Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá kết quả kinh tế của đội tàu đánh bắt xa bờ tỉnh Bến Tre

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá kết quả kinh tế của đội tàu đánh bắt xa bờ tỉnh Bến Tre

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Đánh giá kết quả kinh tế của đội tàu đánh bắt xa bờ tỉnh Bến Tre
  6. Kết cấu đềtài
  Đềtài được chia thành phần mởđầu và 4 chương.
  Chương 1: Cơ sởlý thuyết vềkết quảkinh tếhoạt động khai tháchải sản.
  Chương 2: Kếtquảkinh tế của đội tàuđánh bắt xa bờtỉnh Bến Tre.
  Chương 3: Phân tích cácnhân tốtác động đến kết quả kinh tếđội tàu đánh bắt xa
  bờtỉnh Bến Tre.
  Chương 4: Kết luận và khuyếnnghị.
  LỜI MỞĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đềtài nghiên cứu
  Bến Tre là một trong 13 tỉnh thành phố của khu vực đồng bằng sông Cửu Long,
  thuộc khu vực tam giác châu hệ thống sông Tiền, hợp thành bởi3 cù lao (Cù lao An
  Hoá, cù lao Bảo và cù lao Minh) trên 4 nhánh sông lớn (Sông Tiền, sông Hàm Luông,
  sông Ba Lai và sông Cổ Chiên). Diện tích tự nhiên của tỉnh là 2.356,85km
  2
  , chiếm
  5,84% diện tích vùng đồng bằng sông Cửu Long với đường bờ biển kéo dài trên 65km
  và gần 20.000km
  2
  vùng biển đặc quyền,trữ lượng thủy sản khu vực ven bờ ước từ
  19.000tấn đến 24.000 tấn, trữ lượng thủy sản xa bờ (khu vực biển Đông Nam bộ) từ 1
  triệu đến 1,2 triệu tấn, khả năngcho phép khai tháctừ 540.000 đến 630.000 tấn/năm
  [20]. Vì vậy, trong nhữ ng năm qua Tỉnh ủy Bến Tre đã xác định kinh tế thủy sản
  là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Trong đó,nguồn khai thác từ
  biển đóng vai trò quan trọng.
  Trong 5 năm qua nghề khai thác thủy sản có bước chuyển biến rõrệt, cơ cấu ngành
  nghề dịch chuyển theo hướng xa bờ, số lượng tàu thuyền đánh bắt xa bờ tăng nhanh
  đáng kể. Hoạt động khai thác thủy sản đã góp phần cho ngành kinh tế thủy sản tỉnh
  nhà phát triển khá mạnh, trong giai đoạn 2001-2005 tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất
  thủy sản đạt trên 10%/năm, chiếm 42% giá trị sản xuất củangành nông nghiệp. Kinh
  tế thủy sản đã vươn lên thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh nhà [20].
  Theo thống kê đến 31 tháng 12 năm 2008,tỉnh Bến Tre có 4.422tàu đã đăng ký và
  có hồ sơ tại Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Trong đó, tàu có công suất máytừ
  90CV trở lên là 1.226chiếc;với sản lượng khai thác đạt 175.000 tấn/năm.
  Tuy nhiên hiện nay, việc tổchức khai thác thuỷsản tỉnh Bến Trenói riêng cũng
  như của nhiều tỉnh ven biển khác trên cảnước còn chưa hợp lý, chưa có nhiều phương
  án mởrộng cácngư trường đểvừa nhằm cải thiện kết quảsản xuất vừa giảm mâu
  thuẫn giữa các nghềnghiệp khai thác cũng như giảm mức độrủi ro vốn khá cao đối
  với nghềkhai thác hải sản nói chung. Nguồn lợi thuỷsản ven bờ ởtrong tình trạng báo
  động vềmức độcạn kiệt cũng góp phần làm gia tăng lượng tàu vươn khơi đánh bắt xa
  bờ, việc phát triển đầu tư tàu đánh bắt xa bờchỉmang tính tựphát. Cho đến nay, Tỉnh
  Bến Tre chưa có công trình nghiên cứu cũng như chính sách định hướng dài hạn cho
  ngư dân đầu tư phát triển nghềkhai thác xa bờnào đạt kết quảkinh tế.
  Đội tàu đánh bắt xa bờtại Bến Tre tập trung vào 3 nhóm nghềchính: càođơn, cào
  2
  đôi, và lưới vây ánh sáng; với các mức công suất tàu thuyền khai thác khác nhau và từ
  90CV trởlên.
  Thực hiện Nghịquyết số09-NQ/TW ngày 09 tháng 02 năm 2007 của Ban chấp
  hành Trung ương Đảng khóa X vềchiến lược biển đến năm 2020,Tỉnh Ủy Bến Tre đã
  cụthểbằng chương trình hành động số11-CTr/TUngày 19 tháng 4 năm 2007.Mục
  tiêu là đầu tư khai thác có kết quảtiềm năng kinh tếbiển, chủyếu là kinh tếthủy sản,
  kết hợp với phát triển kinh tếlâm nghiệp; đẩy mạnh công nghiệp chếbiến, xuất khẩu
  thủy sản gắn phát triển nuôi trồng với nâng cao kết quả kinh tế khai thác, đánh bắt;
  tăng nhanh các ngành dịch vụdu lịch; kết hợp phát triển kinh tếbiển bền vững với
  đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng biển, nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ
  cấu kinh tếbiển theo hướng tăng dần tỷtrọng công nghiệp, dịch vụ, thúc đẩy tăng
  trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tếcủa tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
  góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho ngư dân và nhân dân vùng biển.
  Phấn đấu đến năm 2020, kinhtếbiển thực sựtrởthành ngành kinh tếchủlựccủa tỉnh;
  giá trịgia tăng từkinh tếbiển chiếm 30% GDPcủa tỉnh [16].
  Định hướng chiến lược phát triển kinh tếbiển theo các ngành, lĩnh vực cơ bản như:
  Kinh tếhàng hải; du lịch biển đảo và vùng ven biển; hải sản; dầu khí; sản xuất muối
  biển; nông lâm nghiệp ven biển; khai thác khoángsản ởvùng ven biển; các ngành dịch
  vụ. Đối chiếu với thực tiễn vịtrí địa lý, nguồn lợi và truyền thống ngành nghềthì Bến
  Tre có thểphát triển kinh tếbiển tập trung vào lĩnh vực hải sản là chính.Xác định
  được vấn đềnày, tỉnh Bến Tre đã có định hướng tập trung phát triển kinh tếbiển dựa
  vào phát triển các đội tàu đánh bắt xa bờ, phát huy thếmạnh mô hình tổđộitrên biển.
  Đối với nghềđánh bắt xa bờ, trong bối cảnh giá nhiên liêu biến động bất thường,
  trữlượng khai thác có xu hướng giảm,lãi suất tăng cao,thì kết quảkinh tếkhiphát
  triển đánh bắt xa bờ sẽnhư thếnào?
  Mặtkhác, các đội tàu đánh bắt xa bờtập trung ởcác bến cá thuộc hai huyện Bình
  Đại và Ba Tri. Ngư trường đánh bắt không cốđịnh, các cảng cá của Bến Tre chưa thật
  sựmạnh đểthu hút tàu thuyền cập cảng để tiêu thụ sản phẩm, dođó việc tiêu thụsản
  phẩm khai thác được ởcác địa phương khác nằm ngoài khu vực quản lý hành chính
  tỉnhlà phổbiến, chính vì thế việc thu thập dữliệu phục vụcho việc xác định các kết
  quảkinh tếcho việc quản lý gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, sựtăng trưởng nhanh
  sốlượng và công suất tàu thuyền khai thác đánh bắt xa bờ ảnh hưởng đáng kểđến các
  3
  chỉsốkinh tếcủa ngànhkhai thác. Do vậy, việc cung cấp một cách hệthống các chỉ
  tiêukinh tếcủa một nghềkhai thác hải sản thực sựcó ý nghĩa vềmặt lý luận và thực
  tiễn trong công tác quản lý nghềcá.
  Đứng trước những thách thức đó, là một cán bộtrẻđang công tại SởNông nghiệp
  và Phát triển nông thôntôi muốn đem khảnăng và kiếnthức đã học được từnhà
  trường cũng như kinh nghiệm thực tiễn đểgóp phần hoàn thiện công tác quản lý nghề
  cá, đềtài được chọn cho luận văn tốt nghiệp là: “Đánh giá kếtquảkinh tếcủa đội
  tàu đánh bắt xa bờtỉnh Bến Tre”
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đềtài
  2.1. Mục tiêu chung
  Điều tra đánh giá kếtquả kinh tế của đội tàu đánh bắt xa bờtỉnh Bến Trevà đề
  xuất các khuyến nghịnhằm nâng cao kết quảkinh tếđội tàu này.
  Nghiên cứu này được thực hiệnnhằm đánh giá kếtquảkinh tếcủa ngành khai thác
  hải sản mà cụthểlà loại hình đánh bắt xa bờ, tìm hiểu nguyên nhân và đềxuất các giải
  pháp vềmặt chính sách phù hợp cho mục tiêu phát triển ngành một cách bền vững.
  Nghiên cứu sẽtập trung đánh giá kếtquảkinh tếcủa hoạt động đánh bắt xa bờtỉnh
  Bến Tre dựa trên việc khảo sát điều tra các thành phầnliên quan đến chi phí sản xuất
  và doanh thu của sản phẩm khai thác và qua đó xác định các nhân tốchính có ảnh
  hưởng đến kết quảkinh tếđội tàu đánh bắt xa bờcủa tỉnh. Trên cơ sởnày, nghiên cứu
  sẽđềxuất các gợi ý chính sách đểcó thểkhuyến khích gia tăng kết quảkinh tếcủa
  hoạt động sản xuất này đồng thời định hướng phát triển ngành đánh bắt xa bờcủa tỉnh
  một cách bền vững.
  2.2. Mục tiêu cụthể
  Mục tiêu nghiên cứu của đềtài này là nhằm điều tra kết quảkinh tế(doanh thu, chi
  phí, lợi nhuận và tỷsuất lợi nhuận) và phân tích những nhân tốtác động đến doanh thu
  của loại hình đánh bắt xa bờ, cụthểlà:
  -Hệthống hoá những vấn đềlý luận và thực tiễn vềđánh giá kết quảkinh tếhoạt
  động đánh bắt hải sản.
  - Đánh giákết quảkinh tếhoạt động khai thác đội tàu đánh bắt xa bờ tại Bến Tre.
  -Xây dựng và kiểm định mô hình lý thuyết một sốnhân tốtác động đến doanh thu
  của nghềkhai thác xa bờ.
  4
  -Đềxuất những khuyến nghịnhằm nâng cao kếtquảkinh tếcủa đội tàu đánh bắt
  xa bờtỉnh Bến Tre.
  3. Câu hỏi nghiên cứu
  -Hiện trạng vềđầu tư và kết quảkinh tế(chi phí, doanh thu, lợi nhuận và tỷsuất
  lợi nhuận) của đội tàu đánh bắt xa bờ tại tỉnh Bến Trenhư thếnào?
  -Doanh thu các loại nghềđánh bắt xa bờ tại Bến Tre chịu tác động bởinhững nhân
  tốchủyếu nào?
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Với mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu trên, đềtài sửdụng phương pháp nghiên cứu
  định lượng với dữliệu được thu thập bằng bảng câu hỏi điều tra trực tiếp ngư dân ngư
  dân. Quy trình nghiên cứu được mô tảnhư sau:
  4.1. Phươngpháp thu thập sốliệu
  4.1.1. Nguồn sốliệu
  Sốliệu thứcấp: Thu thập và cập nhật từ Chi cục bảo vệnguồn lợi thủy sản tỉnh Bến
  Tre, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, các trang Web Trung tâm
  thông tin thủy sản,web Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tổng cục thống kê,
  từcác bài báo trong và ngoài nước, từcác báo cáo khoa học có liên quan, các tài liệu
  và giáo trình chuyên ngành thủy sản.
  Sốliệu sơ cấp: Được thu thập qua mẫu điều tra trực tiếp đối với các hộngư dân có
  tàu đánh bắt xa bờ ởcác huyện như Bình Đại, Ba Tri.
  4.1.2. Phương pháp thu thập thông tin
  Bảng điều tra kết quảkinh tếcủa loại hình đánh bắt xa bờ được thiết kếnhư sau:
  Nội dung bảng câu hỏi phỏng vấn
  -Thông tin chung: Gồm nhữngthông tin liên quan đến thời gian phỏng vấn, tên
  người phỏng vấn và địa chỉngười phỏng vấn.
  -Thông tin vềtàu: bao gồm sốđăng ký tàu thuyền, họtên chủtàu, chiều dài, công
  suất máy, sốthuyền viên.
  -Thông tin vềdanh mục đầu tư tài sản cốđịnh: bao gồm các nhóm thông tin vềvỏ
  tàu,máy tàu, thiết bịcơ khí, thiết bịđiện tử, ngư cụ, thiết bịbảo quản và thiết bịkhác.
  -Thông tin vềchi phí sửa chữa lớn.
  -Thông tin ngư dân mua bảo hiểm cho tàu và thuyền viên.
  -Thông tin vềnguồn vốn vay và lãi vay: vay ngân hàng, vay tư nhân, vay vốn của
  dựán.
  -Thông tin vềmùa vụđánh bắt: sốchuyến đánh bắt mùa chính, mùa phụ; sốtháng
  hoạt động mùa chính, mùa phụ.
  -Thông tin vềchi phí biến đổi trung bình cho một chuyến biển: chi phí vềnhiên
  liệu, bảo quản, lương thực-thực phẩm và các chi phí khác.
  -Thông tin vềdoanh thu trung bình cho 1 chuyến biển.
  -Thông tin lương thuỷthủcho một tháng biển trong mùa chính, mùa phụ.
  -Thông tin vềkinh nghiệm quản lý của chủtàu, thuyền trưởng và thuyền viên trên
  tàu.
  -Một sốthông tin khác từsựđóng góp ý kiến của ngư dân.
  7
  Quy trình thực hiện điều tra
  -Xác định đối tượng điều tra: Liên hệChi cục Khai thác và Bảo vệnguồn lợi thuỷ
  sản tỉnh Bến Tre(trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bến Tre), thu thập dữliệu
  vềsốlượng tàu đang hoạt đánh bắtxa bờtại tỉnh Bến Tre.
  -Tiến hành phân loại danh sách, địa chỉhộgia đình có tàu khai thác hoạt động
  đánh bắt xa bờ.
  -Chọn địa bàn tiến hành điều tra: Căn cứvào sốlượng tàu đánh bắt xa bờ phân bố
  theo từng huyệntrên địa bàn tỉnh Bến Tre, tác giả nhận thấy mặc dù trong tỉnh có rải
  rác các bến cá truyền thống ởkhắp 3huyện biển, nhưng các đội tàu khai thác đánh bắt
  xa bờchủyếu tập trung ở 3 xã:An Thủy (huyện Ba Tri); Tân Thủy (huyện Ba Tri)và
  Bình Thắng (huyện Bình Đại).Vì vậy, việc điều tra được thực hiện chủyếu trên địa
  bàn 3 xã nêutrên.
  Phương pháp chọn mẫu
  Dùng mẫu thuận tiện, dựa trên thông tin thu thập từ 3địa điểm:xã An Thủy,Tân
  Thủy của huyện Ba Tri,xã Bình Thắng của huyện Bình Đại. Mẫu được điều tra một
  cách thuận tiện ởnhững hộgia đình chủtàu có địa chỉbiết trước (từdanh sách tàu
  thuyền đã đăng ký và có lưu hồsơ tại Chi cục Bảo vệnguồn lợi thủy sản Bến Tre), dễ
  tìm và sẵn lòng cung cấp thông tin, không quan tâm hoàn cảnh gia đình, thu nhập, kết
  quảkhai thác của ngư dân.
  Tuy nhiên, việc điều tra vẫn chú ý đến sựphân bốđịa bàn ngư dân theo những khu
  vực khác nhau: khu vực Cảng cá Bình Thắng thuộc xã Bình Thắng huyện Bình Đại,
  khu vực Cảng Ba Tri (Tiệm Tôm) thuộc xã An Thủy, khu vực Bãi Ngao thuộc xã An
  Thủy, khu vực ĐườngTắt thuộc xã Tân Thủy của huyện Ba Tri. Do vậy, mẫu điều tra
  xét đến sựphân bố của tổng thể.
  Ngoài ra tác giảcòn sửdụng phương pháp phỏng vấn bằng những câu hỏi mở để
  thu thập thông tin từngư dân.
  Xác định kích thước mẫu
  Tác giảlựa chọn kích thước mẫu là 123hộngư dân tương ứng 11,20% tổng thể
  dùng cho cảphân tích hồi quy và đánh giáthực trạng kếtquảkinh tế đánh bắt xa bờ.
  Cụthể sốlượng mẫu cho từng nghềđánh bắt như sau: cào đơn (44mẫu/704), cào đôi
  (37mẫu/302) và lưới vây ánh sáng (42mẫu/92).
  8
  4.2. Phương pháp xửlý sốliệu
  Trong nghiên cứu kết quả kinh tếcủa loại hình đánh bắt xa bờ, tác giảsửdụng
  phần mềm Microsoft Excel XP đểnhập sốliệuvà xửlý.Kết quảphân tích sẽcho
  những kết quảvềhoạt động của các nhóm tàu khác nhau bao gồm:doanh thu, chi phí
  biến đổi, chi phí cốđịnh và lợi nhuận các nhóm tàu.
  Trong nghiên cứu mô hình nhân tốkỹthuật tác động đến kết quảhoạt động đội tàu
  đánh bắt xa bờ , tác giảsửdụng phần mềm Microsoft Excel XP đểnhập dữliệu điều
  tra và xửlý sốliệuthô. Sau đó dữliệu được chuyển sang phần mềmEview 5.0 đểthực
  hiện kiểm định White và sửdụng phần mềm SPSS 11.5 đểxửlý phân tích hồi quy các
  nhân tốkỹthuật tác động đến doanh thu đánh bắt xa bờ.
  5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Luận văn tập trungnghiên cứu vềthực trạng kếtquảkinh tếđội tàu đánh bắt xa bờ
  tỉnh Bến Tre.Tập trung ởcác nghề: cào đơn, cào đôi và lưới vây ánh sáng.
  Phạm vi nghiên cứu chủyếu của đềtài được giới hạn bởi những khía cạnh sau:
  Sốliệu điều tra: sốliệu điều tra năm 2007và năm 2008của đội tàu đánh bắt xa bờ .
  Đối tượng nghiên cứu: làcác hộngư dân có tàu đánh bắt xa bờtại tỉnh Bến Tre.
  6. Kết cấu đềtài
  Đềtài được chia thành phần mởđầu và 4 chương.
  Chương 1: Cơ sởlý thuyết vềkết quảkinh tếhoạt động khai tháchải sản.
  Chương 2: Kếtquảkinh tế của đội tàuđánh bắt xa bờtỉnh Bến Tre.
  Chương 3: Phân tích cácnhân tốtác động đến kết quả kinh tếđội tàu đánh bắt xa
  bờtỉnh Bến Tre.
  Chương 4: Kết luận và khuyếnnghị.
  7. Thuậtngữsửdụng
  Các thuật ngữdưới đây được sửdụng và chỉcó ý nghĩa đối với bối cảnh của
  nghiên cứu này:
  ã Nghề/nghềnghiệp/nghềkhai thác/nghềnghiệp khai thác: được định nghĩa
  bằng các loại ngư cụkhai thác hải sản ; cào đôi, cào đơn, lưới vây ánh sáng đều là
  các loại nghềnghiệp khai thác hải sản được đặt tên theo ngư cụsửdụng để đánh bắt
  thuỷsản. Cào đơn hay còn được gọi là nghềlưới kéo đơn, giã đơn;cào đôi còn được
  gọi là nghềlưới kéo đôi, nghềgiã đôi.
  9
  ã Khai thác/đánh bắt hải sản: hoạt động của con người sửdụng tàu thuyền và
  lưới, và các trang thiết bịhàng hải khác đểbắt các loại thuỷsản biển.
  ã Ngư trường: vùng mặt nước các tàu thuyền của các ngư dân tập trung khai
  thác thuỷsản.
  ã Đội tàu: là tất cảcác tàu thuyền cùng loại nghềnghiệp khai thác, cùng nhóm
  công suất; các độitàu cũng có thểđược chia theo các đơn vịhành chính như quốc gia,
  tỉnh, huyện
  ã Công suất: ởđây được hiểu là công suất máy của tàu được sửdụng cho tàu
  khai thác thuỷsản, đơn vịtính là mã lực.
  10
  Chương 1
  CƠ SỞLÝ THUYẾT VỀKẾT QUẢKINH TẾ
  HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC HẢI SẢN
  1.1. Kết quả kinh tế của hoạt động khai thác hải sản
  Chỉtiêu đánh giá kết quảkinh tếđầu tiên là lợi nhuận và là chỉtiêu đánh giá chung
  đối với ngành khai thác hải sản cũng như mọi ngành sản xuất khác trong nền kinh tế
  quốc dân. Ngoài ra, các chỉtiêu vềdoanh thu, chi phí cũng thường được xem xét để
  đánh giá quy mô sản xuất. Chỉtiêu vềvốn bao gồm cảvốn chủsởhữuvà vốn vay
  cũng cần được xem xét nhằm đánh giá khảnăng đầu tư mỏrộng của ngành sản xuất
  này. Chỉtiêu vềtỷsuất lợi nhuận trước lãi trên vốn đầu tư được xem xét nhằm đánh
  giá tính kết quảcủa đầu tư và qua đó cho thấy tầm quan trọng của vốn vay.
  Ngành khai thác hải sản Việt Nam với đặc thù là nghềcá nhân dân, quy mô nhỏ,
  cách thức tổchức sản xuất rất không nhất quán, cách thức phân bổthu nhập, chi phí
  cũng hết sức khác nhau giữa các vùng, các nghềlàm cho việc đánh giá kết quảkinh tế
  gặp khá nhiều khó khăn. Với thực tếnhư vậy, đánh giá kết quảkinh tếkhai thác hải
  sản Việt Nam nói chung và của tỉnh Bến Tre nói riêng cần phải thực hiện dựa trên các
  sốliệu điều tra và thống kê theo từng nghề(ngư cụ) với từng loại công suất cụthểvà
  theo từng địa phương.
  Mục đích của sản xuất là thõamãn tốt nhất các nhu cầu vật chất và tinh thần cho
  con người và cho xã hội. Mục đích đó được thực hiện khi nền sản xuất xã hội tạo ra
  những kết quảhữu ích ngày càng cao, sản xuất đạt mục tiêu vềkết quảkinh tếkhi có
  một khối lượng nguồn lực nhất định tạo ra khối lượng hữu ích ngày càng lớn.
  Kết quảkinh tếlà một chỉtiêu đểđánh giá xem kết quảhữu ích được tạo ra như thế
  nào, từnguồn chi phí bao nhiêu, trong các điều kiện cụthểnào. Như vậy kết quảkinh
  tếliên quan trực tiếp đến các yếu tốđầu vào và việc sửdụng nó tạo ra các yếu tốđầu
  ra của quá trình sản xuất.
  Bản chất của kết quảkinh tếlà xác định các chi phí bỏra đểtạo ra các kết quảđạt
  được trong điều kiện nguồn tài nguyên hữu hạn nhằm đạt được lợi nhuận cao trong
  quá trình sản xuất. Điều đó chính là kết quảcủa lao động sản xuất, được xác định
  thông qua các đại lượng được đo lường bằng hiện vật hay giá trị.

  TÀILIỆU THAM KHẢO
  TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  [1]. Nguyễn Tấn Bình (2006), Phân tích kết quảkinh doanh, NXB Kinh tế.
  [2]. Chi cục Bảo vệnguồn lợi thủy sản Bến Tre (2008), Báo cáo tổng kết năm2007,
  Bến Tre.
  [3]. Chi cục Bảo vệnguồn lợi thủy sản Bến Tre (2009), Báo cáo tổng kết năm2008,
  Bến Tre.
  [4]. Cục Thống kê tỉnh Bến Tre (2007), Kết quảđiều tra nông thôn, nông nghiệp và
  thủy sản năm 2006 tỉnh Bến Tre, NXB Thống Kê.
  [5]. Phùng Giang Hải (2008), Kết quảkinh tếngành khai thác hải sản Cà Mau, luận
  văn thạc sĩ, ĐHKT TP.HCM.
  [6]. Đinh Phi Hổ(2008), Kinh tếhọc nông nghiệp bền vững, NXB Phương Đông.
  [7]. Nguyễn Trọng Hoài, Nguyễn Khánh Duy (2008), Phương pháp nghiên cứu định
  lượng cho lĩnh vực kinh tếtrong điều kiện Việt Nam, Đềtài NCKH, Trường
  ĐHKTTP.HCM.
  [8]. Hà Phước Hùng (2005),Bài giảng kỹthuật khai thác lưới kéo, Bài giảng, ĐHCT.
  [9]. Nguyễn Thanh Long (2005), Bài giảng kỹthuật khai thác 2, Bài giảng, ĐHCT.
  [10]. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc ( 2005), Phương pháp phân tích dữliệu
  với SPSS,NXB Thống Kê.
  [11]. Hoàng Ngọc Nhậm (2007), Giáo trình Kinh tếlượng, NXB Thống Kê.
  [12]. SởNông nghiệp và PTNT Bến Tre (2008), Đềán qui hoạch kinh tế3 huyện biển,
  Bến Tre.
  [13]. SởThủy Sản Bến Tre, Viện Hải Dương Học Nha Trang (2000),Điều tra quy
  hoạch khai thác và bảo vệnguồn lợi thủy sản vùng ven bờvà xa bờtỉnh Bến Tre,
  Bến Tre.
  [14]. SởThủy Sản tỉnh Bến Tre, Phân viện kinh tếvà quy hoạch thủy sản (2002), Qui
  hoạch tổng thểkhai thác và dịch vụhậu cần thủy sản tỉnh Bến Tre năm 2010 và
  tầm nhìn 2020, Bến Tre.
  [15]. Thủtướng Chính phủ(2008), Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm
  2008, Hà Nội.
  [16]. Tỉnh Ủy Bến Tre (2007), Chương trình hành động, Bến Tre.
  [17]. Nguyễn Tuấn (2007), Điều tra kết quảkinh tế nghềlưới rê thu ngừtại thành phố
  Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, luận văn thạc sĩ, Đại học Nha Trang.
  [18]. Tuan, N., Kim Anh, T.N., Flaaten, O., Dung, T.P., Tram Anh T.N. (2006), An
  analysis of the tuna-mackerel gillnet fishery in Nha Trang, Hội thảo quốc tếvề
  KHCN Thủy sản-Tháng 11 năm 2006, Đại học Nha Trang.
  92
  [19]. Tuan, N., Kim Anh, T.N., Flaaten, O., Dung, T.P., Tram Anh, T.N. (2007), Phân
  tích một sốnhân tốtác động đến doanh thu nghềlưới rê thu ngừtại Nha Trang,
  Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học Nha Trang.
  [20]. UBND Tỉnh Bến Tre (2007), Qui hoạch tổng thểphát triển kinh tếxã hội tỉnh
  Bến Tre đến năm 2020, Bến Tre.
  [21]. Viện kinh tếvà quy hoạch thủy sản, Viện nghiện cứu hải sản (2005), Dựán đánh
  giá nguồn lợi sinh vật biển Việt Nam II, Tổng quan nghềcá tỉnh Bến Tre, Bến
  Tre.
  TÀI LIỆU TIẾNG ANH
  [22]. Baum, G.A.(1978), A cost/benefit calculation for “Bagan Siapi-api” trawlers
  operation from Semarang/Central Java. Simposium Modernisasi Perikanan
  Rakyat, 27-30 June 1978, Jakarta, Lembaga Penelitian Perikanan Laut, Jakarta.
  [23]. Baum, G.A. (1978), A cost/benefit calculation for “Bagan Siapi-api” type purse-seiner operating from Pekalongan/Central Java. Simposium Modernisasi
  Perikanan Rakyat, 27-30 June 1978, Jakarta, Lembaga Penelitian Perikanan Laut,
  Jakarta.
  [24]. Davidse, W.P.(1997), Return on capitalin the European fishery industry, the
  Hague,Agricultural Economics Research Institute (LEI-DLO).
  [25]. Dominggo, A.A.S. (1978), Analysis of differences in the cost and return ratio of
  purse seines and trawler in the Pekalongan District.
  [26]. Eide, A., Skjold, F., Olsen, F., Flaaten, O.(2003), Harvest Functions: The
  Norwegian Bottom Trawl Cod Fisheries, Marine Resource Economics.
  [27]. Flaaten, O., Heen, K. (1995), The Invisible Resource Rent in Limited Entry and
  Quota Managed Fisheries: The Case of Norwegian Purse Seine Fisheries,
  Marine Resource Economics.
  [28]. Habteyonas, M.Z., and Scrimgeour, F.(2003), An Economic Analysis Artisanal
  Fisheries in Eritrea: Identifying the Constraints, Department of Economics,
  University of Waikato, New Zealand.
  [29]. Huvananda (1973), The economics of fisheries. Thammasat University, Bangkok.
  M.S. thesis.
  [30]. Kumpa, L. (1981), Production and profitability analysis of small-scale fiferies:
  the case of Chumphon, Kasetsart University, Bangkok.
  [31]. Long, L.K., Ola, F., Anh, N.T.K. (2006), Economic performace of offshore long-line vessels in Nha Trang, Viet Nam, IIFET’2006 Proceedings.
  93
  [32]. Mario, S., Paolo, S., Paola, B. (2006), Analysis of the factors affecting crustacean
  trawl fishery catch rates in the northern Tyrrhenian Sea (western Mediterranean),
  INIST-CNRS.
  [33]. Panayotou, T., Jetanavanich, S. (1987), The economic and management of Thai
  marine fisheries, International Center for Living Aquatic ResourcesManagement,
  Manila (Philippines).
  [34]. Pascoe, S., Andersen, J., Wilde, J.W. (2001), The Impact of Management
  Regulation on the Technical Efficiency of Vessels in the Dutch Beam Trawl
  Fishery, European Review of Agricultural Economics.
  [35]. Pascoe, S. and Coglan, L. (2002), The contribution of unmeasureble input to
  fisheries production: An analysis of technical efficiency of fishing vessels in the
  English Channal, American Agricultural Economic Association.
  [36]. Pascoe, S., Hassaszahed, P., Anderson, J. (2003), Economic versus physical input
  measures in the analysis of technical efficiency in fisheries, Center for the
  Economics and Management of Aquatic Resources.
  [37]. Pascoe, S., Herrero, I. (2004), Estimation of a composite fish stock index using
  dataenvelopment analysis, Center for the Economics and Management of
  Aquatic Resources.
  [38]. Pascoe, S., and Mardle, S. (2003), Efficiency analysis in EU fisheries: Stochastic
  Production Fronteirs and Data Envelopment Analysis' 2003.Center for the
  Economicsand Management of Aquatic Resources.
  [39]. Pascoe, S., Tingley, D. and Mardle, S. (2003), Technical efficiency in EU
  fisheries: implications for monitoring and management through effort control,
  Center for the Economics and Management of Aquatic Resources.
  [40]. Primary Industries and Resource South Australia (2005), Economic indicators for
  the South Australian Pilchard Fishery, EconSearch Pty Ltd.
  [41]. Tuan, N., Kim Anh, T.N., Flaaten, O., Dung, T.P., Tram Anh T.N. (2006), An
  analysis of the tuna-mackerel gillnet fishery in Nha Trang, IIFET’2006
  proceedings in Portsmouth, UK.
  [42]. Tingley, D., Pascoe, S., Coglan, L. (2005), Factors Affecting Technical
  Efficiency in Fisheries: Stochastic Production Frontier versus Data
  Envelopment Analysis Approaches, Fisheries Research.

  Xem Thêm: Đánh giá kết quả kinh tế của đội tàu đánh bắt xa bờ tỉnh Bến Tre
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá kết quả kinh tế của đội tàu đánh bắt xa bờ tỉnh Bến Tre sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status