Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất tôm sú nuôi thâm canh tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất tôm sú nuôi thâm canh tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất tôm sú nuôi thâm canh tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU--------------------------------------------------------------------- 1
  1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ----------------------------------- 1
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỀTÀI ------------------------ 5
  1.2.1 Mục tiêu --------------------------------------------------------------------------- 5
  1.2.2 Ý nghĩa của đề tài ---------------------------------------------------------------- 5
  1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU--- 6
  1.3.1. Phương pháp nghiên cứu-------------------------------------------------------- 6
  1.3.2 Đối tượng, phạm vi và thời gian nghiêncứu --------------------------------- 8
  1.4 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU:---------------------------------------------------------- 9
  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN--------------------------------------------------------- 10
  2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG SUẤT ------------------------------------------------ 10
  2.2 TỔNG QUAN HÌNH THỨC VÀ QUY TRÌNH NUÔI TÔM SÚ ---------------- 12
  2.2.1 Những hình thức nuôi tôm sú thương phẩm hiện có tại Việt Nam-------- 12
  2.2.2 Đặc điểm kỹ thuật nghề nuôi tôm sú thâm canh ----------------------------- 14
  2.3 TỔNG QUAN NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU------------------------- 20
  2.4 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ NGHỊ ---------------------------------------------- 22
  2.4.1 Các nhân tố tác động đến năng suất ------------------------------------------ 22
  2.4.2 Mô hình lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất của nghề nuôi
  tôm sú ------------------------------------------------------------------------------------ 23
  2.4.3Mô hình nghiên cứu đề nghị --------------------------------------------------- 23
  2.4.4 Đo lường các khái niệm trong mô hình -------------------------------------- 26
  2.4.5 Các giả thuyết nghiên cứu ----------------------------------------------------- 28
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG NGHỀ NUÔI TÔM SÚ THÂM CANH TẠI
  HUYỆN BÌNH ĐẠI, TỈNH BẾN TRE ------------------------------------------------- 30
  3.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NUÔI TÔM TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM ------ 30
  3.1.1 Tổng quan về tình hình nuôi tôm trên thế giới------------------------------- 30
  3.1.2 Tổng quan về tình hình nuôi tôm tại Việt Nam------------------------------ 32
  3.2 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGHỀ
  NUÔI TÔM SÚ THÂM CANH TẠI TỈNH BẾN TRE --------------------------------- 33
  - iv -3.2.1. Điều kiện tự nhiên và thổ nhưỡng ở Bến Tre ảnh hưởng đến nghề nuôi
  tôm sú thâm canh ----------------------------------------------------------------------- 33
  3.2.2 Đặc điểm kinh tế, xã hội tỉnh Bến Tre --------------------------------------- 37
  3.3 TÌNH HÌNH NUÔI TÔM SÚ THƯƠNG PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH
  ĐẠI TỈNH BẾN TRE TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY ---------------------------------40
  3.3.1 Diệntích nuôi trong các năm qua --------------------------------------------------40
  3.3.2 Sản lượng tôm sú nuôi ---------------------------------------------------------------- 41
  3.3.3 Quy trình kỹ thuật được người dân áp dụng trong nuôi tôm sú thâm canh tại
  huyện Bình Đại ------------------------------------------------------------------------------ 44
  CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ---------------------------------------------- 54
  4.1 XÂY DỰNG HÀM HỒI QUY-------------------------------------------------------- 54
  4.1.1 Quy mô mẫu ---------------------------------------------------------------------- 54
  4.1.2. Các biến trong mô hình -------------------------------------------------------- 54
  4.1.3. Kiểm tra các điều kiện đảm bảo cho ước lượng hàm hồi quy ------------ 57
  4.2 CÁC THÔNG TIN KHÁC------------------------------------------------------------ 74
  4.2.1 Diện tích ao nuôi ----------------------------------------------------------------- 74
  4.2.2 Số công nhân hiện có------------------------------------------------------------ 75
  4.2.3 Số công nhân có trình độ kỹ thuật nuôi --------------------------------------- 77
  4.2.4 Số vốn bỏ ra trong mỗi vụ nuôi ------------------------------------------------ 77
  4.2.5 Tỷ lệ nợ trên tổng vốn ----------------------------------------------------------- 78
  4.2.6 Lãi suất vay nợ ------------------------------------------------------------------- 80
  4.2.7 Chi phí cho một tấn tôm thương phẩm --------------------------------------- 81
  4.2.8 Giá bán trên một tấn tôm thương phẩm--------------------------------------- 82
  4.2.9 Tình hình bán hàng sau thu hoạch --------------------------------------------- 83
  4.3 KẾT LUẬN----------------------------------------------------------------------------- 83
  CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT VÀ KẾT LUẬN --------------------------------------------- 85
  5.1 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CỦA NGƯỜI NGHIÊN CỨU ------------------------------ 85
  5.2 KẾT LUẬN----------------------------------------------------------------------------- 87
  5.3 HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO --------------------------------------------- 88
  TÀI LIỆU THAM KHẢO ---------------------------------------------------------------- 89
  PHỤ LỤC ------------------------------------------------------------------------------------ 92

  CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
  1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  Vài chục năm trở lại đây nuôi tôm là một trong những nghề phát triển mạnh,
  nhiều loại tôm có giá trị kinh tế cao đã được đưa vào nuôi với nhiều hình thức khác
  nhau: nuôi quảng canh, bán thâm canh và thâm canh. Tại một số quốc gia Châu Á,
  Châu Mỹ, nghề nuôi tôm phát triển ở trình độ cao, thu hút một lực lượng lớn các
  nhà đầu tư, các cán bộ nghiên cứu và người lao động. Trong thực tế, nghề nuôi tôm
  đã mang lại lợi nhuận khá cao cho các quốc gia này (Trần VănVỹ và ctv, 1995).
  Việt Nam với hơn 3.600 km bờ biển, 12 đầm phá và các eo vịnh, 112 cửa
  sông, lạch và hàng ngàn đảo lớn nhỏ ven biển. Trong nội địa hệ thống sông ngòi
  kênh rạch chằng chịt và các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đã tạo nên một tiềm năng
  lớn về diện tích nuôi trồng thủy sản; trong đó có 1.700.000 ha để phát triển nuôi
  nước ngọt, lợ, mặn đặc biệt là phát triển nuôi tôm (Bộ Thủy sản, 1999).
  Nghề nuôi trồng thủy sản ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long trong những
  năm gần đây phát triển mạnh mẽ cả về diệntích và năng suất nuôi. Đặc biệt, nuôi
  tôm chiếm vị trí quan trọng trong nuôi trồng thủy sản, góp phần đáng kể về chuyển
  đổi cơ cấu kinh tế các vùng nông thôn ven biển, giải quyết công ăn việc làm cho
  hàng ngàn lao động, nâng cao thu nhập cho người dân vùng ven biển, tăng tích lũy
  ngoại tệ cho nhà nước và thay đổi bộ mặt nông thôn.
  Tỉnh Bến Tre là một tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với hệ
  thống sông ngòi nội địa chằng chịt được bắt nguồn từ hệ thống sông Mêkông đổ ra
  biển Đông thông qua bốn cửa sông lớn Cổ Chiên, Ba Lai, Hàm Luông và Cửa Đại,
  với tổng chiều dài hơn 382 km kết hợp với 65 km bờ biển; thiên nhiên ưu đãi đã tạo
  thành cho Bến Tre hơn 60.000 ha mặt nước có khả năng nuôi trồng thủy sản ở cả 3
  vùng sinh thái mặn, lợ, ngọt và vùng biển đặc quyền gần 20.000 km
  2
  với hằng trăm
  giống loài thủy sản đa dạng phong phú.
  - 2 -Với những lợi thế về điều kiện tự nhiên như trên nghề nuôi trồng thủy sản của
  Bến Tre đã có bước phát triển khá mạnh trong thời gian vừa qua, điển hình nhất là
  nghề nuôi tôm sú.Từ cuối những năm 1980, nghề nuôi tôm sú đã bắt đầu phát triển
  tại 03 huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú. Tại đây người dân bắt đầu nuôi bằng
  hình thức quảng canh, quảng canh cải tiến. Khi nghề nuôi tôm sú phát triển,đời
  sống người dân 03 huyện biển có bước cải tiến rất đáng kể: đã giải quyết được tình
  trạng thất nghiệp, góp phần tăng thu nhập và xoá đói giảm nghèo cho người dân.
  Những vùng đất hoang hoá, đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả được người dân
  mạnh dạn đầu tư chuyển sang nuôi tôm sú.
  Theo thời gian nghề nuôi tôm sú được người dân nâng dần mức đầu tư, từ
  nuôi quảng canh truyền thống đến nuôi quảng canh cải tiến. Năm 1999 khi Sở Thủy
  sản Bến Tre phối hợp với Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II thực hiện thành
  công đề tài nuôi tôm sú công nghiệp tại xã Thạnh Phước-huyện Bình Đại, nghề nuôi
  tôm sú thâm canh m ới bắt đầu phát triển mạnh tại huyện B ình Đại và cả tỉnh Bến Tre.
  Nghề nuôi tôm sú phát triển tại 03 huyện biển đã làm thay đổi lớn bộ mặt
  nông thôn vùng ven biển, đời sống vật chất của người dân tăng lên rõ rệt, nhà cửa
  khang trang đổi mới. Bên cạnh đó còn kéo theo các ngành nghề khác phát triển như
  dịch vụ, vận chuyển hàng hoá đã góp phần giải quyết việc làm cho hơn 30.000
  lao động vùng nông thôn ven biển nghèo khó trước đây.
  Bến Tre đã hình thành rõ nét vùng nuôi tôm sú thâm canh tập trung thuộc
  các xãBìnhThới, Định Trung, Thạnh Trị, Đại Hòa Lộc, Thạnh Phước, ngành sản
  xuất này đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện Bình Đại từ nguồn thu
  hoạch tôm sú thương phẩm và các dịch vụ thương mại, vận chuyển hỗ trợ cho vùng
  nuôi chiếm 80% tổng giá trị sản xuất của địa phương.
  Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi do nghề nuôi tôm sú thâm canh đem lại,
  sự phát triển nhanh chóng của nghề nuôi tôm sú thâm canh nói riêng cũng như nghề
  nuôi tôm ven biển nói chung trong tỉnh đã và đang nảy sinh nhiều vấn đề liên quan
  đến năng suất nuôi tôm cần được làm rõ dưới giác độ nghiên cứu nhằm giúp các
  nhà hoạch định chính sách tìm ra các giải pháp phối hợp.
  - 3 -Từ các hội nghị nuôi hàng năm tại tỉnh Bến Tre đãtổng kết các vấn đề liên
  quan đến hoạt động nuôi tôm tại tỉnh như sau:
  -Môi trường nước vùng ven biển bị ô nhiễm do chất thải nuôi trồng thủy
  sản, nhất là nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp phát triển một cách tự phát và
  không được kiểm soát. Do điều kiện tự nhiên của ĐBSCL nói chung và tỉnh Bến
  Tre nói riêng, đặc biệt là huyện Bình Đại, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong
  những năm tới sẽ làm cho môi trường đất chịu sự tác động của quá trình phèn hóa
  và mặn hóa. Các hoạt động sản xuất như phát triển hệ thống thủy lợi, đào ao, đầm
  nuôi thủy sản không hợp lý sẽ làm cho chất sinh phèn được đưa lên mặt đất hay tiếp
  xúc với oxy và bị oxy hóa hình thành tầng phèn. Thủy triều biển Đông tiếp tục tác
  động lên các vùng đất thấp, gây nhiễm mặn cục bộ tại một số khu vực. Việc canh
  tác không theo quy hoạch như dẫn nước mặn vào vùng ngọt hóa để nuôi trồng Thủy
  sản làm phá vỡ cấu trúc và suy thoái nguồn tài nguyên đất. Các hoạt động khai thác
  nước ngầm quá mức giới hạn và không theo quy hoạch làm cho mực nước ngầm bị
  hạ thấp hơn mức cân bằng, tạo điều kiện cho nước mặn xâm nhập, gây mặn hóa,
  làm cho tài nguyên đất bị suy thoái. Những năm gần đây, thời tiết diễn biến ngày
  càng bất thường, xâm nhập mặn vào mùa khô hết sức phức tạp.
  -Kết quả quan trắc nước biển ven bờ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
  Bến Tre hàng năm cho thấy, hàm lượng chất rắn lơ lửng trong nước biển khá cao, từ
  46 mg đến 500 mg/lít, vượt tiêu chuẩn Việt Nam cho chất lượng nước bãi tắm từ
  1,84 đến 20 lần. Nước biển ven bờ tại các huyện Ba Tri, Thạnh Phú và Bình Đại
  mặc dù chưa bị ô nhiễm hữu cơ, thể hiện qua giá trị BOD5 vẫn nằm trong giới hạn
  cho phép. Tuy nhiên, nước biển ven bờ vào đầu mùa khô đã bị ô nhiễm bởi chất
  dinh dưỡng thể hiện qua giá trị Amoniac vượt tiêu chuẩn cho phép và có giá trị dao
  động từ 0,11 mg đến 2,42 mg/lít. Nước biển ven bờ của tỉnh cũng bị ô nhiễm vi sinh
  với giá trị tổng Coliform biến thiên từ 1.500 MPN đến 240.000 MPN/100 ml, vượt
  tiêu chuẩn Việt Nam 5.943 –1.995 từ 1,5 đến 240 lần.
  -Từ vấn đề ô nhiễm môi trường nuôi đã kéo theo dịch bệnh do một số xã và
  vùng nuôi chưa thật sự quan tâm đến việc quản lý vùng nuôi, chưa kiên quyết trong
  công tác kiểm tra xử lývi phạm nên việc xả thải mầm bệnh và bơm bùn đáy ao ra
  môi trường tự nhiên còn tồn tại khá phổ biến;từ đó mầm bệnh đốm trắng ngoài môi
  trường tự nhiên luôn tồn tại ở mức cao và dịch bệnh xảy ra hàng năm.
  -Ý thức quản lý cộng đồng của một số người dân chưa cao, một số hộ nuôi
  thả giống tôm sú không đúng lịch thời vụ, khi tôm nuôi bị bệnh chết lại xả thải mầm
  bệnh chưa qua xử lý ra môi trường tự nhiên làm lây lan cho các ao nuôi thả giống
  trong chính vụ.
  -Hệ thống công trình nuôi của đa số các cơ sở, hộnuôi chưa đảm bảo được
  điều kiện an toàn vệ sinh thú y thủy sản như chưa có ao xử lý nước thải, không có
  ao chứa bùn gây khó khăn trong công tác kiểm soát môi trường, dịch bệnh.
  -Về chất lượng giống, mặc dù công tác quản lý giống trên địa bàn tỉnh khá
  tốt nhưng do thả giống vào thời điểm tập trung nên thiếu con giống có chất lượng
  tốt để người dân mua thả nuôi. Việc quản lý đàn tôm bố mẹ chưa được kiểm soát
  chặt chẽ nên chất lượng con giống được sản xuất ra không cao.
  -Giá thành sản phẩm ngày càng tăng qua các năm do giá thức ăn, thuốc hoá
  chất, công lao động ngày càng tăng. Giá bán nguyên liệu có xu hướng ngày càng
  giảm nên mức lợi nhuận trên 1kg tôm sú sản xuất ra ngày càng thấp đi, cùng với
  vấn đề rủi ro do dịch bệnh làm cho nghề nuôi tôm sú của tỉnh Bến Tre gặp nhiều
  khó khăn hơn.
  -Chất lượng và kích cỡ tôm thương phẩm: Do diện tích nuôi tôm sú ngày
  càng phát triển cùng với việc quản lý môi trường chưa đồng bộ và chặt chẽ nên chất
  lượng sản phẩm sản xuất ra có giá trị không cao, không đáp ứng tốt các yêu cầu của
  nhà nhập khẩu như: tôm nuôi có hiện tượng sâu đuôi, kích cỡ không đồng đều,
  màu sắc vỏ nhợt nhạt
  - 5 --Việc gia nhập WTO tạo ra sức cạnh tranh,thị trường xuất khẩu tôm sú ngày
  càng khó khăn hơn so với các nước có ngành nuôi tôm sú phát triển, các rào cản về
  kỹ thuật ngày càng cao làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của nghề nuôi tôm sú.
  Trước những thực trạng trên, việc tìm ra những nhân tố chính ảnh hưởng đến
  năng suất trong nghề nuôi tôm sú thâm canh huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre trong thời
  gian qua là một nghiên cứu cần thiết. Đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất
  tôm sú nuôi thâm canh tại huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre”sẽ góp phần đưa ra một số
  đề xuấtcho công tác quy hoạch vùng nuôi tôm sú thâm canh một cách hợp lý, đảm
  bảo cho sự phát tri ển nghề này tại huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre ổn định v à bền vững.
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI
  1.2.1 Mục tiêu
  Mục tiêu chung:
  Điều tra thực trạng nghề nuôi tôm sú thâm canh nhằm xác định các nhân tố
  ảnh hưởng đến năng suất tôm sú nuôi thâm canh tại huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre.
  Mục tiêu cụ thể:
  1-Đánh giá hiện trạng nghề nuôi tôm sú tại huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre.
  (Giai đoạn 2005 –2007)
  2-Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất tôm sú nuôi thâm canh tại
  huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre.
  3-Đề xuất một số ý kiếnnhằm nâng cao năng suất của hoạt động nuôi tôm
  sú thâm canh tại địa phương nghiên cứu.
  1.2.2 Ý nghĩa của đề tài
  Những kết luận của đề tài sẽ là một tài liệu tư vấn cho Sở Nông nghiệp và
  Phát triển Nông thôn, tham mưu cho Tỉnh Ủy và UBND Tỉnh Bến Tre đề ra chiến
  - 6 -lược phát triển ngành nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn đến năm
  2020.
  -Là bộ tài liệu cho huyện Bình Đại định hướng, đề ra các giải pháp quản lý
  và đầu tư nghề nuôi tôm sú thâm canh cho những năm tiếp theo đảm bảo phát triển
  bền vững nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế địa phương.
  -Ngoài ra, kết quả nghiên cứu có thể hữu ích cho những hộ nuôi tôm trong
  việc đầu tư và phát triển công việc nuôi của mình.
  -Kết quả nghiên cứu hy vọng làm tài liệu tham khảo cho các đề tài nghiên
  cứu tiếp theo và có thể làm tài liệu tham khảo cho giáo viên, sinh viên ngành Kinh tế
  thủy sản.
  -Riêng đối với tác giả, đây là nghiên cứu đầu tay, vì vậy sau khi hoàn tất
  nghiên cứu này sẽ có nhiều bài học kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học, làm
  nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo.
  1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  1.3.1. Phương pháp nghiên cứu
  Với những mục tiêu đặt ra, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính,
  kết hợp với phương pháp nghiên cứu định lượng trên cơ sở thu thập dữ liệu từ bảng
  câu hỏi điều tra các chủ hộ nuôi tôm.
  a) Phương pháp thu thập thông tin
  Thu thập nguồn dữ liệu thứ cấp
  Để đánh giá tiềm năng nghề nuôi tôm sú thâm canh tại huyện Bình Đại tỉnh
  Bến Tre, tác giả sử dụng nguồn số liệu thứ cấp từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
  thôn(hoặc Bộ Thủy sản trước đây), Sở Thủy sản tỉnh Bến Tre (nay là Sở Nông
  nghiệp và Phát triển Nông thôn), Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện
  Bình Đại và các sách báo xuất bảncó liên quan. Bên cạnh đó tác giả còn tham khảo

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Bộ Thủy sản (1995), Chiến lược phát triển nuôi trồng thủy sản thời kỳ 1996
  –2010,Hà Nội tháng 12/1995.
  2. Bộ Thủy Sản (1999), Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản thời kỳ
  1999-2010.
  3. Bộ Thủy sản (2000), chương trình khuyến ngư trọng điểm của ngành thủy
  sản thời kỳ 2001 –2005,Thông tin chuyên đề, số tháng 4/2000.
  4. Bộ Thủy sản (2003), Tình hình nuôi trồng thủy sản trên thế giới và các vấn
  đề cần quan tâm, Thông tin chuyên đề, số tháng 4/2003.
  5. Bộ Thủy sản (2003), Thị trường thủy sản những tháng đầu năm 2003, Thông
  tin Khoa học Công nghệ –Kinh tế Thủy sản, Số tháng 6 năm 2003.
  6. Bộ Thủy sản (2004), “Diễn biến thị trường thủy sản năm 2003”, Thông tin
  Khoa học Công nghệ -Kinh tế Thủy sản, số 2/2004.
  7. Bộ Thủy sản (2004), Về tiêu thụ tôm của Việt Nam, Tạp chí Thủy sản, Số
  tháng 6 năm 2003.
  8. Công ty TNHH CP Việt Nam, Sổ tay nuôi tôm sú công nghiệp.
  9. Đặng Ngọc Thanh, Nguyễn Trọng Nho (1983), Năng suất sinh học vực nước,
  trang 5 –21. NXB khoa học kỹ thuật.
  10. Đặng Thị Thu Hương (2004), Nghiên cứu sự biến động hàm lượng lipid và
  thành phần acid béo của tôm sú (Penaeus monodon) trong quá trình sinh
  trưởng, trang 17 –23, Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật, Trường Đại học Thủy sản.
  11. Hoàng Thu Thủy (2008),Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội nghề nuôi tôm sú
  giống Penaeus monodon (Fabricius, 1798) tại tỉnh Khánh Hòa, 107 trang,
  Luận văn Thạc sỹ Kinh tế Thủy Sản, Trường Đại học Nha Trang.
  12. Khoa Thủy sản –Trường Đại Học Cần Thơ(2002), Quản lý sức khỏe tôm
  trong ao nuôi, NXB Nông Nghiệp, TPHCM.
  13. Lê Vũ Phương (2005), Tìm hiểu tác động của một số yếu tố kinh tế -xã hội
  đến năng suất và hiệu quả của nghề nuôi tôm sú thương phẩm Penaeus
  monodon (Fabricius, 1798) ở huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, trang 1 –25,
  Luận văn Thạc sỹ Nuôi trồng Thủy sản, Đại học Thủy Sản.
  - 90 -14. Mai Văn Xuân (2005), “ Hiệu quả kinh tế nuôi tôm ở vùng đầm phá huyện
  Quảng Điền, Thừa Thiên Huế”, Đề tài nghiên cứu Khoa học, Đại học Huế.
  15. Nguyễn Trọng Nho và ctv, 2006, Kỹ thuật nuôi giáp xác,trang 107 –150,
  NXB Nông Nghiệp, Tp. HCM.
  16. Nguyễn Trọng Nho, 1995, “ Tình hình nuôi tôm trên thế giới, ở Việt Nam.
  Một số đặc điểm sinh học của tôm sú”, Kỹ thuật sản xuất tôm sú giống, tài
  liệu tập huấn kỹ thuật sản xuất và vận chuyển tôm giống, 1995.
  17. Phạm Xuân Thủy (2004), Xây dựng mô hình nuôi tôm thâm canh tại Khánh
  Hòa,trang 12 –48, Luận án Tiến sỹ Khoa học Nông nghiệp, Trường Đại học
  Thủy sản.
  18. Phan Văn Hòa (2004), “ Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả
  kinh tế nuôi tôm ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế”, Đề tài nghiên
  cứu khoa học, Đại học Huế.
  19. Sở Thủy sản Bến Tre (2005, 2006, 2007), Các báo cáo tổng kết tình hình
  thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội năm 2005, 2006, 2007 và kế hoạch thực
  hiện năm 2006, 2007, 2008.
  20. Trần Văn Vỹ và ctv (1995), Kỹ thuật nuôi tôm và Phòng trị bệnh tôm, NXB
  Nông nghiệp, Hà Nội.
  21. Trung tâm khuyến ngư Bến Tre, Tài liệu tập huấn về kỹ thuật nuôi tôm sú
  thâm canh.
  22. Vũ Trọng Hùng (1995), Tổ chức sản xuất và quản trị doanh nghiệp – sách
  dịch. NXB Thống kê.
  Tiếng Anh
  23. L.X. Sinh, and T.G. Macaulay (2003), “A bio –economic model of a shrimp
  hatchery in the Mekong River Delta of Vietnam”, PhD thesis, University of
  Sydney, Australia.
  24. Nam, M. V., (2003), “ Economic inefficiency and its determinants in the pig
  industry in South Vietnam”, Doctor of Philosophy (Agriculture Economics).
  25. Shang, Y. C., Leung, P., and Ling, B.H., (1998), “ comparative Economics
  of Shrimp Farming in Asia”, Aquaculture164 (1 –4), pp: 183 –200.
  - 91 -Trích dẫn từ Internet
  26. http://www.adxtn.com/?dn=www.phongsuvietnam.com
  27. http://www.bentre.gov.vn/index.php?option=com_content&task=category&s
  ectionid=6&id=35&Itemid=48.
  28. Http://www.bentretv.org.vn/news/index.php?Mode
  29. http://www.cdivietnam.org/Data/Activity/02AQUA%20IN%20INTEGRATI
  ON-%20CASE%20OF%20BEN%20TRE.pdf
  30. http://www.fao.org/fishery/statistics/global-aquaculture-production.
  31. http://www.fistenet.gov.vn/details.asp?Object=27269087&News_ID=5639444
  32. http://www.fistenet.gov.vn/Xuat_nhapkhau/index.asp
  33. http://www.swru.edu.vn/oswf/forum_posts.asp?TID=5757

  Xem Thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất tôm sú nuôi thâm canh tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất tôm sú nuôi thâm canh tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status