Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Điều tra thành phần loài, phân bố và đề xuất giải pháp bảo vệ ấu trùng tôm, tôm con ở vùng biển ven bờ Đông Tây Nam Bộ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Điều tra thành phần loài, phân bố và đề xuất giải pháp bảo vệ ấu trùng tôm, tôm con ở vùng biển ven bờ Đông Tây Nam Bộ

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Điều tra thành phần loài, phân bố và đề xuất giải pháp bảo vệ ấu trùng tôm, tôm con ở vùng biển ven bờ Đông Tây Nam Bộ

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN
  LỜI CẢM ƠN
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  DANH MỤC CÁC HÌNH
  MỞ ĐẦU .1
  Chương 1 - TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  1.1 Tình hình nghiên cứu ngoài nước .3
  1.2 Tình hình nghiên cứu trong nước 5
  1.2.1 Một số yếu tố môi trường trong vùng nghiên cứu .5
  1.2.1.1 Nhiệt độ .5
  1.2.1.2 Độ mặn 5
  1.2.1.3 Dòng chảy .6
  1.2.1.4 Chất nền đáy .7
  1.2.1.5 Sinh vật phù du .7
  1.2.2 Tình hình nghiên cứu giáp xác ở biển Việt Nam .8
  1.2.2.1 Thời kỳ trước 1954 .8
  1.2.2.2 Thời kỳ 1954 – 1975 .8
  a. Ở miền Bắc Việt Nam .8
  b. Ở miền Nam Việt Nam .9
  1.2.2.3 Thời kỳ 1975 – 1995 .9
  1.2.3 Đặc điểm khu hệ giáp xác vùng biển Việt Nam 11
  1.2.4 Nghiên cứu về thành phần loài, phân bố và mùavụ sinh sản 13
  Chương 2- VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15
  2.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .15
  2.1.1 Đối tượng nghiên cứu .15
  2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 15
  2.2 Phương pháp nghiên cứu .16
  2.2.1 Thiết bị thu mẫu ATT-TC 16
  2.2.2 Thiết kế trạm điều tra .17
  2.2.3 Thu mẫu ấu trùng tôm - tôm con 17
  2.2.4 Phân tích mẫu ATT-TC .18
  2.2.5 Phương pháp phân tích và xử lý số liệu .18
  Chương 3 - KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 20
  3.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .20
  3.1.1 Thành phần loài 20
  3.1.1.1 Thành phần loài theo vùng biển 21
  3.1.1.2 Thành phần loài theo độ sâu .24
  3.1.1.3 Thành phần loài theo thời gian .25
  3.1.1.4 Thành phần loài theo tầng nước 29
  3.1.2 Phân bố .30
  3.1.2.1 Phân bố theo không gian .30
  3.1.2.2 Phân bố theo mùa gió 32
  3.1.2.3 Phân bố một số họ tôm chính 35
  a. Phân bố họ tôm He – Penaeidae 35
  b. Phân bố họ tôm Moi – Sergestidae .37
  c. Phân bố họ Pasiphaeidae .38
  d. Phân bố họ tôm Gõ Mõ – Alpheidae 40
  3.1.3 Mùa vụ sinh sản, bãi đẻ và bãi ương nuôi tự nhiên .41
  3.1.3.1 Mùa vụ sinh sản 41
  3.1.3.2 Bãi đẻ và bãi ương nuôi tự nhiên 42
  3.1.4 Đề xuất giải pháp bảo vệ ATT-TC ở vùng biển Đông Tây Nam Bộ 45
  a. Đề xuất vùng cấm khai thác theo loại nghề và thời gian 45
  b. Điều chỉnh, cơ cấu lại các đội tàu .46
  c. Tăng cường năng lực quản lý 46
  d. Nâng cao nhận thức cộng đồng .47
  e. Nghiên cứu khoa học .47
  3.2 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .49
  3.2.1 KẾT LUẬN 49
  3.2.2 KIẾN NGHỊ .49
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .50
  PHỤ LỤC

  MỞ ĐẦU
  Giáp xác (tôm, cua, ghẹ ) là một trong những thànhphần chủ yếu của động
  vật không xương sống biển, rất đa dạng về thành phần loài, phân bố rộng khắp từ vùng
  triều tới vùng biển sâu. Trong đó nhiều loài có số lượng lớn, hàm lượng chất dinh
  dưỡng cao nên rất có giá trị trên thị trường trong và ngoài nước và là đối tượng quan
  trọng trong nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản. Biển Việt Nam nằm trong khu vực
  nhiệt đới gió mùa, có mức đa dạng cao về thành phầnsinh vật. Bên cạnh nguồn lợi to
  lớn về cá thì nguồn lợi giáp xác đã và đang đóng góp một phần không nhỏ vào tổng
  sản lượng khai thác hàng năm ở vùng biển Việt Nam.
  Ấu trùng tôm - tôm con (ATT-TC) và trứng cá - cá con (TC-CC), là lĩnh vực
  nghiên cứu khoa học cơ bản và có vai trò thực tiễn rất quan trọng, đã được các nước
  trên thế giới đánh giá cao và đưa vào chương trình nghiên cứu thường niên. Ở Việt
  Nam hiện nay, chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào chuyên sâu về TCCC và
  ATT-TC ở vùng nước ven bờ, nên việc xây dựng các định hướng bảo vệ nguồn lợi ven
  bờ chủ yếu dựa vào nguồn số liệu cũ, hoặc lấy từ nhiều nguồn số liệu khác nhau.
  Có nhiều nguyên nhân dẫn đến nguồn lợi hải sản ở vùng ven bờ bị giảm sút,
  nhưng nguyên chính là cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, lượng chất thải,
  chất bảo vệ thực vật thải trực tiếp ra biển, làm ô nhiễm vùng nước ven bờ; hiện đại hoá
  các phương tiện đánh bắt với cường độ đánh bắt cao;đánh bắt hải sản bằng những
  phương thức huỷ diệt; đánh bắt vào các bãi đẻ, mùa sinh sản, đánh bắt đàn cá bố mẹ và
  tôm, cá con chưa trưởng thành dẫn đến làm giảm sútnguồn bổ sung từ ATT-TC.
  Hơn nữa, việc vắng mặt hầu như hoàn toàn của một sốloài tôm vốn ở vùng nước ven
  bờ đã và đang là thực trạng cần xem xét và đánh giá. Vì vậy, việc nghiên cứu hiện
  trạng về thành phần loài, phân bố và sự biến động của ATT-TC ở vùng biển ven bờ
  cần được đặt ra, nhằm góp phần rất quan trọng cho việc quy hoạch, định hướng phát
  triển các ngành nghề khai thác cho phù hợp và để bảo vệ bền vững nguồn lợi bổ sung
  đầy tiềm năng này.
  Từ những cơ sở khoa học trên, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Điều tra
  thành phần loài, phân bố và đề xuất giải pháp bảo vệ ấu trùng tôm, tôm con ở vùng
  biển ven bờ Đông Tây Nam Bộ”.
  2
  ã Mục tiêu của đề tài
  Nghiên cứu được sự biến động thành phần loài và phân bố của ATT-TC để đưa ra
  biện pháp bảo vệ và khai thác bền vững nguồn lợi tôm ở vùng biển Đông Tây Nam
  Bộ.
  ã Nội dung nghiên cứu
  - Thành phần loài ATT-TC bắt gặp ở vùng biển Đông Tây Nam Bộ.
  - Phân bố của ATT-TC ở vùng biển Đông Tây Nam Bộ.
  - Mùa vụ sinh sản, bãi đẻ và bãi ương nuôi tự nhiên.
  3
  Chương 1 - TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  1.1 Tình hình nghiên cứu ngoài nước
  Nghiên cứu giai đoạn phát triển sớm của cá và tôm có vị trí quan trọng trong
  ngư loại học, từ những tài liệu về thành phần và sốlượng của chúng có thể tìm hiểu
  được thành phần khu hệ, xác định bãi đẻ, mùa vụ sinh sản và biến động số lượng đàn
  bổ sung. Mặt khác nó còn là nhân tố quan trọng cho việc phát hiện nguồn giống, quy
  hoạch và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.
  Khá nhiều lĩnh vực liên quan đến ATT-TC đang được quan tâm nghiên cứu như
  đa dạng loài, đánh giá nguồn lợi, phân loại học, đadạng nguồn gen, chuỗi thức ăn,
  vòng đời, các đặc điểm sinh sản, dinh dưỡng, sự di cư, sự phát triển của cá thể; môi
  trường sống và sự ảnh hưởng của các yếu tối môi trường tới sự phát triển của chúng;
  nghiên cứu chuyên sâu về những loài đặc sản và sinhsản nhân tạo nhằm hỗ trợ cho
  việc khôi phục số lượng các loài tôm có giá trị về khoa học và kinh tế
  Ở vùng Ấn Độ Dương có nghiên cứu của S. Jones (1951-1952); P. Bensam
  (1971) [28]; N.N. Gorbunova (1977) [37]. Ở Indonexia có nghiên cứu của H. C.
  Delman (1922-1931) [33, 34]. Ở Nhật Bản có nghiên cứu của T. Kamiya (1916-1922);
  K. Uchida (1958); S. Mito (1960)[48]. ở Philippin có nghiên cứu của C. B. Wade
  (1949-1951) [50]; M. N. Duray (1990). Ở Trung Quốc có nghiên cứu của Viên Vĩnh
  Cơ (1963); Trương Hiếu Uy (1965) Tuy nhiên hầu hếtcác công trình mới chỉ
  nghiên cứu về các đặc điểm hình thái và đặc trưng phân bố của một số loài tôm, cá ở
  vùng ven biển, quanh đảo, vùng cửa sông và vùng biển sâu.
  Nhìn chung, các nghiên cứu về ATT-TC chủ yếu tập trung vào thành phần khu
  hệ, đặc điểm hình thái và các đặc trưng sinh thái của mỗi nhóm loài. Điển hình là các
  nghiên cứu về đặc điểm phân loại và đặc trưng sinh thái của các loài tôm trên các rạn
  san hô ở vùng biển Ấn Độ - Thái Bình Dương của J.M.Leis và D.S.Rennis (1983).
  Năm 1989, J.M.Leis và Trnski đã nghiên cứu sự biến động, phân bố thành phần loài và
  số lượng tôm con ở vùng biển ven bờ [44, 45].
  Tại các vùng cửa sông ở Nam Phi, A.K. Whitfield (1989) đã nghiên cứu sự biến
  động về số lượng của cá và tôm con theo độ cao mực thuỷ triều của kỳ con nước. Trong
  đó sự biến động số lượng cá và tôm con liên quan chặt chẽ tới sự biến đổi của độ cao
  thuỷ triều, tốc độ dòng chảy, nhiệt độ và độ muối của khối nước triều Không những
  4
  thế số lượng cá và tôm con thu được còn phụ thuộc vào thời gian ngày - đêm và mùa
  [51].
  Sự phân bố và biến động thành phần loài của TCCC vàATT-TC theo sự biến
  đổi của các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ muối, độ đục, hàm lượng chlorophyl a
  trong vùng nước ven bờ biển Andaman của Thái Lan đãđược nghiên cứu bởi Janekarn
  Vudhichai (1986). Từ gần 10.000 cá thể thu được, tác giả đã xác định chúng thuộc 62
  họ. Sự phong phú của số lượng cá và tôm con ở vùng biển này tương tự với các vùng
  biển khơi nhiệt đới khác. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy, thành phần loài cá bột và
  tôm con của nhóm tầng sát đáy đa dạng hơn nhóm tầngmặt và tầng giữa [39].
  Nhiều nước đã sử dụng mô hình quan trắc các yếu tố hải dương học để dự đoán
  hướng di chuyển của ATT-TC trong đại dương, như đốivới loài Palunirus marginatus
  ở Hawaii do Polovina và Moffit thực hiện năm 1995; với loài Jasus edwardsiivà
  Palunirus cygnusở Australia do Griffin, Bruce và Bradford thực hiện năm 1998; với
  loài Jasus edwardsiiở Newzealand do Chriswell và Booth thực hiện năm 1999; với
  loài Palunirus argusở Bahamas do Lipcius và Stockhausen thực hiện năm 2001 .
  Đối với hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển và rừng ngập mặn (RNM), M.D.E.
  Haywood và cộng sự (1998) đã nghiên cứu về vai trò bảo vệ của thảm cỏ biển đối với
  ATT-TC khỏi sự tấn công của các loại cá dữ [38]. RNM ven bờ có vai trò như một
  chiếc nôi ương ấp cho các nguồn giống, được thể hiện ở kết quả nghiên cứu của H.R.
  Singh và cộng sự ở Trường Đại học Tổng hợp Malaya, Malaysia. Theo nghiên cứu của
  Laegdsgaard (1995) [43] và Kenyon, R.A (1997) [41] cho thấy số lượng ATT-TC tại
  các vị trí có cỏ biển cao gấp từ 2 đến 3 lần tại các vị trí không có cỏ biển. Kết quả thí
  nghiệm về số lượng ATT-TC cư trú tại các thảm cỏ nhân tạo và không có thảm cỏ của
  tác giả, cũng cho thấy sự chênh lệch mật độ từ 5 -10 lần. Theo Vance (1999), số lượng
  tôm trong RNM, ven RNM và đáy bùn thu được vào ban đêm cao gấp từ 2 đến 10 lần
  so với thu mẫu vào ban ngày, ngược lại số cá thu được ở các khu vực trên vào ban
  ngày lại cao hơn so với thu mẫu vào ban đêm [49].
  Đánh giá hiện trạng TCCC và ATT-TC là lĩnh vực nghiên cứu mang tính thực
  tiễn và phục vụ trực tiếp nhất cho các nhà quản lý,làm cơ sở cho việc quy hoạch và
  phát triển bền vững nguồn lợi thuỷ sản. Để đánh giáđúng mức hiện trạng TCCC và
  ATT-TC, các nước Australia, Thái Lan, Trung Quốc đãtổ chức điều tra nghiên cứu
  định kỳ về TCCC và ATT-TC, giúp cho việc điều tiết nghề nuôi, tổ chức khai thác hợp

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. TIẾNG VIỆT
  1. Bộ Thủy Sản (1996), Nguồn lợi thủy sản Việt Nam, Nhà xuất bản Nông Nghiệp.
  2. Nguyễn Văn Chung, Phạm Thị Dự (1995), Danh mục tôm biển Việt Nam, NXB
  Khoa học Kỹ thuật.
  3. Bộ Thủy Sản (1992), Atlat các loài tôm kinh tế cáo giá trị xuất khẩu của Việt
  Nam.
  4. Nguyễn Công Con (1994), Sơ đồ phân bố cá bãi tôm Vỗ- Ibacus ciliatus và
  Thenus orientalistại ba vùng biển Vịnh Bắc Bộ, Trung Bộ và Đông NamBộ, Viện
  Nghiên cứu Hải sản.
  5. Nguyễn Văn Chung, Đặng Ngọc Thanh, Phạm Thị Dự (2000), Động vật chí Việt
  Nam (phần tôm biển), NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.
  6. Cục Bảo vệ Nguồn lợi Thuỷ sản (1992), Các văn bản về bảo vệ và phát triển
  nguồn lợi thuỷ sản, Nhà xuất bản nông nghiệp, Hà Nội.
  7. Thái Thanh Dương, Phạm Thị Dự, Trần Mạnh Tuấn, Nguyễn Kim Phúc (2002),
  Một số loài giáp xác thường gặp ở biển Việt Nam.
  8. Bùi Hữu Kỷ (1980), Một số kết quả điều tra ngư lướicụ trên tàu khai thác tôm
  và nghiên cứu xác định kích thước mắt lưới 2a ở đụtđáy nhằm bảo vệ nguồn lợi
  tôm ở vùng biển Minh Hải và miền Nam nước ta, Viện Nghiên cứu Hải sản.
  9. Nguyễn Văn Khôi (1994), Lớp phụ Chân mái chèo (Copepoda) vịnh Bắc Bộ,
  NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội.
  10. Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Văn Chung (2001), ATLAS giáp xác vùng biển Việt
  Nam. Trung tâm An toàn và Môi trường Dầu khí, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.
  11. Nguyễn Văn Khôi (2001), Phân lớp chân mái chèo - Copepoda, Động vật chí
  Việt Nam, Nhà xuất bản khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
  12. Trần Hoàng Phúc (1996), Cần bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ở Trà Vinh, Thông tin
  khoa học và Công nghệ thuỷ sản, tr. 14-16.
  13. Nguyễn Văn Quyền (2003), Luận án tiến sỹ sinh học “Nghiên cứu đặc điểm sinh
  học tôm Nương (Penaeus orientalis Kishinouye, 1918) làm cơ sở cho việc xây
  dựng quy trình công nghệ sản xuất tôm giồng nhân tạo ở các tỉnh ven biển phía
  Bắc Việt Nam”. Viện Nghiên cứu Hải sản.
  51
  14. Nguyễn Mạnh Long, Đào Tất Kim, Nguyễn Văn Bé (1976), Bước đầu nghiên
  cứu về nguồn giống cá lấy vào các đầm nước lợ TràngCát, Hải Phòng, Báo cáo
  khoa học, Phân Viện Hải Dương Học Hải Phòng.
  15. Nguyễn Long (1998), Cơ sở khoa học về khai thác nhằm sử dụng hợp lý nguồn
  lợi hải sản, Báo cáo khoa học, Viện Nghiên cứu Hải sản.
  16. Lê Văn Miên (1999), Hoạt động thuỷ sản và thực trạng nguồn giống ở đầm Sam
  - Thanh Lam, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Thông tin khoa học
  - Kỹ thuật, Đại học Khoa học Huế, tr.1-6.
  17. Vũ Trung Tạng (1994), Các hệ sinh thái cửa sông Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa
  học và Kỹ thuật, Hà Nội.
  18. Vũ Trung Tạng (2001), Cơ sở Sinh thái học, Nhà xuấtbản giáo dục, 2001, trang
  107 - 113.
  19. Đặng Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Chung, Phạm Ngọc Đẳng, Nguyễn Công Con
  (1996), Khu hệ tôm biển Việt Nam-Thành phần loài, phân bố, phân loại. NXB
  Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội.
  20. Nguyễn Thị Thu (1985), Tình hình trứng cá - cá bột đầm nước lợ Hải Phòng -
  Quảng Yên, Báo cáo chuyên đề, Đề tài Biến đổi tính chất sinh thái các đầm nước
  lợ Hải Phòng - Quảng Yên, Phân Viện Hải Dương Học tại Hải Phòng.
  21. Nguyễn Thị Thu (2005), Nguồn giống cá đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Luận
  văn tốt nghiệp Thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
  22. Nguyễn Thị Thu, Phạm Đình Trọng, Lê Thị Thuý (1993), Nguồn giống tôm,
  cua, cá vùng biển Đông Nam Cát Bà, Báo cáo chuyên đề, Đề tài Nghiên cứu cơ sở
  khoa học thiết lập khu bảo tồn biển Đông Nam Cát Bà, Phân Viện Hải Dương Học
  tại Hải Phòng.
  23. Phạm Thược (1997), Nghiên cứu hiện trạng nguồn lợi hải sản ở vùng biển Tây
  Nam Bộ, Viện Nghiên cứu Hải sản.
  24. Phạm Thược (2007), Cơ sở khoa học của việc bảo tồn đa dạng sinh học vùng
  biển Tây Nam Bộ, NXB Nông Nghiệp.
  25. Trần Thương (1991), Vấn đề bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ở vùng biển Thuận Hải,
  Thông tin kinh tế, kỹ thuật, tr. 1-2.
  52
  26. Đào Văn Tự (1993), Báo cáo kết quả chuyến khảo sát ở khu vực cấm khai thác
  thường xuyên thuộc vùng biển tỉnh Kiên Giang, Đề tài Nghiên cứu Phối hợp giữa
  Viện Nghiên cứu Hải sản và Sở Thuỷ sản Tỉnh Kiên Giang.
  2. TIẾNG ANH
  27. Baez, P. (1985), Key to the families of decapod crustacean larvae collected off
  northern Chile during an El Nino event. Invest. Mar. Valpairaiso, 25: 167-176.
  28. Bensam, P. (1971), Preliminary review of our knowledge on the early life histories
  of Clupeiformes from Indian waters with provisionalkeys for identifying the eggs
  and early larvae. Lamer; Vol. 9, No.3; pp. 68 - 107.
  29. Chae, F.A.,Jr. (1976), Shirmps of the pasiphaed genus Leptochela with
  descriptions of three new species (Crustacae: Decapoda: Caridae). Smithson,
  contrib. Bol., (222): 1-51, figs. 1-37.
  30. Chaitiamvong, S. And T. Ratana-Ananta (1974), An artifical key to Penaeidae of
  Thailand, Invertebrate Fisheries Investigations, Marine Fisheries Laboratory,
  Division of Research and Investigations, Departmentof Fisheries, Bangkok,
  Thailand. 38pp.
  31. Chaitiamvong, S. (1980), The biology of the penaeidshirmp of Thailand. Report
  of the workshop on the biology and resources of penaeid shirmp in the South
  China Sea Area, Part . 30 june-5 july, Kota Kinabulu, Sabah, Malaysia.
  SCS/GEN/80/26. pp. 93-122.
  32. Cook, H.L. (1996), A generic key to protozoean, mysis and postlarvae stages of
  the litoral-Penaeidae of the Northwestern Gulf of Mexico. US fish wild. Sero. Fish.
  Bull., 65: 437-447.
  33. Delsman, H.C. (1922), Fish eggs and larvae from theJava Sea, Chirocentrus dorab
  (Forskal), Treubia, Vol. 3, No. 1; pp. 33 - 46.
  34. Delsman, H.C. (1931), Fish eggs and larvae from theJava Sea. The genus
  Stolephorus; Treubia; Vol.13; no.2; pp 217 - 243.
  35. Duray, M.N. (1990), Biology and culture of Siganids; SEAFDEC Tigbauan, Iloilo,
  Philippine; 47p.
  36. FAO (2005), Synoposis of Biological data on the prawn (Pandalus platyceros
  Brandt, 1851). pp. 1-23.
  53
  37. Gorbunova, N.N. (1977), Larvae and juveniles of some species of Trichiuroid
  fishes (Trichiuridae, Gempylidae, Pisces); Ibid; Vol.109; pp. 133 - 148.
  38. Haywood M.D.E, Heales D.S, Kenyon R.A, Loneragen N.R, Vance D.J, (1998),
  Predation of juvenile tiger prawns in a tropical Australian estuary, Marine Ecology
  Progress Series, Vol 162, pp. 201-214.
  39. Janekarn Vudhichai (1986), Composition and occurrence of fish larvae in
  mangrove areas along the east coast of Phuket Island, Western Peninsular, Thai
  Land, Reseach bulletin (44), Published by Phuket Marine Biological Center.
  40. Jones Philip W. F. Douglas Martin, Jerry D. Hardy, Jr. (1978), Development of
  Fishes of the Mid - Atlantic Bight, An Atlas of Egg, Larval and Juvenile Stages,
  Volume I, Acipenseridae through Ictaluridae, Fish and wildlife Serv, US,
  Department of the Interior.
  41. Kenyon R.A. et al. (1997), “Habitat type influencesthe microhabitat preference of
  juvenile tiger prawns Penaeus esculentus Haswell and semisulcatus De Haan,
  Estuarine, Coastal and Shelf Science 45, pp. 393-403.
  42. Kubo, I. (1949), On Japanese Penaeid Crustaceans belonging to the genus
  Parapenaeopsis, with a description of one new species. Jour. Imp. Fish, inst, 31.
  43. Laegdsgaard Pia, Craig R. Johnson (1995), Mangrove habitats as nurseries:
  unique assemblages of juvenile fish in subtropical mangrove in eastern
  Australia, Marine Ecology Progress Series (126), pp. 67-81.
  44. Leis J.M. D.S. Rennis (1983), The Larvae of Indo -Pacific Coral Reef Fishes,
  New South Wales University Press and University of Hawaii Press, 269 pp.
  45. Leis J. M. T. Trnski (1989), The larvae of Indo -Pacific Shorefishes in the
  New South Wales, University Press, Sydney, 317 pp.
  46. Lindley.J.A, (2001), Crustacae, Decapoda: Larvae, II. Dendrobrachiata
  (Aristeidae, Penaeidae, Solenoceridae, Sicyoniidae,Sergestidae, Luciferidae).
  ICES Identification Leaflets for Plankton.
  47. Loneragan et al (accepted), Recruitment and seagrass type affect the distribution
  and abundance of postlarval and juveline tiger prawns (Penaeus esculentus and
  Penaeus semisulcatus) in the western gulf of Carpentaria, Australia, Journal of
  Experimental Marine Biology and Ecology.

  Xem Thêm: Điều tra thành phần loài, phân bố và đề xuất giải pháp bảo vệ ấu trùng tôm, tôm con ở vùng biển ven bờ Đông Tây Nam Bộ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Điều tra thành phần loài, phân bố và đề xuất giải pháp bảo vệ ấu trùng tôm, tôm con ở vùng biển ven bờ Đông Tây Nam Bộ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status