Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu một số giải pháp sử dụng hợp lý các nghề khai thác thủy sản trên vùng bãi triều ven biển huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu một số giải pháp sử dụng hợp lý các nghề khai thác thủy sản trên vùng bãi triều ven biển huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp sử dụng hợp lý các nghề khai thác thủy sản trên vùng bãi triều ven biển huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN 2
  LỜI CẢM ƠN 3
  MỤC LỤC 4
  CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 5
  DANH MỤC CÁC BẢNG 6
  DANH MỤC CÁC HÌNH 7
  DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC 8
  MỞ ĐẦU 9
  Chương1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 12
  1.1. Đi ều kiện tự nhiên vùng bãi tri ều huyện Giao Thủy 12
  1.2.Tình hình kinh tế -xã hội huyện Giao Thủy và 2 xã Giao Hải, Giao
  Xuân18
  1.3. Các kết quả nghi ên cứu li ên quan đến vùng bãi tri ều huyện Giao Thủy 20
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁPVÀ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 27
  2.1. Thời gian và đ ịa điểm nghi ên cứu 27
  2.2. Tài liệu nghi ên cứu 27
  2.3. Nội dung nghiên cứu 28
  2.4. Phương pháp nghiên cứu và xử lý số liệu 29
  Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32
  3.1. Kết quả khảo sát tầu thuyền và lao động khai thác thủy sản tại vùng bãi tri ều huyện Giao Thủy 32
  3.2. Kết quả khảo sát các nghề khai thác thủy sản tại vùng bãi triều huyện Giao Thủy 35
  3.3. M ột số tác động đến nguồn lợi thủy sản ở vùng bãi triều huyện Giao Thủy 55
  3.4. Nhận xét 58
  3.5. Gi ải pháp sử dụng hợp lý các nghề khai thác th ủy sản tại vùng bãi tri ều huyện Giao Thủy 59
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 68
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 70
  PHỤ LỤC 71

  LỜI NÓI ĐẦU
  Trên phạm vi toàn cầu, các vùng bãi tri ều (bãi bồi ngập nước) ven bi ển
  thường có quy mô rộng lớn, đại diện cho bãi tri ều thuộc nhóm đất ngập nước
  châu thổ ven biển (coast delta). Đây là m ột kiểu hệ sinh thái có các đặc trưng
  riêng v ề môi trường, dự trữtài nguyên, cho nên ph ải có quan điểm về phương
  th ức sử dụng phù hợp. Các bãi tri ều còn là khu vực tiềm năng cho các hoạt
  động phát triển, nhất l à đối với các hoạt độngđánh bắt,nuôi trồng thủy sản,
  bảo tồn tự nhi ên v.v
  Vấn đề nghiên cứu sử dụng hợp lý và có hi ệu quảcác vùng đất ngập
  nước đã được các quốc gia đặt ra từ rất sớm, gắn liền với lịch sử khai khẩn
  của loài người. Nhi ều mô hình khai thác châu thổ nói chung và vùng bãi triều
  ven bi ển nói riêng đã được thực thi và tổng kết. Các mô hình này có những
  đi ểm chung, nhưng có nhiều nét đặc thù riêng tùy thuộc vào đi ều kiện kinh tế
  - xã hội, tập quán khai thác, nhu cầu thị trường của từng vùng. Do sự tiến bộ
  của khoa học – kỹ thuật, các mô hình s ử dụng vùng bãi triều châu thổ đã có
  những thay đổi linh hoạt, đáp ứng kịp thời nhu cầu khai thác tài nguyên và
  mục đích tăng trưởng kinh tế của cộng đồngcư dân.
  Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tếcần thi ết phải thay đổi mô h ình s ử
  dụng bãi triều ven biển không chỉ vào m ục đích làm muối, khai thác mà còn
  chuyển sang nuôi trồng thủy sản với hiệu quả kinh tế cao. Phương thức khai
  thác các vùng bãi tri ều ven biển một cách ồ ạt trong vòng hơn mười nămtrở
  l ại đây đã gây ra những hậu quả trước mắt và lâu dài, ảnh hưởng tới mục ti êu
  phát triển bền vững vàsinh kế của cộng đồng địa phương. Vì vậy, gần đây các
  nguyên tắc sử dụng hợp lý và khôn khéo các vùng bãi triều ven biển nói ri êng
  và đất ngập nước nói chung đãđược các tổ chức quốc tế nêu ra và được nhiều
  quốc gia hưởng ứng áp dụng có hiệu quả.
  10
  Vùng bãi tri ều ven biển huyệnGiao Thủy thuộc tỉnh Nam Định, phía
  Đông và Bắc tiếp giáp với tỉnh Thái B ình, phía Tây và Tây Bắc giáp huyện
  Hải Hậu và huyệnXuân Trường, phía Đông Nam giáp vịnh Bắc bộ. Đây
  chính là khu bãi tri ều cửa sông ven biển điển hình nhất về hệ sinh thái đất
  ngập nước ven biển không những đối với tỉnh Nam Định mà đối với cả miền
  bắc Việt Nam. Vùng bãi triều có trên 500 loại động vật thuỷ s inh, trong đó có
  nhi ều loại có giá trị kinh tế như: tôm, cua bể, rong câu chỉ vàng, đặc biệt có
  trên 1.000 ha sân ngao, v ạng đem lại thu nhập khá cao cho ngư dân ven bi ển.
  Sản lượng khai thác thuỷ sản hàng năm là 5.000 -7.000 tấn.Tuy nhiên những
  năm gần đây ngày càng có nhi ều nguy cơ ti ềm ẩn phá hoại sự đa dang sinh
  học và hệ sinh thái độc đáo ở khu vực này, làm suy gi ảm nguồn lợi thủy sản,
  do hậu quả của việc quây vùng nuôi tôm; khai thác nguồn lợi thủy sản bừa bãi
  một cách tự phát. Chính quyền địa phương đã có những hoạt động tích cực
  nhằm hạn chế tình trạng này, nhưng kết quả đạt được còn rất khiêm tốn.
  Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Nam Định lần thứ XVII đã đề ra
  phương hướng phát triển kinh tế thuỷ sản giai đoạn 2006 -2010 là:
  " Tiếp tục khai thác tốt các tiềm năng về lao động, đất đai v à nguồn lợi
  biển phát triển kinh tế thuỷ sản trên các lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, chế
  biến xuất khẩu và hậu cần dịch v ụ. T ập trung phát triển mạnh nuôi trồng thuỷ
  sản theo hướng sản xuấthàng hoá, đảm bảo có hiệu quả cao và bền vững.
  Cùng với nuôi trồng thuỷ sản, tiếp tục tăng cường năng lực và hiệu quả khai
  thác h ải sản, phát triển hậu cần dịch vụ, chế biến v à xuất khẩu thuỷ sản.
  Nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, giá trị xuất khẩu, tạo việc làm tăng
  thu nh ập, cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân, kết hợp kinh tế với an
  ninh, quốc phòng".
  11
  Trong đó, khai thác hải sản ven bờ theo hướng : Ổn định khai thác hải
  sản ven bờ, hướng dẫn cho ngư dân chuyển đổi cơ cấu nghề, phát triển đóng
  mới thay thế dần các phương ti ện tàu thuy ền nhỏ công suất dưới 20 CV.
  Trước t ình trạng khai thác vùng ven bi ển này một cách tự phát, thiếu bền
  vững và có nguy cơ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên, vấn đề đặt ra là phải cần
  có sự đánh giá một cách đầy đủ th ực trạng khai thác, để có cơ sở tìm ra các
  gi ải pháp sử dụng hợp lý các ngh ề khai thác thuỷ sản nhằm đảm bảo sự phát
  tri ển bền vững. Đây là việc làm hết sức cần thiết và cấp bách vừa mang ý
  nghĩa khoa học và thực tiễn, góp phần thực hiện chủ trương của tỉnh trong
  th ời gian tới.Để giải quyết những vấn đề trên, tôi ti ến hành thực hiện đề tài:
  “ Nghiên cứu một số giải pháp sử dụng hợplý các ngh ề khai thác thủy sản
  trên vùng bãi tri ều ven biển huyệnGiao Thủy tỉnh Nam Định“.Mục đích
  xây dựng được các giải pháp sử dụng hợp lý các nghề khai thác trong vùng
  tri ều huyệnGiao Thủy, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, đời sống cư dân, bảo
  đảm sự phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản . Đề tài được thực hiện với các
  nội dung:
  -Khảo sát thực trạng các nghề khai thác nguồn lợi thủy sản hiện có trên
  vùng triều ở địa phương.
  - Phân tích và đề xuất một số giải pháp sử dụng hợp lý các nghề khai
  thác ở vùng bãi tri ều một cách có hiệu quả, bền vững và ổn định đời sống lâu
  dài của ngư dân.
  12
  Chương1
  TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  1.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÙNG BÃI TRI ỀU HUYỆN GIAO THỦY
  1.1.1.Vị trí địa lý
  Giao thủy l à m ột trong ba huyệnven bi ển của tỉnh Nam Định, phía Bắc
  giápvới hai huyệnTiền Hải và Kiến X ương của tỉnh Thái Bình, phía Tây ti ếp
  giáp với huyệnXuân Trường, phía Tây Nam là huyệnHải Hậu. Bờ biển bị
  chia cắt bởi các cửa sông lớn: cửa Ba Lạt (sông H ồng) ở phía Bắc, c ửa Hà
  Lạn (sông Sò) ở phía Nam và cửa sông Vọp. Vùng bãi triều thuộc huyệnGiao
  Thủy gồm có2 phần: phần bãi bồi ngập nước di ện tích 12.000 halà bãi bồi
  cửa sông ven biển điển hìnhnhất về hệ sinh thái đất ngập nước của châu thổ
  sông H ồng. Hàng năm các con sông đã đem ra một l ượng lớn phù sa (khoảng
  50 tri ệu tấn) bồi đắp cho các khu vực bãi bồi thu ộc huyệnGiao Thủy, lấn ra
  phía bi ển thêm hàng trăm mét đấtvàphần vùng nước ven bi ểnbao quanh
  vùng bãi bồi.
  Về tiềm năng kinh tế biển, theo đánh giá của các nhà khoa học, vùng
  bi ển bãi tri ều Giao Thủycó ti ềm năng đa dạng sinh học cao. Tổng sản l ượng
  khai thác thủy sản biển hàng năm từ 5.000 -7.000 tấn (không tính s ản lượng
  ngao nuôi được nhập giống từ miền Nam). Khu bảo tồn thi ên nhiên Xuân
  Thủy với diện tích 7.680 ha nằm ở phía Bắc của Giao Thủy và xen kẽ giữa
  chúng là bãi ngập triều. Cồn Ngạn l à cồn cát lớn nhất, trên đó chủ yếu l à các
  đầm nuôi trồng thủy sản và hầu hết có rừng ngập m ặn bao phủ. CồnLu gồm
  một bãi cát rộng lớn, cùng các bãi tri ều lầy và m ột diện tích nhỏ các đầm nuôi
  th ủy sản. Cồn Xanh l à cồn nhỏ nhất có lớp cát mỏng và vẫn đang tiếp tục bồi
  đắp do phù xa từ sông Hồng đem lại. Cồn Xanh và Cồn Lu thường bị ngập
  khi thủytriều l ên.Trong khu vực nghi ên cứunơi cao nhất có độ cao tuyệt đối
  là 3m, còn vùng bi ển có độ sâu từ6 -20 m .

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1-Đề tài: Cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch chi tiết sử dụng hợp lý
  vùng nuôi trồng thủy sản, vùng sản xuất muối ven biển huyệnGiao Thủy tỉnh
  Nam Đ ịnh của Viện kinh tế v à Quy hoạch thủy sản, năm 2005
  2- Tổng quan nghề cá tỉnh Nam Định thuộc dự án đánh giá nguồn lợi
  sinh vật biển Việt Nam của của Viện kinh tế và Quy hoạch thủy sản, năm
  2005
  3-Dự án: Đi ều tra nguồn lợi và xây dựng dự án kinh tế kỹ thuật hỗ trợ
  ngư dân phát tri ển nuô i nga o trên vùng tri ều Nam Định.
  4-Báo cáo hi ện trạng vườn Quốc gia Xuân thủy tỉnh Nam Định tháng
  12 năm 2005
  6-Đề tài đi ều tra nguồn lợi thủy sản vùng ngập mặn Nam H à tháng 11
  năm 1995
  7-Báo cáo Qui hoạch phát triển thủy sản đến năm 2010 huyệnGiao
  Thủy tỉnh Nam Định tháng 7 năm 2004.
  8-Dự án chuyển đổi diện tích lúa năng suất thấp sang nuôi trồng thủy
  sản xã Giao H ải , Giao Xuân huyệnGiao Thủy
  9- Các báo cáo t ổng kết năm cuả phòng Thủy sản Giao Thủy, sở Thủy
  sản Nam Định, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.
  10- Nguyễn Văn Động, Cơ sở khoa học chọn lọc ngư cụ, Giáo trình
  Cao h ọc ĐHTS, 1997.
  11. TS Thái Văn Ngạn. Giáo trình Địa lý nghề cá , Nha Trang 2005.
  12. Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2004, 2005, 2006, 2007
  13.Chương trình phát triển kinh tế biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2001 -2005
  14. Chương trình phát tri ển kinh tế th ủy sản tỉnh Nam Định giai đoạn
  2006 - 2010

  Xem Thêm: Nghiên cứu một số giải pháp sử dụng hợp lý các nghề khai thác thủy sản trên vùng bãi triều ven biển huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu một số giải pháp sử dụng hợp lý các nghề khai thác thủy sản trên vùng bãi triều ven biển huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status