Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triẻn nông thôn Việt Nam khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triẻn nông thôn Việt Nam khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triẻn nông thôn Việt Nam khu vực Thành phố Hồ Chí Minh  MỤC LỤC
  Nhiêm vu Luân văn Thạc sĩ.
  Lời Cam đoan.
  Lời Cám ơn.
  Tóm tẳt luận văn.
  Abstract.
  Danh mục từ viết tắt . i
  Danh mục bảng biểu ii
  Danh mục biểu đồ iv
  Lời mở đầu . V
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẰT LƯƠNG TÍN DUNG ĐÔI VỚI DOANH NGHIÊP NHỎ VÀ VỬA CỬA NGÂN HANG THƯƠNG MAI 1
  1.1 Lý luận chung vể túi dụng và tín dụng ngân hãng. 1
  1.1.1 Quả ừình ra đỡi và bản chất của tin dụng 1
  1.1.2 Chức năng của túi dung . 2
  1.1.3 Vai trò của tín dụng trong nền kinh tể . 3
  1.1.4 Các hinh thửc tín dụng 4
  1.1.5 Các vấn để chung vể tín dụng ngân hãng 5
  1.1.5.1 Đặc điềm của tin dụng ngân hàng 5
  1.1.5.2Công cụ hoạt động của tín dụng ngân hãng 5
  1.1.5.3Tác dung của tín dụng ngân hàng . 6
  1.1.5.4 Phân loai tin dung 6
  1.2 Những nội dung cơ bản vể chất lượng tin dụng ngân hàng 8
  1.2.1 Khải niệm 8
  1.2.2 Đặc điểm . 9
  1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giả chất lương tín dụng ngân hãng 10
  1.2.3.1 Phân loai các khoàn nợ 10
  1.2.3.2 Tỉ lệ nơ quá han 12
  1.2.3.3 Tỉ lệ nơ xấu 12
  1.2.3.4 Tỉ lệ sinh lời của tín dụng . 13
  1.2.3.5 Chỉ tiêu hiệu suất sừ dụng vồn . 13
  1.2 4 Các nhân tồ ảnh hưởng đến chất lượng tin dụng 13
  1.2.4 1 Môi trương kinh tể vĩ mô 14
  1.2.4.2 MÔI trương pháp lý . 14
  1.2.4.3 Chiến lược phát triển của NHTM . 14
  1.2.4.4 Chinh sách tín dụng của NHTM 15
  1.2.4.5 Cản bộ tín dụng . 15
  1.2 4 6 Năng lực của khách hàng . 15
  1.3 Tin dụng ngân hàng đối VỚI DNNVV 16
  1.3.1 Khái niệm vã vai ừò của DNNVV . 16
  1.3.1.1 Khái niệm 16
  1.3.1.2 Vai ừò của cácDNNVV 17
  1.3.2 Tín dung ngân hàng đối với DNNVV 17
  1.3.2.1 Đặc điểm của tín dụng ngân hàng đối VỠ1DNNVV 17
  1.3.2.2 Vai ừò của tín dung ngân hàng đối VỞ1DNNVV 17
  1.3.2.3 Các loại hình tin dụng dành cho DNNVV . 18
  1.4 Bái học kinh nghiệm nâng cao chất lương túi dung đối VỚI DNNVV của một số
  nưòc trên thế giới 20
  1.4 1 kinh nghiệm nâng cao chắt lương tín dụng đối với DNNVV của một số nước
  trên thể giới . 20
  1.4.2 Bãi hoc kinh nghiệm cho các NHTM và NHNN&PTNT Việt Nam 22
  CHƯƠNG 2: THựC TRANG CHAT LƯỢNG TÍN DỤNG Đối VÓI
  DOANH NGHIỂP NHÒ VẢ VỪA TAI NGẢN HẢNG NÔNG NGHIÊP VÁ PHÁT TRIỂN NÔNG THÒN VỆT NAM KHU VƯC TP. Hồ CHÍ MINH 25
  2.1 Giới thiêu về NHNN&PTNT Việt Nam và khu vực TP Hồ Chí Minh 25
  2.1.1 Hệ thống NHNN&PTNT Việt Nam . 25
  2.1.2 Hệ thống NHNN&PTNT Khu vực TP HCM . 28
  2.2 Tinh hình hoạt động của DNNVV tại TP.HCM 29
  2.1.1 Tình hình DNNVV tạiTP HCM 30
  2.1.1.1 CơcấuDNNVV theo ngành kinh tể 30
  2.1.1.2 Cơ cấu DNNVV theo quy mô nguồn vốn 31
  2.1 1 3 Cơ cấu DNNVV theo quy mô lao động 31
  2.1.1.3 Cơ cấu DNNVV theo loại hình 32
  2.2.2 Quy mô vốn và cách tiếp cận nguồn vốn của các DNNVV 33
  2.2.3 Khả năng tiếp cận thi trường 34
  2.3 Tinh hình hoạt động tín dụng đối với DNNVV tai NHNN&PTNT khu vực
  TP.HCM 34
  2.3.1 Công tác huy động vốn tại NHNN&PTNT khu vực TP HCM 34
  2.3.2 Tình hình dư nợ túi dụng đối với DNNVV tại NHNN&PTNT khu vực
  TP.HCM 37
  2.3.2.1 Dư nợ chovayDNNVV phân theo thành phấn kinh tể 39
  2.3.2.2 Dư nợ cho vay DNNVV theo chương ừình, loại hinh 40
  2.4 Thực trang chất lương tín dụng đồi với DNNVV tại NHNN&PTNT khu vực
  TP.HCM 42
  2.4 1 Chỉ tiêu tỷ lệ nơ quá hạn 42
  2.4 2 Chỉ tiêu tỷ lệ nơ xấu 44
  2.4.3 Chỉ tiêu tỷ lệ sinh lời của tín dụng 46
  2.4 4 Chỉ tiêu hiệu suất sử dung vốn 47
  2.5 So sánh tinh hình tín dung đối với DNNVV tại NHNN&PTNT khu vực
  TP.HCM với toàn hệ thống NHNN&PTNT Việt Nam vã các NHTM tại khu vực TP.HCM 48
  2.5 1 Tinh hình tín dụng DNNVV tại NHNN&PTNT khu vực TP.HCM so với toàn
  hệ thống 48
  2.5.1.1 Tinh hình dư nợ tin dụng đối với DNNVV 48
  2.5.1.2 Các chỉ tiêu chất lương tín dụng đối với DNNVV tại NHNN&PTNT khu
  vực TP.HCM so VỚI toàn hệ thống 51
  Tình hình tín dụng DNNVV NHNN&PTNT khu vực TP.HCM so VỚI cảc NHTM khác tại khu vực TP HCM 53
  2.5.2.1 Tinh hình dư nợ tin dụng đối với DNNVV. 53
  2.5.2.2 Các chỉ tiêu chất lương tín dụng đối với DNNVV tại NHNN&PTNT khu
  vực TP.HCM so với các NHTM tại khu vực TP.HCM 54
  2.6 Đánh giả chất lương tín dụng đối với DNNVV tại NHNN&PTNT khu vực
  TP.HCM 57
  2.6.1 Những kểt quả đạt được 57
  2.6.2 Những hạn chế tồn tại 59
  2.6 3 Những nguyên nhân ảnh hường đển chất lương tín dụng 60
  2.6.3.1 Nguyên nhân khách quan 60
  2.6.3.2 Nguyên nhân từ ngân hảng 61
  2.6.3.3 Nguyên nhân từ DNNVV: , 65
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHAP NÂNG CAO CHẲT LƯƠNG TÍN DUNG ĐỔI VỚI DOANH NGHÈP NHỎ VÁ VỪA TAI NGÀN HANG NÔNG NGHÈP VÀ
  PHÁT TRIỂN NÔNG THÒN VIỆT NAM KHU VƯC TP. Hồ CHÍ MINH 68
  3. ] Định hương kinh doanh cùa NHNN&PTNT Việt Nam 68
  3.1.1 Đinh hưòng chung của NHNN&PTNT Vìêt Nam 68
  3.1.2 Đinh hưởng hoạt động tín dung của NHNN&PTNT Vlệt Nam 69
  3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNVV tại NHNN&PTNT
  Việt Nam khu vực TP HCM 71
  3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối VỠ1DNNVV tại
  NHNN&PTNT Việt Nam khu vực TP HCM 71
  3.2.1.1 Hoàn chỉnh hệ thống chẩm điểm và xếp hạng khách hàng 71
  3.2.1.2 Nâng cao công tác quản trị điểu hành 72
  3.2.1.3 Chấp hành quy trình cho vay, thủ tuc vay vốn 73
  3.2.1.4 Nâng cao chất lương trong công tác thầm định 74
  3.2.1.5 Chú trọng công tảc đảm bảo tiển vay 75
  3.2.1.6 Nâng cao công tác kiểm ừa kiểm soát hoạt động tín dung 76

  3.2.1.7 Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhân viên 77
  3.2.1.8 Đồi mới công nghệ 79
  3.2.1.9 Tăng cường các công tác khác. 79
  3.2.2 Nhóm giải pháp đối VỚI DNNVV tại TP. HCM 81
  3.2.2.1 Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi 81
  3.2.2.2 Nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý điều hành 81
  3.2.2.3 Trung thực ừong việc cung cấp thông tin, hợp tác với ngân hãng 82
  3.2.2.4 Nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thể của doanh nghiệp 82
  3.2.2.5 Tranh thủ khả năng vay vốn tín chắp vã khả năng tín nhiệm của ngân hảng trong quá trinh vay vồn 83
  3.2.3 Các giải pháp hỗ trợ của cơ quan quản lý Nhà nước 84
  3.2.3.1 Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luât, chỉnh sách hỗ ừợ DNNVV 84
  3.2.3.2 Tao điểu kiên thuận lợi cho các DNNVV tiếp cận các nguồn vốn 85
  3.2.3.3 Hỗ trợ DNNVV phát triền nguồn nhân lực 86
  3.2.3.4 Nâng cao chất lượng trung tâm thông tin tín dụng ngân hảng CICB 86
  3.2.3.5 Hoàn thiện các chinh sách của Ngân hàng Nhà nưỡc 87

  Xem Thêm: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triẻn nông thôn Việt Nam khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triẻn nông thôn Việt Nam khu vực Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status