Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2015

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2015

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2015

  MỤCLỤC
  Trang
  Trang phụbìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các ký hiệu, các chữviết tắt
  Danh mục các bảng
  Danh mục các sơ đồ, đồthị
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1:Cơsởlýluận của hoạch định chiến lược 4
  1.1 Khái niệmchiến lược và hoạch định chiến lược 4
  1.1.1 Khái niệm chiến lược 4
  1.1.2Kháiniệm quản trịchiến lược 5
  1.1.3 Vai trò của chiến lược đối với doanh nghiệp 6
  1.2. Quy trình quảntrịchiến lược kinh doanh 7
  1.2.1 Bước 1: Xác địnhsứ mạngvàtầm nhìncủa doanh nghiệp 8
  1.2.2 Bước 2: Phân tích môi trường 8
  1.2.3Bước 3: Xác định các mục tiêu chiếnlược 15
  1.2.4 Bước 4:Lự a ch ọ n c á c chiến lược 16
  1.2.5 Bước 5:Thực hiện chiếnlược 20
  1.2.6 Bước 6: Đánh giá và điều chỉnh chiến lược 20
  1.3. Các côngcụsửdụng để đánh giá môi trường, đề xuấtvàlựa chọn
  chiến lược kinhdoanh
  20
  1.3.1 Ma trận các yếu tốbên ngoài (EFE) 20
  1.3.2 Ma trận các yếu tốbên trong (IFE) 21
  1.3.3 Ma trận nội ngoại (IE) 22
  1.3.4Ma trận SWOT 23
  1.3.5Ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng (QSPM) 25
  Chương 2: Phân tích thực trạngsản xuất - kinh doanhcủa Công tycổ
  phần điện lực KhánhHòa
  27
  2.1 Giới thiệu về Công ty cổphần điệnlực Khánh Hòa 27
  2.1.1 Lịch sửhình thành và phát triển 27
  2.1.2 Cơcấutổ chức của Công ty cổphần Điện lực Khánh Hòa 28
  2.1.3 Các hoạt động sản xuất -kinh doanh 29
  2.2 Kếtquảsản xuất -kinh doanh từ 2006-2010 30
  2.2.1 Tình hình doanh thu từng sản phẩm qua các năm2006- 2010 30
  2.2.2 Phân tíchlợi nhuậntừng nhóm sản phẩm qua các năm 2006-2010
  30
  2.2.3Phân tích các chỉ tiêutài chính 35
  2.3 Phân tích môi trương bên ngoài 40
  2.3.1 Môi trường vĩ mô 40
  2.3.2 Môi trường vi mô 43
  2.4 Phân tích môi trương bên trong 48
  2.4.1 Hoạt động đầuvào 48
  2.4.2 Hoạt độngvậnhành 49
  2.4.3 Hoạt động phânphối 49
  2.4.4 Mar ket i ng 51
  2.4.5 Dịchvụ kháchhàng 51
  2.4.6 Các hoạt độnghỗ trợ 52
  2.5 Cácma trận đánh giá cácyếutố môi trường liên quan đến chiến
  lược kinh doanh
  53
  2.5.1 Ma trận đánh giáyếu tốbên trong (IFE) 53
  2.5.2 Ma trận đánh giáyếu tốbên ngoài (EFE) 57
  2.5.3 Ma trận nội –ngoại (IE Matrix) 59
  Chương 3: Chiếnlượcvà các giải pháp thực thi chiếnlược nhằm phát
  61
  triển Công ty cổ phần Điện lực KhánhHòa đến năm2015
  3.1 Cáccăn cứ xâydựng chiến lược 61
  3.2 Dựbáo nhu cầu thị trường 61
  3.2.1 Thị trường điện 61
  3.2.2 Thị trường xâylắp điện và các dịch vụvề điện 62
  3.2.3 Thị trường viễn thông 62
  3.3 Mục tiêu tiêucủa Công tycổ phần Điệnlực KhánhHòa đếnnăm
  2015
  63
  3.3.1Tầmnhìn 63
  3.3.2Sứmệnh 63
  3.3.3Mụctiêu chiến lược đếnnăm 2015 63
  3.4Hoạch định chiếnlược Công tycổ phần Điệnlực KhánhHòa đến
  năm 2015
  65
  3.4.1 Hìnhthành chiếnlược từma trận SWOT 65
  3.4.2 Lựa chọn chiến lược 70
  3.4.3 Các chiến lược được lựa chọn 77
  3.5 Mộtsố giảipháp thực thi chiếnlược nhằm phát triển Công tycổ
  phần Điệnlực KhánhHòa đến năm 2015
  79
  3.5.1 Giải pháp marketing 79
  3.5.2. Các giải pháp tài chính 81
  3.5.3. Công tác quản trịnguồn nhân lực: 83
  KẾT LUẬN
  87
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  89

  PHẦNMỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đềtài nghiên cứu
  Việt Nambướcvào giai đoạn chiếnlược phát triển 2011 – 2020vớitư cách làmột
  nước đang phát triển có thu nhập trungbình thấp.Mục tiêu phát triểncủa Việt Nam
  là đến năm 2020vềcơbản trở thành quốc gia công nghiệp theohướng hiện ại có
  thu nhập trungbình. Để ạt đượcmục tiêu đó, Chính phủ đang nỗlựccấu trúclại
  nền kinhtế trong đó có cócấu trúc các doanh nghiệp nhànước theohướng đasở
  hữu và nâng cao hiệu quảsản xuất kinh doanh.
  Côngty cổ phần Điện lực Khánh Hòa là doanh nghiệp nhànước đầu tiên của ngành
  Điệnlực Việt Nam tronglĩnhvực phân phối điện đượccổ phần hóa từnăm 2005.
  Tronghơn 5năm qua, Banlãnh đạo công ty đã có nhiều nỗlực ể phát triển doanh
  nghiệpvà đạt đượcmộtsố thành quả nhất ịnh. Tuy nhiên bêncạnh đó, công ty
  cũnggặp không ít khó khăn trong hoạt ộngsản xuất kinh doanhtừngnămcũng
  nhưtrong định hướng phát triển bền vững.
  Việcxâydựng chiếnlược kinh doanh cho Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa
  ược chọn làm đềtài nghiên cứu của luận vănnàyvìnhững lý do sau:
  Mộtlà, xu thế đadạng hóa chủsởhữu và đi đếnmột thị trường điện lực cạnh tranh
  hoàn toàn vào saunăm 2022 đòihỏi phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
  của doanh nghiệp hoạt ộng trong lĩnh vực điện lực.
  Hai là, để đảmbảosự phát triểnbềnvữngcủa công ty, đáp ứng được nhucầucủa
  cổ đông và người lao ộng, xâydựngmột chiếnlược kinh doanh hiệu quảlà yêu
  cầu bắtbuộc ối với Công tycổ phần Điện lực Khánh Hòa.
  Ba là, tỉnh Khánh Hòa là trung tâm kinhtếxãhộicủa khuvực Nam Trungbộ, có
  tốc ộ phát triển kinhtế nhanh trong cácnăm qua, việc xâydựng chiếnlược kinh
  doanhhợp lý, hiệu quảsẽ góp phầnvàosự phát triển kinhtếtại ịa phương, thực
  hiện tốt trách nhiệm xãhội của Công ty ối với ịa phương.
  Vì những lý do trên,học viên quyết ịnh chọn ềtài “Chiếnlược kinh doanhcủa
  Công ty cổ phần Điệnlực Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2015” làm đềtài luậnvăn
  cao học củamình.
  2
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đềtài
  Đề tài xâydựng chiếnlượccủa Công tycổ phần Điệnlực Khánh Hòa hướng ến
  việc kinh doanh hiệu quảhơn và khác biệthơn sovới các đơnvị phân phối điện
  chưa chuyển ổi môhình nhằm đáp ứng ngày càngtốthơn nhucầucủa kháchhàng,
  người lao ộng,cổ đông,sự phát triểncủa ịa phương và giá trịcổ phiếu công ty
  ngày càng ượctănglên Nghiêncứunàytập trunglàm rõ nhữngvấn ề ặt ra
  sau:
  1. Môi trườngvĩ môcủa Việt Nam ảnhhưởng ến thị trường điệnnăng, viễn
  thông, xâylắp điện và các dịch vụvề điện nhưthếnào?
  2. Môi trường vi mônào ảnhhưởng trực tiếp và ảnhhưởng như thếnào đến
  Công tycổphần Điện lực Khánh Hòa?
  3. Công ty cổ phần Điệnlực Khánh Hòa có những ặc điểmgì? Nhữngsản
  phẩm vàdịch vụ nào của Công ty có lợi thếkinh doanh?
  4. Các chiếnlượcnàocần thực hiện trongtương lai để Côngtycổ phần Điện
  lực KhánhHòa giữvữngvà phát triểnvị thếcạnh tranhcủamình trên thị
  trường?
  3. Phương pháp nghiên cứu
  - Phương pháp so sánh, phân tích,tổnghợp: Phân tích cácsố liệu, so sánh qua các
  nămvà tổng hợp ề đưa ra nhận xét.
  - Phương pháp chuyên gia: Nhờ các chuyên gia có am hiểuvềlĩnhvựcsản xuất,
  kinh doanh vàdịchvụ ể đánh giávà cho điểm trong ma trận EFE, IFE, ma trận
  hoạch định chiến lược có ịnh lượngQSPM.
  -Phương pháp phân tích các ma trậnEFE, IFE, SWOT, QSPM.
  - Phương pháp thu thậpdữ liệu thứcấp:Từ cácvănbản luật, cácvănbản có liên
  quancủa các Bộ, Sở, ban ngành địa phương, internet, sách, báo vàtạp chí chuyên
  ngành.
  3
  4. Đối tượngvà phạm vi nghiên cứu
  Đốitượng nghiêncứu: thực trạng hoạt ộng kinh doanhcủa Công ty cổ phần Điện
  lực Khánh Hòa với các sản phẩmvàdịchvụcụ thể: điệnnăng, xâylắp,dịchvụ viễn
  thông và sản xuất khác.
  Phạm vi nghiêncứu: tập trungvào địabàntỉnh Khánh Hòa và các thị trường liên
  quan mà cácsản phẩmcủa Công tycổ phần Điệnlực Khánh Hòa đang cungcấp.
  Thời gian nghiêncứutập trung vào tình hìnhsản xuất kinh doanh giai đoạn 2006 -2010của Công tycổ phần Điệnlực Khánh Hòa,từ đó đưa ra các nhận xétvề các
  thành công vàtồntạicủa Côngtycổ phần Điệnlực Khánh Hòa.Dựa trêncơsở các
  thành công và tồn tại cùngvới cácyếu tốcơhội,mối đe dọa, điểmmạnh, điểmyếu,
  dự báotình hình trongtương lai để ề xuấtmột chiến lược kinh doanh đến 2015
  giúp cho Công tycổ phần Điệnlực Khánh Hòa đạt được hiệu quảvà hiệu suất cao
  hơnmức trung bình ngành.
  5. Kết cấucủa đềtài
  Ngoài phầnmở ầu,kết luận, các phụlục,bảng, biểu,hình ảnh đính kèm,cấu trúc
  đềtàigồm các phầnchính nhưsau:
  - Chương 1: Cơsở lý luận của hoạch ịnh chiếnlược doanh nghiệp
  - Chương 2: Phân tích thựctrạngsản xuất - kinh doanhcủaCông tycổ
  phần Điện lực Khánh Hòagiai đoạn 2006 - 2010.
  - Chương 3: Chiếnlược và các giải pháp thực thi chiếnlược nhằm phát
  triển Công tycổ phần Điện lực Khánh Hòa đến 2015.
  4
  CHƯƠNG I
  CƠ SỞ LÝLUẬNCỦA
  HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP
  1.1 KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC
  1.1.1 Khái niệmchiến lược
  Khái niệm chiếnlược cótừ thời Hi Lạpcổ ại. Thuật ngữnàyvốn có nguồn
  gốc sâuxatừ lĩnhvực quân sự. Tronglĩnhvực kinhdoanh,ngườita đưa ra rấtnhiều
  định nghĩa khác nhauvề chiếnlược,sự khác nhau giữa các ịnh nghĩa thườnglà do
  quan điểmcủamỗi tác giả.Năm 1962, Chandlermột trong những nhàkhởixướng
  và phát triển lý thuyếtvề quản trị chiếnlược ịnh nghĩa: Chiếnlượclàsự xác ịnh
  cácmục tiêu vàmục đíchdàihạncủa doanh nghiệp,vàsự chấp nhận chuỗi các
  hành độngcũng như phân bổnguồn lực cần thiết ểthực hiện cácmục tiêu này.
  · Theo Fred R. David: “Chiếnlượclà những phương tiện ể ạt ếnmục tiêu
  dài hạn”.
  · Theo Haroid Kooniz:C hiến lượclà một chương trình hành động nhằm
  hướng tới việc đạt được những mục tiêu cụ thể.
  Michael E. Porter - Giáo sưcủa đại học Harvard, cho rằng:
  Thứnhất, chiếnlượclàsự sángtạo ravị thế có giá trịvà độc đáo baogồm các hoạt
  động khác biệt;
  Thứ hai, chiếnlượclàsự chọnlựa đánh ổi trongcạnh tranh, điểmcốtlõi là chọn
  những gì cần thực hiệnvà những gì không thực hiện;
  Thứ ba, chiếnlượclàviệctạo rasự phùhợp giữatấtcả các hoạt ộngcủa Công ty,
  sự thành côngcủa chiếnlược phụ thuộcvào việc thực hiệntốt các hoạt ộngvàsự
  hội nhập, hợp nhất của chúng.
  Từ những quan điểm trên, ông ưa rasự so sánhvới quan điểmcổ điển, so
  sánh nàylàm sángtỏ khái niệmvềchiến lược:

  TÀILIỆUTHAM KHẢO
  TIẾNG VIỆT
  1. PhạmLan Anh (2000), “Quản lý chiến lược”, NXB khoa học kỹ thuật.
  2. Công tycổ phần điệnlực Khánh Hòa, Báo cáo tài chính cácnăm 2006, 2007,
  2008,2009,2010 đã ược kiểmtoán.
  3. FredR . David ( 2006), Khái luận vềquản trị chiến lược, NXB Thống kê
  4. Nguyễn Thành Hội, Phạm Thăng (2005), “Quản trịhọc”,NXB Thống kê .
  5. Hội ồng Nhân dân Tỉnh KhánhHòa, Nghị quyết phê duyệt Qui hoạch phát triển
  mạnglướibưu chính viễn thông Tỉnh Khánh Hòa đếnnăm 2010và địnhhướng
  phát triển đến năm 2015.
  6. Sở Công nghiệpTỉnh Khánh Hòa ( Nay làSở Công thương), Báo cáo Tómtắt
  Qui hoạchlưới điệnTỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2006 – 2010 có xét đếnnăm
  2015.
  7. NguyễnHữu Lam, Đinh Thái Hoàng, Phạm Xuân Lan(1998), “Quản trị chiến
  lượcvà phát triển vịthếcạnh tranh”, NXBGD.
  TIẾNG ANH
  8. Michael E. Porter (1985), “Competitive Advantage”, NewYork –Free Press.
  9. Michael E. Porter (1985), “Competitive Strategy”, New York – Free Press.

  Xem Thêm: Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status