Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Định hướng phát triển cho Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa đến năm 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Định hướng phát triển cho Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa đến năm 2020

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Định hướng phát triển cho Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa đến năm 2020

  MỤC LỤC
  Trang
  Trang bìa phụ
  Lời cam đoan
  Lời cảm ơn
  Mục lục
  Danh mục các kí hiệu, chữ viết tắt
  Danh mục các bảng
  Danh mục hình vẽ, đồ thị
  MỞ ĐẦU 01
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 05
  1.1 Đặc điểm về kinh tế - kỹ thuật của khai thác kinh doanh nước tinh khiết,
  nước khoáng
  05
  1.2 Khái niệm về chiến lược kinh doanh và quản trị chiến lược 06
  1.3 Các tác động của môi trường đến định hướng phát triển của doanh nghiệp 06
  1.3.1 Tác động của môi trường vĩ mô 06
  1.3.2 Tác động của môi trường vi mô. 07
  1.4 Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh 07
  1.4.1 Quy trình quản trị chiến lược toàn diện 07
  1.4.2 Quy trình xây dựng chiến lược 09
  1.4.2.1 Xác định nhiệm vụ, mục tiêu của việc kinh doanh 09
  1.4.2.2 Đánh giá các yếu tố bên ngoài 10
  1.4.2.3 Đánh giá các yếu tố bên trong 13
  1.4.2.4 Thiết lập mục tiêu dài hạn 15
  1.4.2.5 Xây dựng và lựa chọn chiến lược 15
  1.5 Công cụ cung cấp thông tin để xây dựng chiến lược 17
  1.5.1 Ma trận các yếu tố bên trong ( IEF) 17
  1.5.2 Ma trận các yếu tố bên ngoài ( EEF) 18
  1.5.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 19
  1.6 Công cụ để xây dựng chiến lược 20
  1.6.1 Ma trận điểm mạnh- điểm yếu, cơ hội – nguy cơ (SWOT) 20
  1.6.2 Ma trận hoạch định chiến lược có thể lựa chọn (QSPM) 21
  Kết luận chương 1 23
  Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦNNƯỚC
  KHOÁNG KHÁNH HÒA(VIKODA) TRONG THỜI GIAN QUA
  24
  2.1 Giới thiệu về Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa24
  2.1.1 Quá trình lịch sử hình thành và phát triển 24
  2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động chủ yếu 25
  2.1.3 Cơ cấu tổ chức. 26
  2.1.4 Kết quả sản xuất kinh doanh từ 2008 đến 2010. 30
  2.2 Phân tích các hoạt động trong nội bộ công ty 31
  2.2.1 Hoạt động sản xuất 31
  2.2.2 Hoạt động marketing 33
  2.2.3 Công tác quản trị 45
  2.2.4 Tình hình tài chính 47
  2.2.5 Công tác nhân sự 52
  2.2.6 Nghiên cứu và phát triển 54
  2.2.7 Hệ thống thông tin 54
  2.2.8 Ma trận các yếu tố bên trong 55
  2.3 Đánh giá các ảnh hưởng của môi trường bên ngoài 57
  2.3.1 Các yếu tố của môi trường vĩ mô 57
  2.3.1.1 Ảnh hưởng của môi trường kinh tế 57
  2.3.1.2 Ảnh hưởng luật pháp và chính trị 60
  2.3.1.3 Ảnh hưởng văn hóa, xã hội 61
  2.3.1.4 Ảnh hưởng của môi trường tự nhiên 62
  2.3.1.5 Ảnh hưởng của yếu tố công nghệ 63
  2.3.2 Ảnh hưởng từ môi trường vi mô 63
  2.3.2.1 Đối thủ cạnh tranh 63
  2.3.2.2 Khách hàng 69
  2.3.2.3 Nhà cung cấp 70
  2.3.2.4 Sản phẩm thay thế 71
  2.3.2.5 Đối thủ tiềm ẩn 71
  2.3.3 Ma trận các yếu tố bên ngoài 72
  Kết luận chương 2 73
  Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦNNƯỚC
  KHOÁNG KHÁNH HÒA VIKODA ĐẾN NĂM 2020 VÀ CÁC CHIẾN LƯỢC
  ĐỂ THỰC HIỆN ĐỊNH HƯỚNG
  3.1 Mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần nước khoángKhánh Hòa Vikoda
  đến năm 2020.
  75
  3.1.1 Cơ sở để xác định mục tiêu 75
  3.1.2 Sứ mạng của Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa 75
  3.1.3 Mục tiêu phát triển công ty đến năm 2020 75
  3.2 Xây dựng các chiến lược và lựa chọn chiến lược 77
  3.2.1 Xây dựng các phương án chiến lược qua phân tích SWOT 77
  3.2.2 Phân tích các chiến lược đề xuất 81
  3.2.2.1 Nhóm chiến lược S-O 81
  3.2.2.2 Nhóm chiến lược S-T 81
  3.2.2.3 Nhóm chiến lược W-O 82
  3.2.2.4 Nhóm chiến lược W-T 83
  3.2.3 Lựa chọn các chiến lược khả thi 84
  3.2.3.1 Ma trận QSPM 84
  3.2.3.2 Các chiến lược lựa chọn 92
  3.3 Các giải pháp để thực hiện chiến lược 94
  3.3.1 Giải pháp hoàn thiện về cơ cấu tổ chức 94
  3.3.2 Giải pháp về marketing 95
  3.3.3 Giải pháp về nhân sự 97
  3.3.4 Giải pháp về nghiên cứu, phát triển 98
  3.3.5 Giải pháp về tài chính 98
  3.3.6 Giải pháp về hệ thống thông tin 99
  3.4 Kiến nghị 99
  3.4.1 Với nhà nước 99
  3.4.2 Với ngành 100
  3.4.3 Với doanh nghiệp 100
  KẾT LUẬN 102
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 104

  MỞ ĐẦU
  I. Lý do chọn đề tài
  Khánh Hòa là một tỉnh duyên hải miền Trung được thiên nhiên ưu đãi nhiều mặt. Một
  trong những những ưu đãi đó là nguồn nước khoáng thiên nhiên vô giá với nhiều
  huyền thoại về dòng nước thần trị bách bệnh ở chân núi Hòn Chuông đã được khám
  phá từ trên 30 năm trước. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học về các thành phần của
  nước và bùn khoáng nơi đây đã được thực nghiệm. Cácnhà khoa học trong và ngoài
  nước (Viện Pasteur Nha Trang, Bộ Y tế, Đoàn địa chất 703, Viện nghiên cứu
  Nacovakara (Tiệp Khắc) cũng đã khẳng định giá trị điều trị bệnh và chăm sóc sức
  khỏe con người của dòng khoáng ngầm Đảnh Thạnh nằm sâu trên 200m dưới lòng đất.
  Việc khai thác, sản xuất và kinh doanh dòng suối khoáng thiên nhiên này của công ty
  Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa trong những năm qua cũng tương đối hiệu quả
  nhưng vẫn còn nhiều vấn đề bất cập. Mặc dù thương hiệu các sản phẩm của công ty đã
  được người tiêu dùng tín nhiệm nhưng thị phần của công ty trên thị trường còn rất
  khiêm tốn chưa xứng đáng với nguồn lực thực sự của mình. Quá trình Việt Nam gia
  nhập WTO đã tạo ra áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, và với những sản phẩm về
  nước khoáng có nhiều doanh nghiệp trong nước đã có tên tuổi và thương hiệu đã được
  khẳng định cũng như những doanh nghiệp mới ra đời ngày càng nhiều cả về sản phẩm
  nước khoáng cũng như nước tinh khiết. Do đó đòi hỏiCông ty cổ phần nước khoáng
  Khánh Hòa phải xây dựng định hướng phát triển phù hợp để có thể cạnh tranh và phát
  triển bền vững trong hiện tại và tương lai. Chính vì những lý do nêu trên nên tôi đã
  quyết định chọn đề tài “Định hướng phát triển cho Công ty Cổ phần nước khoáng
  Khánh Hòa đến năm 2020 ”
  II. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu là Công ty Cổ phần nước khoángKhánh Hòa.
  - Phạm vi nghiên cứu trong luận văn là những sản phẩmtừ nguồn nước khoáng
  của công ty.
  III. Mục tiêu nghiên cứu
  1. Mục tiêu chung:
  - 2 -
  Xây dựng định hướng phát triển cho Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa
  đến năm 2020.
  2. Mục tiêu cụ thể:
  - Hệ thống hóa các lý thuyết, quan điểm về chiến lượckinh doanh.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty dựa
  theo các lý thuyết về quản trị chiến lược để từ đónhận biết những điểm mạnh,
  điểm yếu, xác định năng lực cốt lõi và khả năng cạnh tranh của công ty trong
  lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm về nước khoáng.
  - Phân tích đánh giá môi trường bên ngoài để xác địnhcơ hội và nguy cơ đối với
  công ty.
  - Xây dựng định hướng phát triển cho Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa
  đến năm 2020.
  - Đề xuất các giải pháp, chính sách nhằm triển khai chiến lược kinh doanh nhằm
  tạo được lợi thế cạnh tranh của công ty trong ngànhsản xuất và kinh doanh
  nước khoáng nhằm đưa công ty phát triển bền vững trong tương lai.
  IV. Phương pháp nghiên cứu
  1. Cơ sở lý thuyết:
  Dựa trên lý thuyết về quản trị chiến lược : Phân tích tác động môi trường bên
  ngoài để đưa ra ma trận EFE, phân tích các tác độngcủa các yếu tố bên trong để đưa ra
  ma trận IFE, phân tích các đối thủ cạnh tranh để đưa ra ma trận hình ảnh cạnh tranh,
  xây dựng các chiến lược dựa trên ma trận SWOT và ma trận hoạch định chiến lược
  có thể định lượng QSPM để lựa chọn chiến lược phát triển hợp lý và khả thi nhất cho
  công ty.
  2. Phương pháp thu thập số liệu
  a. Số liệu sơ cấp
  Phỏng vấn các chuyên gia là giám đốc, phó giám đốc,trưởng bán hàng, trưởng các chi
  nhánh của công ty và những người có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực sản
  xuất và kinh doanh nước khoáng.
  - 3 -
  b. Số liệu thứ cấp
  - Số liệu được thu thập nội bộ trong công ty từ các phòng kinh doanh, kế toán,
  nhân sự từ năm 2008 – 2010.
  - Số liệu thu thập được từ Website của tổng cục thốngkê.
  - Thu thập thông tin trên các chuyên đề, đài báo, cácWebsite
  3. Phương pháp thực hiện
  - Đánh giá các yếu tố bên ngoài: Sử dụng ma trận EFE
  - Đánh giá các yếu tố bên trong: Sử dụng ma trận IFE. Phân tích môi trường nội
  bộ công ty : Phân tích các yếu tố cơ sở vật chất, các yếu tố Marketing, các yếu
  tố nghiên cứu và phát triển, các yếu tố về tài chính và các yếu tố về nguồn nhân
  lực trong công ty.
  - Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của công ty so với cácđối thủ cạnh tranh : Sử
  dụng hình ảnh ma trận cạnh tranh.
  - Hình thành các phương án chiến lược : Sử dụng ma trận SWOT và ma trận
  QSPM.
  V. Những đóng góp của luận văn
  1. Ý nghĩa khoa học
  - Hệ thống hóa các lý thuyết, quan điểm về chiến lượcphát triển
  - Chứng minh các lý thuyết về quản trị chiến lược có giá trị trong thực tiễn.
  2. Ý nghĩa thực tiễn
  - Chứng minh các lý thuyết về quản trị chiến lược có giá trị trong thực tiễn áp
  dụng tại Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa.
  - Tìm ra được cơ sở và căn cứ khoa học nhằm cung cấp thông tin cơ bản về thực
  trạng cũng như nguyên nhân và các vấn đề tồn tại vềlợi thế cạnh tranh trong
  quá trình sản xuất kinh doanh của công ty.
  - 4 -
  - Là tài liệu cơ bản giúp công ty có thể có một chiếnlược kinh doanh thích hợp
  và là cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về sau.
  VI. Bố cục luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham hảo, nội dung chính của
  luận văn bao gồm 3 chương.
  Chương 1 : Cơ sở lý luận của đề tài.
  Chương 2 : Thực trạng hoạt động của Công ty Cổ phầnnước khoáng Khánh Hòa
  trong thời gian qua.
  Chương 3 : Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa
  đến năm 2020 và các chiến lược để thực hiện định hướng.
  - 5 -
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
  1.1 Đặc điểm về kinh tế - kỹ thuật của khai thác kinh doanh nước tinh khiết, nước
  khoáng.
   Đặc điểm về kỹ thuật:
   Nước tinh khiết : Nước tinh khiết là loại nước thông thường được khuyên dùng
  hàng ngày cho tất cả mọi người, có bệnh lý hay không có bệnh lý. Khi nói về
  nhu cầu nước khuyến nghị cho một người cho một người trong một ngày thì
  có thể coi đây là nhu cầu nước tinh khiết.
   Nước khoáng thiên nhiên là nước uống có sự khác biệt rõ ràng với các loại
  nước uống thông thường khác về:
  - Đặc trưng về một số muối khoáng nhất định, bởi các tỉ lệ tương đối giữa chúng
  và sự có mặt của các nguyên tố vi lượng hoặc các thành phần khác.
  - Bền vững về thành phần và ổn định về lưu lượng, nhiệt độ cho dù có các biến
  động về tự nhiên.
  - Được đặc trưng bởi hàm lượng một số khoáng chất vớihàm vi lượng khoáng
  chất rất tốt cho sức khỏe của con người.
   Đặc điểm về khai thác.
  - Khai thác dưới các điều kiện đảm bảo duy trì độ sạch về vi sinh tại nguồn.
  - Đóng chai tại nguồn với các yêu cầu vệ sinh nghiêm ngặt.
  - Lấy trực tiếp từ các nguồn tự nhiên hoặc các giếng khoan từ các mạch nước
  ngầm.
   Đặc điểm về kinh tế:
  Nước khoáng, nước tinh khiết là một trong những phân khúc của thị trường nước
  giải khát. Với đặc điểm là sản phẩm cung cấp nhu cầu thiết yếu của cuộc sống nên hầu
  như ít bị tác động của các cuộc khủng hoảng kinh tế. Nước uống là một nhu cầu không
  thể thiếu đối với sự sống của con người. Trước đây thói quen của người Việt Nam là
  uống nước đun sôi để nguội nhưng đến nay do khoa học phát triển, nhu cầu đời sống
  ngày càng được nâng cao nên nhiều người đã thay đổithói quen sang sử dụng nước

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1] Dương Ngọc Dũng (2008), Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Micheal E.
  Porter, Nhà xuất bản tổng hợp TP.Hồ Chí Minh
  [2] Nguyễn Thị Liên Diệp & Phạm Văn Nam (2006), Chiến lược & chính sách
  kinh doanh, Nhà xuất bản lao động – xã hội, TP. Hồ Chí Minh
  [3] Tôn Thất Nguyễn Thiêm(2004), Thị trường, chiến lược, cơ cấu: Cạnh tranh về
  giá trị gia tăng, định vị và phát triển doanh nghiệp, Nhà xuất bản TP.Hồ Chí
  Minh
  [4] Trần Kim Dung (1998), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất bản Giáo Dục
  [5] Fred R.David (2006), Khái luận về quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Thống Kê
  [6] Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa Vikoda (2010), Bản công bố thông
  tin.
  [7] http://www.danhthanh.com.vn
  [8] http://thuonghieuviet.com/News/Detail/?gID=4&tID=1&cID=34431
  [9] http://www.baokhanhhoa.com.vn/Kinhte-Dulich/201001/Nang-cao-chat-luong-san-pham-vi-cuoc-song-cong-dong-1925012/
  [10] http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=388&idmid=3&ItemID=9897
  [11] http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=392&idmid=3&ItemID=9930
  [12] http://www.ueb.edu.vn
  [13] http://www.vital.com.vn/PrintPreview.aspx?ID=823
  [14] http://www.vhdn.vn/index.php?view=article&id=7352&tmpl=component&prin t
  =1&page=&option=com_content
  [15] http://atpvietnam.com/vn/thongtinnganh/54677/index.aspx
  - 105 -
  [16] http://thucphamvadoisong.vn/kien-thuc-cua-ban/kien-thuc-cua-ban/1264-nuoc-dong-binh-tinh-hinh-chat-luong-atvstp-hien-nay.html
  [17] http://wrmarketers.com/forum/viet-nam/491-dasani-doi-thu-dang-gom-cua-aquafina.html
  [18] http://www.iamvn.com/vn/default.aspx?cat_id=0&news_id=211

  Xem Thêm: Định hướng phát triển cho Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa đến năm 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Định hướng phát triển cho Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status