Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu bổ sung axít béo và các chế phẩm làm giàu thức ăn sống trong ương ấu trùng cá chẽm - Lates calcarifer (Bloch, 1790)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu bổ sung axít béo và các chế phẩm làm giàu thức ăn sống trong ương ấu trùng cá chẽm - Lates calcarifer (Bloch, 1790)

  Luận án tiến sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu bổ sung axít béo và các chế phẩm làm giàu thức ăn sống trong ương ấu trùng cá chẽm - Lates calcarifer (Bloch, 1790)

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cam đoan i
  Lời cám ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các bảng ix
  Danh mục các hình xii
  Danh mục các từviết tắt xiv
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1. TỔNG LUẬN 4
  1.1. HIỆN TRẠNG NGHỀSẢN XUẤT GIỐNG CÁ BIỂN NHÂN TẠO. 4
  1.1.1. Hiện trạng nghềsản xuất giống cá biển trên thếgiới. 4
  1.1.2. Hiện trạng nghiên cứu sản xuất giống cá biển tại Việt Nam. 6
  1.2. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CHỦYẾU CỦA CÁ CHẼM 7
  1.3. NHỮNG THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU VỀDINH DƯỠNG ỞGIAI
  ĐOẠN ẤU TRÙNG CỦA CÁ BIỂN VÀ ỨNG DỤNG TRONG SẢN
  XUẤT GIỐNG.
  9
  1.3.1. Sựhình thành cơquan tiêu hóa, cơchếtiêu hóa, hấp thụdinh dưỡng
  ở ấu trùng cá biển.
  9
  1.3.1.1. Quá trình phát triển đường tiêu hóa. 10
  1.3.1.2. Sựbiến đổi pH đường ruột và hoạt động của enzyme tiêu hóa ở
  ấu trùng cá biển.
  12
  1.3.1.3. Cơchếtiêu hóa, hấp thụdinh dưỡng. 14
  1.3.2. Nhu cầu lipid của ấu trùng cá biển. 15
  1.3.2.1. Axít béo và vai trò của chúng ở ấu trùng cá biển. 15
  1.3.2.2. Khảnăng chuyển hóa axít béo ởcá biển. 21
  1.3.2.3. Nhu cầu phospholipid và HUFA ở ấu trùng cá biển và sựcần
  thiết bổsung vào thức ăn.
  24
  iv
  1.3.3. Nhu cầu protein ở ấu trùng cá biển. 28
  1.3.3.1. Axít amin và vai trò của chúng ởtrứng và ấu trùng cá biển 29
  1.3.3.2. Khảnăng cung cấp axít amin từcác loại thức ăn cho ấu trùng
  cá biển
  30
  1.3.4. Nhu cầu vitamin ở ấu trùng cá biển. 31
  1.4. KỸTHUẬT LÀM GIÀU VÀ CHUYỂN ĐỔI THỨC ĂN 33
  1.4.1. Kỹthuật làm giàu. 33
  1.4.1.1. Sựcần thiết của việc làm giàu. 33
  1.4.1.2. Các phương pháp làm giàu. 34
  1.4.2. Chuyển đổi thức ăn 36
  Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38
  2.1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 38
  2.2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 38
  2.3. SƠ ĐỒKHỐI NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 38
  2.4. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH CÁC NGHIÊN CỨU 39
  2.4.1. Các giai đoạn phát triển của ấu trùng cá chẽm và sựbiến đổi hàm
  lượng axít béo
  39
  2.4.1.1. Xác định các giai đoạn phát triển 39
  2.4.1.2. Xác định sựbiến đổi hàm lượng axit béo ởtrứng và ấu trùng cá
  chẽm
  39
  2.4.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉlệcác HUFA (DHA:EPA:ARA) trong
  thức ăn làm giàu đến sựsinh trưởng và tỉlệsống của ấu trùng cá chẽm
  (Thí nghiệm 1)
  40
  2.4.2.1. Điều kiện thí nghiệm 40
  2.4.2.2. Bốtrí thí nghiệm 40
  2.4.2.3. Thức ăn, chế độcho ăn và quản lý môi trường bểthí nghiệm 41
  2.4.2.4. Thu mẫu, xác định các thông số đánh giá sinh trưởng và tỉlệ
  sống
  43
  v
  2.4.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn làm giàu đến sựsinh
  trưởng và tỉlệsống của ấu trùng cá chẽm (Thí nghiệm 2)
  45
  2.4.3.1. Điều kiện thí nghiệm 45
  2.4.3.2. Bốtrí thí nghiệm 45
  2.4.3.3. Thức ăn, chế độcho ăn và quản lý môi trường bểthí nghiệm 46
  2.4.3.4. Thu mẫu, xác định các thông số đánh giá sinh trưởng và tỉlệ
  sống
  47
  2.4.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của các sản phẩm làm giàu Selco đến sinh
  trưởng và tỉlệsống của ấu trùng cá chẽm (Thí nghiệm 3)
  48
  2.4.4.1. Điều kiện thí nghiệm 48
  2.4.4.2. Bốtrí thí nghiệm 48
  2.4.4.3. Thức ăn, chế độcho ăn và quản lý môi trường bểthí nghiệm 49
  2.4.4.4. Thu mẫu, xác định các thông số đánh giá sinh trưởng và tỉlệ
  sống
  49
  2.4.5. Thực nghiệm qui trình, góp phần hoàn thiện qui trình ương ấu trùng
  cá chẽm
  50
  2.4.5.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ ấu trùng, lượng thức ăn đến
  sinh trưởng và tỉlệsống của ấu trùng cá chẽm (Thí nghiệm 4).
  50
  2.4.5.2. Thực nghiệm qui trình ương ấu trùng cá chẽm 51
  2.5. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ 51
  2.5.1. Xác định các yếu tốmôi trường. 51
  2.5.2. Xác định sinh trưởng và tỉlệsống. 51
  2.5.3. Phân tích hàm lượng lipid và axit béo. 53
  2.6. PHƯƠNG PHÁP XỬLÝ SỐLIỆU 53
  vi
  Chương 3. KẾT QUẢNGHIÊN CƯU VÀ THẢO LUẬN 54
  3.1. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA ẤU TRÙNG CÁ CHẼM VÀ
  SỰBIẾN ĐỔI HÀM LƯỢNG AXÍT BÉO
  54
  3.1.1. Các giai đoạn phát triển và sựhình thành dạdày ở ấu trùng cá chẽm 54
  3.1.2. Sựtiêu biến noãn hoàng, giọt dầu, biến đổi kích thước miệng và
  thời điểm cho ăn các loại thức ăn phù hợp.
  58
  3.1.3. Sựbiến đổi hàm lượng lipid và axít béo trong quá trình phát triển
  của ấu trùng.
  61
  3.1.3.1. Hàm lượng lipid tổng số 62
  3.1.3.2. Hàm lượng axít béo tổng sốvà các nhóm axít béo 63
  3.1.3.3. Hàm lượng các axít béo chủyếu trong trứng và ấu trùng cá
  chẽm
  67
  3.1.3.4. Tỉlệcác axít béo 72
  3.2. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỈLỆCÁC HUFA
  (DHA:EPA:ARA) TRONG THỨC ĂN LÀM GIÀU ĐẾN SINH
  TRƯỞNG VÀ TỈLỆSỐNG CỦA ẤU TRÙNG CÁ CHẼM
  75
  3.2.1. Các yếu tốmôi trường thí nghiệm nghiên cứu tỉlệcác HUFA
  (DHA:EPA:ARA) trong thức ăn làm giàu.
  75
  3.2.2. Sựsinh trưởng và tỉlệsống của ấu trùng cá chẽm ởcác nghiệm
  thức làm giàu với tỉlệDHA:EPA:ARA khác nhau.
  75
  3.2.2.1. Tỉlệsống 75
  3.2.2.2. Sinh trưởng 77
  3.2.3. Hàm lượng lipid và các axít béo trong thức ăn sống và ấu trùng cá
  chẽm ởcác nghiệm thức làm giàu với tỉlệDHA:EPA:ARA khác nhau.
  80
  3.2.3.1. Lipid và axít béo trong thức ăn sống 80
  3.2.3.2. Lipid và axít béo trong ấu trùng cá chẽm 14 ngày tuổi và 27
  ngày tuổi
  85
  vii
  3.2.4. Quan hệgiữa các HUFA với sinh trưởng, tỉlệsống của ấu trùng cá
  chẽm.
  92
  3.2.4.1. Quan hệgiữa các HUFA với sức sống của ấu trùng cá chẽm 91
  3.2.4.2. Quan hệgiữa các HUFA với sinh trưởng của ấu trùng cá chẽm 94
  3.3. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN LÀM
  GIÀU ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỈLỆSỐNG CỦA ẤU TRÙNG CÁ
  CHẼM
  98
  3.3.1. Các yếu tốmôi trường thí nghiệm nghiên cứu các loại thức ăn làm
  giàu
  98
  3.3.2. Tỉlệsống và sinh trưởng của ấu trùng cá chẽm ởcác nghiệm thức
  thức ăn làm giàu khác nhau.
  98
  3.3.3. Hàm lượng lipid và axít béo ở ấu trùng 15 ngày tuổi và trong thức
  ăn sống sau làm giàu.
  103
  3.4. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC SẢN PHẨM LÀM GIÀU
  SELCO ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỈLỆSỐNG CỦA ẤU TRÙNG CÁ
  CHẼM
  112
  3.4.1. Các yếu tốmôi trường thí nghiệm làm giàu bằng các sản phẩm
  Selco
  112
  3.4.2. Ảnh hưởng của thức ăn làm giàu Selco đến sinh trưởng và tỉlệsống
  của ấu trùng cá chẽm.
  112
  3.5. THỰC NGHIỆM QUI TRÌNH, GÓP PHẦN HOÀN THIỆN QUI
  TRÌNH ƯƠNG ẤU TRÙNG CÁ CHẼM
  116
  3.5.1. Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ ấu trùng và lượng thức ăn đến sinh
  trưởng, tỉlệsống của ấu trùng cá chẽm.
  116
  3.5.2. Thực nghiệm qui trình ương ấu trùng cá chẽm. 120
  3.5.2.1. Tóm tắt qui trình ương 120
  3.5.2.2. Kết quả ương ấu trùng cá chẽm 124
  3.5.3. Các điểm cải tiến của qui trình ương ấu trùng cá chẽm 128
  viii
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 130
  KẾT LUẬN 130
  KIẾN NGHỊ 131
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤLỤC

  MỞ ĐẦU
  Nuôi trồng thủy sản được đánh giá là ngành sản xuất có khảnăng phát triển
  nhanh nhất và đáp ứng tốt nhất vềnhu cầu thực phẩm thủy sản cho con người. Ngành
  nuôi trồng thủy sản thếgiới tăng trưởng rất nhanh, từsản lượng dưới 1 triệu tấn ở đầu
  những năm 1950, đã đạt đến 59,4 triệu tấn với giá trị70,3 tỉUSD năm 2004 [40], 51,7
  triệu tấn, 78,8 tỉUSD năm 2006 [41]. Riêng nghềnuôi cá biển, năm 2006, đã đóng
  góp 3% vào tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản thếgiới, với 8 % giá trị[41]. Trong
  thời gian 2000-2004, tốc độtăng trưởng hàng năm của nghềnuôi cá biển là 9,6% [40].
  Sản xuất giống cá biển nhân tạo đã được nghiên cứu trên một vài loài từnhững năm
  1950, những năm 1970 ởmột sốnước, nhưng nghềsản xuất giống cá biển thực sự
  phát triển từnhững năm 1980, khi Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan sản xuất giống ở
  qui mô thương mại trên các loài cá có giá trịlớn nhưcá tráp đỏ(Pagrus major), cá
  bơn Nhật (Paralichthys olivaceus), cá tráp đen (Sparus macrocephalus) và cá đù vàng
  (Pseudosciaena crocea); Châu Âu phát triển sản xuất giống trên 2 loài: cá chẽm Châu
  Âu (Dicentrarchus labrax) và cá tráp vàng (Sparus aurata). Đến nay một sốlượng
  khá lớn loài cá biển đã được nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo thành công [40] .
  ỞViệt Nam, nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi hải sản, đang được xem là
  ngành kinh tếmũi nhọn của đất nước. Trong thời gian qua, đối tượng nuôi chủlực,
  chiếm tỉlệlớn nhất vềsản lượng cũng nhưgiá trịxuất khẩu ởnước ta là tôm he. Nghề
  nuôi cá biển, sản xuất giống cá biển vẫn đang ởthời kỳbắt đầu phát triển. Nghềnuôi
  cá biển ởViệt Nam thực sựbắt đầu vào những năm 1990, khi một sốnghiên cứu về
  sản xuất giống và nuôi thương phẩm bước đầu thành công. Dựán NUFU, chương
  trình liên kết giữa Đại học Khoa học và Công nghệNa Uy và Đại học Nha Trang được
  thực hiện từ1996 đến 2006 cũng nhằm mục đích phát triển nuôi cá biển tại Việt Nam.
  Đối tượng chọn lựa làm mẫu nghiên cứu của Dựán là cá chẽm.
  Cá chẽm, Lates calcarifer(Bloch, 1790), là một trong những loài cá đã được
  nghiên cứu nhiều về đặc điểm sinh học, kỹthuật sản xuất giống, nuôi thương phẩm, là
  đối tượng đang được nuôi phổbiến ởnhiều nước thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình
  Dương, đặc biệt ởcác nước trong khu vực Đông Nam Á. Cá chẽm bắt đầu được
  2
  nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo tại Thái Lan vào năm 1971 và thành công năm
  1975. Từnăm 1981, nghềnuôi cá chẽm ởThái Lan phát triển mạnh, lan sang các nước
  khác trong khu vực nhưPhilippine, Đài Loan, Singapore, Malaysia [19], [31]. ỞViệt
  Nam, cá chẽm được nghiên cứu sản xuất giống và nuôi thương phẩm chậm hơn rất
  nhiều. Một sốcông trình nghiên cứu của Trường Đại học Nha Trang, Viện Nghiên cứu
  Hải sản, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II được thực hiện vào những năm
  1998-2001 đã hình thành nên qui trình sản xuất giống nhân tạo [4], [7], [10]. Tuy
  nhiên, cần phải tiếp tục có những nghiên cứu hoàn chỉnh và chi tiết đểcó thể ứng
  dụng sản xuất giống ởqui mô thương mại. Sựhiểu biết vềcá chẽm và kinh nghiệm
  nuôi đã có là điều kiện thuận lợi đểtiến hành các nghiên cứu mang tính chuyên sâu
  hơn nhằm áp dụng nâng cao chất lượng con giống, góp phần hoàn thiện qui trình sản
  xuất.
  Đến nay, rất nhiều nghiên cứu đềcập đến vềvai trò quan trọng của các axít béo
  không thay thế, đặc biệt là các HUFA, ở ấu trùng cá biển. Nghiên cứu nhu cầu HUFA
  luôn được quan tâm đầu tiên khi nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng ởcác loài cá biển, do
  HUFA ảnh hưởng đến nhiều chức năng sinh lý quan trọng, thiếu chúng có thểdẫn đến
  thất bại trong nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo [76], [85], [86]. Các HUFA được
  xác định là chất dinh dưỡng cần thiết phải bổsung vào thức ăn sống nhưluân trùng,
  nauplius Artemia đểnâng cao sức sống, tăng tốc độsinh trưởng cho ấu trùng. Tuy
  nhiên, ởcá chẽm, mặc dù có khá nhiều công bốvềkết quảnghiên cứu nhu cầu dinh
  dưỡng từgiai đoạn cá giống trở đi; nhưng rất ít báo cáo đềcập đến vấn đềdinh dưỡng
  ởgiai đoạn ấu trùng, đặc biệt là nhu cầu HUFA.
  Từthực tiễn trên, nằm trong chương trình hoạt động của dựán NUFU, đềtài luận
  án tiến sĩ: “Nghiên cứu bổsung axít béo và các chếphẩm làm giàu thức ăn sống
  trong ương ấu trùng cá chẽm - Lates calcarifer (Bloch, 1790)” được thực hiện.
  3
  Mục tiêu chính của đềtài:
  ư Xác định sựcần thiết bổsung axít béo cho ấu trùng cá chẽm.
  ư Xác định loại thức ăn làm giàu thích hợp cho việc bổsung axít béo.
  ư Góp phần hoàn thiện qui trình ương ấu trùng cá chẽm, nâng cao tốc độsinh
  trưởng, tỉlệsống và chất lượng cá giống.
  Các nội dung chính:
  1. Các giai đoạn phát triển của ấu trùng cá chẽm và sựbiến đổi hàm lượng axít béo.
  2. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉlệcác HUFA (DHA:EPA:ARA) trong thức ăn làm
  giàu đến sinh trưởng và tỉlệsống của ấu trùng cá chẽm.
  3. Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn làm giàu đến sựsinh trưởng và tỉlệ
  sống của ấu trùng cá chẽm
  4. Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại sản phẩm làm giàu Selco đến sinh trưởng và
  tỉlệsống của ấu trùng cá chẽm
  5. Thực nghiệm qui trình, góp phần hoàn thiện qui trình ương ấu trùng cá chẽm
  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đềtài:
  Vềmặt khoa học, đềtài góp phần làm sáng tỏthêm về đặc điểm dinh dưỡng, nhu
  cầu axít béo ở ấu trùng cá chẽm, đặc biệt là nhu cầu HUFA.
  Vềmặt thực tiễn, đềtài góp phần nâng cao hiệu quảsản xuất giống cá chẽm nhân
  tạo, nâng cao chất lượng con giống thông qua việc bổsung hợp lý các HUFA, cải tiến
  chế độcho ăn; chi tiết hóa các khâu kỹthuật trong quá trình ương ấu trùng đểcó thể
  sản xuất giống ởqui mô thương mại.
  Tính mới của công trình:
  Lần đầu tiên ởViệt Nam, ấu trùng cá chẽm được nghiên cứu vềsựbiến đổi thành
  phần, hàm lượng axít béo trong quá trình phát triển; nhu cầu HUFA và ảnh hưởng của
  HUFA lên sựsinh trưởng, sức sống của ấu trùng.
  4
  Chương 1
  TỔNG LUẬN
  1.1. HIỆN TRẠNG NGHỀSẢN XUẤT GIỐNG CÁ BIỂN NHÂN TẠO.
  1.1.1. Hiện trạng nghềsản xuất giống cá biển trên thếgiới.
  Nghềsản xuất giống cá biển chỉthực sựphát triển vào những năm 1980 khi một
  sốloài cá bắt đầu được sản xuất giống ởqui mô thương mại. Đến nay, mặc dù có
  nhiều loài được nuôi từcon giống sản xuất nhân tạo, nhưng ởnhiều loài khác, công
  việc nghiên cứu vẫn đang tiếp diễn, thậm chí một lượng lớn con giống vẫn còn khai
  thác từtựnhiên [39], [80]. Hiện trạng phát triển nghềsản xuất giống cá biển trên thế
  giới có thể được tóm lược dựa vào một sốnước, khu vực có nghềnuôi cá biển phát
  triển:
  Trung Quốc bắt đầu sinh sản nhân tạo thành công các loài thuộc họcá đối
  (Mugilidae) vào cuối những năm 1950, hoàn thiện kỹthuật sản xuất giống nhân tạo ở
  qui mô thương mại loài cá đối Liza haematocheila vào những năm 1970, sản xuất
  giống thành công và sản xuất ra hàng triệu con giống các loài cá bơn Nhật hoặc cá bơn
  vĩ(Paralichthys olivaceus), cá tráp đen (Sparus macrocephalus), cá đù vàng hoặc cá
  hoa vàng (Pseudosciaena crocea) vào những năm 1980 [50]. Từnhững năm 1990, sản
  xuất giống nhân tạo cá biển ởTrung Quốc phát triển tăng nhanh vềcảsốlượng loài và
  sốlượng cá giống sản xuất ra, tập trung vào các loài có giá trịcao. Đến năm 2000, có
  ít nhất 52 loài cá biển thuộc 24 họ đã được nghiên cứu sản xuất giống thành công.
  Loài được sản xuất giống nhiều nhất là cá đù vàng đạt hơn 1,3 tỉcon giống. Các loài
  sản xuất được hơn 10 triệu con giống trong năm 2000 gồm có: cá hồng Mỹ(Sciaenops
  ocellatus), cá vược Nhật (Lateolabrax japonicus), cá đối, cá đù (Nibea miichthioides),
  cá tráp đỏ(Pagrus major), cá măng biển (Chanos chanos) và cá kẽm lang
  (Plectorhynchus cinctus). Các loài sản xuất được vài triệu con giống trong năm 2000
  gồm: cá bơn Nhật, cá tráp đen, cá chẽm (Lates calcarifer), cá hồng chấm đen
  (Lutjanus russelli), cá sạo (Pomadasys hasta), cá đù mi-uy (Miichthys miiuy), cá bống
  bớp (Bostrichthys sinensis) và cá sạo vây đen (Hapalogenys nitens) [50].
  5
  Hiện nay, các loài cá biển thuộc họcá đù (Sciaenidae) đang được sản xuất giống
  nhân tạo chủyếu ởTrung Quốc, tiếp theo là các loài cá thuộc các họcá tráp
  (Sparidae), họcá sạo (Pomadasyidae), họcá mú (Serranidae), họcá bơn vĩ
  (Paralichthyidae) và họcá hồng (Lutjanidae) [50].
  Nhật Bản đang dẫn đầu vềsốlượng loài cá biển được sản xuất giống nhân tạo
  trên thếgiới và đa sốcon giống được thảra biển đểtái tạo nguồn lợi [40]. Năm 1998,
  Nhật Bản đã sản xuất 107,8 triệu cá giống, trong đó cá bơn Nhật chiếm 34%, cá tráp
  đỏchiếm 28%, cá Arctoscopus japonicusvà cá Acanthopagrus schlegelimỗi loài
  chiếm khoảng 9%. Khoảng 81 triệu cá giống từsốlượng trên được thảlại môi trường
  tựnhiên [94], [105].
  Ở Đài Loan, theo Liao (1960), cá đối mục (Mugil cephalus) được sản xuất giống
  thành công từlâu (trích theo [59]), cá măng biển được nghiên cứu sinh sản nhân tạo
  năm 1979, thành công năm 1983 [59]. Việc sản xuất giống cá biển ởqui mô thương
  mại bắt đầu ở Đài Loan từnhững năm 1980 [59]. Cho đến 2001, Đài Loan đã sản xuất
  giống nhân tạo thành công hơn 90 loài cá khác nhau. Hiện nay, các trại sản xuất giống
  cá biển ở Đài Loan là nơi sẵn sàng cung cấp giống nhiều loài cá biển và công nghệsản
  xuất giống ban đầu cho các nước Đông Nam Á [40]. Với cá mú, mặc dù có hơn 52 loài
  phân bốdọc bờbiển Đài Loan nhưng chỉcó một sốloài đã được sản xuất giống nhân
  tạo bao gồm: cá mú chấm đen (Epinephelus malabaricus), cá mú chấm nâu (E.
  coioides), cá mú cọp hoặc cá mú hoa nâu (E. fuscoguttatus), cá mú nghệ(E.
  lanceolatus); trong đó, loài cá mú chấm nâu đã được khép kín vòng đời. Các loài cá
  mú khác: cá mú chấm xanh (Plectropomus leopardus), cá mú chuột (Cromileptes
  altivelis) chỉsản xuất được một sốlượng ít con giống (trích theo [59]). Cá giò
  (Rachycentron canadum) được nghiên cứu sản xuất giống thành công ở Đài Loan từ
  đầu những năm 1990, phát triển sản xuất giống với sốlượng lớn từ1997 [59], [60].
  Tại Đông Nam Á, các loài cá biển có giống cung cấp từcác trại sản xuất bao
  gồm: cá chẽm, cá dìa (Siganus), cá măng biển, cá mú cọp, cá mú chấm nâu, cá mú
  chuột, cá hồng bạc (Lutjanus argentimaculatus), cá giò, cá chim vây vàng
  (Trachinotus blochii). Các loài đang được tiếp tục nghiên cứu là cá mú nghệ, cá mú

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TIẾNG VIỆT
  1. Trần Văn Đan, VũDũng, ĐỗVăn Khương, Cao Văn Hạnh (2000), “Kết quả
  bước đầu sản xuất giống nhân tạo cá tráp vây vàng (Mylio latus) tại Hải
  Phòng năm 1999”, Tuyển tập các công trình nghiên cứu nghềcá biển, tập II,
  tr. 493-505, NXB Nông nghiệp Hà Nội.
  2. Trần Văn Đan, ĐỗVăn Khương, Mai Công Khuê, Hà Đức Thắng (2000),
  “Kết quảnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và kỹthuật nuôi cá đù đỏ
  (Sciaenops ocellatus) di nhập từTrung Quốc tại khu vực Hải Phòng”, Tuyển
  tập các công trình nghiên cứu nghềcá biển, tập II, tr. 479-492, NXB Nông
  nghiệp Hà Nội.
  3. Phạm ThịHạnh (2007), Ảnh hưởng của mật độ ương, mật độluân trùng và
  thức ăn giàu HUFA lên sinh trưởng và tỉlệsống của cá bột cá chẽm (Lates
  calcarifer Bloch, 1790), Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Nha Trang.
  4. Nguyễn Duy Hoan và Võ Ngọc Thám (2000), Nghiên cứu sản xuất thửgiống
  cá chẽm (Lates calcarifer Bloch,1790) tại Khánh Hòa, Báo cáo tổng kết đềtài
  khoa học và công nghệtỉnh Khánh Hòa, Trường Đại học Nha Trang.
  5. Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ(1994), Sinh học và kỹthuật nuôi
  cá chẽm (Lates calcarifer Bloch), NXB Nông nghiệp Hà Nội. Dịch từ:
  Biology and culture of seabass (Lates calcariferBloch). Kungvankij, P.,
  Pidadera, B.J., Tiro, L.B. and Potestas, I.O., (1986). NACA Training Manual
  Series No. 3.
  6. Lại Văn Hùng (2004), Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản,
  NXB Nông nghiệp TP HồChí Minh.
  7. ĐỗVăn Khương (2001), Nghiên cứu công nghệsản xuất giống và nuôi một số
  loài cá biển có giá trịkinh tếcao trong điều kiện Việt Nam, Báo cáo tổng kết
  đềtài khoa học và công nghệcấp nhà nước (tóm tắt), Viện Nghiên cứu Hải
  sản, BộThủy sản.
  II
  8. Nguyễn Trọng Nho (2003), Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo cá chẽm
  mõm nhọn (Psammoperca waigiensis Cuvier & Valenciennes, 1882), Báo cáo
  khoa học đềtài SUMA, Đại học Nha Trang.
  9. Đào Mạnh Sơn, ĐỗVăn Nguyên (1998), “Đặc điểm sinh học, nuôi và sản
  xuất giống cá song (Epinephelus spp) ởmiền Bắc Việt Nam”, Tuyển tập các
  công trình nghiên cứu nghềcá biển, tập I, tr. 96-125, NXB Nông nghiệp Hà
  Nội.
  10. Nguyễn Tuần, ĐỗVăn Khương, Nguyễn Văn Phúc (2001), “Công nghệnuôi
  vỗvà sinh sản nhân tạo cá vược (Lates calcariferBloch, 1790)”, Tuyển tập
  các công trình nghiên cứu nghềcá biển – Viện Nghiên cứu Hải sản, tập II, tr.
  443-459, NXB Nông nghiệp Hà Nội.
  11. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I (2003). Tóm tắt báo cáo Hội nghị
  khoa học toàn quốc vềnuôi trồng thủy sản (24-25/11/2003), tr. 47-53, NXB
  Nông nghiệp.
  TIẾNG ANH
  12. Ando, Y., Kobayashi, S., Sugimoto, T. and Takamaru, N. (2004),
  “Positional distribution of n-3 highly unsaturated fattyacids in triacyl-sn-glycerols (TAG) of rotifers (Brachionus plicatilis) enriched with fish and
  seal oils TAG”, Aquaculture229, pp. 275–288.
  13. Aragão, C., Conceicão, L.E.C., Fyhn, H.J., Dinis, M.T. (2004), “Estimated
  amino acid requirements during early ontogeny in fish with different life
  styles: gilthead seabream (Sparus aurata) and Senegalese sole (Solea
  senegalensis)”, Aquaculture242, pp. 589–605.
  14. Aragão, C., Conceicão,L.E.C., Martins, D., Rønnestad, I., Gomes, E.,
  Dinis, M.T. (2004), “A balanced dietary amino acid profile improves
  amino acid retention in post-larval Senegalese sole (Solea senegalensis)”,
  Aquaculture233, pp. 293–304.
  III
  15. Bell, J.G., Tocher, D.R., MacDonal, F.M. and Sargent, J.R. (1995), “Diets
  rich in eicosapentaenoic acid and γ-linolenic acid affect phospholipid fatty
  acid composition and production of prostaglandings E1, E2, and E3in turbot
  (Scophthalmus maximus), a species deficient in Δ5 fatty acid desaturase”.
  Prostaglanding Leukotrienesand Essential Fatty Acids53, pp. 279-286.
  16. Bell, J.G., McEvoy, L.A., Estevez, A., Shield, R.J., Sargent, J.R. (2003),
  “Optimising lipid nutrition in first-feeding flatfish larvae”, Aquaculture
  227, pp. 211 –220.
  17. Bolasina, S., Pérez, A., Yamashita, Y. (2006), “Digestive enzymes activity
  during ontogenetic development and effect of starvation in Japanese
  flounder, Paralichthys olivaceus”, Aquaculture252, pp. 503-515.
  18. Bolis, L. and Fange, R. (1979), “Lipid composition of the erythrocyte
  menbrane of some marine fish”,Comparative Biochemistry and
  Physiology, Vol. 62B, pp. 343-348.
  19. Boonyaratpalin, M. (1997), “Nutrient requirements of marine food fish
  cultured in Southeast Asia”, Aquaculture151, pp. 283-313.
  20. Boonyaratpalin, M. and Williams, K. (2002), “Asian sea bass,Lates
  calcarifer”,Nutrient requirements and feeding of finfish for aquaculture,
  edited by C.D. Webster and C. Lim, pp: 40-49, CABI Publishing
  21. Bransden, M.P., Battaglene, S.C., Morehead, D.T., Dunstan, G.A. and
  Nichols, P.D. (2005), “Effect of dietary 22:6n-3 on growth, survival and
  tissue fatty acid profile of striped trumpeter (Latris lineata) larvae fed
  enriched Artemia”, Aquaculture243, pp. 33–344.
  22. Bransden, M.P., Cobcroft, J.M., Battaglene, S.C., Morehead, D.T.,
  Dunstan, G.A., Nichols, P.D. and Kolkovski, S. (2005), “Dietary 22:6n-3
  alters gut and liver structure and behaviour in larval striped trumpeter
  (Latris lineata)”, Aquaculture248, pp. 275–285.
  23. Brown, M.R ., Garland, C.D., Jeffrey,S.W., Jamerson, I.D. and Leroi, J.M.
  (1993), “The gross and amino acidcomposition of batch and semi-IV
  continuous culture of Isochrysissp. (clone T.ISO), Pavlova lutheriand
  Nannochloropsis oculata”, Journal of Applied Phycology5, pp. 285-296.
  24. Brown, M.R., Jeffrey, S.W., Volkman, J.K. and Dunstan, G.A. (1997),
  “Nutritional properties of microalgae for mariculture”, Aquaculture151,
  pp. 315-331.
  25. Brown, M.R., Battaglene, S.C., Morehead, D.T., Brock, M. (2005),
  “Ontogenetic changes in amino acid and vitamins during early larval stages
  of striped trumpeter (Latris lineata)”, Aquaculture248, pp. 263–274.
  26. Brown, M.R., T, Dunstan, G.A., Nichols, P.D., Battaglene, S.C.,
  Morehead, D.T., Overweter, A.L. (2005), “Effects of a-tocopherol
  supplementation of rotifers on the growth of striped trumpeter Latris
  lineatalarvae”, Aquaculture 246, pp. 367– 378.
  27. Cahu, C., Zambonino Infante, J., Escaffre, A-M., Bergot, P., Kaushik, S.
  (1998), “Preliminary results on sea bass (Dicentrarchus labrax)larvae
  rearing with compound diet from first feeding. Comparison with carp
  (Cyprinus carpio) larvae”, Aquaculture169, pp.1–7.
  28. Cahu, C., Zambonino-Infante, J. (2001), “Substitution oflive food by
  formulated diets in marine fish larvae”, Aquaculture200, pp. 161–180.
  29. Coloso, R.M., Murillo-Gurrea, D.P., Borlongan, I.G. and Catacutan, M.R.
  (2004), “Tryptophan requirement of juvenile Asian sea bass Lates
  calcarifer”, J. Appl. Ichthyol.20, pp. 43–47.
  30. Conceicão, L.E.C., Grasdalen. H., Rønnestad. I. (2003), “Amino acid
  requirements of fish larvae and post-larvae: new tools and recent findings”,
  Aquaculture227, pp. 221–232.
  31. Copland, J.W và Grey, D.L. (1987), “Management of wild and cultured sea
  bass / barramundi(Lates calcarifer)”, Proceedings of an international
  worshop held at Darwin, N.T. Australia, 24-30 September 1986, ACIAR
  Proceedings No20, printed by Ruskin Press, Melbourne.

  Xem Thêm: Nghiên cứu bổ sung axít béo và các chế phẩm làm giàu thức ăn sống trong ương ấu trùng cá chẽm - Lates calcarifer (Bloch, 1790)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu bổ sung axít béo và các chế phẩm làm giàu thức ăn sống trong ương ấu trùng cá chẽm - Lates calcarifer (Bloch, 1790) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status