhân lực trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Luận án Tiến sĩ
  của Trần Kim Hải.
  - Vai trò Nhà nước trong tạo tiền đề nguồn nhân lực cho công nghiệp
  hóa, hiện đại hóa, Luận án Tiến sĩ của Nguyễn Quý Tình.
  - Đề án chiến lược về lao động và phát triển nguồn nhân lực nông
  nghiệp và nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1999 - 2020)của
  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 1999.
  - Chương trình khoa học cấp nhà nước KX 04-04(1995): "Luận cứ
  khoa học cho giải quyết việc làm ở nước ta khi chuyển sang nền kinh tế hàng
  hóa nhiều thành phần".
  - PGS.TS Nguyễn Sinh Cúc "Vấn đề giải quyết việc làm và dạy nghề
  cho nông dân", Tạp chí Con số và Sự kiện, 8/1999.
  - Nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hồ
  Chí Minh, Luận văn thạc sĩ kinh tế của Trần Kim Long, 2005.
  - TS Nguyễn Hữu Dũng và Trần Hữu Trung (chủ biên): "Về chính sách
  giải quyết việc làm ở Việt Nam" Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997.
  Các công trình trên được các tác giả nghiên cứu ở tầm vĩ mô trong
  phạm vi cả nước hoặc từng vùng tiêu biểu. Tuy nhiên, một đề tài riêng về
  nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở
  huyện Diễn Châu thì còn ít tác giả nghiên cứu một cách tổng thể dưới góc độ
  Quản trị kinh doanh. Vì vậy, đề tài luận văn này làcần thiết và có ý nghĩa lý
  luận - thực tiễn đối với huyện Diễn Châu.
  4
  3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
  * Mục tiêu:
  Phân tích và đánh giá thực trạng nguồn nhân lực trong quá trình công
  nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở huyện Diễn Châu và đề
  xuất các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân
  lực, thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiệnđại hóa nông nghiệp, nông
  thôn huyện Diễn Châu.
  * Nhiệm vụ:
  Để thực hiện mục tiêu trên luận văn có nhiệm vụ:
  - Hệ thống hóa lý luận cơ bản về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông
  nghiệp, nông thôn; về nguồn nhân lực, vai trò của nguồn nhân lực đối với quá
  trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và yêu cầu của
  công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đối với nguồn nhân lực.
  - Đánh giá thực trạng về nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp
  hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở huyện Diễn Châu.
  - Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp phát triển và sử dụng nguồn nhân
  lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn
  huyện Diễn Châu.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  * Đối tượng nghiên cứu:
  Nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
  * Phạm vi nghiên cứu:
  Đề tài luận văn thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh, nên việc
  nghiên cứu đối tượng này được tiến hành dưới góc độ:
  + Coi nguồn nhân lực là một trong số các nguồn lực sản xuất. Sử dụng
  nguồn nhân lực được xem xét và phân tích trong mối quan hệ ràng buộc với
  các yếu tố khác trong quá trình sản xuất, đó là: Đất đai, vốn, tài nguyên, thị
  trường, công nghệ và các nguồn lực khác trong nông nghiệp, nông thôn.
  5
  + Xem xét mối quan hệ tương tác giữa quá trình côngnghiệp hóa, hiện
  đại hóa với vấn đề sử dụng lao động và tạo việc làmcho người lao động.
  + Mốc thời gian để lấy số liệu, tư liệu minh họa chủ yếu từ năm 2001
  đến nay.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  - Luận văn dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin; tư tưởng
  Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm, những tổng kết kinh nghiệm của Đảng và
  chính sách, pháp luật của Nhà nước; kế thừa có chọnlọc các công trình nghiên
  cứu khoa học có nội dung gần gũi với đề tài.
  - Về phương pháp nghiên cứu: vận dụng phương pháp chung của quản
  trị kinh doanh như: phương pháp trừu tượng hóa khoahọc, kết hợp lôgíc với
  lịch sử, kết hợp lý luận với thực tiễn; đồng thời khảo sát thực tế, phân tích,
  tổng hợp, so sánh, khái quát hóa vấn đề, rút ra kếtluận.
  6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
  Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho việc lãnh đạo, hoạch định
  chính sách, chỉ đạo thực tiễn, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa,
  hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn huyện Diễn Châu.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn
  gồm 3 chương.
  - Chương 1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và
  nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp
  nông thôn nước ta.
  - Chương 2. Thực trạng nguồn nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn
  huyện Diễn Châu.
  - Chương 3. Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triểnvà sử dụng
  nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp
  nông thôn huyện Diễn Châu.
  6
  CHƯƠNG I
  CƠ SỞ LÝ THUYẾT
  1.1. Bản chất và nội dung Công nghiệp hóa, hiện đạihóa nông nghiệp
  nông thôn
  1.1.1. Quan niệm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn
  Sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước đã được Đảng ta khởi xướng và
  lãnh đạo từ Đại hội lần thứ III (năm 1960). Đến Đạihội lần thứ VII và VIII,
  Đảng ta nhấn mạnh thêm nội dung hiện đại hóa và coicông nghiệp hóa, hiện
  đại hóa là con đường tất yếu của sự nghiệp đổi mới,đưa nước ta từ một nước
  nông nghiệp là chủ yếu thành một nước công nghiệp. Đó cũng là con đường cơ
  bản để thực hiện mục tiêu: "Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ
  và văn minh". Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IXvà X, nhất là Đại hội XI
  Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 1/2011 tiếp tục khẳng định công nghiệp hóa,
  hiện đại hóa vẫn là nội dung cơ bản của quá trình phát triển kinh tế - xã hội
  Việt Nam.
  Trên 30 năm đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước
  ta đã bước vào giai đoạn phát triển mới - đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
  hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. Đây là sự tiếp nối đường lối và chiến
  lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã được xác địnhtrong Cương lĩnh xây
  dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xãhội năm 1991 của Đảng.
  Chỉ có đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri
  thức mới có thể đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng để
  đến năm 2020 nước ta cơ bản đã trở thành một nước công nghiệp theo hướng
  hiện đại. Tuy vậy, trong những năm đầu thế kỷ XXI, công nghiệp hóa, hiện đại
  hóa nước ta trước hết và chủ yếu là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp
  và nông thôn.
  Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn là vấn đề
  rộng lớn và phức tạp, vì thế cho đến nay vẫn còn cónhững quan niệm ít nhiều
  chưa thống nhất.

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Phạm Thị Vân Anh (2006), phát triển làng nghề ở Bắc Ninh trong tiến
  trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, Luận văn
  thạc sĩ kinh tế, Hà Nội.
  2. Ban Chỉ đạo điều tra lao động việc làm huyện Diễn Châu (2005), Thực
  trạng lao động - việc làm huyện Diễn Châu năm 2005, Diễn Châu
  3. Ban Chỉ đạo điều tra lao động việc làm huyện Diễn Châu (2006), Thực
  trạng lao động - việc làm huyện Diễn Châu năm 2006, Diễn Châu
  4. Ban Chỉ đạo điều tra lao động việc làm (2007), Thực trạng lao động - việc
  làm huyện Diễn Châu năm 2007, Diễn Châu
  5. Ban Chỉ đạo điều tra lao động việc làm huyện Diễn Châu (2008), Thực
  trạng lao động - việc làm huyện Diễn Châu năm 2008, Diễn Châu
  6. Ban Chỉ đạo điều tra lao động việc làm huyện Diễn Châu (2009), Thực
  trạng lao động - việc làm huyện Diễn Châu năm 2009, Diễn Châu
  7. Ban Chỉ đạo điều tra lao động việc huyện Diễn Châu (2010), Thực trạng
  lao động - việc làm huyện Diễn Châu năm 2010, Diễn Châu
  8. Ban Chỉ đạo điều tra lao động việc làm huyện Diễn Châu (2011), Thực
  trạng lao động - việc làm huyện Diễn Châu năm 2011, Diễn Châu
  9. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
  thôn (2002) Con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp
  nông thôn Việt Nam, Hà Nội.
  10. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1999), Đề án chiến lược về lao
  động và phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp và nông thôn thời kỳ
  công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1999 - 2000), Hà Nội.
  11. Đỗ Thị Kim Chung (2000), "Thị trường đất đai trong nông nghiệp ở Việt
  Nam: Thực trạng và định hướng chính sách", Nghiên cứu kinh tế,
  1(260), tr. 21-31.
  96
  12. Chương trình khoa học cấp nhà nước KX 04-04 (1995), Luận cứ khoa học
  cho chính sách giải quyết việc làm ở nước ta khi chuyển sang nền kinh
  tế hàng hóa nhiều thành phần, Hà Nội.
  13. Chương trình khoa học cấp nhà nước KX 08, đề tài KX-04-01 (1995), Báo
  cáo tổng hợp hệ quan điểm phát triển toàn diện kinhtế - xã hội nông
  thôn, Hà Nội.
  14. Chương trình khoa học cấp Nhà nước KX 02-05 (1999), Báo cáo tổng hợp
  con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệpvà nông thôn,
  Hà Nội.
  15. Nguyễn Sinh Cúc (1999) "Vấn đề giải quyết việc làm,dạy nghề cho nông
  dân", Con số và sự kiện, (8), tr. 18-20.
  16. Chi cục thống kê Diễn Châu (2005), Niên giám thống kế năm 2005, Diễn Châu.
  17. Chi cục thống kê Diễn Châu (2008), Niên giám thống kế năm 2008, Diễn Châu.
  18. Chi cục thống kê Diễn Châu (2010), Niên giám thống kế năm 2010, Diễn Châu.
  19. Chi cục thống kê Diễn Châu (2011), Niên giám thống kế năm 2011, Diễn Châu.
  20. Cục Thống kê Nghệ An (2005), Niên giám thống kê năm 2005, Nghệ An.
  21. Cục Thống kê Nghệ An (2006), Niên giám thống kê năm 2006, Nghệ An .
  22. Cục Thống kê Nghệ An (2007), Niên giám thống kê năm 2007, Nghệ An .
  23. Cục Thống kê Nghệ An (2008), Niên giám thống kê năm 2008, Nghệ An.
  24. Cục Thống kê Nghệ An (2009), Niên giám thống kê năm 2009, Nghệ An.
  25. Cục Thống kê Nghệ An (2010), Niên giám thống kê năm 2010, Nghệ An .
  26. Cục Thống kê Nghệ An (2011), Số liệu thống kê chủ yếu năm 2011, Nghệ An.
  27. Cục Thống kê Sơn La (2000), Niên giám thống kê năm 2000, Sơn La.
  28. Cục Thống kê Sơn La (2001), Niên giám thống kê năm 2001, Sơn La.
  29. Cục Thống kê Sơn La (2004), Niên giám thống kê năm 2004, Sơn La.
  30. Cục Thống kê Sơn La (2005), Niên giám thống kê năm 2005, Sơn La.
  31. Cục Thống kê Sơn La (2007), Niên giám thống kê năm 2007, Sơn La.
  32. Cục Thống kê Sơn La (2010), Niên giám thống kê năm 2010, Sơn La.
  97
  33. Cục Thống kê Sơn La (2005), Niên giám thống kê năm 2005, Sơn La.
  34. Cục Thống kê Ninh Thuận (2010), Niên giám thống kê năm2010, Ninh Thuận.
  35. Cục Thống kê Thanh Hóa (2001), Niên giám thống kê năm 2001, Thanh Hóa.
  36. Cục Thống kê Thanh Hóa (2005), Niên giám thống kê năm 2005, Thanh Hóa.
  37. Cục Thống kê Thanh Hóa (2007), Niên giám thống kê năm 2007, Thanh Hóa.
  38. Cục Thống kê Thanh Hóa (2008), Niên giám thống kê năm 2008, Thanh Hóa.
  39. Cục Thống kê Thanh Hóa (2009), Niên giám thống kê năm 2009, Thanh Hóa.
  40. Cục Thống kê Thanh Hóa (2010), Niên giám thống kê năm 2010, Thanh Hóa.
  41. Nguyễn Hữu Dũng (2003), Sử dụng hiệu quả nguồn lực con người ở Việt
  Nam, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội.
  42. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần
  thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội.
  43. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần
  thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  44. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần
  thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  45. Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp
  hành Trung ương, khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  46. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần
  thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  47. Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Nghị quyết Hội nghị lấn thứ 7 Ban chấp
  hành Trung ương, khóa X, Nxb Chính trị quốc gia, HàNội.
  48. Đảng Cộng Sản Vệt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần
  thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  49. Vũ Thị Hiển (1996), Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động để góp phần xóa
  đói giảm nghèo ở nông thôn Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Hà Nội.
  50. Trần Thị Minh Ngọc (2001), Sử dụng nguồn nhân lực nông thôn trong quá
  trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh
  tế, Hà Nội.
  98
  51. Nguyễn Đình Phan - Trần Minh Đạo - Nguyễn Minh Phúc(2002), Những
  biện pháp chủ yếu thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp,
  nông thôn đồng bằng sông Hồng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  52. Dương Bá Phương (Chủ biên) (1996), Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
  ở nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa và chuyển sang nền kinh
  tế thị trường, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
  53. Lương Xuân Quỳ (Chủ biên) (1996), Những biện pháp kinh tế tổ chức và
  quản lý để phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa và đổi mới cơ cấu
  kinh tế nông thôn Bắc bộ, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
  54. Chu Hữu Quý và Nguyễn Kế Tuấn (Đồng chủ biên) (2001), Con đường
  công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, Nxb Chính trị
  quốc gia, Hà Nội.
  55. Nguyễn Thanh (2005), Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp
  hóa, hiện đại hóa đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  56. Đỗ Văn Thống (2005) "Chuyển dịch cơ cấu lao động vàcông tác đào tạo
  nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Ninh Thuận", Lý luận chính trị,
  (12), tr. 75-78.
  57. Tỉnh ủy Nghệ An (2005), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ
  XVI, Nghệ An.
  58. Tỉnh ủy Nghệ An (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ
  XVII, Nghệ An.
  59. Huyện Ủy Diễn Châu (2005), các văn kiện trình đại hội Đảng Bộ huyện
  lần thứ XXIIX, Diễn Châu.
  60. Huyện Ủy Diễn Châu (2010), các văn kiện trình đại hội Đảng Bộ huyện
  lần thứ XXIX, Diễn Châu.
  61. Trần Thị Tuyết (1996), Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn nhằm tạo
  việc làm và sử dụng hợp lý nguồn lao động vùng đồngbằng sông Hồng,
  Luận án Tiến sĩ kinh tế, Hà Nội.
  62. Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu (2009), Báo cáo quy hoạch tổng thể
  phát triển kinh tế- xã hội huyện Diễn Châu đến năm 2020.
  63. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2006), Báo cáo quy hoạch tổng thể phát
  triển kinh tế- xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Nghệ An.
  99
  64. Hồng Vinh (Chủ biên) (1998), Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông
  thôn một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  65. Phùng Hữu Phú- Nguyễn Viết Thông- Bùi Văn Hưng (2009) Vấn đề nông
  nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh nghiệm Việt Nam kinh nghiệm Trung
  Quốc, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội.
  66. Đặng Kim Sơn (2008) nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam hôm nay
  và mai sau, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội.
  67. Ninh Viết Giao (2007) Diễn Châu 1380- năm (627- 2007) Lịch sử- Văn
  hóa- nhân vật, Nxb Nghệ An.
  68. Liên Minh Hợp tác xã Nghệ An (2011) Báo cáo các làng nghề năm 201,
  tỉnh Nghệ An.

  Xem Thêm: Phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status