Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của Tổng công ty Chè Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của Tổng công ty Chè Việt Nam

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của Tổng công ty Chè Việt Nam
  7. Nội dung của luận văn gồm:
  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và các Phụ lục; luận văn bao gồm những nội
  dung chính sau :
  Chương 1: Lý Luận chung về tiêu thụ sản phẩm
  Chương 2: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Tổng công ty chè.
  Chương 3: Một số biện pháp chủ yếu góp phần đẩy mạnh công tác tiêu thụ
  sản phẩm của Tổng công ty chè.

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua có mức tăng trưởng khá ổn định,
  đây là điều kiện tiền đề giúp cho Việt Nam chủ động hội nhập với nền kinh tế khu vực
  và thế giới. Trước tình hình đó đòi hỏi các thành phần kinh tế, các ngành phải đề ra
  chiến lược phát triển nhằm tăng khả năng cạnh tranh đối với sản phẩm hàng hoá của
  mình so với sản phẩm khác trong nước và trên thế giới. Hoạt động trong cơ chế thị
  trường không phải tất cả các doanh nghiệp đều có các điều kiện kinh doanh và khả
  năng nắm bắt cơ hội như nhau. Thị trường chỉ chấp nhận những doanh nghiệp có năng
  lực thực sự, sẵn sàng vượt qua những thách thức do cơ chế kinh tế mới đem lại. Nhất
  là đối với những doanh nghiệp mà phạm vi hoạt động ở cả thị trường nước ngoài thì
  lại càng có nhiều khó khăn phải giải quyết.
  Trong xu thế chung đó, thì ngành chè một ngành chủ chốt của nông nghiệp Việt
  Nam đang tìm mọi biện pháp; như thực hiện đổi mới công tác tổ chức quản lý, phát
  triển thị trường .nhằm nâng cao giá trị của cây chè đóng góp đáng kể vào bước phát
  triển chung của nền kinh tế đất nước.
  Là một doanh nghiệp Nhà nước, Tổng công ty chè Việt Nam đã từng bước thích
  nghi với cơ chế thị trường để tăng trưởng và phát triển. Tổng công ty chè Việt Nam có
  nhiệm vụ trực tiếp kinh doanh xuất khẩu sản phẩm chè các loại và nhập khẩu máy móc
  thiết bị chế biến chè, các vật tư phục vụ cho sản xuất chè và đời sống của người làm
  chè. Cây chè đang từng bước khẳng định được vị trí trong tập đoàn các cây công
  nghiệp ở nước ta. Trong những năm gần đây, cạnh tranh đang diễn ra mạnh mẽ trong
  ngành chè thế giới. Riêng đối với Tổng công ty chè Việt Nam thì cạnh tranh không chỉ
  trên thị trường xuất khẩu mà còn cả ở thị trường trong nước.
  Là một cán bộ công chức trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với
  những kiến thức đã được trang bị và mong muốn phát triển ngành Chè một cách bền
  vững, trong quátrình nghiên cứu, tìm hiểu tôi đã chọn đề tài"Một số biện pháp
  nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của Tổng công ty Chè Việt Nam"làm
  luận văn tốt nghiệp cao học của mình.
  2
  2. Tổng quan các nghiên cứu liên quan:
  Tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển
  của các ngành sản xuất. Đã có nhiều nghiên cứu liên quan, hình thành cơ sở lý thuyết
  về tiêu thụ sản phẩm của các tác giả trong và ngoài nước. Đi sâu vào nghiên cứu các
  nhóm công cụ marketing để xúc tiến bán hàng có tác phẩm “Kotler bàn về tiếp thị:
  Làm thế nào để tạo lập, giành được và thống lĩnh thị trường”, các lý thuyết về quy luật
  cạnh tranh được Micheal Porter nghiên cứu trong tác phẩm “Chiến lược cạnh tranh”.
  Tuy vậy Nghiên cứu của của các nhà nghiên cứu lý thuyết phương tây như Michael
  Porter chủ yếu đề cập tới các nền kinh tế phát triển và những trường hợp thành công
  mà không trình bày về các nước đang phát triển.
  Trong điều kiện phát triển sản xuất nông sản có tính hàng hiện nay nghiên cứu
  vấn đề tiêu thụ sản phẩm được nhiều nhà nghiên cứu trong nước quan tâm. Đã có
  nhiều nghiên cứu về tiêu thụ nông sản được thực hiện trong thời gian qua như: Những
  giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩmcủa Công ty cổ phần sữa Việt Nam
  (Vinamilk), Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm cà phê của công ty đầu tư sản xuất
  & xuất nhập khẩu cà phê, cao su Nghệ An, Nghiên cứu kênh tiêu thụ sản phẩm Nhãn
  Lồng Hưng Yên .
  Sản xuất Chè trong nhiều năm qua đã đáp ứng được nhu cầu về chè uống của
  nhân dân, đồng thời xuất khẩu đạt kim ngạch hàng triệu USD hàng năm. Vì vậy việc
  phát triển sản xuất kinh doanh chè là một hướng quan trọng nhằm thúc đẩy tốc độ tăng
  trưởng của nông nghiệp và kinh tế nông thôn nước ta. Trước đây đã có một số nghiên
  cứu liên quan đến sản xuất tiêu thụ chè, đặc biệt Luận văn thạc sỹ về “ Những giải
  pháp chủ yếu mở rộng thị trường tiêu thụ chè Việt Nam đến năm 2010 của Nguyễn
  Thị Thanh Hương (Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) đã có nghiên cứu sâu về các gải
  pháp vĩ mô về thị trường tiêu thụ chè. Tuy nhiên các nghiên cứu giải pháp có tính vi
  mô ở phạm vi quản lý doanh nghiệp chưa có nhiều, đặc biệt là với các đơn vị kinh
  doanh lớn có tính dẫn dắt phát triển ngành. Việc nghiên cứu “Một số biện pháp nhằm
  đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của Tổng công ty Chè Việt Nam” đã được
  thực hiện để gắn các kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn sản xuất kinh doanh tại
  doanh nghiệp hoạt động trong môi trường kinh tế xã hội một nước đang phát triển như
  Việt Nam là hết sức cần thiết.
  3
  3. Mục tiêu nghiên cứu
  Mục tiêu của đề tài này là nhằm tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh
  của Tổng công ty chè Việt Nam, rút ra những thuận lợi và khó khăn từ đó đề nghị một
  số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của Tổng công ty.
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tiêu thụ sản phẩm nói chung và sản
  phẩm chè nói riêng.
  - Phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm chè tại Tổng công ty Chè trong những
  năm gần đây (2009-2011).
  - Đề xuất một số giải pháp góp phần thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm chè
  của Tổng công ty.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu là hoạt động tiêu thụ sản phẩm chè của Tổng Công ty
  Chè Việt Nam - VINATEA.
  Phạm vi nghiên cứu là hoạt động tiêu thụ chè ở một số vấn đề như phân tích các
  yếu tố môi trường ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm, thực trạng công tác tiêu
  thụ, đánh giá kết quả hoạt động của Tổng công ty.Các tài liệu thứ cấp thu thập từ năm
  2009 đến 2011.
  5. Phương pháp nghiên cứu.
  Tác giả đã sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu sau:
  - Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp từ các báo cáo chuyên đề, báo cáo sản
  xuất kinh doanh của doanh nghiệp, niên giám thống kê.
  - Phương pháp hệ thống hóa các lý thuyết về công tác tiêu thụ sản phẩm chè, hệ
  thống hóa số liệu nhằm đánh giá thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm chè để nghiên
  cứu đầy đủ các đối tượng khác nhau, có mối liên hệ qua lạivới nhau cùng tác động
  đến một thực thể là doanh nghiệp.
  - Phương pháp chuyên gia: tham khảo ý kiến các chuyên gia để nhận định
  những yếu tố tác động của môi trường và mức độ tác động của các yếu tố đó đối với
  Tổng Công ty chè.
  4
  - Phương pháp phân tích: sau khi đã có được các thông tin tiêu thụ tác giả sử
  dụng phương pháp phân tích và tổng hợp để hoàn thành việc nghiên cứu.
  6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.
  Ý nghĩa khoa học:Thể hiện sự đúc kết, tổng hợp các vấn đề có tính tổng quát
  chung trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống giải pháp tiêu thụ sản phẩm của các
  đơn vị kinh doanh chè.
  Ý nghĩa thực tiễn:Luận văn đề ra những giải pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ
  sản phẩm của Tổng công ty chè, bên cạnh đó, luận văn cũng tổng hợp các vấn đề mang
  tính lý luận chung làm cơ sở cho việc nhận định và nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản
  phẩm của Tổng công ty Chè.
  7. Nội dung của luận văn gồm:
  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và các Phụ lục; luận văn bao gồm những nội
  dung chính sau :
  Chương 1: Lý Luận chung về tiêu thụ sản phẩm
  Chương 2: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Tổng công ty chè.
  Chương 3: Một số biện pháp chủ yếu góp phần đẩy mạnh công tác tiêu thụ
  sản phẩm của Tổng công ty chè.
  5
  CHƯƠNG I:
  NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÊU THỤ SẢN PHẨM
  1.1 Tổng quan về tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
  1.1.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm
  Xuất phát từ những giác độ và phạm vi hoạt động khác nhau có nhiều quan điểm
  khác nhau về hoạt động tiêu thụ sản phẩm.
  Theo nghĩa hẹp, tiêu thụ sản phẩm là quá trình chuyển sang hình thái giá trị của
  sản phẩm. Tiêu thụ sản phẩm bắt đầu khi hàng hóa được đưa vào lưu thông và kết thúc
  khi bán hàng xong.
  Trong nền kinh thị trường hiện nay, các doanh nghiệp phải tự quyết định ba vấn
  đề trung tâm đó, cho nên hoạt động tiêu thụ sản phẩm được hiểu theo nghĩa rộng hơn.
  Đó là một quá trình kinh tế bao gồm nhiều khâu từ nghiên cứu thị trường, xác định
  nhu cầu khách hàng, tổ chức sản xuất, tổ chức mạng lưới tiêu thụ, xúc tiến yểm trợ
  .nhằm mục đích đạt hiệu quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh.
  1.1.2 Vai trò tiêu thụ sản phẩm đối với doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh
  Tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển
  của doanh nghiệp. Khi sản phẩm của doanh nghiệp được tiêu thụ, tức là nó đã được
  người tiêu dùng chấp nhận. Sức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thể hiện ở mức
  bán ra, uy tín của doanh nghiệp, chất lượng của sản phẩm, sự thích ứng với nhu cầu
  của người tiêu dùng và sự hoàn thiện của các hoạt động dịch vụ. Nói cách khác tiêu
  thụ sản phẩm phản ánh đầy đủ điểm mạnh điểm yếu của doanh nghiệp.
  Tiêu thụ sản phẩm là căn cứ để lập ra kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch
  tài chính cũng như các kế hoạch các của doanh nghiệp. Nếu không căn cứ vào sức tiêu
  thụ trên thị trường mà sản xuất ồ ạt, không tính đến khả năng tiêu thụ sẽ dẫn đến tình
  trạng ế thừa, tồn đọng sản phẩm, gây ra sự đình trệ trong sản xuất kinh doanh, dẫn đến
  6
  nguy cơ phá sản. Ngoài ra tiêu thụ sản phẩm quyết định khâu cung ứng đầu vào thông
  qua sản xuất.
  Hoạt động tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quyết định đối với các hoạt động nghiệp
  vụ khác của doanh nghiệp như: Nghiên cứu thị trường, đầu tư mua sắm trang thiết bị,
  tài sản, tổ chức sản xuất, tổ chức lưu thông, dịch vụ Nếu không tiêu thụ được sản
  phẩm thì không thể thực hiện quá trình tái sản xuất, bởi vì doanh nghiệp sẽ không có
  vốn để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh kể trên.
  Tiêu thụ sản phẩm giúp doanh nghiệp thu hồi được vốn, bù đắp chi phí và có lãi.
  Nó giúp cho doanh nghiệp có các nguồn lực cần thiết để thực hiện quá trình tái sản
  xuất tiếp theo, công tác tiêu thụ được tổ chức tốt sẽ là động lực thúc đẩy sản xuất và là
  yếu tố tăng nhanh vòng quay của vốn. Bởi vậy tiêu thụ sản phẩm càng được tiến hành
  tốt bao nhiêu thì chu kỳ sản xuất kinh doanh càng ngắn bấy nhiêu, vòng quay vốn càng
  nhanh, hiệu quả sử dụng vốn càng cao.
  Như vậy để có lợi nhuận cao ngoài các biện pháp giảm chi phí sản xuất doanh
  nghiệp còn phải đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, tăng khối lượng hàng hoá luân
  chuyển, tăng doanh thu bán hàng. Tốc độ tiêu thụ sản phẩm càng cao thì thời gian sản
  phẩm nằm trong khâu lưu thông càng giảm điều đó có nghĩa là sẽ giảm được chi phí
  lưu thông, giảm chi phí luân chuyển, tồn kho, bảo quản, hao hụt, mất mát vv Tạo
  điều kiện cho doanh nghiệp hạ giá thành sản phẩm và giá bán, tăng sức cạnh tranh và
  đảm bảo mức lợi nhuận dự kiến.
  1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm
  1.2.1 Các yếu tố chủ quan.
  Các yếu tố chủ quan là các yếu tố nằm bên trong doanh nghiệp hoặc nằm trong
  tầm kiểm soát của doanh nghiệp. Các yếu tố này bao gồm các điểm mạnh và các điểm
  yếu có ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
  bao gồm những yếu tố sau.
  1.2.1.1 Về Quản trị: Mục tiêu và chiến lược phát triển của doanh nghiệp có ảnh
  hưởng trực tiếp đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong từng thời kỳ. Nếu doanh nghiệp
  xác định đúng đắn mục tiêu, đề ra chiến lược kinh doanh đúng đắn với thực tế thị
  trường thì khối lượng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp sẽ tăng lên, tránh tình trạng

  Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của Tổng công ty Chè Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của Tổng công ty Chè Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status