Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Bước đầu nghiên cứu xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Bước đầu nghiên cứu xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Bước đầu nghiên cứu xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản

  Mục lục
  Trang
  Lời cam đoan
  Lời cảm ơn
  Danh mục các chữviết tắt trong lu ận văn
  Danh mục các b ảng biểu
  Danh mục các hình vẽvà đồth ị
  Lời m ởđầu 1
  Chương 1 -Tổng quan 4
  1.1. Tình hình sản xuất và xu ất kh ẩu thủy sản Việt Nam
  những năm gần đây
  4
  1.2. Quản lý chất lượ ng và xu thếhộ i nh ập toàn cầu hóa
  -Hội nh ập kinh tếvà những rào cản kỹthu ật
  8
  1.3. Vấn đềan toàn vệsinh thực phẩm và yêu cầu về
  truy xuất ngu ồn gốc trên thếgi ớ i
  18
  1.3.1. Chương trì nh quản lýchất lượ ng theo quan đi ểm
  HACCP
  18
  1.3.2. Chương trình ki ểm soát ATVS vùng thu hoạch
  NT2MV
  21
  1.3.3. Chương trình ki ểm soát dưlượng các chất độc hại
  trong th ủy sản nuôi
  22
  1.3.4. Chương trình vùng nuôi an toàn (GAP –Good
  22
  Trang
  Aquaculture Practice) và Qui tắc nuôi có trách
  nhi ệm (CoC) trong thuỷsản nuôi
  1.3.5. Chương trình ki ểm soát chất lượng thuỷsản sau thu
  hoạch (cảng cá, đại lý thu mua nguyên liệu, chợ
  bán buôn)
  22
  1.4. Vấn đề an toàn thực phẩm và yêu cầu truy xuất
  nguồn gốc
  23
  1.4.1. Khái niệm về truy xu ất ngu ồn gốc
  24
  1.4.1. Sự cần thiết phải thực hiện truy xuất nguồn gốc 24
  1.5. Tình hình nghiên cứu ứng dụng trong và ngoài
  nước
  27
  Chương 2 -Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 29
  2.1. Đối tượng nghiên cứu 29
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 29
  2.2.1. Tì m hi ểu tài liệuvề truy xu ất ngu ồn gốc , đánh giá
  và phân tích
  30
  2.2.2. Đềxuất D ựth ảo Quy đị nh tạm thờ i v ềthi ết lập và
  áp dụng hệth ống truy xuất ngu ồn gốc sản phẩm
  thu ỷsản
  30
  2.2.3. Nội dung đềxuất ph ương pháp truy xuấtnguồn gốc
  cho sản phẩm cá Tra nuôi quy môcông nghiệp
  31
  Trang
  Chương 3 -Kết qu ảnghiên cứu và thảo luận
  3.1. Tài li ệu liên quan đến vấn đề truy xuất nguồn gốc
  th ủy sản
  31
  3.1.1. Các quy đị nh củaVi ệt Nam 31
  3.1.2. Các quy đị nh quốc tế 33
  3.2. Lợi í ch củavi ệc thực hi ện truy xu ất nguồn gốc 37
  3.3. Khả năng truy xuất nguồn gốc trong sản xuất thủy
  sản tại Việt Nam hiện nay
  37
  3.3.1. Truy xuất nguồn gốc trong ho ạt động khai
  th ác bi ển
  38
  3.3.2. Truy xuất nguồn gốc trong nu ôi trồng thủy
  sản
  38
  3.3.3. Truy xuất nguồn gốc trong h ệth ốngcung
  cấp nguyên liệu
  40
  3.3.4. Truy xuất nguồn gốc trong c ơsởchếbi ến
  th ủysản
  39
  3.4. Các quan đi ểm về truy xu ất nguồn gốc tại Vi ệt
  Nam
  41
  3.5. Dựth ảo Quy đị nh tạm thờ i vềtruy xu ất ngu ồn gốc
  sản phẩm thuỷsản
  42
  3.5.1. Các yêu cầu cần đạt củaDựth ảo 42
  3.5.2. Nội dung D ựthảo Quy định tạm thời về truy
  xuất nguồn gốc thủy sản
  42
  3.6. Đặc đi ểm sản xuất kinh doanh th ủysản trong chuỗi
  sản xuất th ủysản nuôi tại Vi ệt Nam
  51
  3.6.1. Cơ sởsản xuất/ương th ủy sản 51
  Trang
  3.6.2. Cơ sởnuôi thủy sản 51
  3.6.3. Cơ sởthu gom/sơ ch ếthủy sản 52
  3.6.4. Cơ sởchếbi ến thủy sản 52
  3.6.5. Cơ sởđóng gói/bảo quản thủy sản 53
  3.6.6. Cơ sởphân phối th ủy sản 53
  3.6.7. Cơ sởbán l ẻth ủy sản 53
  3.7. Gi ải pháp k ỹthu ật cho m ục đích truy xuất ngu ồn
  gốc thông dụng trên thếgi ớ i
  3.7.1. Mã số -Mã vạch (Bar code) 53
  3.7.2. Công nghệnhận dạng sửdụng tần sốradio
  (MFRD)
  60
  3.8. Các phương pháp truy xuất nguồn gốcth ông dụng
  trên thếgi ớ i
  61
  3.9. Những yêu cầu cơbản củamột h ệth ống truy xu ất
  nguồn gốc
  63
  3.10. Đềxuất cơ sởkỹthu ật c ủa hệth ống truy xuất
  nguồn gốc cho sản phẩm cáTra nuôi
  64
  3.10.1. Sơ đồ nghiên cứu 64
  3.10.2. Đề xuất phương pháp truy xuất nguồn gốc áp
  dụng cho sản phẩm cá Tra nuôi công nghiệp
  tại Việt Nam
  66
  Kết lu ận và kiến nghị 68
  - Kết lu ận 68
  - Kiến nghị 68
  Tài li ệu tham khảo 70

  LỜI NÓI ĐẦU
  Thếgi ớ i hi ện nay đang phải đ ối m ặt vớ i những nguy cơ to l ớ n vềan toàn
  th ực phẩm.Trước hànglo ạt những vấn đềnghiêm trọng vềATTP đãxảy ra
  trong những năm gần đây: cúm gà, d ị ch lởmồm long móng trên gia súc, dioxin
  trong th ị tgà, b ò đi ên, vàgần đây nhất làsựcómặt c ủađộc chất Melamine
  trong s ữa đãl àm dấy lên m ột m ối lo ng ại to l ớn từngườ i tiêu dùng. Từ đótất
  yếu đãhì nh thành một nhu c ầu chí nh đáng củangườ i ti êu dùng: được sửdụng
  th ực phẩm an toàn, v àcao hơn l àđược bi ết m ột c ách minh bạch thông tin về
  nguồn gốc sản phẩm ti êu thụ.
  Nhu cầu chí nh đáng củangườ i ti êu dùng l àl ýdo đểcác cơquan cóth ẩm
  quyền vềATTP trên thếgi ớ i đưara hànglo ạtnhững quy đ ị nh chặt ch ẽvà
  nghi êm ngặt nh ằm bảovệsức khỏecủangườ i ti êu dùng, m ột trong những quy
  đị nh nghi êm ngặt đól àvi ệc yêu cầu các cơ sởsản xuất, kinh doanh thực phẩm
  phải thi ết l ập và áp dụng hệthống truy xu ất ngu ồn gốc cho mục đích đảm bảo
  ATTP cho người ti êu dùng.
  Khái niệm “Truy xuất nguồn gốc” không m ớ i trên thếgi ớ i, đây l àhoạt
  động đãđượ c thực hi ện từl âu vớ i mục đích phòng ch ống gian l ận thương m ại .
  Tuy nhi ên sửdụng hệth ống này cho mục đích bả o đảm ATTP thì l àmột v ấn đề
  rất m ớ i, kh ông chỉ ởVi ệt Nam màcòn trên toànth ếgi ớ i. Việc áp dụng hệth ống
  này đãđược triển khai ởcác nước phát triển, cótrì nh độsản xuất cao nhưcác
  quốc gia EU (bắt bu ộc áp dụng vớ i tất c ảcác cơsởsản xuất th ực phẩm từth áng
  1/2005), Mỹ, Nh ật B ản, H àn Quốc, đồng thời xu hướ ng bắt b uộc áp dụng thực
  hi ện truy xu ất ngu ồn gốc đối v ới c ác quốc gia xuất kh ẩu thủysản đang dần trở
  th ành hi ện thực trước những nguy cơmất ATTP nghi êm trọng trên quy m ôtoàn
  cầu.
  Làmột qu ốc gia xuất kh ẩu thủysản l ớ n,đứng hàngth ứ6 trên thếgi ớ i,
  Vi ệt Nam tất y ếu không thểđứng ngoài xu hướng này. Tuy nhiên cho đến nay
  Vi ệtNam vẫn chưa cónhững hoạtđộng mang tí nh chất ch í nh thống cấp Nhà
  nước, Ngành trong vấn đề truy xu ất ngu ồn gốc th ự c phẩm ngoài những hoạt
  động m ang tí nh tựphát c ủacác Doanh nghiệp chếbi ến thủysản vàmột s ố ítcá c
  Doanh nghi ệp chếbiến thực phẩm khác nhằm đáp ứng yêu cầu củacác quốc gia
  nhập khẩu.
  Do đó, đ ềtài “ Bước đầu nghiên cứ u xây dựng hệth ống truy xuất nguồn
  gốc thủy sản” l àmột hướng nghi ên cứu cần thi ết v àphùhợp, đá p ứng đượ c xu
  hướng chung củath ếgi ớ i v ànhu cầu củangành Thủysản Việt Nam trong th ờ i
  đi ểm này.
  Mục tiêu của luận văn:
  - Xây dựng vàđềxuất Quy đị nh tạm thờ i vềtruy xu ất ngu ồn gốc sản phẩm
  th ủy sản, làm cơ sởcho vi ệcáp dụng các quy đị nh vềtruy xu ất ngu ồn gốc
  sản phẩm thủy sản trong ngành thủy sản Vi ệt nam trong th ờ i k ỳmớ i.
  - Đềxuất ph ương pháp vàgi ải ph áp kỹthuật áp dụng tronghệth ống truy xuất
  nguồngốc cho sản phẩm cáTra nuôicông nghiệp xuyên suốt quá trình s ản
  xuất kinh doanh th ủy sản phù hợp với đi ều ki ện thực tếcủa Vi ệt Nam.
  Nội dung nghiên cứu:
  - Thu thập vàxửlýt ài liệu, dữliệu li ên quan đến hệth ống luật l ệ, quy đ ịnh
  của các nước liên quan đến xây dựng và áp dụng hệth ống truy xuất ngu ồn
  gốc thực phẩm; H ệth ống văn bản pháp lýcủaVi ệt Nam v ềvấn đềghi nhãn,
  truy xuất ngu ồn gốc th ực phẩm nói chung vàth ực phẩm thủysản nói ri êng.
  - Tì m hi ểu các phương pháp, giải ph áp kỹthuật thường sửdụng trong truy
  xuất nguồn gốc
  - Nghiên cứu các quan điểm về truy xuấtnguồn gốc trong thiết l ập và áp dụng
  hệth ống truy xuất nguồn gốc trên thếgi ớ i .
  - Phân tích rút ra kinh nghi ệm đểđềxuất các nội dung phù h ợp với đi ều kiện
  Vi ệt Nam.Từ đóxây dựng vàđềxuất Dựthảo Quy đị nh tạm thờ i v ềthi ết lập
  và áp dụng hệth ống truyxuất ngu ồn gốc thủy sản.
  - Nghiên cứu, phân tích đặc điểm của quá trình s ản xuất thủy sản Việt Nam từ
  sản xuất giống, nuôi trồng đến chế biến và kinh doanh sản phẩm cá Tra.
  - Nghiên cứu tìm hi ểu các giải pháp kỹ thuật (m ã số -mã vạch, biểu bảng, )
  có thể áp dụng l àm cơ sở kỹ thuật cho mục đích truy xuất nguồn gốc,đề xuất
  phương pháp phù hợp áp dụng cho từng đối tượng trong chuỗi quá trình s ản
  xuất/kinh doanh sản phẩm cá Tra nuôi quy mô công nghiệp.
  Ý nghĩa khoa h ọc:
  - Xác đị nh được những yêu cầu cơbản cần cótrong n ội dung Quy đ ị nh tạm
  th ờ i v ề truy xu ất nguồn gốc th ủysản.
  - Xác đị nh được phương pháp vàgi ải ph áp kỹthu ật c ần thi ết để áp dụng trong
  chuỗi qu átrì nh sản xuất/kinh doanh s ản phẩm cáTra nuôiquy môcông
  nghi ệp.
  Ý nghĩa thực tiễn
  - Đáp ứng được nhu cầu cần thiết ph ải c ómột v ăn bản mang tí nh pháp l ýlàm
  cơsởcho công tác quảnl ýNhànước về truy xu ất nguồn gốcth ực phẩm thủy
  sản.
  - Tạo đi ều ki ện thuận l ợ i v ềmặt ph áp l ýtrong vi ệc yêu cầu xây dựng vàthiết
  l ập một c ách đồng bộhệth ống truy xuất nguồn gốc trong ng ành thủysản.
  - Khi các nội dung c ủađềtài đ i v ào cuộc sống sẽgóp phần thúc đẩy thương
  mại th ủysản, đáp ứng được xu thếchung củath ếgi ớ i trong c ông tác đảm bảo
  ATVSTP.
  - Gi úp doanh nghiệp sản xuất/kinh doanh th ủysản đị nh hướng vàxác đị nh
  được phương pháp, giải ph áp kỹthu ật trong x ây dựng và áp dụng hệth ống
  truy xu ất nguồn gốc cho cơsở.
  
  Chương 1 -Tổ ng quan
  1.1. Tình hình sản xuất và xu ất khẩu thủy sản Việt Nam những năm gần
  đây: [ 6], [19], [91], [102], [103], [104]
  Trong 15 năm trở lại đây, ngành thủy sản Việt Nam đã có những bước
  tiến vượt bậc và đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, đến nay đã
  đứng thứ 4về giá trị kim ngạch xuất khẩu và từ năm 2002, Việt Nam đã trở
  thành nước xuất khẩu thủy sản đứng thứ 7 trên thế giới.
  Ngành thuỷ sản là m ột trong những ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia
  có t ốc độ tăng trưởng rất nhanh so với các ngành kinh tế khác. Tỷ trọng GDP
  của ngành Thuỷ sản trong tổng GDP toàn quốc li ên t ục tăng, từ 2,9% (năm
  1995) lên 3,4% (năm 2000) và đạt 3,93% vào năm 2003. Theo số liệu đã công
  bố của Tổng Cục Thống kê, GDP của ngành Thuỷ sản giai đoạn 1995 -2003
  tăng từ 6.664 tỷ đồng l ên 24.125 t ỷ đồng. Trong các hoạt động của ngành, khai
  thác h ải sản giữ vị trí rất quan trọng. Sản l ượng khai thác hải sản trong 10 năm
  gần đây tăng liên tục với tốc độ tăng bình quân hằng năm khoảng 7,7% (giai
  đoạn 1991 -1995) và 10% (giai đoạn 1996 - 2003). Nuôi trồng thuỷ sản đang
  ngày càng có vai trò quan trọng hơn khai thác hải sản cả về sản l ượng, chất
  lượngcũng như tính chủ động trong sản xuất. Điều này tất yếu dẫn đến sự
  chuyển đổi về cơ cấu sản xuất -ưu tiên phát triển các hoạt động kinh tế mũi
  nhọn, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Số lao động của ngành thuỷ sản tăng liên t ục
  từ 3,12 triệu người (năm 1996)lên khoảng 3,8 triệu người năm 2001 (kể cả lao
  động thời vụ), như vậy, mỗi năm tăng thêm hơn 100 nghìn người. Tỷ lệ tăng
  bình quân số lao động thường xuyên của ngành thuỷ sản l à 2,4%/năm, cao hơn
  mức tăng bình quân c ủa cả nước (2%/năm).
  Từ cuối thập kỷ 80 đến năm 2000, ngành thuỷ sản đã có những bước tiến
  không ngừng. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu thuỷ sản tương đương với các
  ngành công nghi ệp, xây dựng và dịch vụ. Điều đó chứng tỏ ng ành thuỷ sản đang
  dần chuyển từ sản xuất mang nặng tính nông nghiệp sang sản xuất kinh doanh
  theo hướng công nghiệp hoá.
  Sự tăng trưởng của ngành thủysản ngày một nhanh hơn và vững chắc,
  năng động hơn. Nếu như năm 1981, tổng sản l ượng thuỷ sản chỉ đạt 596.356 tấn
  (trong đó khai thác đạt 416.356 tấn, nuôi trồng đạt 180.000 tấn), giá tr ị kim
  ngạch xuất khẩu đạt 11,2 triệu USD; năm 1986, tổng sản l ượng đạt 840.906 tấn
  (khai thác đạt 598.040 tấn, nuôi trồng đạt 242.866 tấn), kim ngạch xuất khẩu
  thu ỷ sản 100 tri ệu USD, thì đến năm 2003tổng sản l ượng thuỷ sản đã đạt
  2.536.361 tấn (khai thác 1.426.223 tấn, sản lượng nuôi 1.110.138 tấn), giá trị
  kim ngạch xuất khẩu đạt 2.240 triệu USD. Giá trị l àm ra của Ngành Thuỷ sản
  ngày m ột có tỷ trọng cao hơn trong khối nông nghiệp và trong nền kinh tế quốc
  dân. Đến năm 2003, không kể giá trị giatăng qua ch ế biến dịch vụ, GDP của
  ngành chi ếm 25% so với tất cả sản phẩm nông nghiệp và gần 4% giá trị sản
  phẩm xã hội.
  Trong khai thác hải sản, từ một nghề cá thủ công, quy mô nhỏ, hoạt động
  ở vùng gần bờ, đã chuyển dịch theo hướng trở thành m ột nghề cácơ gi ới tăng
  cường khai thác ở vùng biển xa bờ, nhằm vào các đối tượng khai thác có giá trị
  cao và các đối tượng xuất khẩu. Song song với phát triển khai thác hải sản xa bờ
  là ổn định khai thác vùng ven bờ, khai thác đi đôi với bảo vệ và phát tri ển nguồn
  l ợi, môi trường s inh thái. Nhất l à trong giai đoạn 1991 tới nay, số l ượng tàu
  thuy ền máy tăng nhanh, thuyền thủ công giảm dần : Năm 1991, tàu thuyền máy
  có 44.347 chi ếc, chiếm 59,6%; thuyền thủ công 30.284 chiếc, chiếm 40,4%; đến
  năm 2003 tổng số thuyền máy là 83.123 chiếc, tổng công suất đã đạt tới
  3.497.457 CV, gấp 5 lần so với năm 1991. Số tàu thuyền có công suất cao tăng
  khá nhanh, năm 1997, thời điểm bắt đầu triển khai chương trình vay vốn tín
  dụng đầu tư đóng tàu đánh bắt xa bờ, cả nước có khoảng 5.000 tàu đánh cá xa
  bờ, đến năm 2000 đã có 5.896 chiếc, năm 2006 có 90.880chi ếc. Từ đó, tỷ trọng
  sản phẩm khai thác xa bờ đã tăng nhanh chóng, năm 2003 đã đạt 38,8%.
  Vi ệt Nam có nhi ều tiềm năng để phát triển nuôi trồng thuỷ sản ở khắp mọi
  mi ền đất nước cả về nuôi biển, nuôi nước lợ và nuôi nước ngọt. Nuôi trồng thuỷ
  sản đang từng bước trởthành m ột trong nh ững ngành sản xuất hàng hoá ch ủl ực,
  phát tri ển rộng khắp và có vịtrí quan trọng và đang ti ến đến xây dựng các vùng
  sản xuất tập trung. Các đối tượng có giá trị cao có khảnăng xuất kh ẩu đã được
  tập trung đầu tư, khuyến khích phát tri ển, hi ệu quảtốt. Phát huy được ti ềm năng
  tựnhiên, nguồn vốn và sựnăng động sáng tạo trong doanh nghiệp và ngư dân,
  đồng thời góp ph ần hết s ức quan trọng cho chuyển dị ch cơ cấu kinh tếtrong
  nông nghiệp cũng như cho xoá đói giảm nghèo.
  Nghề nuôi trồng thuỷ sản từ chỗ l à m ột nghề sản xuất phụ, mang tính chất
  tự cấp tự túc đã trở thành m ột ngành sản xuất hàng hoá tập trung với trình độ kỹ
  thu ật tiên ti ến, phát triển ở tất cả các thủyvực nước ngọt, nước lợ, nước mặn
  theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, hài hoá với các ngành kinh tế khác.
  Di ện tích nuôi trồng thuỷ sản tăng đều đặn theo từng năm suốt từ 1981 tới nay,
  từ 230 nghìn ha năm 1981 lên 384,6 nghìn ha năm 1986, đến nayđã đạt hơn 1
  tri ệu ha. Đến năm 2007, đ ã sử dụng 612.778 ha nước mặn, lợ và 254.835 ha
  nước ngọt để nuôi thuỷ sản. Trong đó, đối tượng nuôi chủ lực là tôm với diện
  tích 580.465 ha, cá Travới diện tích 3.600ha, gấp đôi so với cách đây 5 năm với
  sản l ượng mỗi năm đạt gần nửa triệu tấn cá thương phẩm phục vụ chế biến xuất
  khẩu. Theo dự báo, đến năm 2010 diện tích nuôi cá da trơn tại Đồng bằng sông
  Cửu Long sẽ l ên 10.200ha, sản l ượng 800.000 tấn/năm. Đến năm 2020, diện tích
  nuôi cá có thể l ên đến 16.000ha và sản l ượng đạt 1,9 triệu tấn cá thương phẩm.
  Trong 5 năm trở lại đây, cá Trađã trở thành m ột mặt hàng chi ến lược đối
  với ngành thủy sản Việt Nam. Xuất khẩu cá Trath ể hiện rõ ti ềm năng to lớn,
  góp phần tạo nên sức tăng trưởng nhảy vọt của xuất khẩu thủy sản nói chung.
  Đây là mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu lớn nhất về sản l ượng và l ớn thứ 2 về giá trị
  (sau tôm). Năng su ất cá Tranuôi hầm (ao) theo qui mô công nghiệp có thể đạt
  bình quân từ 50 tấn đến 80 tấn/ha. Năng suất nuôi cá Trabãi bồi có thể đạt năng
  suất 100 đến 200 tấn/ha và có thể nuôi 2 vụ/năm. Những hầm thâm canh tốt còn
  có khả năng đạt năng suất 600 tấn/ha/năm. Hiện nay, ước tính kim ngạch xuất
  khẩu sản phẩm cá da trơn chế biến tại Đồng bằng sông Cửu Long đạt trên 736
  tri ệu USD, tăng 7 lần so với năm 2002.
  Trong năm 2007, cảnước đã xuất kh ẩu trên 380.000 tấn cá thành phẩm
  (tương tương 1 tri ệu tấn nguyên li ệu), đạt kim ng ạch gần 1 tỷUSD, tăng hơn
  34% so với năm ngoái. Các th ị trường nhập khẩu chính là Liên minh châu Âu
  (EU) chi ếm tớ i 48%, tiếp theo là Nga chi ếm hơn 9%, ASEAN chi ếm gần 8%,
  Mỹchi ếm gần 7%. Dựki ến năm 2008, sản lượ ng nguyên liệu cá Trachếbi ến
  xuất kh ẩu đạt 1,2 tri ệu tấn, trị giá 1,2 tỷUSD, tăng 20% so với năm 2007.
  Theo Cục Nuôi trồng Thủy sản, cả nước có khoảng 160 cơ sở sinhsản
  nhân tạo giống cá Tra, s ản l ượng cá bột khoảng 4,1 tỉ con/năm và gần 1.000 cơ
  sở ương cá bột thuần dưỡng, sản l ượng cá giống l à 1,7 tỉ con/năm. Từ khi Việt
  Nam mở rộng xuất khẩu thì nghề nuôi cá Travà cá Basabước sang một trang
  mới và trở thành đối tượng xuất khẩu mang về nguồn ngoại tệ cao. Thị trường
  xuất khẩu đã m ở rộng ra trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt do chất
  lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao, có thời điểm xuất khẩu cá Trasang
  th ị trường EU đã tăng 214% về khối l ượng và giá trị. ĐBSCL vốn có truyền
  th ống nuôi cá Travà cá Basatừ lâu. Trước đây, cá Trađược nuôi phổ biến trong
  ao, đăngquầng, bãi bồi và nuôi l ồng bè, ngày nay cá Tra đã được nuôi ở hầu hết
  các tỉnh, thành trong khu vực, chủ yếu được nuôi trên các con sông l ớn thuộc
  các t ỉnh An Giang, Đồng Tháp, B ến Tre, Ti ền Giang, đáp ứng được nhu cầu
  tiêu thụ nội địa và cung cấp nguyên li ệu cho chế biến xuất khẩu.
  Chếbi ến xuất kh ẩu là l ĩnh vực phát triển rất nhanh, Vi ệt Nam đã ti ếp cận
  với trình độcông nghệvà quảnlý tiên tiến của khu vực và thếgi ớ i trong m ột s ố
  l ĩnh vực chếbi ến thuỷsản.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  A. Tài li ệu tham khảo ti ếng Việt
  1. Luật Ch ất lượ ng sản phẩm hàng hóa của Quốc hội khóa VII, kỳhọp thứ2,
  Số05/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
  2. Luật Tiêu chu ẩn và Quy chuẩn kỹthuật c ủa Quốc hội khóa XI, k ỳhọp thứ
  9, Số: 68 /2006/QH11 , t ừngày 16 tháng 5 đến ngày 29 tháng 6 năm 2006.
  3. Nghị định số 86/2001/N Ð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ
  về điều kiện kinh doanh các ngành nghề thuỷ sản.
  4. Nghị đị nh 33/2005 - Hướng dẫn thực hi ện Pháp l ệnh thú y
  5. Nghị định số: 89/2006/N Đ-CP -Vềnhãn hàng hóa, ngày 30/8/2008.
  6. Niên giám thống kê Nông –Lâm -Thủy sản các năm 1998 –2007.
  7. Pháp l ệnhthú y c ủa Ủy ban Thường vụQuốc hội s ố18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 vềthú y.
  8. Quy ch ế kiểm tra và ch ứng nhận Nhà nước v ề chất lượng hàng hóa thủ y
  sản kèm theo Quyết đ ịnh số 650/2000/QĐ-BTS.
  9. Quy ch ế kiểm tra và công nhận cơ sở sả n xuất kinh doanh đ ạt tiêu chuẩn
  đảm bả o v ệ sinh an toàn thực ph ẩm kèm theo Quyết đ ịnh số 649/2000/QĐ-BTS.
  10. Quyết đ ị nh số15/2002/QĐ-BTS ngày 17/5/2002 Vềvi ệc ban hành Quy chế
  ki ểm soát Dư lượng các chất đ ộc hại trong đ ộng vật v à sản phẩm động vật
  thu ỷsản nuôi.
  11. Quyết đ ị nh số124/2004/QĐ –TTg ngày 8/7/2004 của Thủtướng chính
  phủvềviệc ban hành Bảng danh m ục và mã sốcác đơn vị hành chính Vi ệt
  Nam.
  12. Quyết định số 178/ 1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính
  phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hóa l ưu thông trong nước và hàng hóa
  xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa thủy sản.
  13. Pháp l ệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm 2003của Ủy ban thường vụ Quốc
  hội.
  14. Pháp l ệnh thú y2005của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
  15. Thông tư liên tị ch BộY tế -BộThủy sản 24/2005/TTLT-BYT-BTS
  ngày12/8/2005 Vềviệc Hướng dẫn phân công, phối h ợp quản lý nhà nước
  vềvệsinh an toàn thực phẩm thủy sản.
  16. Thông tư số 03/2000/TT-BTS ngày 22/9/2000 hướng dẫn thực hiện Quyết
  định số 178/ 1999/QĐ-TTg ngày30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ
  ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hóa l ưu thông trong nước và hàng hóa
  xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa thủy sản.
  17. Thông tư số 02/2002/TT-BTS - Hướng dẫn thực hiện Nghị định số
  86/2001/NÐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về điều kiện
  kinh doanh các ngành nghề thuỷ sản.
  18. Thông tư liên tị ch BộThủy sản -BộNội v ụsố: 01/2005/TTLT-BTS-BNV
  ngày 2/3/2005 Hướng dẫn chức năng, nhi ệm vụ, quy ền hạn và cơ cấu tổ
  chức cơ quan chuyên môn giúp Uỷban nhân dân tỉ nh, thành phốtrực thuộc
  Trung ương quản lý nhà nước vềthu ỷsản.
  19. Thống kê xuất kh ẩu thủy sản Việt Nam 10 năm 1998 –2007 - Hiệp hội ch ế
  bi ến và xuất nh ập khẩu thủy sản Vi ệt Nam (VASEP).
  20. Tiêu chuẩn vệsinh nước sạch ban hành kèm theo Quyết đ ị nh số:
  09/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộtrưởng BộY tế.
  21. Tiêu chuẩn ngành: 28 TCN 130 : 1998 "Cơ sởchếbi ến thuỷsản -Ðiều
  ki ện chung đảm bảo an toàn vệsinh thực phẩm ".
  22. Tiêu chuẩn ngành: 28TCN129:1998 "Cơ sởchếbi ến thuỷsản -Chương
  trình qu ản lý chất lượng và an toàn thực phẩm theo HACCP".
  23. Tiêu chuẩn ngành: 28TCN117:1998 -Sản phẩm thuỷ sản đông lạnh -cá
  basa philê.
  24. Tiêu chuẩn ngành: 28 TCN118:1998 Sản phẩm thuỷ sản đông lạnh -th ịt
  nghêu luộc.
  25. Tiêu chuẩn ngành: 28 TCN 137:1999 -Cơ sởsản xuất đ ồhộp thuỷsản,
  đi ều kiện đảm bảo an toàn vệsinh thực phẩm.
  26. Tiêu chuẩn ngành: 28TCN 135:1999 -Tàu cá -Ði ều kiện đảm bảo an toàn
  vệ sinh thực phẩm.
  27. Tiêu chuẩn ngành: 28TCN 138:1999 -Cơ sở chế biến thuỷ sản ăn liền -Ði ều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
  28. Tiêu chu ẩn ngành: 28TCN 139:2000 -Cơ sở chế biến thuỷ sản khô -Ði ều
  ki ện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
  29. Tiêu chuẩn ngành: 28TCN 156:2000 -Qui đ ịnh sử dụng phụ gia thực phẩm
  trong ch ế biến thuỷ sản.
  30. Tiêu chuẩn ngành: 28TCN 163:2000 -Cảng cá -Ði ều kiện đảm bảo vệ sinh
  an toàn thực phẩm.
  31. Tiêu chuẩn ngành: 28TCN 164:2000 Cơ sở thu mua thuỷ sản -Ðiều kiện
  đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
  32. Tiêu chuẩn ngành: 28TCN 165:2000 - Chợ cá -Ði ều kiện đảm bảo vệ s inh
  an toàn thực phẩm.
  33. Tiêu chuẩn ngành: 28TCN 191:2004 –Vùng nuôi tôm -Điều kiện đảm
  bảo an toàn thực ph ẩm
  34. Tiêu chuẩn ngành: 28 TCN 211:2004: Quy trình kỹthu ật s ản xuất gi ống cá
  Tra.
  35. Tiêu chuẩn Vi ệt Nam: TCVN 6382:1998 –Mã sốmã vạch vật ph ẩm –Mã
  vạch tiêu chuẩn 13 chữsố(EAN -VN13) –Yêu cầu kỹthu ật.
  36. Tiêu chuẩn Vi ệt Nam: TCVN 6393:1998 –Mã sốmã vạch vật ph ẩm - Mã
  vạch tiêu chuẩn 8 chữsố(EAN –VN8) –Yêu cầu kỹthu ật.
  37. Tiêu chuẩn Vi ệt Nam: TCVN 6512:1999 –Mã sốmã vạch vật ph ẩm –Mã
  sốđơn vị gửi đi –Yêu cầu kỹthu ật.
  38. Tiêu chu ẩn Vi ệt Nam: TCVN 6513:1999 –Mã sốmã vạch vật ph ẩm –Mã
  vạch ITF –Yêu cầu kỹthu ật.
  39. Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 6754:2000 –Mã sốvà mã vạch vật ph ẩm -Sốphân đị nh ứng dụng EAN.UCC.
  40. Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 6940:2000 (Soát xét lần 1) -Mã sốmãvạch
  vật ph ẩm -Mã sốtiêu chu ẩn 8 chữsố –Quy đị nh kỹthu ật.
  41. Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 6939: 2000 (soát xét l ần 1) –Mã sốvật ph ẩm
  –Mã sốtiêu chu ẩn 13 chữsố -Quy đị nh kỹthu ật.
  42. Tiêu chuẩn Vi ệt Nam: TCVN 7200:2002 –Mã công ten nơ vận chuyển
  theo xê ri (SSCC) -yêu cầu kỹthu ật.
  43. Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 6755: 2000 –Mã sốvà mã vạch vật ph ẩm –
  Mã vạch EAN.UCC 128 –Quy đị nh kỹthu ật.
  44. Tiêu chuẩn Vi ệt Nam: TCVN 7217 -1:2002 –(ISO 3166-1:1997) –Mã thể
  hi ện tên nước và vùng lãnh thổcủa chúng.
  45. Tiêu chu ẩn Việt Nam: TCVN 7199: 2002 –Phân đị nh và thu nhận dữli ệu
  tựđộng –Mã sốđị a đi ểm toàn cầu EAN –Tiêu chuẩn kỹthu ật.
  46. Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 7201: 2002 –Phân đị nh và thu nhận dữli ệu
  tựđộng –Nhãn pallet EAN –Yêu cầu kỹthu ật.
  47. Tiêu chuẩnViệt Nam: TCVN 7202: 2002 –Phân đị nh và thu nhận dữli ệu
  tựđộng –Mã vạch 3.9 –Yêu cầu kỹthu ật.
  48. Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 7203: 2002 –Mã sốmã vạch vật ph ẩm –Yêu
  cầu ki ểm tra xác đị nh chất lượng mã vạch.
  49. Tiêu chuẩn Vi ệt Nam: TCVN 7322: 2003 (ISO/IEC 18004- 2000) –Công
  nghệthông tin -Kỹthu ật phân đ ị nh và thu nhận dữli ệu tựđộng –Công
  nghệmã vạch –Mã QR.
  50. Tiêu chuẩn ngành thủy sản: 28 TCN 92 : 2005 –Cơ sở sản xuất tôm giống
  biển –Yêu cầu kỹ thu ật và vệ sinh thú y
  B. Tài li ệu tham khảo ti ếng Anh:
  51. British Retail Consortium –Food Safety Standard

  Xem Thêm: Bước đầu nghiên cứu xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bước đầu nghiên cứu xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status