Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của du khách nội địa hướng tới Nha Trang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của du khách nội địa hướng tới Nha Trang

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của du khách nội địa hướng tới Nha Trang

  MỤC LỤC
  Lời cảm ơn . i
  Tó m tắt ii
  Mục lục . iii
  Danh mục hình vẽ .iv
  Danh mục biểu bảng v
  Chương 1: MỞ ĐẦU . 1
  1.1 Cơ s ở h ình thành nghiên cứ u . 2
  1.2 M ục tiêu nghiên cứ u 3
  1.3 Ý nghĩa của đề tài . 3
  1.4 Đối tượng, đ ơn v ị và ph ạm vi nghiên cứu . 4
  1.5 Phương pháp nghiên cứ u 5
  1.6 Tổng quan tình hình nghiên cứ u . 6
  Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 9
  2.1 Cơ s ở lý thuyết chung về lòng trung thành c ủa khách h àng 9
  2.2 Cơ sở lý thuyết về “Lòng trung thành c ủa khách du lịch” . 15
  2.3 Cơ sở lý thuyết về “Lòng trung thành của khách du lịch nội địa tại Nha Trang” 20
  2.3.1 Nh ững khái niệm cơ b ản 20
  2.3.2 Lý thuy ết về l òng trung thành c ủa khách du lịch nội địa tại N ha Trang . 21
  2.4 Mô hình nghiên cứu đề nghị 24
  2.5 Thiết kế nghiên cứu 27
  2.5.1 Công c ụ nghi ên cứu . 27
  2.5.2 Nội dung trong phỏng vấn sâu . 27
  2.5.3 Phân bố mẫu 28
  2.5.4 Thi ết kế nghi ên cứu . 29
  Chương 3: TỔNG QUAN ĐỊA B ÀN NGHIÊN CỨ U VÀ THỰC TRẠNG CÁC
  HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI NHA TRANG –KHÁNH HÒA 30
  3.1 Tổng quan địa b àn nghiên cứu 30
  3.1.1 Đi ều kiện tự nhi ên 30
  3.1.2 Đi ều kiện kinh tế, dân cư, dân tộc v à tài nguyên nhân văn 33
  3.1.3 Hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch 34
  - vi - -1 -3.1.3 Đánh giá chung 35
  3.2 Th ực trạng các hoạt động du lịch tại N ha Trang –Khánh Hoà . 36
  3.2.1 Vềquan đi ểm v à mục ti êu phát tri ển ngành 36
  3.2.2 Nh ững th ành tựu đạt đ ược trong ng ành du l ịch của Nha Trang –Khánh hòa 37
  Chương 4: PHÂN TÍCH M ẪU ĐIỀU TRA VÀ KẾT QUẢ .40
  4.1 Mô tả mẫu điều tra . 40
  4.1.1 Gi ới tính . 40
  4.1.2 Tu ổi 40
  4.1.3 Nơi thường trú . 40
  4.1.4 Ngh ề nghiệp 41
  4.1.5 Thu nh ập 41
  4.1.6 Số lần đến Nha Trang của du khách 41
  4.1.7 Đặc điểm du khách thích nhất ở N ha Trang . 42
  4.1.8 Đặc điểm du khách không thích nhất ở N ha Trang . 42
  4.1.9 Người đi c ùng du khách . 42
  4.2 Đánh giá đ ộ tin cậy của thang đo 44
  4.3 Phân m ẫu điều tra 46
  4.4 Phân tích nhân tố trong các c ụm . 48
  4.5 Xem xét s ự tương quan giữa các nhân tố “sự thoả mãn” với các biến bị tác
  đ ộng “thể hiện lòng trung thành” . 53
  4.6 Mô hình các nhân tố tác động đến lòng trung thành c ủa khách du lịch nội địa
  hướng về Nha Trang . 56
  4.7 Các đánh giá c ủa du khách về mức độ thoả m ãn 59
  Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .62
  5.1 M ột số đề xuất . 62
  5.1.1 Đ ối với các đơn v ị trực tiếp ki nh doanh du lịch . 63
  5.1.2 Đ ối với chính quyền địa ph ương và các cơ quan ch ủ quản . 64
  5.2 Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo . 65
  5.3 Kết luận 66
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 67
  PHỤ LỤC . 68

  TÓM TẮT
  Đề tài “Xác định các nhân tố ảnh h ưởng đến lòng trung thành của du khách
  nội địa hướng tới Nha Trang” được thực hiện qua các bước dưới đây:
  T ổ ng quan lý thuyết: Trên cơ s ở c ác nghiên cứu trước, người nghiên cứu
  xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách du lịch
  nội địa hướng về Nha Trang gồ m hai nhân tố cơ bản: (i) sự thỏa mãn và (ii) nhu cầu
  v ề sự đa dạng. Đồ ng thời người nghiên cứu xác định được hành vi biểu hiệ n lòng
  trung thành của du khác h gồm ba biểu hiện cụ thể: (i) thăm lại; (ii) giới thiệu và (iii)
  nghĩ tốt về điểm đến.
  Thu thập và phân tích dữ liệu:Căn cứ vào mô hình đã xây dựng từ phần tổng
  quan lý thuyết v à kết quả thảo luận nhóm,người nghiên cứu thiết kế bảng câu hỏi
  nhằm thu thập những thông tin cần thiết cho nhu cầu phân tích dữ liệu của nghiên cứu.
  Kết quả phân tích đã tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của du khách
  hướng về Nha Trang. Đồng thời người nghiên cứu có đưa ra một số đề xuất mang tính
  định hướng cho các đơn v ị kinh doanh trong lĩnh vực du lịch v à các cơ quan chủ quản
  của tỉnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút du khách.
  Đề tài này có thể được phát triển theo hai hướng: cùng nội dung nhưng phạm
  vi nghiên cứu mở rộng ra;hay giữ nguyê n phạm vi nghiên cứu nhưng phát triển nội
  dung thêm một bậc nữa.

  Chương 1: MỞ ĐẦU
  1.1 Cơ s ở hình thành nghiên cứu
  Thành phố Nha Trang l à trung tâm c ủa tỉnh Khánh Hoà. Đây là một trong
  những hình m ẫu tự nhiên hiếm có của hệ thốngv ịnh trên thế giới bởi nó có hầu hết
  các hệ sinh thái điển hình, quý hiếm của vùng biể n nhiệt đới. Tài nguyên biể n của
  Nha Trang r ất đẹp, đa dạng và có tiềm năng rất lớn trongviệcphát triển kinh tế
  cảng biển, khai thác sinh vật biển và nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt là phát triển kinh
  tế du lịch.
  Tro ng c hiến lược phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh KhánhHòa nói riêng và
  củacả nước nói chung, Nha Trang được xác định l à thành phố du lịch. V ì th ế các
  hoạt động marketing tại các doanh nghiệp trong ngành du lịch cũng như các cấp
  quản lý trong toàn tỉnh đều đ ược chú trọng và hướng đến mục tiêu “thu hút và giữ
  chân du khác h”. Để đảm bảo thực hiện được mục tiêu đề ra các cấp ban ngành và
  các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch cũng như toàn dân t hành phố Nha Trang
  phải luô n ý thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng thành phố theo hướng
  du lịch chuyê n nghiệp và bề n vững. V ới nỗ lực của toàn tỉnh trong những năm qua
  số lượt khác h đến với Nha Trang ngày c àng tăng, th ểhiệnrõqua bảng 1.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Ti ếng Việt
  -Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích dữ liệu nghiên cứu
  với SPSS, nhà xu ất bản Thố ng Kê.
  -Hoàng Trọ ng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2007), Thống kê ứng dụng trong kinh
  tế xã hội,nhà xuất bản Thố ng Kê.
  -Nguyễn Trọ ng Hoài & Nguyễn Khánh Duy (2008), Phương pháp nghiên cứu định
  lượng cho lĩnh vực kinh tế trong điều kiện Việt Nam, đ ề tài nghiên cứu khoa học cấp
  trường –trường ĐH Kinh tế TP .HCM.
  -Nguyễ n Văn Nhân (2007), Đánh giá sự thỏa mãn của du khách đối với hoạt động
  kinh doanh du lịch tại Nha Trang , lu ận văn thạc sĩ –trường ĐH Nha Trang.
  -Phạm Trí Cao & Vũ Minh Châu (2006), Kinh tế lượng ứng dụng, nhà xu ất bản
  Lao động Xã hội.
  -Phan Thị Thanh An (2007), Ảnh hưởng của sự hài lòng cảm xúc lên lòng trung
  thành và tác đ ộng của thái độ đối với chiêu thị lên sự hài lòng của khách hàng về
  các thương hiệu dầu gội, lu ận văn thạc sĩ –trư ờng ĐH Bách khoa TP.HCM.
  -Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:báo cáo 2 năm 2006-2007 và 6 tháng đầu năm
  2008 thực hiện chương trình phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2006-2010.Ngày 18/7/2008.
  -Trần Ngọc Nam (2000), Marketing du lịch ,nhà xuất bản Tổ ng hợp Đồ ng Nai.
  Ti ếng Anh
  - A lan S.Dick & Kunal Basu (1994), Lòng trung thành của khách hàng: hướng tới
  một khung khái niệm hợp nhất, bài viết trong “Journal of the academy of marketing
  science”.
  - Carme n Barroso Castro; Enrique Martín Armario; David Martín Ruiz (2005), Ảnh
  hưởng của tính không đ ồng nhất của thị trường lên mối quan hệ giữa hình ảnh của
  một điểm đến và hành vi trong tương lai của du khách,bài viết trong “Tourism
  Manageme nt”; trên trang we b “ScienceDirect”.
  - Richard L Oliver (1999), Lòng trung thành của người tiêu dùngdo đâu?,bài viết
  trong “Jo urral of Marketing”.

  Xem Thêm: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của du khách nội địa hướng tới Nha Trang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của du khách nội địa hướng tới Nha Trang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status