Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đầu tư tài chính từ nguồn quỹ Bảo hiểm xã hội nhàn rỗi tại Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đầu tư tài chính từ nguồn quỹ Bảo hiểm xã hội nhàn rỗi tại Việt Nam

  Luận văn thạc sĩ kinh tế
  Đề tài: Đầu tư tài chính từ nguồn quỹ Bảo hiểm xã hội nhàn rỗi tại Việt Nam

  MỤC LỤC
  Chỉ mục NỘI DUNG Trang

  Chương 1
  LỜI CẢM TẠ
  DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH VẼ
  DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI
  XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀNGHIÊN CỨU
  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
  Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU
  LÝ LUẬN TỔNG QUAN
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VÀBHXH
  Lịch sử ra đời và phát triển của bảo hiểm, BHXH trên thế giới
  Sự phát triển của BHXH ở Việt Nam
  CƠ SỞ LUẬN VỀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ TÀI
  CHÍNH,CÔNG CỤ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNHVÀ QUỸ BHXH
  Hệ thống tài chính
  Quỹ BHXH
  Khái niệm
  Vị trí của quỹ BHXH
  Đặc điểm của qũy BHXH
  Nguồn thu của quỹ bảo hiểm xã hội
  Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội
  Đầu tư tài chính
  Khái niệm đầu tư tài chính
  Các công cụ đầu tư tài chính
  Đầu tư chứng khoán
  Đầu tư bất động sản
  Nghiệp vụ tài chính phái sinh
  THỊ TRƯỜNGTÀI CHÍNH (Financial Market)
  Tổngquan vềthịtrườngtàichính
  Thị trường chứng khoán
  LÝ THUYẾTDANH MỤC ĐẦU TƯ
  Quy trình quản lý danh mục đầu tư
  Lợi nhuận và rủi ro
  Định nghĩa lợi nhuận và rủi ro
  Đo lường rủi ro
  Lợi nhuận và rủi ro của một danh mục đầu tư
  Đa dạng hóa danh mục đầu tư nhằm giảm rủi ro
  Xác định đường tập hợp các cơ hội đầu tư vào các tài sản rủi ro
  Xây dựng danh mục đầu tư với Ntài sản rủi ro và tài sản phi
  rủi ro
  Các nghiên cứu liên quan đến chủ đề nghiên cứu
  Kinh nghiệm đầu tư quỹ bảo hiểm của các nước trên thế
  giới
  Khái quát về mô hình quỹ bảo hiểm xã hội
  Chế độ hình thành, quản lý, đầu tư quỹ BHXH một số nước
  trên thế giới
  Tại Trung Quốc
  Tại Úc
  Tại Philippin
  Mô hình nghiên cứu
  THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ CỦA BHXH VIỆT NAM TRONG
  THỜI GIAN QUA
  Thực trạng hoạt động và phát triển của Ngành BHXH Việt Nam
  Về thu bảo hiểm xã hội
  chi bảo hiểm xã hội
  Thực trạng đầu tư của BHXH Việt Nam trong thời gian qua
  Giai đoạn trước khi sáp nhập Bảo hiểm y tế Việt Nam vào
  Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  Giai đoạn sau khi sáp nhập Bảo hiểm y tế Việt Nam vào Bảo
  hiểm xã hội Việt Nam
  Danh mục đầu tư
  Tỷ suất sinhlời, hiệu quả đầu tư
  Tỷ trọng nguồn thu qũy BHXH Việt Nam so GDP
  Tỷ trọng đầu tư từ nguồn qũy BHXH Việt Nam trong nền
  kinh tế
  Thực trạng đầu tư của các doanh nghiệp Bảo hiểm Việt Nam,
  so sánh với hiệu quả đầu tư từ Quỹ BHXH và các chỉ tiêu
  kinh tế khác
  Phân tích tình hình đầu tư từ nguồn qũy BHXH Việt Nam
  trong mối tương quan với đầu tư tài chính trên thị trường tài
  chính Việt Nam
  Cơ cấu tài sản tài chính ở Việt Nam và các nước
  Tình hình đầu tư từ nguồn qũy BHXH Việt Nam trong mối
  tương quan với đầu tư tài chính trên thị trường tài chính Việt
  Nam
  Hạn chế và nguyên nhân tồn tại trong kết quả đầu tư của
  BHXH Việt Nam
  ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CHO BHXH
  VIỆT NAM
  Sự cần thiết phải đầu tư từ nguồn quỹ BHXH nhàn rỗi
  Từ mô hình tính toán dự báo quỹ BHXH
  Kiểm chứng bằng phân tích tài chính
  Thành lập Trung tâm đầu tư quỹ BHXHtách hẳn khỏi Ban
  kế hoạch tài chính hiện nay
  Xây dựng danh mục đầu tư
  Xây dựng mục tiêu đầu tư
  Chính sách phân bổ tài sản:
  Vai trò của chính sách phân bổ tài sản
  Những căn cứ xác định chính sách phân bổ tài sản
  Ước lượng lợi nhuận và rủi ro các loại tài sản
  Xác định tỷ lệ phân bổ tài sản tối ưu
  Lập mô hình toán
  Tính tỷ lệ phân bổ tài sản tối ưu
  Ứng dụng các mô hình danh mục đầu tư
  Ứng dụng mô hình với 2 chứng khoán
  Ứng dụng mô hình với 3 chứng khoán
  Ứng dụng mô hình với N chứng khoán
  Đa dạng hóa với tài sản phi rủi ro
  Lựa chọn đầu tư trên thị trường chứng khoán
  Những lưu ý khithực hiện mô hình
  Các hạn chế của đề tài
  Kiến nghị
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  LỜI MỞ ĐẦU
  I-LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI
  Chính sách bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách an sinh xã hội quan
  trọng mà Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm ngay từ những ngày đầu thành lập
  nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Cùng với sự đổi thay của đất nước từ đó đến nay
  chính sách bảo hiểm xã hội cũng được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện qua các thời kỳ
  khác nhau cho phù hợp với tình hình thực tế. Ngày 29 tháng 6 năm 2006, Quốc hội
  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua Luật Bảo
  hiểm xã hội (Luật số 71/2006/QH11). Đây cũng là lần đầu tiên nước ta có Luật Bảo
  hiểm xã hộiSau 60 năm hoạt động của lĩnh vực này. So với các văn bản pháp quy hiện
  hành về bảo hiểm xã hội, những quy định của Luật Bảo hiểm xã hộiđã tạo điều kiện
  để các bên liên quan như người lao động, chủ sử dụng lao động, Nhà nước và cơ quan
  BHXH thực hiện tốt trách nhiệm của mình, phù hợp với thực tiễn phát triển của nước
  ta trong tiến trình hội nhập quốc tế.
  Với Điều lệ Bảo hiểm xã hội hiện hành, Luật Bảo hiểm xã hội có một số quy
  định mới như:
  -Phạm vi điều chỉnh của Luật mở rộng hơn, bao gồm: Bảo hiểm xã hộibắt
  buộc với các chế độ như hiện nay (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2007); Bảo hiểm
  xã hộithất nghiệp (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009) và Bảo hiểm xã hộitự
  nguyện (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2008). Bảo hiểm xã hộibắt buộc có các chế
  độ hưu trí và tử tuất được quy định tương tự như Bảo hiểm xã hộibắt buộc, có sự liên
  thông giữa Bảo hiểm xã hộibắt buộc và Bảo hiểm xã hộitự nguyện và ngược lại, tạo
  điều kiện thuận lợi cho người lao động được hưởng chế độ hưu trí khi vừa có thời gian
  tham gia Bảo hiểm xã hộibắt buộc, vừa có thời gian tham gia Bảo hiểm xã hộitự
  nguyện.
  -Luật quy định cụ thể lộ trình tăng mức đóng của người lao động và người sử
  dụng lao động đối với người lao động từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng
  thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 14% vào năm 2014 (hiện nay là 11% đóng vào
  quỹ hưu trí và tử tuất). Như vậy, tổng mức đóng sẽ tăng từ 16% tổng quỹ lương như
  hiện nay lên 22% vào năm 2014).
  -Luật cũng quy định hàng tháng người lao động đóng 3% tổng quỹ lương vào
  quỹ ốm đau, thai sản, trong đó người sử dụng lao động giữ lại 2% để trả lương cho
  người lao động và sau đó thực hiện quyết toán với cơ quan Bảo hiểm xã hộitheo quý.
  Luật cũng quy định tiền lương, tiền công tháng đóng Bảo hiểm xã hộithấp nhất bằng
  mức lương tối thiểu và cao nhất là bằng 20 tháng lương tối thiểu.
  9
  -Chế độ nghỉ dưỡng, phục hồi sức khoẻ không còn tách riêng như hiện nay, mà
  nó được thể hiện trong nội dung chi trong chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động và
  bệnh nghề nghiệp.
  -Cơ sở để tính mức lương hưu là bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã
  hộicủa 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu (hiện nay là 5 năm).
  -Vai trò của Nhà nước được xác định rõ hơn, như: ban hành các văn bản quy
  phạm pháp luật về Bảo hiểm xã hội; thống nhất tổ chức thực hiện Bảo hiểm xã hội;
  thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Bảo hiểm xã hội; có chính sách ưu tiên
  đầu tư quỹ Bảo hiểm xã hộiđể bảo đảm an toàn và tăng trưởng quỹ.
  Để cụ thể hóa nội dung về đầu tư quỹ Bảo hiểm xã hộitheo quy định tại Luật
  Bảo hiểm xã hộinăm 2006, tại Quyết định 41/2007/QĐ-TTgngày 29 tháng 3 năm
  2007 của Thủ tướng chính phủ về quản lý tài chính đối với bảo hiểm xã hội Việt
  Nam, Điều 11 vềnguyên tắc và các hình thức đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hộiquy
  định:
  1. Hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội phải bảo đảm nguyên
  tắc: an toàn, hiệuquả và thu hồi được khi cần thiết.
  2.Các hình thức đầu tư:
  a) Mua trái phiếu, tín phiếu, công trái của Nhà nước, của ngân hàng
  thương mại của Nhànước;
  b) Cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã
  hội vay theo lãi suất thị trường;
  c) Chongânhàngthương mại của Nhànước vay;
  d) Đầu tư vào các công trình kinh tế trọng điểm quốc gia;
  đ) Các hình thức đầu tư khác do pháp luật quy định.
  3. Căn cứ tình hình thực tế phát triển kinh tế xã hội hàng năm, và các
  nguyên tắc, hình thức đầu tư quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Tổng
  giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng phương án đầu tưtrình Hội đồng
  quản lý quyết định.
  Như vậy, Luật BHXH đã mở ra cho Ngành Bảo hiểm xã hộiViệt Nam một
  triển vọng mới trong hoạt động đầu tư qũy Bảo hiểm xã hộinhàn rỗi, làm sao đó qũy
  phải được đầu tư có hiệu quả nhất trong xu thế hội nhập, nhằm tăng trưởng qũy một
  cách an toàn, bền vững, với tỷ suất sinh lợi lớn nhất. Có như thế Qũy Bảo hiểm xã hội
  mới là nguồn lực tài chính quan trọng của đất nước, đủ mạnh để đảm về an sinh xã hội,
  trở thành công cụ tài chính để Chính phủ điều hành kinh tế vĩ mô, và hơn thế nữa lợi
  ích của người tham gia và hưởng chế độ Bảo hiểm xã hộicũng được nâng cao thuận
  chiều với tốc độ, hiệu quả đầu tư qũy Bảo hiểm xã hộinhàn rỗi.
  10
  Tại Quyết định số 128/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007của Thủ
  tướng Chính phủ đã xác định rõ: Phát triển thị trường vốn đa dạng để đáp ứng nhu cầu
  huy động vốn và đầu tư của mọi đối tượng trong nền kinh tế. Phấn đấu đến năm 2010
  giá trị vốn hoá thị trường chứng khoán đạt 50% GDP và đến năm 2020 đạt 70% GDP.
  Đa dạng hoá các loại hình quỹ đầutư; tạo điều kiện cho phép Bảo hiểm xã hội Việt
  Nam, Tiết kiệm bưu điện, tham gia đầu tư trên thị trường vốn; từng bước phát triển,
  đa dạng hoá các quỹ hưu trí để thu hút các vốn dân cư tham gia đầu tư; khuyến khích
  việc thành lập các quỹ đầu tư ở nước ngoài đầu tư dài hạn vào thị trường Việt Nam.
  Nguồn qũy Bảo hiểm xã hộinhàn rỗi, nếu được đầu tư đúng mức, có hiệu quả,
  sẽ là nguồn lực tài chính quan trọng góp phần kiến thiết đất nước.
  Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam từng bước thực hiện tự do hoá kinh tế bao
  gồm tự do hoá thương mại, tự do hoá đầu tư và tự do hoá tài chính. Tiến trình tự do
  hoá đầu tư và tự do hóa tài chính tất yếu sẽ dẫn đến tự do hoá lãi suất, tự do hoá tỷ giá
  hối đoái, tự do hoá các dòng vốn quốc tế hay tự do hoá tài khoản vốn. Các bướctự do
  hoá này vừa tạo ra thời cơ mới đồng thời cũng tạo ra thách thức mới cho cho các
  doanh nghiệp, các nhà đầu tư, trong đó có Qũy đầu tư tài chính của Bảo hiểm xã
  hộiViệt Nam. Vậy Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải làm gì để đón nhận những
  cơ hội đầu tư mới trong môi trường đầy năng động, hấp dẫn này đồng thời cũng hết
  sức khôn khéo để vượt qua những rủi ro, thách thức tiềm ẩn để có được lợi ích lớn
  nhất trong hoạt động đầu tư.
  Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn đề tài “Đầu tư tài chính từnguồn quỹ
  Bảo hiểm xã hộinhàn rỗi tại Việt Nam”làm luận văn thạc sĩ kinh tế, hy vọng có sự
  đóng góp để quỹ đầu tư tài chính Bảo hiểm xã hộiđược quản lý tốt hơn, đầu tư hiệu
  quả hơn trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới vì lợi ích chung của cộngđồng.
  II-XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀNGHIÊN CỨU
  Nghiên cứu sự hình thành, vai trò, thực trạng về đầu tư qũy Bảo hiểm xã hội
  trên cơ sở phân tích, so sánh với đầu tư tài chính của ngành Bảo hiểm thương mại và
  đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam. Ứng dụng cơsở lý thuyết về đầu tư tài
  chính, trong đó đặc biệt chú trọng đầu tư trên thị trường chứng khoán kết hợp áp dụng
  các phần mềm, công cụ phân tích về đầu tư, quản lý danh mục đầu tư như phần mềm
  Metastock,Expert Investor,WinCapm, Excel từ đó gợi ý mô hình đầu tư tài chính
  ứng dụng cho ngành Bảo hiểm xã hộiViệt Nam.
  III-MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  -Vị trí của qũy Bảo hiểm xã hộitrong hệ thống tài chính của Việt Nam, vai trò
  của nguồn lực tài chính qũy Bảo hiểm xã hộitrong sự nghiệp xây dựng và phát triển
  đất nước.
  11
  -Hoạt động đầu tư quỹ của Bảo hiểm xã hộitrong thời gian qua như thế nào,
  hiệu quả đầu tư ra sao. So sánh hiệu quả đầu tư của qũy Bảo hiểm xã hộiso với hiệu
  quả đầu tư tài chính của ngành bảo hiểm thương mại.
  -Trong dài hạn, mô hình đầu tư tàichính của Quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  sẽ như thế nào.
  Trong quá trình đi tìm lời giải cho những câu hỏi nghiên cứu vừa nêu để giải
  quyết vấn đề nghiên cứu đặt ra, đề tài này nhằm vào các mục tiêu nghiên cứu cụ thể
  sau đây:
  -Nghiên cứu, phân tích, hệ thống cơ sở lý luận, phân tích khảo sát tổng kết thực
  tiễn tìm các nguyên nhân tác động đến quá trình hình thành, sử dụng và tăng trưởng
  quỹ hưu trí, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm quản lý quỹ hưu trí ngày càng tốt hơn, có
  khả năng cân đối và được sử dụng có hiệu quả trong tương lai.
  -Hệ thống hóa các cơ sở lý thuyết về đầu tư tài chính.
  -Phân tích tác động của rủi ro đến hoạt động đầu tư tài chính của Bảo hiểm xã
  hộiViệt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.
  -Đánh giá thực trạng đầutư qũy BHXH trong thời gian qua, trong mối quan hệ
  so sánh với đầu tư tài chính của ngành bảo hiểm thương mại và đầu tư trên thị trường
  tài chính Việt Nam.
  -Hoàn thiện, cả về lý luận và thực hành, việc ứng dụng các lý thuyết về đầu tư
  tài chính, quản lý danh mục đầu tư, sử dụng công cụ phân tích đầu tư tài chính nhằm
  tránh thiệt hại và nâng cao năng lực cạnh tranh.
  IV-PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  1-Cách tiếp cận vấn đềnghiên cứu
  Đề tài này chọn cách tiếp cận thiên về thực hành trong đó nhấn mạnh đến việc
  hoàn thiện mô hình đầu tư tài chính, đề xuất Ngành Bảo hiểm xã hộiViệt Nam sử
  dụng các công cụ phân tích tài chính, quản lý danh mục đầu tư phục vụ cho hoạt động
  đầu tư qũy Bảo hiểm xã hội.
  2-Các phương pháp nghiên cứu và phương pháp thu thập sốliệu được sửdụng
  -Xuất phát từcâu hỏi nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu ởtrên.
  -Phương pháp nhằm giải quyết mục tiêu, trảlời câu hỏi nghiên cứu.
  Đây là đề tài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn quản lý của
  Ngành Bảo hiểm xã hộiViệt Nam hiện nay. Như đã đề cập trong phần mục tiêu
  nghiên cứu, trước hết nghiên cứu này sẽ khảo sát thực tiễn đầu tư tài chính của
  Ngành Bảo hiểm xã hộiViệt Nam, Ngành Bảo hiểm thương mại, thị trường tài chính
  Việt Nam để đánh giá thực trạng và mô tả động thái của nhà quản lý trong việc ra
  các quyết định tài chính. Kế đến sẽ xem xét những điều kiện và xây dựng mô hình
  phù hợp có thể sử dụng như là công cụ phục vụ việc ra quyết định đầu tư tài chính.
  12
  Cuối cùng, mô hình sau khi đã được xây dựng sẽđược kiểm định để đánh giá khả
  năng ứng dụng vào thực tiễn. Do vậy đề tài này sử dụng kết hợp nhiều phương pháp
  nghiên cứu khác nhau nhằm tận dụng tính chất hợp lý và ưu việt của từng loại
  phương pháp nghiên cứu khoa học.
  -Thu thập và phân tích thông tin định tính bằng các phương pháp chuyên gia.
  Tham khảo ý kiến của lãnh đạo Bảo hiểm xã hộiViệt Nam, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội
  các tỉnh, thành phố, các nhà đầu tư tài chính đểxác định ý nghĩa của đầu tư tài chính
  trong thực tếnhư thếnào.
  Phương pháp nghiên cứu dữ liệu thứ cấpđược sử dụng để nghiên cứu cơ sở lý
  luận nhằm đặt nền tảng cho việc xây dựng mô hình trong quyết định tài chính của
  Ngành Bảo hiểm xã hộiViệt Nam. Phương pháp này được sử dụng để xem xét, tìm
  tòi, hệ thống hoá và tóm tắt tất cả những kết quả nghiên cứu có liên quan đến đề tài
  này đã được tiến hành trong và ngoài nước. Trên cơ sở đó, hiểu được các nhà nghiên
  cứu đi trước đã có những công trình nghiên cứu nào, kết quả ra sao để có thể sử dụng
  hoặc nghiên cứu bổ sung trong nghiên cứu này.
  3-Giới hạn phạm vi nghiên cứu
  Đề tài này tiến hành khảo sát về đầu tư tài chính của ngành Bảo hiểm xã hội
  Việt Nam, Ngành Bảo hiểm thương mại, thị trường tài chính Việt Nam. Nghiên cứu lý
  thuyết về đầu tư tài chính, các công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật, quản lý danh mục đầu
  tư, lựa chọn đầu tư trên thị trường chứng khoán.
  V-NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
  -Lời mở đầu: Giới thiệu đề tài nghiên cứu bao gồm các nội dung như lý do
  nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu, câu hỏi, mục tiêu nghiên cứu và phương pháp nghiên
  cứu.
  -Chương 1 -Khảo sát và hệ thống hoá các vấn đề lý luận có liên quan đến đầu
  tư tài chính; quản lý, đầu tư qũy Bảo hiểm xã hội.
  -Chương 2 –Thực trạng về đầu tư của Bảo hiểm xã hộiViệt Nam trong thời
  gian qua.
  -Chương 3 –Đề xuất mô hình đầu tư tài chính cho Ngành Bảo hiểm xã hội
  Việt Nam.
  -Kết luận -
  VI-Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU
  Về lý luận, đề tài này giúp phân tích và hệ thống hóa kiến thức về đầu tư tài
  chính. Về thực tiễn, đề tài này kiểm chứng được những nhận định liên quan đến đầu tư
  tài chính trong thời gian qua của Ngành BHXH Việt Nam; Các doanh nghiệp Bảo
  hiểm thương mại; đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cuối cùng đề tài kiến
  nghị mô hình đầu tư tài chính cho Ngành BHXH Việt Nam.
  13
  Chương 1: LÝ LUẬN TỔNG QUAN
  1.1-LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
  1.1.1-Lịch sử ra đời và phát triển của bảo hiểm, Bảo hiểm xã hộitrên thế giới
  Theo PGS.TS Nguyễn Văn Định (2006) cho rằng, Bảo hiểm ra đời, tồn tại và
  phát triển là do trong thực tế cuộc sống có nhiều rủi ro xảy ra, gây nên tổn thất về
  người và của. Mặc dù con người đã luôn chú ý phòng tránh nhưng rủi ro bất ngờ vẫn
  có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau: Rủi ro do thiên tai gây ra; Rủi ro do sự
  biến động và phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ; Rủi ro do môi
  trường kinh tế, chính trị và xã hội gây nên.
  Nhu cầu an toàn với con người là vĩnh cửu. Lúc nào con người cũng tìm cách
  để bảo vệ bản thân và tài sản của mình trước những rủi ro, bất hạnh. Ngay từ thời tiền
  sử đã xuất hiện các ý tưởng, các tổ chức gần giống với bảo hiểm. Từ thời Trung cổ,
  các quy tắc về bảo hiểm hàng hải đã được hình thành, song phải đến thế kỷ XIX thì
  bảo hiểm mới phát triển toàn diện, mạnh mẽ kéo theo sự ra đời, tồn tại và phát triển
  của tất cả các loại hình bảo hiểm: Bảo hiểm thương mại, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y
  tế, bảo hiểm thất nghiệp,
  Hợp đồng bảo hiểm cổ xưa nhất mà người ta tìm thấy có ghi ngày 22/04/1329
  hiện còn được lưu giữ tại Floren. Sau đó cùng với việc phát hiện ra Ấn Độ Dương và
  tìm ra châu Mỹ, ngành hàng hải nói chung và bảo hiểm hàng hải nói riêng đã phát triển
  rất nhanh.
  Về cơ sở pháp lý thì có thể coi chiếu dụ Barcelona năm 1435 là văn bản pháp luật
  đầu tiên trong ngành bảo hiểm. Sau đó là sắc lệnh của Philippe de Bourgogne năm
  1458, những sắc lệnh của Brugos năm 1537, Fiville năm 1552 và ở Amsterdam năm
  1558. Ngoài ra còn có sắc lệnh của Phần Lan năm 1563 liên quan đến hợp đồng bảo
  hiểm hàng hóa.
  Bảo hiểm xã hộilà việc tạo ra nguồn thu nhậpthay thế trong trường hợp nguồn
  thu nhập bình thường bị gián đoạn đột ngột hoặc mất hẳn, bảo vệ cho những người lao
  độnglàm công ăn lương trong xã hội. Trong các cơ chế chủ yếu của hệ thống an sinh
  xã hội, bảo hiểm xã hội làtrụ cột quan trọng nhất.
  Các chế độ của bảo hiểm xã hội đã hình thành khá lâu truớc khi xuất hiện thuật
  ngữ an sinh xã hội. Hệ thống bảo hiểm xã hội đầu tiên được thiết lập tại nước Phổ(nay
  là Cộng hòa Liên bang Đức) dưới thời của Thủ tướng Bismarck(1850) và sau đó được
  hoàn thiện (1883-1889) với chế độ bảo hiểm ốm đau; bảo hiểm rủi ro nghề nghiệp; bảo
  hiểm tuổi già, tàn tật và sự hiện diện của cả ba thành viên xã hội: người lao động;

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Chỉ thị số 15/CT/TW
  ngày 26/5 về tăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội.
  2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam, báo cáo quyết toán các năm 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
  2000, 2001, 2002, 2003,2004, 2005, 2006,2007.
  3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (1999),Quyết định số 2902/1999/QĐ/BHXH ngày 23/11 về
  việc ban hành qui định quản lý thu bảo hiểm xã hội thuộc hệ thống Bảo hiểm xã
  hội Việt Nam.
  4. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (1999), Quyết định số 2903/1999/QĐ/BHXH ngày 24/11 về
  việc ban hành qui định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội thuộc hệ thống
  Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  5. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2007), Quyết định số902/QĐ-BHXH ngày 26/6 về việc
  ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểmxã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc.
  6. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2007), Quyết định số845/QĐ-BHXH ngày 18/6 về việc
  ban hành Quy định quản lý, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc.
  7. Bộ luật lao động của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1994),Nxb Chính trị
  quốc gia, Hà Nội.
  8. Bộ Tài chính -Lao động -Thương binh và xã hội (1994), Thông tư liên bộ số 19 ngày
  7/3 hướng dẫn tạm thời về thu quĩ 15%, bảo hiểm xã hội do ngành lao động -Thương binh và xã hội quản lý.
  9. Chính phủ (1993), Nghị địnhsố 43-CP ngày 22/6 qui định tạm thời chế độ bảo hiểm xã
  hội
  10. Chính phủ (1993), Nghị định số 66-CP ngày 30/9 qui định tạm thời chế độ bảo hiểm
  xã hội đối với lực lượng vũ trang.
  11. Chính phủ (1995), Nghị định số 12-CP ngày 26/1 về việc ban hành điều lệ bảo hiểm
  xã hội.
  12. Chính phủ (1995), Nghị định số 19-CP ngày 26/2 của Thủ tướng Chính phủ về việc
  thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  13. Chính phủ (1995), Nghị định số 45-CP ngày 15/7 về việc ban hành điều lệ bảo hiểm
  xã hội dối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân
  dân và công an nhân dân.
  14. Chính phủ (1998), Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1 về chế độ sinh hoạt phí
  đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.
  127
  15. Chính phủ (1998), Nghị định số 93/1998/NĐ-CP ngày 12/11 về việc sửa đổi, bổ sung
  một số điều của điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP
  ngày 26/1/1995 của chính phủ.
  16. Chính phủ (2000), Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10 về tinh giảm biên chế
  các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.
  17. Chính phủ (2001), Nghị định số 61/2001/NĐ-CP ngày 1/4 qui định tuổi nghỉ hưu của
  người lao động khai thác trong hầm lò.
  18. Chính phủ (2002), Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4 của chính phủ về chính
  sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.
  19. Chính phủ (2002), Nghị định số 100/2002/NĐ-CP ngày 6/12 qui định chức năng,
  nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam
  20. Chính phủ (2003), Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 20/10 về chế độ chính sách
  dối với cánbộ, công chức xã, phường, thị trấn.
  21. Chính phủ (2003), Quyết định số 02/2003/TTg ngày 02/1/2003 Quy định về quản lý tài
  chính đối với BHXH Việt Nam.
  22.Thủ tướng chính phủ (1995), Quyết định số 606/TTg ngày 29/6 của thủ tướng Chính
  phủ về việc ban hànhqui chế tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  23. Thủ tướng chính phủ (2002), Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg ngày 20/1 về việc ban
  hành qui chế tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  24. Thủ tướng chính phủ (2006), Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12 của Chính
  phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt
  buộc.
  25. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 (2006),
  Luật số 71/2006/QH11 ngày 29/6 về Luật Bảo hiểm xã hội.
  26. Thủ tướng chính phủ (2007), Quyết định số 41/2007/QĐ-TTg ngày 29/3 về quản lý
  tài chính đối với bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  27. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 (2006),
  Luật số 63/2006/QH11ngày 29/6 về Luật kinh doanh bất động sản.
  28. Chính phủ (2004), Nghị quyết số 06/2004/NQ-CP ngày 19/5 về một số giải pháp
  phát triển lành mạnh thị trường BĐS.
  29. Chính phủ (2008), Chỉ thị số 01/2008/CT-TTg ngày 08/01 về một số giải pháp đẩy
  mạnh phát triển và quản lý thị trường BĐS.
  30. Chính phủ (2007), Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10quy định chi tiết và
  hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh BĐS.
  128
  31. Bộ xây dựng (2008), Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5 hướng dẫn thực hiện
  một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007của
  Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh BĐS.
  32. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội(2007), Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH
  ngày 30/01 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm
  xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
  33- Chính phủ (2007), Quyết định số 128/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007
  Về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 và
  tầm nhìn đến năm 2020.
  34- Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 9
  (2006), Luật số: 70/2006/QH 11 ngày 29/6 về Luật Chứng khoán;
  35- Chính phủ (2007), Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19tháng 01năm 2007Về
  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
  36-Bộ Tài chính (2007), Quyết định số35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5 Về việc ban hành
  Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ;
  37-Bộ Tài chính (2007), Quyết định số45 /2007/QĐ-BTC , ngày 05/06 Về việc ban
  hành Quy chế thành lập và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán;
  38. Đỗ Văn Sinh (2005), Hoàn thiện quản lý quỹ Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam, Luận
  án tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
  39. Dương Xuân Triệu (1996), Thực trạng và định hướng hoàn thiện tác nghiệp chi trả
  các chế độ bảo hiểm xã hội hiện nay, Đề tài khoa học cấp bộ mã số 96-03-03/ĐT.
  40. Mạc Tiến Anh (2006), “Một số vấn đề về quỹ BHXH”, Tạp chí BHXHsố 2/2006(86).
  41. Phạm Hà Anh (2006), “Về quỹ BHXH dài hạn và chế độ hưu trí”, Tạp chí BHXHsố
  6/2006(90).
  42. Lê Văn Tư (2006), Thị trường chứng khoán. TP. Hồ Chí Minh: NXB Thống kê.
  43. David Blake (1994), Phân tích thị trường chứng khoán. TP.Hồ Chí Minh: NXB TP.
  Hồ Chí Minh.
  44. Phan Thị Bích Nguyệt (2007), Phân tích kỹ thuật ứng dụng trong đầu tư chứng khoán.
  TP. Hồ Chí Minh: NXB Lao động –Xã hội.
  45. Phan Thị Bích Nguyệt (2006), Đầu tư tài chính. TP. Hồ Chí Minh: NXB Thống kê.
  46. Trần Ngọc Thơ và Nguyễn Thị Liên Hoa (2005), Tài chính doanh nghiệp hiện đại.
  TP. Hồ Chí Minh: NXB Thống kê.
  47. Nguyễn Văn Định (2007), Giáo trình kinh tế bảo hiểm. Hà Nội: NXB Lao động.

  Xem Thêm: Đầu tư tài chính từ nguồn quỹ Bảo hiểm xã hội nhàn rỗi tại Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư tài chính từ nguồn quỹ Bảo hiểm xã hội nhàn rỗi tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status