Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển các tổ chức tài chính nông thôn Việt Nam - LV Tiến Sĩ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển các tổ chức tài chính nông thôn Việt Nam - LV Tiến Sĩ

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC CÁC HÌNH
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ
  CHỨC TÀI CHÍNH NÔNG THÔN 13
  1.1. TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH NÔNG THÔN 13
  1.2. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH NÔNG THÔN 24
  1.3. PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH NÔNG THÔN34
  1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG
  CỦA CÁC TCTCNT 45
  1.5. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CÁC TỔ
  CHỨC TÀI CHÍNH NÔNG THÔN 53
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC
  TỔ CHỨC TÀI CHÍNH NÔNG THÔN VIỆT NAM 59
  2.1. TỔNG QUAN VỀ CÁC TCTCNT VIỆT NAM 59
  2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TCTCNT
  VIỆT NAM 69
  2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC
  TCTCNT VIỆT NAM . 101
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CÁC TỔ CHỨC
  TÀI CHÍNH NÔNG THÔN VIỆT NAM 125
  3.1. QUAN ĐIỂM VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CÁC TỔ CHỨC TÀI
  CHÍNH NÔNG THÔN VIỆT NAM . 125
  3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
  NÔNG THÔN VIỆT NAM 130
  3.3. KIẾN NGHỊ . 162
  KẾT LUẬN 170
  Danh mục công trình của tác giả
  Danh mục tài liệu tham khảo
  Phụ lục
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
  Trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia, đặc biệt là các quốc
  gia đang phát triển, kinh tế nông thôn giữ vai trò hết sức quan trọng. Phần
  lớn dân số và lao động đều sống ở khu vực nông thôn, kinh tế nông thôn
  tạo điều kiện cung cấp hàng hóa với giá cánh kéo mềm để trợ giúp khu vực
  đô thị phát triển. Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã
  hội nông thôn, các tổ chức tài chính nông thôn (TCTCNT) đã được chú
  trọng phát triển. Tầm quan trọng của các TCTCNT đã được khẳng định
  thông qua việc Liên hiệp quốc chọn năm 2005 là năm quốc tế về tài chính
  nông thôn, và giải thưởng Nobel hòa bình năm 2006 đã được trao cho
  Yunus - người sáng lập ra Grameen Bank - ngân hàng dành cho người
  nghèo nổi tiếng tại Bangladesh.
  Tại Việt Nam, các TCTCNT đã phần nào phát huy được vai trò
  tích cực đối với quá trình phát triển kinh tế nông thôn. Sự phát triển mạnh
  mẽ của các TCTCNT về phạm vi tiếp cận và các dịch vụ cung ứng, đặc
  biệt là các dịch vụ về tín dụng và tiết kiệm trong những năm qua đã đáp
  ứng được phần lớn nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế nông thôn. Theo
  đánh giá của Ngân hàng thế giới năm 2006, hầu hết người dân nông thôn
  Việt Nam tiếp cận tương đối dễ dàng với các TCTCNT khác nhau, với
  tính chất độc quyền thấp. Các khoản vay nhỏ (lên đến 10 triệu đồng) khá
  dễ dàng đối với các nhà kinh doanh nhỏ và nông dân, phản ánh chính sách
  của Chính phủ sử dụng các công cụ tín dụng trợ cấp để hỗ trợ công cuộc
  giảm đói nghèo và phát triển nông thôn. Khác với tình trạng thường thấy
  ở các nước đang phát triển, khả năng tiếp cận tài chính của khách hàng ở
  Việt Nam tương đối khả quan. Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển kinh


  2
  tế đất nước, vai trò này chưa được phát huy tương xứng với tiềm năng của
  các TCTCTN. Hơn nữa, việc tiếp cận tương đối dễ dàng của khách hàng
  nông thôn đối với khu vực tài chính có thể gây ra tình trạng nợ nần quá
  nhiều, hiệu quả hoạt động tài chính thấp, dễ bị tổn thương do rủi ro, khả
  năng tài chính hạn hẹp, không có hệ thống cảnh báo rủi ro sớm đối với
  khách hàng nông thôn. Quy mô hoạt động của các TCTCNT thấp, số
  lượng dịch vụ tài chính nghèo nàn, chất lượng dịch vụ thấp. Sự phối kết
  hợp, điều phối trong hoạt động giữa các TCTCNT cũng như phối hợp với
  ngành tài chính nông thôn quốc tế rất yếu kém. Hơn nữa, hoạt động của
  một số TCTCNT sẽ có sự thay đổi rất lớn về số lượng và chất lượng khi
  đề án cổ phần hóa và thành lập tập đoàn Ngân hàng - Tài chính của Ngân
  hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (AGRIBANK) được hoàn
  thành, các nghị định của Chính phủ và thông tư hướng dẫn của Ngân hàng
  Nhà nước về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tài chính quy mô nhỏ
  được thực thi. Hoạt động cung cấp dịch vụ tài chính trong khu vực nông
  thôn sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt, và chỉ có TCTCNT nào phát triển phù
  hợp mới tồn tại và phát triển được.
  Trước đòi hỏi đối với tiến trình phát triển kinh tế nói chung, kinh
  tế nông thôn nói riêng trong quá trình hội nhập quốc tế, nhu cầu về dịch
  vụ tài chính ngày càng đa dạng phong phú về số lượng và yêu cầu cao về
  chất lượng. Hơn nữa, sự cạnh tranh trong nội bộ các TCTCNT ngày càng
  mạnh mẽ. Nếu không phát triển hoạt động của các TCTCNT Việt Nam
  cùng với các tổ chức tài chính khác trong hệ thống tài chính, nền kinh tế
  Việt Nam nói chung, kinh tế nông thôn nói riêng sẽ khó có thể thành công
  trong hội nhập.
  Trong bối cảnh đó, đề tài “Phát triển các tổ chức tài chính nông thôn
  Việt Nam” được lựa chọn để nghiên cứu.


  3
  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  (i) Luận giải cơ sở lý luận về hoạt động và phát triển hoạt động của các
  TCTCNT; tổng kết kinh nghiệm quốc tế về phát triển hoạt động của
  các TCTCNT;
  (ii) Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển hoạt động của các
  TCTCNT Việt Nam thời gian qua;
  (iii) Đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động của các TCTCNT
  Việt Nam trong thời gian tới.
  3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  * Đối tượng nghiên cứu
  Phát triển các TCTCNT gồm nhiều nội dung như: hoạt động, tổ chức,
  hệ thống, quy mô. Tuy vậy, hoạt động là vấn đề cốt lõi của các TCTCNT, thể
  hiện năng lực của tổ chức, quan hệ chặt chẽ và tác động trực tiếp đến khách
  hàng, và là mục tiêu khi thành lập tổ chức. Đối tượng đề tài tập trung
  nghiên cứu là hoạt động của các TCTCNT. Các yếu tố khác được tác giả
  xem xét là các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động.
  * Phạm vi nghiên cứu
  - Nghiên cứu sự phát triển các hoạt động tài chính cơ bản của các TCTCNT
  Việt Nam trong thời gian từ 2001-2007.
  - Các TCTCNT được đề cập nghiên cứu: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
  triển Nông thôn Việt Nam (AGRIBANK), Ngân hàng Chính sách Xã hội
  (NHCSXH), hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân (QTDND) và một số tổ chức
  tài chính phi chính phủ. Các tổ chức này chiếm khoảng 95% thị phần tài chính
  nông thôn, với mạng lưới rộng khắp cả nước, cung cấp các dịch vụ tài chính
  và phi tài chính cho các cá nhân và đơn vị trong khu vực nông thôn. Trong
  tương lai, các tổ chức này vẫn là những đơn vị chủ chốt trên thị trường tài
  chính nông thôn Việt Nam.


  4
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy
  vật lịch sử, trong quá trình thực hiện luận án, các phương pháp nghiên cứu
  được sử dụng bao gồm:
  - Phân tích tổng hợp, kết hợp phân tích định lượng và định tính để giải
  thích số liệu, liên hệ với các nguyên nhân từ thực tiễn.
  - Thống kê so sánh sử dụng số liệu theo chuỗi thời gian và tại một thời
  điểm để so sánh dọc, so sánh chéo giữa các TCTCNT Việt Nam với nhau, các
  TCTCNT với tiêu chuẩn quốc tế. Các hàm thống kê như tần suất, tỷ trọng,
  trung bình, tỷ lệ tăng trưởng được ứng dụng để phân tích, so sánh.
  - Mô hình kinh tế lượng, bao gồm hai nhóm mô hình hồi quy bình quân
  nhỏ nhất OLS và mô hình phân tích nhân tố, xử lý trên phần mềm SPSS. Các
  mô hình được lựa chọn dựa trên các nghiên cứu đã thực hiện tại một số quốc
  gia, phần mô hình kiểm định số liệu của Việt Nam được thực hiện trong mối
  quan hệ so sánh với mô hình của một số nước trên thế giới.
  - Điều tra khảo sát
  - Phương pháp chuyên gia.
  5. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
  Đã có một số công trình trên thế giới và ở Việt Nam nghiên cứu về các
  TCTCNT và sự phát triển hoạt động của chúng.
  5.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
  Trong tác phẩm “Từ tài chính nông nghiệp đến tài chính nông
  thôn” (From Agricultural Credit to Rural Finance) viết năm 1995, D.W
  Adams phân tích sự phát triển của các TCTCNT từ các chương trình tín dụng
  nông nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình phát triển này [128].
  Các nghiên cứu của Meyer và Nagarajan năm 1992 “Đánh giá vai
  trò của tài chính phi chính thức trong quá trình phát triển” (An assessment of


  5
  the role of informal finance in the development process) [170] và năm 2000
  “Thị trường tài chính nông thôn ở Châu Á: Các chính sách, mô hình và hoạt
  động” (Rural Financial Markets in Asia: Policies, Paradigms, and
  Performance) phân tích các đặc điểm của thị trường tài chính nông thôn, tập
  trung vào các vấn đề lớn như chi phí giao dịch cao, thiếu tài sản bảo đảm, từ
  đó lãi suất cho vay đối với khu vực nông thôn bị tăng cao hơn so với khu vực
  đô thị [171].
  Hai nghiên cứu của J. Yaron năm 1992 về “Các tổ chức tài
  chính nông thôn thành công” (Successful Rural Finance Institutions)
  [221] và năm 1997 “Tài chính nông thôn: Các vấn đề, thiết kế và các kinh
  nghiệm tốt nhất” (Rural Finance: Issues, Design and Best Practices) [224]
  cũng đóng góp một phần quan trọng vào lý thuyết về phát triển các
  TCTCNT, đặc biệt là chỉ tiêu phụ thuộc trợ cấp SDI. Bên cạnh đó, ông
  phát triển các tư tưởng và phương pháp đánh giá tác động của các
  TCTCNT đối với sự phát triển kinh tế - xã hội cộng đồng.
  Với tác phẩm “Cẩm nang tài chính nông thôn: Khía cạnh thể chế và
  tài chính” (Rural Finance Handbook, An Institutional and Financial
  Perspective) viết năm 1999, J. Ledgerwood đã tổng kết lại những vấn đề then
  chốt nhất về hoạt động của các TCTCNT [165]. Các vấn đề lớn được khái
  quát hóa như môi trường hoạt động của khu vực tài chính nông thôn và tác
  động của nó; các sản phẩm cơ bản của các TCTCNT cũng như cách thức phát
  triển sản phẩm, đánh giá hoạt động và quản lý bền vững của các tổ chức này .
  Theo bà, việc đánh giá các TCTCNT phù hợp hơn theo mục tiêu phát triển.
  Bên cạnh các sản phẩm tài chính thông thường, các TCTCNT bền vững nên
  cung cấp thêm các sản phẩm xã hội như phát triển nhóm, tăng cường sự tự tin
  của bản thân người dân nông thôn, tăng cường năng lực quản lý tài chính .
  Phát triển thêm ý tưởng đánh giá hoạt động, M. Zeller trong tác
  phẩm “Tam giác tài chính nông thôn: bền vững tài chính, sự tiếp cận và tác


  6
  động” (The triangle of rural finance: Financial sustainability, outreach, and
  impact) trong năm 2002 [228] đã đưa ra khung tam giác cho việc đánh giá sự
  phát triển hoạt động của các TCTCNT; và nghiên cứu tiếp theo năm 2003 về
  “Mô hình cho các thể chế tài chính nông thôn” (Models of Rural Financial
  Institutions) được viết làm tham luận chủ chốt cho hội thảo quốc tế về tài
  chính nông thôn tập trung phân tích về đặc trưng của các TCTCNT, tổng kết
  và đưa ra những kinh nghiệm tốt cho việc phát triển hoạt động các TCTCNT
  trong một số điều kiện cụ thể [229].
  D. Steinwand năm 2003 với nghiên cứu “Thách thức của sự tiếp
  cận bền vững: Kinh nghiệm của năm quốc gia châu Á” (The challenge of
  sustainable outreach: Five case studies from Asia) tổng kết các kinh nghiệm
  từ năm quốc gia châu Á trong việc phát triển tài chính nông thôn [197]. Các
  nghiên cứu của Yunus vào các năm 2003 về “Giảm phân nửa nghèo đói vào
  năm 2015” [126] và năm 2005 “Mở rộng tài chính vi mô để đạt mục tiêu phát
  triển thiên niên kỷ” (Expanding Microcredit to Reach the Millennium Development
  Goal) [225] khẳng định thêm tầm quan trọng của tài chính nông thôn đối với vấn đề
  giảm đói nghèo và đạt mục tiêu thiên niên kỷ do Liên hiệp quốc đề ra.
  Các mô hình kiểm định mối quan hệ giữa mức độ tiếp cận và tính
  bền vững của các TCTCNT đã được xây dựng và ứng dụng cho một số quốc
  gia: R. Christen cùng với các cộng sự năm 1995 đã xây dựng mô hình tuyến
  tính về mối quan hệ giữa mức độ tiếp cận và tính bền vững trong tác phẩm
  “Tối đa hóa sự tiếp cận của tài chính doanh nghiệp siêu nhỏ: Phân tích về
  các chương trình tài chính nông thôn thành công” (Maximizing the Outreach
  of Microenterprise Finance: An Analysis of Successful Rural Finance
  Programs) [137]; D. Thys làm rõ hơn mô hình này trong nghiên cứu “Mức
  độ tiếp cận: Các kết quả ngẫu nhiên hay lựa chọn chính sách tỉnh táo”
  (Depth of Outreach: Incidental Outcome or Conscious Policy Choice?) trong
  năm 2000 [200]; mô hình này được Olivares Polanco kiểm định với số liệu


  7
  của các quốc gia Châu Mỹ La tinh và được trình bày trong tác phẩm “Thương
  mại hóa tài chính nông thôn và tăng cường tiếp cận: kiểm nghiệm thực tiễn
  Châu Mỹ La Tinh” (Commercializing Microfinance and Deepening
  Outreach: Empirican Evidence from Latin America) năm 2003 [177]. Mô
  hình phân tích nhân tố và phương trình đồng thời về mối quan hệ giữa hai
  biến mức độ tiếp cận và tính bền vững được hai tác giả G. Luzzi và S. Weber
  xây dựng và kiểm định năm 2006 trong nghiên cứu “Đo lường hoạt động của
  các tổ chức tài chính nông thôn” (Measuring the Performance of Rural
  Finance Institutions) [167].
  Qua khảo sát các công trình nghiên cứu trên thế giới, điều dễ nhận
  thấy là cho tới thời điểm này chưa có một công trình nghiên cứu nào bàn về
  vấn đề phát triển hoạt động của các TCTCNT Việt Nam.
  5.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam
  Thị trường và các tổ chức tài chính nông thôn ở Việt Nam cũng đã
  được phân tích cụ thể trong một số nghiên cứu.
  Trong luận án tiến sỹ năm 1998 về “Chi phí giao dịch của người
  vay, thị trường phân tách và kém tiếp cận: nghiên cứu về thị trường tín dụng
  nông thôn Việt Nam” ('Borrower Transaction Costs, Segmented Markets and
  Credit Rationing: A Study of the Rural Credit Market in Vietnam), PGS.TS.
  Trần Thọ Đạt phân tích về chi phí giao dịch, sự chia tách thị trường trong khu
  vực tài chính vi mô nông thôn, với phần mô hình từ số liệu sơ cấp của khu
  vực Đồng bằng Sông Hồng [142].
  PGS.TS Đào Văn Hùng với luận án tiến sỹ “Các giải pháp tín dụng
  đối với người nghèo ở Việt Nam hiện nay” năm 2000 phân tích cụ thể về tín dụng
  cho người nghèo ở Việt Nam [19]; nghiên cứu tiếp theo của tác giả “Báo cáo
  phân tích tiếp cận: Nâng cao khả năng tiếp cận của hộ gia đình đối với các dịch
  vụ tài chính chính thức ở Việt Nam” (Outreach Diagnostic Report: Improving
  Household Access to Formal Financial Services in Vietnam) phân tích sâu hơn về


  8
  sự tiếp cận tài chính vi mô của người nghèo ở Việt Nam, tập trung vào khu vực
  nông thôn, sử dụng các số liệu sơ cấp như số liệu điều tra về mức tiếp cận của dự
  án mở rộng tiếp cận Canada năm 2001 [20].
  Việc phân tích sự phát triển của thị trường tài chính nông thôn, bao gồm
  các tổ chức, luật lệ và môi trường chung được trình bày trong luận án tiến sỹ của
  TS. Nguyễn Thị Thanh Hương năm 2002 về “Các giải pháp phát triển thị trường
  tài chính nông thôn trong quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế ở Việt Nam” [21].
  Luận án của TS. Quách Mạnh Hào “Tiếp cận tới tài chính và giảm
  nghèo: Ứng dụng cho nông thôn Việt Nam” (Access to Finance and Poverty
  Reduction: An Application to Rural Vietnam) năm 2005 đã sử dụng số liệu
  điều tra mức sống dân cư Việt Nam năm 1992/1993 và 1997/1998 để phân
  tích mối quan hệ giữa tiếp cận tài chính và vấn đề xóa đói giảm nghèo, nâng
  cao thu nhập của khu vực nông thôn [152].
  A. Carty năm 2001 với tác phẩm “Tài chính vi mô ở Việt Nam:
  Nghiên cứu các dự án và các vấn đề đặt ra” đã thực hiện đánh giá sơ bộ
  về mảng tài chính do các tổ chức phi chính phủ thực hiện tại Việt Nam và
  đưa ra một số kết luận sâu sắc về các vấn đề như sự tiếp cận, sự hài lòng
  của khách hàng, hay chi phí giao dịch của khu vực bán chính thức so với
  khu vực chính thức [168]. Nghiêm Hồng Sơn phân tích sâu hơn về năng
  suất và hiệu quả của các TCTCNT khu vực bán chính thức dựa trên phân
  tích các số liệu điều tra của mình với tựa đề “Hiệu quả và hiệu lực của tài
  chính nông thôn ở Việt Nam: Bằng chứng từ các chương trình tài chính
  phi chính phủ vùng Bắc và Trung Bộ” (Efficiency and Effectiveness of
  Rural Finance in Vietnam: Evidence from NGO Schemes in the North and
  the Central Regions) năm 2006 [196].
  Năm 2006, Ngân hàng thế giới với nghiên cứu “Việt Nam: Phát
  triển một chiến lược toàn diện để mở rộng tiếp cận [của hộ nghèo] đối với
  các dịch vụ tài chính vi mô. Tăng cường tiếp cận, hiệu quả và bền vững” thực


  9
  hiện khảo sát và đánh giá về bức tranh chung tài chính nông thôn Việt Nam
  và đưa ra một số khuyến nghị về chính sách, đặc biệt việc thực hiện nghị định
  28/2005 của Chính phủ đối với các tổ chức tài chính quy mô nhỏ [46].
  Bên cạnh đó, cũng có một số nghiên cứu phân tích về các khía cạnh
  hoạt động của từng TCTCNT riêng rẽ.
  TS. Đoàn Văn Thắng trong luận án tiến sỹ năm 2003 “Giải pháp
  hoàn thiện hoạt động của NHNo&PTNT Việt Nam phục vụ công nghiệp hóa,
  hiện đại hóa nông thôn” đã thực hiện phân tích một số hoạt động cơ bản của
  AGRIBANK và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hoạt động trong tương lai [91].
  Trần Thanh Hà thực hiện bàn luận và phân tích một số vấn đề liên quan tới
  các hoạt động bán lẻ trong luận văn thạc sỹ “Chiến lược mở rộng hoạt động
  bán lẻ của NHNo&PTNT trong giai đoạn hiện nay” năm 2003 [13].
  Đối với hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân, TS. Lê Minh Hồng trong
  luận án tiến sỹ “Giải pháp hoàn thiện và phát triển hệ thống QTDND trong
  khu vực kinh tế nông thôn Việt Nam” năm 2000 [16] và Th.S. Bùi Chính
  Hưng với luận văn “Giải pháp phát triển QTDND ở Việt Nam” năm 2004 đã
  phân tích về hoạt động và các khuyến nghị phát triển hệ thống QTDND [17].
  Một số khuyến nghị của hai nghiên cứu trên đã được ngân hàng nhà nước áp
  dụng cho quá trình cơ cấu lại hệ thống QTDND giai đoạn 2000-2005.
  Một số nghiên cứu về Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH)
  cũng đã được thực hiện. TS. Hà Thị Hạnh với luận án “Giải pháp hoàn thiện
  mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của NHCSXH” năm 2003 tập trung vào
  giải quyết các vấn đề tổ chức hoàn thiện hoạt động của NHCSXH [14].
  Seward với bài “Nghiên cứu chính sách khu vực tài chính: Ngân hàng Chính
  sách xã hội” năm 2004 cũng thực hiện phân tích về các vấn đề khó khăn của
  NHCSXH, cũng như hướng phát triển cho ngân hàng này trong trung hạn
  [194]. Th.S. Trương Thị Hoài Linh trong luận văn “Mở rộng cho vay đối với
  hộ nghèo cuả NHCSXH Việt Nam” năm 2004 tập trung vào hoạt động tín


  10
  dụng của NHCSXH [29], luận văn “Giải pháp đẩy mạnh công tác huy động
  vốn của NHCSXH” của Th.S. Lê Huy Du năm 2004 tập trung vào hoạt động
  huy động vốn, chủ yếu là tiết kiệm đối với ngân hàng [12].
  Trong các nghiên cứu trên, vấn đề phân tích sự phát triển hoạt động
  của các TCTCNT Việt Nam theo các chuẩn mực quốc tế chưa được đề cập
  một cách toàn diện và có hệ thống. Các chỉ tiêu đánh giá phát triển hoạt động
  cũng như mô hình về mối quan hệ giữa các biến đánh giá đã được tổng kết.
  Những kinh nghiệm quốc tế cho sự phát triển các TCTCNT nói chung đã có,
  nhưng khả năng áp dụng đối với từng TCTCNT Việt Nam hiện nay vẫn chưa
  được phân tích kỹ lưỡng dựa trên đặc điểm của từng tổ chức. Thời điểm phân
  tích dừng lại ở số liệu năm 2005.
  Các công cụ phân tích chủ yếu là định tính. Với luận án này, tác giả
  đã thực hiện phân tích đánh giá một cách toàn diện và có hệ thống sự phát
  triển hoạt động các TCTCNT dựa trên các chỉ tiêu cụ thể đã được xây dựng
  trong lý thuyết, kiểm định mô hình kinh tế lượng cho một TCTCNT điển hình
  ở Việt Nam. Thực tiễn phân tích hoạt động của các TCTCNT được kết hợp
  với kinh nghiệm quốc tế, tạo cơ sở cho các giải pháp phát triển hoạt động.
  6. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
  i. Khẳng định mức độ tiếp cận và tính bền vững là những chỉ tiêu
  quan trọng phản ánh sự phát triển hoạt động của các tổ chức tài chính
  nông thôn (TCTCNT). Trên cơ sở đó, hai kết luận mới được đúc kết
  từ nghiên cứu thực trạng các TCTCNT chính thức ở Việt Nam:
  - Thứ nhất, mức độ tiếp cận của các TCTCNT chính thức ở Việt Nam chưa
  hiệu quả. Độ rộng tiếp cận của các TCTCNT Việt Nam đã phát triển nhanh
  chóng trong thời gian qua, với mức độ tăng trưởng khách hàng trên 8%/năm,
  tăng trưởng tín dụng trên 25%/năm, và tăng trưởng tiết kiệm trên 30%/năm.
  Sự mở rộng tiếp cận của các TCTCNT chính thức đã đóng góp đáng kể cho


  11
  sự phát triển kinh tế - xã hội nông thôn thời gian qua. Tuy vậy, tăng trưởng dư
  nợ quá nhanh có thể dẫn đến khả năng rủi ro nợ nần lớn đối với các hộ thu
  nhập thấp. Số lượng dịch vụ tài chính cung ứng kém đa dạng, chủ yếu là cho
  vay và tiết kiệm. Độ sâu tiếp cận của các TCTCNT Việt Nam kém hơn so với
  thông lệ quốc tế 20%, trong khi mức này của các TCTCNT chính thức từ 40-
  150%. Ngân hàng chính sách có độ sâu tiếp cận tốt nhất trong các TCTCNT
  chính thức (42,78%), nhưng vẫn kém hơn các TCTCNT bán chính thức
  (23,21%).
  - Thứ hai: tất cả các TCTCNT chính thức Việt Nam đều hoạt động không bền
  vững về tài chính. Tính bền vững hoạt động OSS của các TCTCNT trên
  100%, nhưng chưa đạt mức tiêu chuẩn quốc tế 120%. Tính bền vững tài chính
  FSS của AGRIBANK và các QTDND đạt mức 95%; trong khi Ngân hàng
  NHCSXH chỉ đạt mức 48,8%. Mức độ sinh lời của các TCTCNT chính thức
  đều thấp mặc dù đều nhận được trợ cấp gián tiếp hoặc trực tiếp, với ROA
  dưới 1%, thấp hơn tiêu chuẩn quốc tế 2%.
  ii. Kiểm nghiệm bằng mô hình hồi quy bình quân nhỏ nhất OLS và mô
  hình phân tích nhân tố về mối quan hệ giữa hai biến mức độ tiếp cận và tính
  bền vững dựa trên số liệu điều tra thị trường 477 QTNDN, cho kết quả phù
  hợp với giả thuyết về mối quan hệ phức tạp giữa hai biến này. QTDND lớn
  và thành lập sớm hơn thường tập trung vào các thị phần khách hàng khá giả
  hơn; QTDND có quy mô nhỏ tập trung vào việc đạt mức độ bền vững trước,
  vì vậy chỉ tập trung vào những thị trường nhất định và điều này làm giảm sự
  tiếp cận của các khách hàng khác.
  iii. Đổi mới cơ cấu tổ chức của các TCTCNT: Chuyển NHCSXH thành mô
  hình “NH bán buôn” cho các TCTC nông thôn nhỏ vay lại; cho phép một số
  QTDND cơ sở hoạt động tốt phát triển thành ngân hàng nông thôn, hoặc hợp
  nhất một số QTDND trên cùng địa bàn để tăng cường quy mô và phạm vi hoạt
  động; khuyến khích các TCTCNT quy mô nhỏ thành lập và hoạt động trên cơ


  12
  sở các chương trình tín dụng - tiết kiệm bán chính thức hoặc phi chính thức;
  chưa nên cổ phần hóa AGRIBANK ngay trong năm 2008-2009 do những điều
  kiện bất lợi về thị trường, cũng như tầm quan trọng của AGRIBANK đối với
  phát triển nông thôn. Lộ trình cổ phần hóa AGRIBANK cần thực hiện như sau:
  tăng cường năng lực tài chính; thực hiện cổ phần hóa một số công ty con, một
  số chi nhánh khu vực đô thị; thí điểm chuyển đổi một số chi nhánh nông thôn
  và rút ra bài học kinh nghiệm cho cả hệ thống.
  iv. Xây dựng chiến lược phát triển hoạt động cụ thể đối với các QTDND
  cơ sở dựa trên mô hình SWOT, bốn nhóm chiến lược cần cân nhắc bao gồm:
  chiến lược phát triển SO, chiến lược cạnh tranh WO, chiến lược chống đối
  ST, chiến lược phòng thủ WT.
  v. Xây dựng văn hóa kinh doanh mới cho các TCTCNT trong điều kiện
  hội nhập và cạnh tranh quốc tế: Áp dụng nguyên tắc kinh doanh lành mạnh,
  nhận thức hoạt động này không phải là từ thiện; phát triển các dịch vụ hỗ
  trợ/xã hội nếu có đủ điều kiện.
  BỐ CỤC LUẬN ÁN
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, bảng biểu, các hình vẽ minh hoạ
  và danh mục các tài liệu tham khảo, nội dung luận án được chia làm 3 chương
  được trình bày tóm tắt như sau:
  Chương I: Cơ sở lý luận về phát triển hoạt động của tổ chức tài chính
  nông thôn
  Chương II: Thực trạng phát triển hoạt động của các tổ chức tài chính
  nông thôn Việt Nam
  Chương III: Giải pháp phát triển hoạt động các tổ chức tài chính nông
  thôn Việt Nam

  Xem Thêm: Phát triển các tổ chức tài chính nông thôn Việt Nam - LV Tiến Sĩ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển các tổ chức tài chính nông thôn Việt Nam - LV Tiến Sĩ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status