Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam - chi nhánh nha trang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam - chi nhánh nha trang

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN iii
  LỜI CẢM ƠN iv
  MỤC LỤC v
  DANH MỤC BẢNG viii
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ - SƠ ĐỒ ix
  DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT . x
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG . 5
  1.1. Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng . 5
  1.1.1. Tín dụng 5
  1.1.2. Rủi ro tín dụng . 6
  1.2. Quản trị rủi ro tín dụng . 20
  1.2.1. Khái niệm và mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 20
  1.2.2. Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng . 21
  1.2.3. Nội dung của quản trị rủi ro tín dụng 22
  1.3. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng ở các nước 25
  1.3.1. Kinh nghiệm của các ngân hàng Thái Lan trong việc quản trị rủi ro
  tín dụng . 25
  1.3.2. Kinh nghiệm quaûn lyù ruûi ro cuûa Ngaân haøng Ngoaïi hoái haøn Quoác . 26
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO
  TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT
  NAM CHINHAÙNHNHA TRANG . 28
  2.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Nha
  Trang . 28
  vi
  2.1.1. Hệ thống ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam . 28
  2.1.2. Tổng quan về ngaân haøng TMCP Ngoaïi ThöôngVN - Chi nhaùnh
  Nha Trang . 29
  2.1.3 Đặc điểm kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hòa ảnh hưởng đến hoạt
  động tín dụng của Vietcombank-CN Nha Trang 35
  2.1.4. Khái quát về kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank-chi
  nhánh Nha Trang trong thời gian qua 37
  2.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại VIETCOMBANK- chi nhánh Nha
  Trang . 47
  2.2.1. Các biểu hiện của rủi ro tín dụng . 47
  2.2.2. Công tác quản lý rủi ro tại Vietcombank-chi nhánh Nha Trang . 51
  2.3. Phân tích các nguyên nhân chính dẫn đến rủi ro tín dụng tại VIETCOMBANK
  – chi nhánh Nha Trang trong thời gian qua 83
  2.3.1. Nguyên nhân khách quan . 83
  2.3.2. Nguyên nhân chủ quan từ phía Vietcombank - chi nhánh Nha Trang . 86
  2.3.3. Nguyên nhân khách quan từ phía khách hàng vay vốn . 92
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG
  TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG 99
  3.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng của Ngân hàng giai đoạn
  2010-2015 . 99
  3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Vietcombank-CN
  Nha Trang . 101
  3.2.1. Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược hoạt động tín dụng . 101
  3.2.2. Hoàn thiện quy trình thẩm định tín dụng . 103
  3.2.3. Xây dựng hệ thống thanh tra, giám sát các mặt hoạt động của ngân
  hàng theo tiêu chuẩn thông lệ quốc tế 107
  3.2.4. Hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng . 108
  vii
  3.2.5. Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng . 111
  3.2.6. Các giải pháp khác . 113
  3.3. Một số kiến nghị đối với Chính Phủ và các cơ quan ngang bộ (Ngân hàng
  Nhà Nước, Bộ Tài Chính, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, .) . 117
  3.3.1. Về phía Chính Phủ . 117
  3.3.2. Các vấn đề liên quan đến văn bản luật . 118
  3.3.3. Các vấn đề liên quan đến thông tin tín dụng 119
  3.3.4. Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm 122
  3.3.5. Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu xếp loại, đánh giá khách hàng thống
  nhất cho các TCTD . 123
  KẾT LUẬN 124
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 126
  PHỤ LỤC 127

  LỜI MỞ ĐẦU
  ----------
  1. Sự cần thiết của đề tài
  Ngaân haøng thöông maïi (NHTM) laø toå chöùc kinh doanh tieàn teä maø
  hoaït ñoäng chuû yeáu thöôøng xuyeân laø nhaän tieàn göûi töø khaùch haøng vôùi
  traùch nhieäm hoaøn traû, söû duïng soá tieàn ñoù ñeå cho vay, thöïc hieän nghieäp
  vuï chieát khaáu vaø laøm phöông tieän thanh toaùn. Trong ñoù, hoaït ñoäng tín
  duïng chöùa ñöïng nhöõng ruûi ro lôùn nhaát vaø phöùc taïp nhaát. Nhöõng ruûi ro
  tieàm taøng naøy xuaát hieän ngay khi ngaân haøng caáp tín duïng cho moät khaùch
  haøng. Khi xaûy ra, nhöõng ruûi ro tín duïng gaây thieät haïi raát lôùn ñeán hoaït
  ñoäng kinh doanh, thaäm chí ñöa ngaân haøng ñeán bôø vöïc phaù saûn.
  Thực tiễn hoạt động của các NHTM Việt Nam (NHTMVN) trong hơn
  20 năm đổi mới vừa qua đã cho chúng ta thấy tình trạng khó khăn về tài
  chính của một ngân hàng thường phát sinh từ những khoản cấp tín dụng
  khó đòi, điển hình như: việc đổ vỡ hàng loạt quỹ tín dụng, ngân hàng
  thương mại cổ phẩn (NHTMCP) của những năm tröôùc naêm 2005. Và mới
  nhất là những bài báo đang viết về vụ tham ô tham nhũng đất đai tại huyện
  ở TP Hồ Chí Minh với sự tiếp tay của cán bộ quản lý, nhân viên tín dụng
  để lừa đảo vay vốn ngân hàng thực hiện đền bù dự án ảovôùi soá voán bò
  chieám duïng leân ñeán haøng ngàn lượng vàng, hàngtraêm tyû ñoàng, vuï tieáp
  tay cuûa giaùm ñoác vaø nhaân vieân cuûa ngaân haøng tại một tỉn ở Tây Nguyên
  trong vieäc cho vay mua baùn caø pheâ thieät haïi leân caû ngaøn tyû ñoàng vaøviệc
  đặt một số NHTM cổ phần vào tình trạng gíam sát đặc biệt của Ngân Hàng
  Nhà Nước cũng như cơ quan điều tra công an. Thêm vào đó, nhìn vào kết
  cấu tài sản của các NHTM Việt Nam chúng ta nhận thấy: tài sản sinh lời là
  các khoản cấp tín dụng luôn chiếm tỷ trọng khá lớn 60%-70% tài sản có,
  thậm chí có một số NHTM tỷ lệ này lên đến 80%.
  2
  Thaønh phoá Nha Trang laø nôi taäp trung hơn 35ngaân haøng thöông maïi
  lôùn nhỏ, với hơn 147 điểm giao dịchvaø là nôi coù hoaït ñoäng tín duïng soâi
  ñoäng vôùi nhieàu loaïi hình phong phuù song haønh vôùi toác ñoä taêng tröôûng
  kinh teá, chính vì theá nguy cô ruûi ro tín duïng cuõng raát nhieàu.
  Hôn nöõa, trong xu theá hoäi nhaäp kinh teá khu vöïc vaø quoác teá, caùc
  ngaân haøng thöông maïi taïi thànhphốNha Trang cuõng ñoái maët vôùi nhöõng
  ruûi ro tieàm aån môùi. Chính vì vậy, tín dụng luôn được đánh giá là một trong
  các loại nghiệp vụ ngân hàng phức tạp và có độ rủi ro cao, và vấn đề quản
  lý rủi ro tín dụng là vấn đề luôn được các NHTM Việt Nam quan tâm hàng
  đầu, nhất là hiện nay khi Việt Nam đang trong giai đoạn đầu của quá trình
  hội nhập vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Do ñoù, ruûi ro tín duïng
  luoân mang tính thôøi söï vaø nhöõng giaûi phaùp nhaèm haïn cheá ruûi ro tín duïng
  laø vaán ñeà quan taâm haøng ñaàu cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi.
  Với mục tiêu hướng tới xây dựng mô hình một NHTM đạt tiêu chuẩn
  quốc tế, hiện đại và vững mạnh. Ngân hàng TMCP nói chung và Ngân
  hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Nha Trang
  (Vietcombank - chi nhánh Nha Trang) nói riêng trong quá trình chuyển đổi
  của mình luôn quan tâm và đặt lên hàng đầu đối với vấn đề kiểm soát tốt
  các loại rủi ro, trong đó đặc biệt là rủi ro tín dụng.
  Đó cũng là lý do tqác giả chọn đề tài “Hoàn thiện công tácquaûn lyù
  rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Chi
  nhánh Nha Trang”.
  2. Mục tiêu của đề tài
  Đề tài nghiên cứu hướng đến các mục tiêu:
  - Góp phần làm rõ hơn các lý luận về hoạt động tín dụng và rủi ro
  trong hoạt động tín dụng.
  3
  - Phân tích thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại
  Vietcombank- chi nhánh Nha Trang.
  - Trên cơ sở lý luận, phân tích thực trạng và nguyên nhân đề tài nêu ra
  một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại
  Vietcombank - chi nhánh Nha Trang.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  - Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Công tác quản lý rủi ro tín dụng.
  - Phạm vi nghiên cứu: tác giả nghiên cứu rủi ro tín dụng và công tác
  quản lý rủi ro tín dụng qua các năm (2008- 2010) tại Vietcombank – chi
  nhánh Nha Trang.
  4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
  Cùng với việc nghiên cứu các lý luận thuộc chuyên ngành kinh tế, tài
  chính, ngân hàng, đề tài nghiên cứu đã được thực hiện trên cơ sở:
  - Thu thập, tổng hợp các số liệu thực tế về hoạt động tín dụng và rủi ro
  tín dụng tại Vietcombank - chi nhánh Nha Trang, dựa trên 2 phương pháp:
  + Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp: Ghi nhận các ý kiến, nhận
  định của các cán bộ tín dụng thông qua điều tra khaûo saùt yù kieán nhaän ñònh
  về nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng và các giải pháp góp phần hạn chế
  rủi ro tín dụng.
  + Phương pháp chuyên gia:Trao đổi khảo sát ý kiến, kinh nghiệm với
  các cán bộ tín dụng công tác tại Vietcombank - chi nhánh Nha Trang và các
  cán bộ công tác trong ngành tài chính, ngân hàng nói chung trên địa bàn TP
  Nha Trang.
  - Trên cơ sở lý luận, các số liệu thực tế tổng hợp được, kết quả điều tra
  khảo sát và các ý kiến nhận định của các cán bộ tín dụng, tác giả sử dụng
  các phương pháp thống kê, đối chiếu, so sánh để phân tích, đánh giá thực
  trạng hoạt động tín dụng của Vietcombank - chi nhánh Nha Trang, tìm hiểu
  các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng và đưa ra giải pháp nhằm hoàn
  thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh.
  4
  5. Cấu trúc nội dung nghiên cứu của đề tài
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài nghiên cứu được tác giả trình
  bày gồm ba chương:
  - Chương 1 : Rủi ro tín dụng trong hoạt động của các NHTM.
  - Chương 2: Thực trạng về hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại
  Vietcombank - chi nhánh Nha Trang.
  - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại
  Vietcombank - chi nhánh Nha Trang.
  5
  CHƯƠNG 1. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
  1.1. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
  1.1.1. TÍN DỤNG
  a. Khái niệm
  Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ
  ngân hàng cho khách hàng trong một thời gian nhất định, cũng như quan hệ
  tín dụng khác, tín dụng ngân hàng chứa đựng ba nội dụng:
  - Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang người
  sử dụng.
  - Sự chuyển nhượng này mang tính tạm thời hay có thời hạn.
  - Sự chuyển nhượng này kèm theo chi phí.
  Căn cứ heo khoản 01 Điều 03 quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối
  với khách hàng (ban hành kèm theo quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN
  ngày 31/12/2001 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước) thì “Cho vay là một
  hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử
  dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo
  thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc và lãi”.
  Căn cứ theo điều 20 của luật các tổ chức tín dụng số 07/1997/QHX đã
  được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp
  thứ hai thông qua ngày 12/12/1997 và có hiệu lực thi hành từ ngày
  01/10/1998 thì “Hoạt động tín dụng là việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn
  vốn tự có, vốn huy động để cấp tín dụng”.
  Căn cứ theo Điều 49 của Luật về “Cấp tín dụng” thì tổ chức tín dụng
  được cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân dưới các hình thức cho vay, chiết
  khấu thương mại, chiết khấu giấy tờ có giá, bảo lãnh, cho thuê tài chính và
  các hình thức khác theo quy định của ngân hàng Nhà nước.
  b. Bản chất
  Từ khái niệm trên, bản chất của tín dụng là một giao dịch về tài sản trên
  cơ sở có hoàn trả và có đặc trưng sau:
  6
  Tài sản giao dịch trong quan hệ tín dụng ngân hàng bao gồm hai hình
  thức là cho vay (bằng tiền) và cho thuê (bất động sản và động sản).
  Xuất phát từ nguyên tắc hoàn trả, vì vậy người cho vay khi chuyển giao
  tài sản cho người đi vay sử dụng phải có cơ sở để tin rằng người đi vay sẽ
  trả đúng hạn.
  Giá trị hoàn trả thông thường phải lớn hơn giá trị lúc cho vay, hay nói
  cách khác người đi vay phải trả thêm phần lãi ngoài vốn gốc.
  Trong quan hệ tín dụng ngân hàng, tiền vay được cấp trên cơ sở bên đi
  vay cam kết hoàn trả vô điều kiện cho bên vay khi đến hạn thanh toán.
  c. Phân loại tín dụng
  * Căn cứ theo mục đích:Cho vay bất động sản, cho vay công nghiệp
  và thương mại, cho vay nông nghiệp, cho vay các định chế tài chính, cho
  vay cá nhân, cho thuê.
  * Căn cứ theo thời hạn cho vay:Cho vay ngắn hạn, cho vay trung hạn,
  cho vay dài hạn.
  *Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng:Cho vay không
  bảo đảm bằng tài sản, cho vay có bảo đảm tài sản.
  * Căn cứ vào phương pháp hoàn trả:Cho vay trực tiếp, cho vay gián
  tiếp, theo các loại sau : Chiết khấu thương mại; Mua các phiếu bán hàng
  tiêu dùng và máy móc nông nghiệp trả góp; Nghiệp vụ bao thanh tóan
  (nghiệp vụ factoring); Ngoài các loại cho vay trên đây, ngân hàng còn thực
  hiện các nghiệp vụ bảo lãnh cho khách hàng bằng uy tín của mình.
  1.1.2. RỦI RO TÍN DỤNG
  1.1.2.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng
  Có nhiều định nghĩa về rủi ro tín dụng:
  Rủi ro tín dụng: là rủi ro về sự tổn thất tài chính, phát sinh từ việc khách
  hàng đi vay không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các nghĩa vụ trả
  nợ đúng hạn theo cam kết hoặc việc khách hàng mất khả năng thanh toán.
  Điều này có nghĩa là các khoản thanh toán bao gồm cả phần gốc và lãi vay

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. TS Hồ Diệu (Chủ biên) (2001), Tín dụng Ngân hàng, NXB Thống kê.
  2. PGS. TS Nguyễn Đăng Đờn (Chủ biên) (2002), Nghiệp vụ Ngân
  hàng thương mại, NXB Thống kê.
  3. Trần Đ ì n h Đ ị n h (Chủ biên) (2006), Những quy đ ịnh của pháp luật
  về Họat động tín dụng, NXB Tư Pháp.
  4. Bộ tài chính, NHNN (2008) Nghiệp vụ đầu tư hoạt động các tổ chức
  tín dụng ngân hàng theo quy luật thị trường Việt Nam, NXB Thống
  kê- Hà Nội
  5. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, VCB 2007
  6. B C T C V i e t c o m b a n k ,Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm
  2008, 2009, 2010 của VCB-NT. Phòng kế toán tổng hợp.
  7. Tài liệu tập huấn về quản trị rủi ro tín dụng, Dự án TA2
  8. Tạp chí Ngân hàng VCB-VN các số: 125 (tháng1/2007), 127 (tháng
  4/2007).
  9. TS. Nguyễn Hữu Tài, Lý thuyết tài chính tiền tệ.(2002), NXB Thống kê
  10.TS. Nguyễn Văn Tiến,Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Thống kê
  11. NHNN, Các văn bản của NHNN, NHNT Việt Nam ban hành đối với
  các chi nhánh trong hệ thống ngân hàng về nghiệp vụ tín dụng.
  12. Th.s Nguyễn Hữu Cường, Tăng cường công tác quản lý rủi ro tín dụng
  tại NHCT Đống Đa Hà Nội,(2008) Luận văn ĐH kinh tế Quốc dân HN.
  13. Th.s Nguyễn Bích Cần, Rủi ro tín dụng tại Vietcombank-CN Cần Thơ,
  thực trạng và giải pháp (2009), luận văn ĐH kinh tế HCM.
  14. Th.s Lê Thị Hồng Hiếu, Quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV- Việt Nam,
  (2008), Luận văn ĐH kinh tế HCM.
  15. Th.s Trần Tiến Chương, Quản trị rủi ro (2008), Luận văn ĐH kinh tế
  Đà Nẵng.

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam - chi nhánh nha trang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam - chi nhánh nha trang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status