Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng đậu tương lên chất lượng giống cá Lăng chấm Hermibagrus guttatus(Lacépède, 1803) giai đoạn cá hương lên cá giống (30ngày – 60ngày)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng đậu tương lên chất lượng giống cá Lăng chấm Hermibagrus guttatus(Lacépède, 1803) giai đoạn cá hương lên cá giống (30ngày – 60ngày)

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng đậu tương lên chất lượng giống cá Lăng chấm Hermibagrus guttatus(Lacépède, 1803) giai đoạn cá hương lên cá giống (30ngày – 60ngày)

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC . 1
  LỜI CAM ĐOAN 4
  LỜI CẢM ƠN 5
  DANH MỤC CÁC BẢNG . 6
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ . 7
  DANH MỤC CÁC HÌNH 8
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 9
  1. MỞ ĐẦU . 1
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3
  2.1. Một số đặc điểm sinh học sinh sản cá Lăng chấm 3
  2.1.1. Vị trí phân loại 3
  2.1.2. Đặc điểm phân bố . 4
  2.1.3. Đặc điểm về sinh trưởng . 4
  2.1.4. Đặc điểm dinh dưỡng 4
  2.1.5. Đặc điểm sinh sản . 5
  2.2. Dinh dưỡng và thức ăn của cá Lăng chấm . 5
  2.2.1. Dinh dưỡng của cá giai đoạn nhỏ (cá bột, cá hương, cá giống) . 5
  2.2.2. Thức ăn của ấu trùng cá Lăng chấm 6
  2.3. Tình hình nghiên cứu cá Lăng chấm 8
  2.3.1. Tình hình nghiên cứu cá Lăng chấm tại Trung Quốc 8
  2.3.2. Tình hình nghiên cứu cá Lăng chấm ở Việt Nam 9
  3. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 11
  3.1. Đối tượng và địa điểm nghiên cứu . 11
  3.2. Phương pháp nghiên cứu . 11
  3.2.1. Sơ đồ khối nội dung nghiên cứu . 11
  3.2.2. Thí nghiệm giai đoạn cá hương lên cá giống (30 ngày – 60 ngày) .12
  3.2.3. Chế độ thay nước theo ngày tuổi . 12
  3.2.4. Các phương pháp thí nghiệm 13
  3.2.4.3. Phương pháp đánh giá các chỉ tiêu . 14
  3.2.4.4. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu: . 15
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 16
  4.1. Một số yếu tố môi trường của hệ thống thí nghiệm 16
  4.2. Ảnh hưởng của thức ăn đến tăng trưởng và tỉ lệ sống 17
  4.3. Ảnh hưởng của thức ăn đến dị hình xương 21
  5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT . 25
  5.1. Kết luận . 25
  5.2. Đề xuất ý kiến . 25
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 26
  PHỤ LỤC 29

  1. MỞ ĐẦU
  Cá Lăng chấm (Hermibagrus guttatusLacépède,1803) là loài cá hoang
  dã có giá trị kinh tế cao phân bố chủ yếu ở hệ thống sông Hồng (Bộ Thuỷ sản,
  1966). Do khai thác quá mức và bằng các phương tiện hủy diệt nên sản lượng
  cá Lăng đã giảm sút nghiêm trọng (Phạm Báu và ctv, 2000,). Năm 2008 cá
  Lăng đã được xếp ở mức nguy cấp bậc 2 trong Sách Đỏ Việt Nam, cần có
  những biện pháp bảo vệ (Bộ Thuỷ sản, 2008, Sách đỏ Việt Nam). Việc nghiên
  cứu sản xuất nhân tạo giống cá Lăng chấm có ý nghĩa quan trọng, không
  những giúp chủ động về con giống trong sản xuất mà còn giảm áp lực khai
  thác ngoài tự nhiên; là một trong những biện pháp hiệu quả giúp bảo vệ đối
  tượng có giá trị kinh tế cao này.
  Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản 1 đã cho sinh sản nhân tạo thành
  công cá Lăng chấm trong điều kiện nuôi . Trong thời gian từ đầu năm 2002
  tới năm 2004, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 đã tiến hành đề tài: “
  Nghiên cứu kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá Lăng chấm trong điều kiện nuôi” và
  đã thu được những kết quả khả quan. Viện đã sản xuất được 7800 cá bột,
  5000 cá giống (năm 2003), 20 vạn cá bột, trên 12 vạn cá hương và cá giống cá
  Lăng chấm (năm 2004). Các chỉ tiêu kĩ thuật về sản xuất giống như tỷ lệ cá
  đẻ, tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở, tỷ lế sống khi ương nuôi cá bột, cá hương và cá
  giống đạt tương đối cao (Nguyễn Đức Tuân và ctv, 2005). Tuy số lượng cá
  giống sản xuất ra ngày càng tăng, nhưng hiện chỉ đáp ứng được một số ít nhu
  cầu cá giống cho nghề nuôi cá Lăng. Viện đã và đang chuyển giao công nghệ
  sản xuất giống cá Lăng chấm cho 2 tỉnh là Nam Định và Hà Tây, trong thời
  gian tới sẽ chuyển giao tiếp cho các tỉnh Nghệ An, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh
  Phúc, Hoà Bình .(Nguyễn Dương Dũng, Nguyễn Đức Tuân và ctv, 2001).
  Trong điều kiện ương nuôi nhân tạo, tỷ lệ dị hình của cá Lăng khá cao với
  những biểu hiện như vẹo thân, cong lưng, dị hình xương đầu. Để nâng cao
  chất lượng cá giống, ngoài việc lựa chọn cá bố mẹ có chất lượng cao, việc cải
  2
  thiện chất lượng thức ăn ở giai đoạn phát triển sớm của cá có vai trò quan
  trọng trong việc cải thiện tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ dị hình ở cá Lăng giống.
  Từ những vấn đề trên mà tôi chọn đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của
  hàm lượng đậu tương lên chất lượng giống cá Lăng chấm Hermibagrus
  guttatus(Lacépède, 1803) giai đoạn cá hương lên cá giống (30ngày –
  60ngày)”.
  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá được tác động của thức ăn
  lên, tỉ lệ sống, tốc độ tăng trưởng và chất lượng giống cá Lăng chấm nhằm
  nâng cao chất lượng giống cá Lăng trong điều kiện sản xuất giống nhân tạo,
  góp phần giảm áp lực vào việc khai thác nguồn lợi cá Lăng trong tự nhiên.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Một số đặc điểm sinh học sinh sản cá Lăng chấm
  2.1.1. Vị trí phân loại
  Ngành: Animal
  Lớp: Actinopterygii
  Bộ: Siluriformes
  Họ: Bagridae
  Giống: Hemibagrus
  Loài: H.guttatus (Lacépède, 1803)

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Trong nước
  1. Phạm Báu, Nguyễn Đức Tuân, Bùi Đình Đặng, Nguyễn Công
  Thắng, 1999. Điều tra nghiên cứu hiện trạng và biện pháp bảo vệ, phục hồi
  một số loài cá hoang dã quý hiêm có nguy cơ tuyệt chủng trên hệ thống sông
  Hồng: Cá Anh vũ Semilabeo notabilis (Peters, 1880); Cá Bỗng Spinibarbus
  denticulatus (Oshima, 1926); Cá Lăng Hemibagrus guttatus (Lacépède,
  1803); Cá Chiên Bagarius yarrelli (Sykes, 1841), Báo cáo tổng kết đề tài,
  Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1.
  2. Bộ Thuỷ sản, 2008, Sách đỏ Việt Nam. NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội.
  3. Bộ Thuỷ sản, 2003. Tuyển tập báo cáo khoa học về nuôi trồng Thuỷ
  sản tại Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 2 (24 – 25/11/2003). NXB Nông
  nghiệp
  4. Nguyễn Dương Dũng, Nguyễn Đức Tuân và ctv, 2001. Lưu giữ
  nguồn gen và giống Thuỷ sản nước ngọt.
  5. Hội nghề cá Việt Nam, 2003. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi
  thương phẩm cá Tra, cá Basa đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. NXB
  Nông nghiệp
  6. Nguyễn Văn Hảo, 1993, Ngư loại học tập II, Nhà xuất bản Nông
  nghiệp, Hà Nội.
  7. Nguyễn Văn Hảo (1993), Mai Đình Yên (1983) Nghiên cứu về hình
  thái, phân loại, phân bố.
  8. Luận văn cao học của Nguyễn Thị Thu Hồng, 2009. Nghiên cứu ảnh
  hưởng dinh dưỡng lên sinh trưởng và tỉ lệ sống của cá Giò (Rachycentron
  canadum, Linnaeus, 1766)
  9. Ngô Văn Ngọc, 2002, Sinh sản nhân tạo và ương nuôi cá Lăng vàng
  Mystus nemurus (Valenciennes, 1839), Thông tin Khoa học Công nghệ - Kinh
  tế thủy sản, số 10 - 2002
  27
  10. Nguyến Đức Tuân, Khương Văn Thưởng, Lê Thiên Lý, Ngô Ngọc
  Ninh (2005), Nghiên cứu kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá Lăng chấm
  Hemibagrus guttatus (Lacépède, 1803) trong điều kiện nuôi, Báo cáo tổng kết
  đề tài, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1.
  11. Mai Đình Yên, 1978. Định loại cá nước ngọt các tỉnh phía Bắc Việt
  Nam. NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội
  12. Mai Đình Yên, 1983. Các loài cá kinh tế miền Bắc Việt Nam. NXB
  Khoa học kỹ thuật Hà Nội.
  Nước ngoài
  1. Boyd C.E. (1990), Water Quality in Ponds for Aquaculture (first
  printing), Birmingham Publíhing Co.Birmingham, Alabama
  2. Cahu, C.Zambonino Infante, J.Takeuchi, 2003. Nutritional
  component affecting skeletal development in fish larvae. Aquaculture 227.
  245 – 258.
  3. Chu Xin Lua, 1990 (Cá Vân Nam Trung Quốc), Robert Tyson, 1995
  (Giống cá Mystus ở Thái Lan và Campuchia)
  4. Divanach, P.Boglione, C.Menu, M.Koumoundouros, G.Kentouri,
  M.Cataudella, 1996. Abnormalities in finfish mariculture. European
  Aquaculture Society, Verona, Italy, pp. 45-66. October 16-18.
  5. Dương Gia Kiên, 2000. Những vấn đề chủ yếu trong kỹ thuật nuôi cá
  Lăng chấm. Bản dịch của Thái Bá Hồ, Khoa học nuôi cá Trung Quốc.
  6. Hứa Chấn Bình, 2001. Báo cáo tổng kết sinh sản nhân tạo cá Lăng
  tại Trung Quốc. Tạp chí nghề cá nước ngọt của Trung Quốc số 2 năm 2001.
  Bản dịch của Thái Bá Hồ.
  7. Lall, S.P , Lewis-McCrea, L.M , 2007. Role of nutrients in skeletal
  metabolism and pathology in fish – an overview. Aquaculture 267, 3-19.
  8. Lubzen,1989. Rotifer as food in Aquaculture
  9. Matsuoka, M 1987. Development of skeletal tissues and skeletal
  muscles in the red sea bream. Bull. Seikai Reg. Fish. Res. Lab. 65, 1-114
  28
  10. Rietan và ctv, 1994
  11. R.W. Rottmann, J. Scott Graves, Craig Watson và Roy P.E.
  Yanong-nguồn http://edis.ifas.ufl.edu/FA024
  12. Shiau. S.Y.,Chuang J.L., and Sun, C.L.,1987. Inclusion of Soybean
  Meal in Tilapia O.niloticus x O.aureousdiet at two Protein Levels.
  Aquaculture, 65: 251-261.
  13.Schmittou H. R., Cremer M.C và Zhang Jian, 1998. Những nguyên
  lý và ứng dụng nuôi cá với mật độ cao trong bè nhỏ. Bản dịch của Trần Trọng
  Chiển. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 2000
  14. Wee, K.L and Shu, S.W., 1989. The Nutritive Value of Boiled Full-fat Soybean in Pelleted Feed for Nile Tilapia. Aquaculture, 81:303-314

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng đậu tương lên chất lượng giống cá Lăng chấm Hermibagrus guttatus(Lacépède, 1803) giai đoạn cá hương lên cá giống (30ngày – 60ngày)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng đậu tương lên chất lượng giống cá Lăng chấm Hermibagrus guttatus(Lacépède, 1803) giai đoạn cá hương lên cá giống (30ngày – 60ngày) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status