Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Kinh tế tư nhân trong ngành thủy sản ở tỉnh Bến Tre

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kinh tế tư nhân trong ngành thủy sản ở tỉnh Bến Tre

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Kinh tế tư nhân trong ngành thủy sản ở tỉnh Bến Tre
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn
  gồm 3 chương, 6 tiết.
  Mở Đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Bến Tre là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, được hợp thành
  bởi 3 cù lao lớn. Với địa thế nằm ở cuối nguồn Cửu Long và gần như bao
  trùm toàn bộ vùng hạ lưu sông Tiền, bốn nhánh đổ ra biển, đã tạo ra cho Bến
  Tre một hệ sinh thái khá độc đáo của một vùng cù lao cửa sông với 65 km bờ
  biển, địa hình có nhiều sông ngòi, kênh rạch lớn nhỏ, đây là tiềm năng rất lớn
  để Bến Tre phát triển ngành thủy sản. Vì vậy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
  tỉnh lần thứ VII (2000) đã xác định thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn là
  bước đột phá sự tăng trưởng kinh tế của địa phương và chủ trương này được
  cụ thể hoá bằng các nghị quyết, chuyên đề về phát triển ngành thủy sản, trong
  đó đặc biệt quan tâm về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) trong ngành thủy
  sản. Trên thực tế, thời gian qua KTTN trong ngành thủy sản ở Bến Tre phát
  triển khá mạnh và đã đóng góp rất lớn vào phát triển ngành thủy sản, KTTN
  có nhiều kinh nghiệm trong khai thác, chế biến và nuôi trồng thủy sản. Mặt
  khác, KTTN rất linh hoạt, nhạy bén với cơ chế thị trường phù hợp với điều
  kiện phát triển kinh tế biển hiện nay. Tuy nhiên, do ảnh hưởng tư duy nhận
  thức cũ về KTTN của một số cán bộ xem nhẹ vai trò của KTTN, nên KTTN
  chưa phát huy hết vai trò trong phát triển ngành thủy sản nói riêng và phát
  triển kinh tế tỉnh nhà nói chung.
  Để tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của KTTN và
  phấn đấu sớm đưa ngành thủy sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh,
  thì cần làm rõ thực trạng KTTN nhằm hoạch định chính sách phù hợp để phát
  triển KTTN trong ngành thủy sản ở Bến Tre theo nền kinh tế thị trường định
  hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN).
  Chính vì vậy, “Kinh tế tư nhân trong ngành thủy sản ở tỉnh Bến Tre”
  3
  được chọn làm đ ề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ Kinh tế.
  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
  Kinh tế tư nhân trong quá trình đổi mới ở nước ta hiện nay đã được
  nhiều nhà khoa học quan tâm ở các góc độ, phạm vi, mức độ khác nhau và đã
  có nhiều bài viết đăng trên các báo, tạp chí như:
  - GS.TS Hồ Văn Vĩnh (chủ biên), Kinh tế tư nhân và quản lý nhà nước
  đối với kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,
  2003. Trong công trình này, tác giả đã đề cập đến vị trí, vai trò của KTTN
  trong nền kinh tế nhiều thành phần; vấn đề quản lý của nhà nước đối với
  KTTN, thực trạng KTTN ở nước ta, phương hướng, giải pháp, chiến lược
  phát triển KTTN trong tình hình hiện nay.
  - TS. Hà Huy Thành (chủ biên), Thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ và
  tư b ản tư nhân- lý luận và chính sách, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002.
  tác giả đã nghiên cứu những vấn đề lý luận về kinh tế cá thể, tiểu chủ và tư
  bản tư nhân, đánh giá và phân tích thực trạng phát triển khu vực KTTN ở
  nước ta trong thời kỳ đổi mới, đồng thời trình bày những quan điểm, chính
  sách và đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy sự phát triển của khu vực
  KTTN trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
  - Luận văn thạc sĩ Phan Mậu Doãn, Kinh tế tư nhân trong nền kinh tế
  thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở tỉnh Đồng Nai, Học viện Chính trị
  quốc gia Hồ Chí Minh, 2005. Tác giả đã phân tích, đánh giá vị trí, vai trò và
  xu hướng vận động của KTTN trong nền kinh tế thị trường định hướng
  XHCN. Phân tích thực trạng KTTN ở tỉnh Đồng Nai, từ đó đề ra những giải
  pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả của KTTN ở Đồng Nai.
  - Cùng một số bài viết của các tác giả: GS.TS Vũ Đình Bách; PGS.TS
  Vũ Văn Phúc; PGS.TS Nguyễn Đình Kháng; PGS.TS Ngô Thị Ho ài Lam;
  GS.TS Nguyễn Thị Doan; TS Nguyễn Văn Lịch.
  4
  Trong ngành thủy sản, đã có luận án tiến sĩ của Nguyễn Thị Hồng Minh
  về đề tài “Phát huy năng lực các thành phần kinh tế trong công nghiệp chế
  biến thủy sản xuất khẩu ở Việt Nam hiện nay”, năm 1996, luận án này chỉ đề
  cập đến việc phát huy năng lực các thành phần kinh tế trong công nghiệp chế
  biến thủy sản xuất khẩu chung cho cả nước. Luận án tiến sĩ của Nguyễn
  Thành Hưng về đề tài: “Doanh nghiệp nhà nước khai thác, chế biến thủy sản
  trong cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay”, năm 2001, luận án chỉ đề cập
  doanh nghiệp nhà nước khai thác, chế biến thủy sản trong phạm vi cả nước
  và một số luận văn thạc sĩ nghiên cứu về ngành thủy sản như:
  - “Phát triển công nghiệp chế biến thủy sản ở tỉnh Kiên Giang”, năm
  2000 của thạc sĩ Lê Thị Đ ào Thanh. Luận văn chỉ đề cập ở góc độ đánh bắt xa
  bờ biển, chế biển hải sản (cá nước mặn, nước lợ) ở tỉnh Kiên Giang.
  - “Phát huy năng lực kinh tế tư nhân trong ngành thủy sản ở Kiên
  Giang”, năm 2000 của thạc sĩ Võ Thị Xinh. Luận văn này đề cập vai trò thành
  phần KTTN trong công nghiệp khai thác chế biến thủy sản (cá nước mặn,
  nước lợ) ở tỉnh Kiên Giang.
  - “Phát triển công nghiệp chế biến thủy sản ở tỉnh An Giang”, năm 2001
  của thạc sĩ Lưu Vĩnh Nguyên. ở luận văn này, tác giả chỉ đề cập đến phát triển
  công nghiêp chế biến thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang.
  Nhìn chung đã có rất nhiều công trình, bài báo, luận án tiến sĩ và luận
  văn thạc sĩ nghiên cứu về KTTN nhưng ở góc độ chung của nền kinh tế quốc
  dân hoặc nghiên cứu KTTN trong việc khai thác, chế biến thủy sản. Trong khi
  đó, ở Bến Tre thủy sản đang trở thành một trong hai ngành chiến lược của
  tỉnh, ngành thủy sản ở Bến Tre đã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao
  tỉ lệ tăng trưởng GDP, góp phần quan trọng giải quyết việc làm cho người lao
  động. Tuy vậy, việc nghiên cứu KTTN trong ngành thủy sản ở Bến Tre chưa
  có đề tài nào nghiên cứu một cách độc lập. Vì vậy, vấn đề KTTN trong ngành
  thủy sản ở Bến Tre cần được nghiên cứu một cách cơ bản và toàn diện hơn.
  5
  3. Mục đích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu của luận văn
  - Mục đích nghiên cứu của luận văn là khẳng định rõ hơn vai trò, tính
  tất yếu khách quan của KTTN trong ngành thủy sản, đồng thời thông qua việc
  nghiên cứu thực trạng tình hình KTTN trong ngành thủy sản ở Bến Tre đã
  làm luận cứ khoa học cho việc đưa ra những giải pháp phát triển KTTN trong
  ngành thủy sản ở Bến Tre.
  - Với mục đích trên, luận văn có nhiệm vụ:
  + Làm rõ vai trò KTTN trong ngành thủy sản ở Bến Tre.
  + Phân tích, đánh giá thực trạng KTTN trong ngành thủy sản ở Bến Tre
  trong những năm gần đây để tìm ra những vấn đề cần giải quyết trong phát
  triển KTTN ngành thủy sản.
  + Từ thực trạng, xác định phương hướng và đề ra các giải pháp chủ yếu
  nhằm phát huy hiệu quả KTTN trong ngành thủy sản ở Bến Tre thời gian tới.
  - Phạm vi nghiên cứu:
  Luận văn xác định đối tượng nghiên cứu là KTTN trong ngành thủy sản
  ở Bến Tre, thời gian khảo sát chủ yếu những năm gần đây.
  4. Cơ sở ký luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn
  Luận văn được thực hiện dựa trên những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt
  Nam, những chủ trương, chính sách của Nhà nước về các thành phần kinh tế
  nói chung, KTTN nói riêng. Ngoài ra, luận văn kế thừa có chọn lọc các kết
  quả nghiên cứu của các công trình khoa học có liên quan đến đề tài.
  Về phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp duy vật
  biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác- Lênin, phương pháp lôgíc
  và lịch sử. Ngoài các phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác-Lênin, luận văn còn sử dụng các phương pháp khác như: phân tích, tổng hợp,
  so sánh
  6
  5. Những đóng góp về mặt khoa học của luận văn
  Luận văn vận dụng lý luận chung vào phân tích tình hình cụ thể trong
  một lĩnh vực ở địa phương nhằm làm rõ vai trò KTTN trong ngành thủy sản ở
  Bến Tre. Trên cơ sở đó đề ra những giải pháp có tính khả thi để phát triển
  KTTN ngành thủy sản ở Bến Tre trong nền kinh tế thị trường định hướng
  XHCN ở Việt Nam.
  6. ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
  Từ việc nghiên cứu, phân tích thực trạng, đề xuất những giải pháp cơ
  bản nhằm phát triển KTTN trong ngành thủy sản ở Bến Tre theo định hướng
  XHCN. Luận văn góp phần cung cấp thêm những cơ sở khoa học cho các cơ
  quan, ban ngành trong tỉnh tham khảo, hoạch định chính sách nhằm phát triển
  KTTN trong ngành thủy sản ở Bến Tre nói riêng và phát triển kinh tế- xã hội
  nói chung.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn
  gồm 3 chương, 6 tiết.
  7
  Chương 1
  Vai trò kinh tế tư nhân trong ngành thủy sản
  ở bến tre
  1.1. kinh tế tư nhân và đặc điểm của kinh tế tư nhân trong ngành thủy sản
  1.1.1. Quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân
  Trong lịch sử phát triển của Việt Nam, sở hữu tư nhân và KTTN đã ra đời
  trước và có một quá trình phát triển lâu dài, cho đến khi chúng ta đã tiến hành
  các đợt cải tạo XHCN, phát triển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, thì KTTN
  bị coi là không đồng hành với quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH), do đó
  nó đã không được thừa nhận về mặt nhận thức, quan điểm và pháp lý. Do đó,
  việc thừa nhận và tạo mọi điều kiện khuyến khích phát triển KTTN, coi mọi
  thành ph ần kinh tế điều là những bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế
  quốc dân là cả một quá trình phát triển không ngừng về tư duy nhận thức. Quá
  trình đó đã gắn liền với trình đổi mới toàn diện của đất nước chuyển nền kinh tế
  từ kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường định hướng XHCN.
  Kinh tế tư nhân được Đảng và Nhà nước ta thừa nhận là một bộ phận
  cấu thành của nền kinh tế quốc dân. Trong những năm qua, thực hiện đường
  lối đổi mới của Đảng, KTTN phát triển rộng khắp cả nước trên tất cả các lĩnh
  vực. Đánh giá vai trò của KTTN trong nền kinh tế thị trường định hướng
  XHCN, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng
  khoá IX đã khẳng định:
  KTTN là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc
  dân. Phát triển KTTN là vấn đề chiến lược lâu dài trong phát triển
  nền kinh tế nhiều thành phần định hướng XHCN, góp phần quan
  trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, công
  nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng ca o nội lực của đất n ước trong hội nhập
  kinh tế quốc tế [14, tr.363- 364].

  Danh mục tài liệu tham khảo
  1. Vũ Đình ánh (2004), “Vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong nền
  kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Tạp chí Lý luận
  chính trị, (5), tr.53 -60.
  2. Ban Chỉ đạo Trung ương (2006), Báo cáo sơ bộ kết quả tổng điều tra nông
  thôn, nông nghi ệp và thủy sản năm 2006, Nxb Thống kê, Hà Nội.
  3. Chính phủ (2005), Nghị định 59/ 2005/NĐ - CP ngày 4/5/2005 Về điều
  kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.
  4. Cục Thống kê Bến Tre (2004), Kết quả điều tra thủy sản năm 2004.
  5. Cục Thống kê Bến Tre (2005), Kết quả điều tra thủy sản năm 2005.
  6. Cục Thống kê Bến Tre (2006), Niên giám Thống kê Bến Tre năm 2005.
  7. Cục Thống kê Bến Tre (2006), Kết quả điều tra thủy sản năm 2006.
  8. Cục thuế tỉnh Bến Tre, Báo cáo tình hình quản lý thu thuế ngành thủy
  sản từ năm 2001 đến năm 2006.
  9. Đảng bộ Bến Tre (2000), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến
  Tre lần thứ VII.
  10. Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc
  lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội.
  11. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc
  lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội.
  12. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc
  lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  13. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc
  lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  14. Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp
  hành Trung ương khoá IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  15. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc
  lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  16. Đảng bộ tỉnh Bến Tre (2005), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
  99
  Bến Tre lần thứ VIII.
  17. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới- Về
  phát triển kinh tế-xã hội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  18. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp
  hành Trung ương khoá X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  19. Đại học Kinh tế quốc dân (2005), Giáo trình Kinh tế thủy sản, Nxb Lao
  động-xã hội, Hà Nội.
  20. Địa chí Bến Tre (2001), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
  21. Huỳnh Thị Gấm (2004), “Chính sách và giải pháp phát triển kinh tế tư
  nhân trong nông nghiệp ở nước ta”, Tạp chí Lý luận chính Trị, (1),
  tr.47-50.
  22. Ngô Văn Giang (2006), “Khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam -xu hướng
  phát triển trong cơ cấu nền kinh tế nhiều thành phần”, Tạp chí Tài
  chính, (3), tr.10-12.
  23. Võ Nguyên Giáp (1981), Khoa học về biển và kinh tế miền biển, Nxb Sự
  thật, Hà Nội.
  24. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa
  đổi), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  25. Trần Thế Hoàng (2005), “Những thách thức của ngành thủy sản Việt Nam
  trong h ội nhập kinh tế”, Tạp chí Phát triển kinh tế, (4), tr.17-19.
  26. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2004), Giáo trình kinh tế
  chính trị Má c- Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
  Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  27. Nguyễn Đình Kháng (2002), “Kinh tế tư nhân và xu hướng phát triển
  trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt
  Nam”, Tạp chí Lý luận chính trị, (4), tr.7-13.
  28. Đặng Thị Loan, Lê Du Phong, Hoàng Văn Hoa (đồng chủ biên) (2006),
  Kinh tế Việt Nam 20 năm đổi mới (1986- 2006) thành tựu và những
  100
  vấn đề đặt ra, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.
  29. Nguyễn Thị Hồng Minh (1996), Phát huy năng lực các thành phần kinh
  tế trong công nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu ở Việt Nam hiện
  nay, Luận án tiến sĩ Khoa học kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia
  Hồ Chí Minh, Hà Nội.
  30. Nguyễn Xuân Minh (2006), “Đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong
  điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí Thương mại, (8), tr.3-6.
  31. Nguyễn Xuân Minh (2006), “Doanh nghiệp Việt Nam trong chiến lược
  xuất khẩu thủy sản”, Tạp chí Thương mại, (9), tr.6,32.
  32. Lê Hữu Nghĩa, Đinh Văn ân (đồng chủ biên) (2004), Phát triển kinh tế
  nhiều thành phần ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị
  quốc gia, Hà Nội.
  33. Đoàn Ngọc Phúc (2003), “Kinh tế tư nhân nước ta trước thách thức của tiến
  trình h ội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí Lý luận chính trị, (9), tr.20-23.
  34. Vũ Văn Phúc (chủ biên) (2005), Nền kinh tế quá độ lên chủ nghĩa xã hội
  ở Việt Nam, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.
  35. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật Thủy
  sản.
  36. Sở Thủy sản Bến Tre, Báo cáo của Sở Thủy sản Bến Tre từ năm 2001- 2006.
  37. Sở Thủy sản (2002), Quy hoạch tổng thể thủy sản tỉnh Bến Tre đến năm
  2010 và tầm nhìn 2020.
  38. Sở Thủy sản (2002), Quy hoạch tổng thể nuôi trồng thủy sản tỉnh Bến
  Tre đến năm 2010 và tầm nhìn 2020.
  39. Sở Thủy sản (2002), Quy hoạch tổng thể khai thác, cơ khí và hậu cần
  dịch vụ thủy sản tỉnh Bến Tre đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 .
  40. Sở Thủy sản (2002), Quy hoạch hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng
  thủy sản tỉnh Bến Tre đến năm 2010 và tầm nhìn 2020.
  41. Sở Thủy sản (2002), Quy hoạch tổng thể chế biến và tiêu thụ thủy sản
  tỉnh Bến Tre đến năm 2010 và tầm nhìn 2020.

  Xem Thêm: Kinh tế tư nhân trong ngành thủy sản ở tỉnh Bến Tre
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kinh tế tư nhân trong ngành thủy sản ở tỉnh Bến Tre sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status