Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao năng lực quản lý dự án của Ban quản lý dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 1

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Nâng cao năng lực quản lý dự án của Ban quản lý dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 1

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nâng cao năng lực quản lý dự án của Ban quản lý dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 1

  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Lời cảm ơn
  Mục lục
  Ký hiệu và các chữ viết tắt
  Danh mục sơ đồ và bảng biểu
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHÖÔNG 1: NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ LYÙ LUAÄN CHUNG VEÀ NAÊNG LÖÏC QUAÛN
  LYÙ DÖÏ AÙN .4
  1.1. Khaùi nieäm veà döï aùn vaø quaûn lyù döï aùn .4
  1.1.1. Khaùi nieäm veà döï aùn 4
  1.1.2. Khaùi nieäm quaûn lyù döï aùn 6
  1.1.3. Caùc loaïi caáu truùc toå chöùc döï aùn 7
  1.2. Ñaëc ñieåm vaø moâ hình toå chöùc quaûn lyù döï aùn ngaønh nhieät ñieän 11
  1.2.1. Ñaëc ñieåm caùc döï aùn ngaønh nhieät ñieän .11
  1.2.2. Moâ hình toå chöùc döï aùn ngaønh nhieät ñieän .13
  1.3. Naêng löïc quaûn lyù döï aùn cuûa ban quaûn lyù döï aùn 14
  1.3.1. Naêng löïc veà toå chöùc 14
  1.3.3. Naêng löïc kieåm soaùt döï aùn 17
  1.3.4. Naêng löïc cuûa nhaø quaûn lyù döï aùn .18
  1.4. Tieâu chuaån ñaùnh giaù naêng löïc quaûn lyù döï aùn cuûa ban quaûn lyù döï aùn .20
  1.4.1. Naêng löïc toå chöùc cuûa ban quaûn lyù döï aùn 20
  1.4.2. Naêng löïc cuûa ngöôøi quaûn lyù döï aùn .20
  1.4.3. Naêng löïc veà cô sôû vaät chaát cuûa ban quaûn lyù döï aùn 22
  1.5. Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán naêng löïc quaûn lyù döï aùn cuûa ban quaûn lyù döï aùn 22
  ii
  1.5.1. Cô cheá quaûn lyù döï aùn ñaàu tö .22
  1.5.2. Thoâng tin vaø söï phoái hôïp giöõa caùc beân lieân quan trong döï aùn .23
  1.5.3. Quy ñònh cuûa nhaø taøi trôï .23
  1.5.4. Thieát keá döï aùn 24
  CHÖÔNG 2: THÖÏC TRAÏNG NAÊNG LÖÏC QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN TAÏI BAN QUAÛN
  LYÙ DÖÏ AÙN NHIEÄT ÑIEÄN NGHI SÔN 1 .26
  2.1.2. Chöùc naêng nhieäm vuï cuûa ban quaûn lyù döï aùn nhieät ñieän nghi sôn 1 .28
  2.1.3. Cô caáu toå chöùc vaø boä maùy cuûa ban quaûn lyù döï aùn nhieät ñieän nghi sôn 1 .28
  2.2.1. Caùc goùi thaàu do nhaø thaàu trong nöôùc thöïc hieän .36
  2.2.2. Goùi thaàu EPC 38
  2.2.2.1. Tình hình chung .38
  2.2.2.2. Coâng taùc thieát keá .38
  2.2.2.3. Coâng taùc xaây döïng vaø laép ñaët treân coâng tröôøng 40
  2.2.2.4. Coâng taùc cheá taïo, mua saém .41
  2.2.3. Đaùnh giaù veà tình hình thöïc hieän caùc goùi thaàu 41
  2.3.2. Naêng löïc laøm vieäc nhoùm 45
  2.3.3. Naêng löïc toå chöùc .46
  2.3.4. Naêng löïc trong coâng taùc quaûn lyù nhaø thaàu .47
  2.3.5. Naêng löïc quaûn lyù phaïm vi döï aùn 50
  2.3.6. Quaûn lyù tieán ñoä .58
  2.3.7. Quaûn lyù chi phí döï aùn .59
  2.3.8. Naêng löïc quaûn lyù ñaáu thaàu vaø thöïc hieän hôïp ñoàng 61
  2.3.9. Naêng löïc giaùm saùt, nghieäm thu 63
  2.3.10. Naêng löïc veà cô sôû vaät chaát vaø trang thieát bò .65
  2.4. Đaùnh giaù khaùi quaùt veà naêng löïc quaûn lyù döï aùn cuûa ban quaûn lyù döï aùn nhieät
  ñieän nghi sôn 1 .66
  iii
  2.4.1. Keát quaû ñaït ñöôïc 66
  2.4.2. Nhöõng haïn cheá coøn toàn taïi .68
  2.4.3. Nguyeân nhaân 69
  CHÖÔNG 3: GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN CUÛA
  BAN QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN NHIEÄT ÑIEÄN NGHI SÔN 1 72
  3.1. Đònh höôùng phaùt trieån trong thôøi gian tôùi cuûa taäp ñoaøn ñieän löïc vieät nam vaø
  ban quaûn lyù döï aùn nhieät ñieän nghi sôn 1 72
  3.1.1. Đònh höôùng phaùt trieån .72
  3.1.2. Caùc muïc tieâu caàn ñaït ñöôïc cuûa ban quaûn lyù döï aùn nhieät ñieän nghi sôn 73
  3.2. Giaûi phaùp naêng cao naêng löïc quaûn lyù döï aùn taïi ban quaûn lyù döï aùn nhieät ñieän
  nghi sôn 1 75
  3.2.1. Chaán chænh chöùc naêng cuûa caùc phoøng 75
  3.2.2. Đaàu tö phaàn meàm chuyeân duïng ñeå quaûn lyù caùc döï aùn nhieät ñieän 77
  3.2.3. Tuyeån duïng, ñaøo taïo, boài döôõng phaùt trieån naêng löïc, taïo ñoäng löïc cho caùn
  boä cuûa ban quaûn lyù döï aùn nhieät ñieän nghi sôn 1 77
  3.2.4. Taêng cöôøng cô sôû vaät chaát 83
  3.2.5. Tröïc tieáp phoái hôïp vôùi tö vaán ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà treân coâng tröôøng 83
  3.2.6. Xaây döïng vaø lieân tuïc hoaøn thieän phöông phaùp quaûn lyù döï aùn ñaàu tö 84
  3.3. Kieán nghò ñoái vôùi EVN vaø JICA 87
  Keát luaän 89
  Danh muïc taøi lieäu tham khaûo .91

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết lựa chọn đề tài nghiên cứu
  Tại Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986) đã đưa ra luận
  điểm: “ Kinh nghiệm thực tế nhiều năm qua cho thấy, trong bước đầu công nghiệp
  hoá xã hội chủ nghĩa, vai trò của năng lượng cực kỳ quan trọng, quyết định nhịp độ
  phát triển của toàn bộ nền kinh tế”; và khẳng định: “Điện là ngành kinh tế hạ tầng
  quan trọng, có vai trò đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước”.
  Từ quan điểm của Đảng, ngay trong giai đoạn đầu của công cuộc đổi mới đến
  nay ngành điện luôn phát triển nhanh cả nguồn điện và hệ thống truyền tải. Trong
  giai đoạn từ năm 1995 đến nay, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm ở nước ta
  luôn ở mức cao nhất trong khu vực và trên thế giới, bình quân đạt 15,6% (gần gấp
  đôi mức tăng GDP bình quân).
  Hiện nay EVN đang đẩy mạnh triển khai việc xây dựng các công trình điện
  thuộc sơ đồ quy hoạch điện VII quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn
  2011-2020 có xét đến năm 2030, trong đó đặc biệt đẩy mạnh việc xây dựng các nhà
  máy Nhiệt điện để đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định cho đất nước, giảm sự lệ
  thuộc vào Thuỷ Điện vốn không ổn định do chịu ảnh hưởng nhiều của điều kiện khí
  hậu thuỷ văn.
  Dự án Nhiệt Điện Nghi Sơn 1 là dự án đầu tiên được triển khai trong Trung
  tâm điện lực Nghi Sơn thuộc quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét đến năm 2025. Nhiệt điện Nghi Sơn có quy mô vốn đầu tư lớn, thời
  gian tiến hành đầu tư kéo dài, các dây chuyền sản xuất phức tạp vì vậy công tác
  quản lý rất khó khăn. Dự án được triển khai trong điều kiện nhu cầu về điện của
  nước ta tăng nhanh và hiện đang thiếu điện trầm trọng vào mùa khô, vì vậy việc
  hoàn thành dự án đúng tiến độ, đưa nhà máy vào phát điện đúng tiến độ có vai trò
  vô cùng quan trọng. Để đạt được điều này, chúng ta cần quan tâm đến công tác
  quản lý dự án đặc biệt là việc liên tục nâng cao năng lực quản lý dự án của Ban
  quản lý dự án. Vì vậy việc hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban quản lý dự án
  Nhiệt điện Nghi Sơn 1 có ý nghĩa lớn trong việc hoàn thành dự án đúng tiến độ,
  2
  chất lượng.
  Chính vì các lý do trên nên tôi quyết định lựa chọn đề tài “Nâng cao năng lực
  quản lý dự án của Ban quản lý dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 1”.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Việc nghiên cứu đề tài nhằm một số mục đích sau:
  - Nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về năng lực quản lý dự
  án làm tiền đề để phân tích thực trạng năng lực quản lý dự án của ban quản lý dự án
  Nhiệt điện Nghi Sơn 1.
  - Đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 1. Phân tích
  những điểm mạnh và điểm yếu trong năng lực quản lý dự án của Ban quản lý dự án
  Nhiệt điện Nghi Sơn 1.
  - Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về năng lực
  quản lý dự án, thông qua việc đánh giá hiệu quả công tác quản lý dự án tại Ban
  trong thời gian qua và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản
  lý dự án của Ban.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động Quản lý dự án của Ban quản lý
  dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 1.
  Phạm vi nghiên cứu:
  + Về không gian nghiên cứu: Ban quản lý dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 1- huyện
  Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá.
  + Về thời gian nghiên cứu: Từ năm 2007 đến nay.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp quan sát; phương pháp thống kê;
  tổng hợp các dữ liệu và phân tích.
  5. Đóng góp của nghiên cứu
  Luận văn góp phần hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về năng lực
  quản lý dự án thông qua việc nghiên cứu tổng quan về lý thuyết quản lý dự án và
  3
  công tác quản lý dự án của Ban quản lý dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 1.
  Trên cơ sở phân tích thực trạng quản lý dự án tại Ban quản lý dự án Nhiệt điện
  Nghi Sơn 1, luận văn tập trung phân tích những quy trình quản lý sẵn có của ban và
  đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý của Ban quản lý dự án nhiệt
  điện Nghi Sơn 1.
  6. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, kết cấu luận văn gồm 3 chương:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về năng lực quản lý dự án.
  Chương 2: Thực trạng năng lực quản lý dự án của Ban quản lý dự án Nhiệt
  điện Nghi Sơn 1.
  Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án tại Ban quản lý dự án
  Nhiệt điện Nghi Sơn 1.
  4
  CHƯƠNG 1
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC
  QUẢN LÝ DỰ ÁN
  1.1. Khái niệm về dự án và quản lý dự án
  1.1.1. Khái niệm về dự án
  Có rất nhiều khái niệm về dự án tuỳ theo cách tiếp cận của mỗi chủ thể theo
  các mục tiêu nhất định.
  Theo Wikipedia thì: “Dự ánlà một tập hợp các hoạt động có liên quan đến
  nhau được thực hiện trong một khoảng thời gian có hạn, với những nguồn lực đã
  được giới hạn; nhất là nguồn tài chính có giới hạn để đạt được những mục tiêu cụ
  thể, rõ ràng, làm thỏa mãn nhu cầu của đối tượng mà dự án hướng đến. Thực chất,
  Dự án là tổng thể những chính sách, hoạt động và chi phí liên quan với nhau được
  thiết kế nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong một thời gian nhất định”.
  Theo sách “Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình” của tác giả Bùi Mạnh
  Hùng, tháng 10 năm 2006 của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật thì: Dự ánlà tập
  hợp những đề xuất để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc, mục tiêu hoặc yêu
  cầu nào đó.
  Theo tác giả Cao Hào Thi, Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam thì: Quản lý
  dự án là một quá trình gồm các công tác, nhiệm vụ có liên quan với nhau, được thực
  hiện nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra trong điều kiện ràng buộc về thời gian, nguồn
  lực và ngân sách.
  Tuy có nhiều định nghĩa khác nhau nhưng tóm lại ta có thể hiểu dự án có
  những đặc điểm sau:
  *Tính mục tiêuự án bao giờ cũng có một hoặc một số mục tiêu rõ ràng,
  định hướng mục tiêu luôn được duy trì trong suốt dự án và sản phẩm cuối cùng luôn
  được đánh giá xem có phù hợp, có đạt được mục tiêu không.
  *Có các hạn định rõ ràng:Lịch trình dự án luôn được xác định trước, luôn có
  5
  ngày bắt đầu và kết thúc dự án và các mốc thời gian để theo dõi, đánh giá.

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 1 - Manual Project
  2. Chính phủ Việt Nam (1999), Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm
  1999 về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.
  3. Chính phủ Việt Nam (2000), Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm
  2000 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng
  ban hành kèm theo.
  4. Chính phủ Việt Nam (2003), Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01
  năm 2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây
  dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999
  và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ.
  5. Chính phủ Việt Nam (2004), Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm
  2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
  6. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005), Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11
  ngày 29/11/2005.
  7. PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh (2007) Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Khoa
  học kỹ thuật.
  8. Từ Quang Phương (2008), Giáo trình quản lý dự án đầu tư, Nhà xuất bản Lao
  động – Xã hội, Hà Nội.
  9. Bùi Ngọc Toàn (2008), Các nguyên lý quản lý dự án, Nhà xuất bản Giao thông,
  Hà Nội.
  10. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, website www.evn.com.vn

  Xem Thêm: Nâng cao năng lực quản lý dự án của Ban quản lý dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 1
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực quản lý dự án của Ban quản lý dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 1 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status