Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại Đà Lạt - Lâm Đồng đến năm 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại Đà Lạt - Lâm Đồng đến năm 2020

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài 4
  2. Mục đích nghiên cứu 5
  3. Giới hạn nghiên cứu đề tài 5
  3.1. Nội dung 5
  3.2. Phạm vi không gian 5
  4. Phương pháp nghiên cứu 5
  5. Kết cấu đề tài 6
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÀNH DU LỊCH
  1.1. Các khái niệm cơ bản về ngành Du lịch 7
  1.1.1. Khái niệm về du lịch 7
  1.1.2. Khái niệm về khách du lịch 7
  1.1.3. Khái niệm về kinh doanh lưu trú 9
  1.1.4. Các loại hình cơ sở lưu trú 9
  1.1.5. Các dịch vụ của ngành Du lịch . 12
  1.2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh dịch vụ Du lịch 12
  1.2.1. Lượng khách 12
  1.2.2. Số ngày lưu trú 12
  1.2.3. Doanh thu du lịch . 12
  1.3. Tóm tắt . 13
  Chương 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH
  VỤ DU LỊCH TẠI ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2000 - 2009
  2.1 Tổng quan ngành du lịch Lâm Đồng: 14
  2.1.1. Thực trạng ngành du lịch Lâm Đồng trong thời gian qua 14
  2.1.2. Thị trường khách du lịch 28


  2.1.3. Doanh thu xã hội từ du lịch . 31
  2.1.4. Những mặt tích cực và tồn tại trong hoạt động du lịch tỉnh Lâm Đồng . 33
  2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ Du lịch tại Đà Lạt-Lâm Đồng 41
  2.2.1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh Du lịch tại Đà Lạt - Lâm Đồng 41
  2.2.1.1. Số lượng cơ sở lưu trú 42
  2.2.1.2. Chất lượng các cơ sở lưu trú phục vụ du lịch . 43
  2.2.1.3. Tính thời vụ trong kinh doanh du lịch ở Đà Lạt - Lâm Đồng . 45
  2.2.2. Nguồn nhân lực phục vụ 46
  2.2.3. Đánh giá hiệu quả kinh doanh dịch vụ du lịch tại Đà Lạt - Lâm Đồng
  giai đoạn 2000 - 2009 48
  2.2.3.1. Thị trường du khách . 48
  2.2.3.2. Doanh thu xã hội từ Du lịch 49
  2.2.3.3. Các kết quả cụ thể của ngành du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng 51
  2.2.4. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh dịch vụ Du lịch của thành
  phố Đà Lạt giai đoạn 2000 - 2009: 52
  2.2.4.1. Những mặt mạnh và thành tựu đạt được 53
  2.2.4.2. Những khó khăn hạn chế 53
  2.3. Tóm tắt . 55
  Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  DỊCH VỤ DU LỊCH TẠI ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG ĐẾN 2020
  3.1. Các định hướng phát triển 56
  3.1.1. Định hướng phát triển sản phẩm 56
  3.1.2. Định hướng đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh 57
  3.1.3. Định hướng về hoạt động quảng bá tiếp thị . 57
  3.1.4. Định hướng về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch . 59
  3.1.5. Định hướng về nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa sản phẩm . 59


  3.2. Chỉ tiêu dự báo giai đoạn 2010 - 2020 60
  3.2.1. Lượng khách 61
  3.2.2. Doanh thu du lịch 61
  3.2.3. Nhu cầu khách sạn . 62
  3.2.4. Nhu cầu lao động 62
  3.3. Cơ hội và thách thức của du lịch tỉnh Lâm Đồng 63
  3.3.1. Cơ hội . 63
  3.3.2. Thách thức 64
  3.4. Các giải pháp cụ thể 65
  3.4.1. Thu hút nguồn đầu tư và đầu tư có hiệu quả 65
  3.4.2. Đầu tư phát triển sản phẩm 66
  3.4.3. Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao . 67
  3.4.4. Kinh doanh tập trung những khách sạn có chất lượng cao . 69
  3.4.5. Bảo vệ nét văn hóa của “Người Đà Lạt” 70
  3.4.6. Khôi phục và bảo vệ nét văn hóa người dân tộc tại Đà Lạt - Lâm Đồng71
  3.4.7. Xây dựng môi trường văn minh đô thị . 72
  3.4.8. Giải pháp cân bằng giữa gìn giữ môi trường và đô thị hóa 72
  3.4.9. Khắc phục tính thời vụ trong du lịch . 74
  3.5. Kiến nghị . 75
  3.6. Tóm tắt . 75
  PHẦN KẾT LUẬN 76
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 77
  PHỤ LỤC


  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC TÊN TRANG
  Hình 1.1 Bản đồ hành chính tỉnh Lâm Đồng 18
  Bảng 2.1 Lượng khách đến Đà Lạt-Lâm Đồng giai đoạn 2000-2009 28
  Lượng khách quốc tế đến Đà Lạt-Lâm Đồng năm 2009 theo
  Bảng 2.2 30
  quốc tịch.
  Bảng 2.3 Doanh thu xã hội từ du lịch giai đoạn 2000-2009 31
  Số lượng cơ sở lưu trú của Đà Lạt-Lâm Đồng giai đoạn 2000
  Bảng 2.4 43
  - 2009
  Bảng 2.5 Cơ sở lưu trú giai đoạn 2005 - 2009 theo chủ sở hữu 43
  Doanh thu du lịch và doanh thu lĩnh vực lưu trú giai đoạn
  Bảng 2.6 49
  2000-2009
  Các kết quả cụ thể của ngành du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng giai
  Bảng 2.7 51
  đoạn 2000-2009
  Bảng 3.1 Dự báo lượng khách 61
  Bảng 3.2 Dự báo doanh thu du lịch 61
  Bảng 3.3 Dự báo nhu cầu khách sạn Lâm Đồng thời kỳ 2015-2020 62
  Bảng 3.4 Dự báo nhu cầu lao động trong du lịch Lâm Đồng 2015-2020 62
  Tăng trưởng lượng khách đến Đà Lạt-Lâm Đồng giai đoạn
  Biểu đồ 2.1 29
  2000-2009
  Biểu đồ 2.2 Tăng trưởng doanh thu xã hội từ du lịch giai đoạn 2000-2009 32
  Biểu đồ 2.3 Tăng trưởng lao động du lịch giai đoạn 2000-2009 38
  Biểu đồ 2.4 Tăng trưởng doanh thu giai đoạn 2000-2009 50


  4
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Cùng với sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác, ngành du lịch đã được
  hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau và ngày càng phổ
  biến trong đời sống nhân loại. Du lịch đóng vai trò hết sức to lớn trong sự nghiệp
  phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, tác động mạnh mẽ đến kinh tế xã hội cũng như
  tạo công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống xã hội.
  Trong thời đại mà cuộc sống của con người luôn phải làm việc thì một nhu cầu
  tất yếu sẽ xuất hiện đó là nhu cầu về sự nghỉ ngơi. Chính vì vậy mà du lịch ngày
  càng phát triển mạnh trên khắp thế giới.
  Ở nước ta hiện nay cũng trong xu thế đó, hơn nữa ngoài việc được nghỉ lễ vào
  những ngày lễ lớn, nghỉ hè, nghỉ phép thì hiện nay nhà nước đã quy định về số giờ
  làm và ngày nghỉ trong tuần là thứ Bảy và Chủ nhật làm cho lượng thời gian rỗi
  tăng lên, từ đó phát sinh nhu cầu du lịch ngày càng nhiều.
  Bên cạnh đó, mức sống của người dân ngày càng được nâng cao trong sự phát
  triển của nền kinh tế xã hội. Do vậy nhu cầu của con người không chỉ đơn thuần là
  có chỗ đi, chỗ ăn, chỗ nghỉ nữa. Mà đòi hỏi ngày càng cao hơn về chất lượng của
  các dịch vụ đó.
  Trong sự phát triển chung của ngành du lịch như vậy thì sự phát triển của kinh
  doanh dịch vụ Du lịch cũng cần phải được cải thiện để phù hợp với sự phát triển
  chung của ngành. Ngành kinh doanh dịch vụ Du lịch cần phải xác định cho mình
  một hướng phát triển hiện đại, chất lượng cao, phục vụ tốt nhu cầu của du khách.
  Chính vì lý do trên mà tôi đã chọn đề tài “Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt
  động kinh doanh dịch vụ Du lịch tại Đà Lạt - Lâm Đồng
  ” làm đề tài nghiên cứu
  cho luận văn tốt nghiệp của mình, với hy vọng góp chút kiến thức nhỏ bé của mình
  vào sự phát triển du lịch của Đà Lạt - Lâm Đồng nói riêng và của ngành du lịch
  nước nhà nói chung.


  5
  2. Mục đích nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu của tôi với mục đích làm rõ cơ sở lý thuyết về loại hình kinh
  doanh dịch vụ du lịch. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của ngành
  kinh doanh dịch vụ Du lịch tại Đà Lạt - Lâm Đồng, tìm hiểu những thuận lợi và
  khó khăn trong việc phát triển kinh doanh, phân tích các số liệu thống kê để đánh
  giá hiệu quả kinh doanh. Từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị, những định hướng
  phát triển và tìm ra các giải pháp khắc phục những tồn tại và đẩy mạnh những ưu
  điểm để ngành kinh doanh dịch vụ Du lịch phát triển một cách có hiệu quả, chất
  lượng cao và bền vững.
  3. Giới hạn nghiên cứu đề tài
  3.1. Nội dung
  Với kiến thức và tầm nhìn còn hạn chế nên tôi chỉ tập trung vào các yếu tố về
  hiệu quả kinh doanh để đánh giá, từ đó đưa ra các định hướng và giải pháp cho
  ngành kinh doanh dịch vụ Du lịch tại Đà Lạt - Lâm Đồng. Bên cạnh đó còn tham
  khảo ý kiến của du khách và doanh nghiệp.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  Phạm vi không gian nghiên cứu của đề tài tập trung chủ yếu vào các doanh
  nghiệp kinh doanh dịch vụ Du lịch trên địa bàn thành phố Đà Lạt là nơi trọng điểm
  của du lịch tỉnh Lâm Đồng.
  Phạm vi thời gian là giai đoạn sau WTO cho đến 2009. Đồng thời có tham
  khảo các dự đoán của cơ quan chức năng đến 2020.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Để hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp tôi sử dụng những phương pháp
  nghiên cứu sau:
  Phương pháp nghiên cứu tài liệu.
  Phương pháp thống kê, thu thập số liệu thống kê, phân tích và mô tả (dựa vào
  các dữ liệu thứ cấp)
  Phương pháp phân tích và tổng hợp


  6
  5. Kết cấu đề tài:
  Bao gồm 3 chương:
  Chương 1: Tổng quan về ngành Du lịch
  Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ Du lịch tại Đà Lạt - Lâm
  Đồng giai đoạn 2000 - 2009
  Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ Du
  lịch tại Đà Lạt - Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2020

  Xem Thêm: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại Đà Lạt - Lâm Đồng đến năm 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại Đà Lạt - Lâm Đồng đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status