Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ảnh hưởng của mật độ nuôi, loại thức ăn, khẩu phần và chế độ cho ăn lên sinh trưởng, phát triển và tỷ lệ sống của cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepede,1801) giống (2-4 cm) ương bằng giai

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ảnh hưởng của mật độ nuôi, loại thức ăn, khẩu phần và chế độ cho ăn lên sinh trưởng, phát triển và tỷ lệ sống của cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepede,1801) giống (2-4 cm) ương bằng giai

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Ảnh hưởng của mật độ nuôi, loại thức ăn, khẩu phần và chế độ cho ăn lên sinh trưởng, phát triển và tỷ lệ sống của cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepede,1801) giống (2-4 cm) ương bằng giai đặt trong ao đất

  MỤC LỤC
  L ời cam đoan . i
  L ời cảm ơn . ii
  Mục lục .iii
  Danh mục hình v
  Danh mục bảng .v ii
  Danh mục các chữ viết tắt . viii
  Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3
  1.1. Tình hình nuôi cá biển trên trên thế giớivà trong nước 3
  1.1.1.Tình hình sản xuất giống và nuôi cá biển trên thế giới 3
  1.1.1.1. Tình hình chung 3
  1.1.1.2. Sản xuất giống và nuôi cá chim vây vàng (Trachinotus blochii) . 5
  1.1.2.Tình hình sản xuất giống và nuôi cá biển ở Việt Nam . 7
  1.2. Sơ lược một vài đặc điểm sinh học của đối tượng nghiên cứu 10
  1.2.1. Vị trí phân loại 10
  1.2.2. Đặc điểm phân bố . 10
  1.2.3. Đặc điểm hình thái 10
  1.2.4. Đặc điểm dinh dưỡng và sinh trưởng . 11
  1.2.5. Đặc điểm sinh sản . 12
  1.3. Kỹ thuật ương giống cá biển từ cỡ giống nhỏ lên cỡ giống lớn trong các hệ
  thống nuôi khác nhau . 13
  1.3.1. Ương trong hệ thống bể hở và bể tuần hoàn nước 13
  1.3.1.1. Hệ thống bể ương cá biển . 13
  1.3.1.2. Hệ thống bể nuôi tuần hoàn kín . 14
  1.3.1.3. Kỹ thuật ương cá trong ao đất 14
  1.3.1.4. Ương bằng lồng trên biển 15
  1.4. Một số nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng lên sinh trưởng và tỷ lệ sống trong
  ương cá biển giống . 16
  1.4.1. Mật độ ương 16
  1.4.2. Thức ăn và chế độ cho ăn trong ương nuôi cá biển giống 17
  Chương2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19
  2.1. Địa điểm, thời gian và đối tượng nghiên cứu . 19
  2.2.Sơ đồ khối nội dung nghiên cứu của đề tài: 19
  2.3. Nguyên vật liệu dùng nghiên cứu 19
  iv
  2.4. Bố trí các thí nghiệm sinh học . 21
  2.4.1. Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của mật độ ương lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và
  mức độ phân đàn của cá chim vây vàng giai đoạn giống 3 -4 cm . 21
  2.4.2.Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của loại thức ăn và khẩu phần lên sinh trưởng,
  tỷ lệ sống và mức độ phân đàn của cá chim vây vàng giống cỡ 2 -3 cm 22
  2.4.3. Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng của chế độ cho ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và
  mức độ phân đàn của cá chim vây vàng giai đoạn giống 3 -4 cm . 23
  2.5. Thu thập và phân tích số liệu . 24
  2.5.1. Công thức tính các chỉ tiêu về sinh trưởng . 24
  2.5.2. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu 25
  Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26
  3.1. Ảnh hưởng của mật độ ương trong giai lên sinh trưởng, tỷ lệ sống, hệ số phân
  đàn và hệ số tiêu tốn thức ăn của cá chim vây vàng giống (giai đoạn từ 3 -4 cm) 26
  3.1.1. Ảnh hưởng của mật độ ương lên sinh trưởng và hệ số phân đàn của cá CVV . 26
  3.1.2. Ảnh hưởng củamật độ ương cá CVV bằng giai trong ao đất lên tỷ lệ sống,
  năng suất và hệ số tiêu tốn thức ăn 29
  3.2. Ảnh hưởng của loại thức ăn và khẩu phần ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống, năng
  suất và hiệuquả sử dụng thức ăn của cá chim vây vàng giống cỡ 2 -3 cm 31
  3.2.1. Ảnh hưởng của loại thức ăn và khẩu phần ăn lên sinh trưởng và hệ số phân
  đàn của cá CVV 31
  3.2.2. Ảnh hưởng của loại thức ăn và khẩu phần ăn lên tỷ lệ sống, năng suất và hệ
  số tiêu tốn thức ăn của cá CVV giống . 35
  3.3. Ảnh hưởng của chế độ cho ăn lênsinh trưởng, hệ số phân đàn, tỷ lệ sống,
  năng suất và hệ số tiêu tốn thức ăn của cá chim vây vàng giống (cỡ 3,0 –4,0 cm) ương
  bằng giai trong ao đất 38
  3.3.1. Ảnh hưởng của cách cho ăn lên sinh trưởng và hệ số phân đàn của cá CVV cỡ
  3,0 –4,0 cm, ương bằng giai trong ao đất 38
  3.3.2. Ảnh hưởng của cách cho ăn lên tỷ lệ sống, năng suất và hệ số tiêu tốn thức ăn
  của cá CVV nuôi bằng giai trong ao đất 41
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 44
  KẾT LUẬN: . 44
  ĐỀ XUẤT Ý KIẾN: . 44
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 45
  TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT 45
  TÀI LIỆU TIẾNG ANH . 46
  PHỤ LỤC

  MỞ ĐẦU
  Trong những năm gần đây, nuôi trồng thủy sản đã đóng góp một vai trò quan
  trọng trong phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam.Và thực tế đã được FAO đánh giá là
  một trong những hoạt động hiệu quả nhất trong công cuộc xoá đói giảm nghèo tại Việt
  Nam. Chính phủ Việt Nam đặt chỉ tiêu phấn đấu cho năm 2010 là sản xuất được
  200.000 tấn cá biển, trong đó nhu cầu con giống lên khoảng 400 triệu con với các đối
  tượng nuôi chính là cá mú (Epinephelus spp), cá chẽm (Lates calcarifer),cá giò
  (Rachycentron canadum)và cá hồng (Lutjanus spp). Những loài cá này đã và đang
  được nuôi với quy mô nhỏ, bằng lồng trên biển, hoặc trong các ao nước lợ, mặn ở các
  tỉnh ven biển của Việt Nam. Tuy nhiên, sản lượng cá biển nuôi hiện nay chỉ mới đạt
  được khoảng 1,8 % (3.510 tấn) so với mục tiêu đề ra. Các nhà quản lý cho rằng
  nguyên nhân chủ yếu là do thiếu con giống nên hiệu quả sản xuất không cao. Do vậy,
  việc tìm kiếm, nghiên cứu để đưa thêm các đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế và
  xuất khẩu vào nuôi ở Việt Nam là một hướng đi cần thiết đã và đang được các nhà
  khoa học về nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam quan tâm [8].
  Cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801) hay còn gọi là cá sòng
  mũi hếch, tên tiếng Anh là snub-nose pompano thuộc họ cá khế Carangidae,bộ cá
  vược Perciformes, lớp cá xương Osteichthyes, ngành động vật có dây sống Chordata,
  là đối tượng nuôi có giá trị kinh tế ở khu vực thuộc Thái Bình Dương, Đại Tây Dương
  và Ấn Độ Dương. Đối tượng này lần đầu tiên được nghiên cứu sản xuất giống thành
  công ở Đài Loan vào những năm 1989 và hiện đang được nuôi thương phẩm ở nhiều
  nước như Hồng Kông, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia, .[32].Các thông
  tin về ương giống và nuôi thương phẩm các loài thuộc giống cá chimnhư Trachinotus
  blochii, T. carolinus, T. ovatus ở các mô hình nuôi khác nhau như nuôi ao, lồng hoặc
  nuôi ghép với tôm, nuôi trong các thủy vực nước lợ hoặc nước mặn đã được nhiều tác
  giả trên thế giới nghiên cứu và công bố [23, 37].
  Từ năm 2008 đến nay, loài cá chimvây vàng (Trachinotus blochii)đã và đang
  được nuôi thử nghiệm và đã thu được thành công bước đầu trong khâu sinh sản nhân
  tạo, ương giống và nuôi thương phẩm ở Nha Trang, Khánh Hòa. Tuy nhiên, còn nhiều
  2
  vấn đề đang được nghiên cứu tiếp tục về đối tượng cá này để có một quy trình sản xuất
  giống ổn đinh, hiệu quả phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết và nguồn thức ăn hiện
  có ở địa phương. Đặc biệt là khâu ương giống lớn (từ 2-3 cm lên 8-10 cm)để thả ra
  lồng trên biển là khâu kỹ thuật khó thực hiện trong các bể xi măng tại trại giống và
  việc thử nghiệm sử dụng các ao nước mặn lợ để ương giống lớn là một giải pháp được
  các nhà khoa học đặt ra, nhằm đảm bảo tỷ lệ sống cao và chất lượng con giống tốt
  cung cấp cho thị trường nuôi cá biển thương phẩm. Ngoài ra, nghiên cứu tìm ra mật độ
  ương nuôi, loại thức ăn, khẩu phần cho ăn và cách cho ăn thích hợp cho các giai đoạn
  ương giống này cũng là các nội dung rất cần thiết.
  Xuất phát từ tình hình thực tế đã nêu ra ở trên và để hoàn thành chương trình đào
  tạo thạc sỹ ngành nuôi trồng thủy sản, tôi đã nhận được quyết định phân công thực
  hiện đề tài luận văn tốt nghiệp với tiêu đề: “Ảnh hưởng của mật độ nuôi, loại thức
  ăn, khẩu phần và chế độ cho ăn lên sinh trưởng, phát triển vàtỷ lệ sống của cá
  chimvây vàng (Trachinotus blochii Lacepede,1801) giống (2-4 cm) ương bằng
  giai đặt trong ao đất”.
  Ý nghĩa khoa học: Nghiên cứu này góp phần cung cấp thông tin mới cho những
  nghiên cứu phát triển công nghệ ương cá biển bằng giai đặt trong ao đất.
  Mục tiêu của đề tài: xác định sự ảnh hưởng của mật độ ương nuôi, loại thức ăn,
  khẩu phầnvà cách cho ăn lên kết quả ương giống cá chim vây vàng bằng giai đặt trong
  ao đất.
  Để thực hiện mục tiêu của nghiên cứu này, đề tài thực hiện các nội dụng sau:
  1. Ảnh hưởng của mật độ ương lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và mức độ phân đàn của
  cá ương.
  2. Ảnh hưởng của loại thức ăn và khẩu phần lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả
  sử dụng thức ăn của cá chimvây vàng ương.
  3. Ảnh hưởng của chế độ cho ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và mức độ phân đàn của
  cá chimvây vàng giống.
  Mặc dù đã cố gắng rất nhiều trong bố trí thínghiệm, xử lý, phân tích số liệu và
  viết luận văn, nhưng báo cáo này không tránh khỏi nhữngthiếu sót. Do vậy, tác giả
  luận văn mong muốn nhận được sự góp ý của các thầy cô và đồng nghiệp để luận văn
  được hoàn thiện.
  3
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  1.1. Tình hình nuôi cá biển trên trên thế giới và trong nước
  1.1.1. Tình hình sản xuất giống và nuôi cá biển trên thế giới
  1.1.1.1. Tình hình chung
  Nghề nuôi cá biển trên thế giới bắt đầu phát triển từ những năm 1970, sản lượng
  cá nước mặn, nước lợ nuôi năm 2004 là 4.299.000 tấn đạt giá trị 13.297 triệu USD
  chiếm 9,5 % tổng sản lượng và 21 % về giá trị động vật thủy sản nuôi. Trong đó chiếm
  ưu thế là các loài cá nước lạnh như cá hồi, cá tráp và cá chẽm châu Âu, chỉ tính riêng
  nhóm cá hồi (salmon, trout, smelt) đã chiếm 1.978.109 tấn (năm 2002 là 1.791.061
  tấn).Mặc dù vậy nhóm cá nước ấm như cá mú, cá chẽm, cá giò và cá cam cũng chiếm
  sản lượng đáng kể [15].
  Nhóm cá nước ấm như cá mú, cá chẽm, cá cam, cá tráp, cá hồng, cá chim, .
  được nuôi chủ yếu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương như Trung Quốc, Đài Loan,
  Nhật Bản và một số nước thuộc khu vực Đông Nam Á. Sản lượngcá biển ở châu Á-Thái Bình Dương tăng trưởng trung bình 10 % /năm trong 10 năm trở lại đây và năm
  2005 đạt 1.143.719 tấn, giá trị4,1 tỷ USD. Trong đó nước có sản lượng cá biển lớn
  nhất là Trung Quốc với 659.000 tấn, đạt 662 triệu USD/năm, tiếp theo là Nhật Bản với
  256.000tấn, Indonesia đạt 19.000 tấn. Mặc dù sản lượng cá biển nuôi không lớn,
  nhưng Đài Loan lại là nước có nền công nghiệp sản xuất giống cá biển hàng đầu châu
  Á, nước này đã sản xuất được con giống nhân tạo của trên 90 % trong tổng số hơn 60
  loài cá biển nuôi, nguồn cá giống này chủ yếu được xuất khẩu sang các nước như
  Malaysia, Singapo, Úc và Việt Nam. Nhìn chung,nuôi cá biển ở khu vực châu Á-Thái
  Bình Dương thường phát triển với quy mô nhỏ và tập trung vào những đối tượng có
  giá trị kinhtế như cá mú, cá chẽm, cá giò. Tuy nhiên, việc phát triển nuôi với quy mô
  nhỏ thường ảnh hưởng đến tính bền vững của nghề nuôi do nguồn giống nhân tạo
  thiếu, nhiều loài vẫn sử dụng giống thu gom từ tự nhiên, thức ăn sử dụng chủ yếu vẫn
  là cá tạp, thức ăn tổng hợp được sử dụng rất hạn chế, đặc biệt là các trang trại quy mô
  nhỏ, nên ảnh hưởng lớn đến môi trường vùng ven bờ [30].
  Nhật Bản là một trong những quốc gia có nghề nuôi cá biển lâu đời ở châu Á.
  Các đối tượng nuôi chính là cá cam (Seriola quinqueradiata), cá tráp đỏ (Pagrus
  major) với sản lượng năm 1997 lần lượt cho 2 loài này là 138.376 tấn và 80.903 tấn
  4
  đạt giá trị 147,5 và 82,7 tỷ yên. Trong đó cá cam là đối tượng nuôi truyền thống ở
  Nhật Bản, trước đây nguồn giống chủ yếu lấy từ tự nhiên và cho ăn bằng cá tạp, nhưng
  nay đã được thay thế dần bằng nguồn giống nhân tạo và cho ăn bằng thức ăn tổng hợp.
  Gần đây, một đối tượng cá có giá trị kinh tế cao là cá ngừ vây xanh Thunnus thynnus,
  một đối tượng đang được quan tâm nghiên cứu phát triển nuôi tại Nhật Bản với quy
  mô lớn [36].
  Trung Quốc là nước có sản lượng nuôi trồng thuỷ sản đứng đầu thế giới, sản
  lượng cá biển năm 2000 là 426.957 tấn, chiếm 4 % tổng sản lượng thuỷ sản nuôi của
  thế giới [42].Kỹ thuật sản xuất giống cá biển nhân tạo ở Trung Quốc bắtđầu từ những
  năm 1950 và phát triển mạnh vào những năm 1980. Tính đến năm 2000, Trung Quốc
  đã sản xuất thành công con giống nhân tạo của 54 loài thuộc 24 họ cá biển với số
  lượng lớn đáp ứng cho nhu cầu nuôi thương phẩm. Số lượng sản xuất hàng năm
  khoảng 10 tỷ con giống cá biển cácloại và tập trung chủ yếu vào các loài có giá trị
  kinh tế như cá mú (Epinephelus spp), cá hồng (Lutjanus spp), yellowfin puffer
  (Takifugu xanthopterus), large yellow croaker (Pseudosciaena crocea), Japanese sea
  perch (Lateolabrax japonicus), Japanese flounder (Paralichthys olivaceus) cá đù đỏ
  (Sciaenops ocellatus), cá tráp đỏ (Pagrus major), cá chẽm (Lates calcarifer), cá đối
  (Mugil cephalus), cá măng (Chanos chanos) [19].
  Nghề nuôi trồng thuỷ sản ở Đài Loan xuất hiện cách đây trên 300 năm, tuy nhiên
  công nghiệp sản xuất giống cá biển ở đây chỉ thực sự phát triển trong khoảng trên 30
  năm trở về trước,đặc biệt là vào những năm 1990, nguồn giống cá biển sản xuất nhân
  tạo không những cung cấp đủ cho nhu cầu nuôi trong nước mà còn xuất khẩu sang các
  nước khác trong khu vực. Tính đến năm 1998, có khoảng 64 loài cá biển được nuôi ở
  Đài Loan, trong đó 90 % số loài đã được sản xuất giống nhân tạo thành công với số
  lượng 642.558.000 con giống với 604 trại sản xuất. Trong đó, nhóm cá mú
  (Epinephelus spp) có 2.338.000 con, nhóm cá hồng (Lutjanus spp) 48.600.000 con, cá
  đù đỏ (Sciaenops ocellatus) 30.000.000 con, nhóm cá tráp (Acanthopagrus spp,
  Pagrus major, Sparus sarba) 26.500.000 con, cá chẽm (Lates calcarifer) 10.000.000
  con, cá giò (Rachycentron canadum) 1.500.000, cá măng (Chanos chanos)
  412.000.000 con và các loài khác là 111.620.000 con [41].Để hạn chế những tác động
  bất lợi lên môi trường từ việc mở rộng diện tích và các hình thức nuôi trong ao, Đài
  Loan đã tập trung phát triển nghề nuôi cá lồng trên biển. Tính đến năm 2000 có

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  1. Thái Thanh Bình & CTV, 2008. Nghiên cứu quy trình công nghệ nuôi thâm canh
  cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepede 1801) trong ao bằng thức ăn công
  nghiệp. Báo cáo hội thảo khoa học trẻ toàn quốc về Nuôi trồng Thủy sản. NXB Khoa
  học Tự nhiên và Công nghệ. Trang 19-23.
  2. Ngô Vĩnh Hạnh,2007. Dự án nhập công nghệ sản xuất giống cá chimvây vàng
  (Trachinotus bochii). Báo cáo khoa học, Trường Cao đẳng Thủy sản Bắc Ninh.
  3. Vũ Hồng Hiếu, 2007. Thử nghiệm ương nuôi thâm canh cá biển bằng mương nổi.
  Luận văn tốt nghiệp Đại học. Trường Đại học Nha Trang.
  4. Nguyễn Trọng Nho và Tạ Khắc Thường, 2004. Nghiên cứu kỹ thuật ương cá con
  và nuôi thương phẩm cá chẽmmõm nhọn (Psammoperca waigiensis Cuvier &
  Valenciennes, 1828) tại Khánh Hoà. Báo cáo khoa học, Trường Đại học Thuỷ sản. 89
  trang.
  5. Nguyễn Hữu Phụng và Đỗ Thị Như Nhung, 1995. Danh mục cá biển Việt Nam, tập
  III, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Viện Hải Dương học Nha Trang.
  6. Nguyễn Thanh Phương dịch. Sinh học và kỹ thuật nuôi cá chẽm (Lates calcarifer
  Bloch). Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, 77 trang
  7. Lưu Thế Phương, 2006. Nghiên cứu sử dụng mương nổi ương nuôi cá vược (Lates
  calcariferBloch, 1790) giai đoạn từ 2 đến 8 cm chiều dài thân. Luận văn thạc sĩ Nông
  nghiệp, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.
  8. Bộ Thủy sản, 2006. Báo cáo: Đánh giá kết quả thực hiện chương trình phát triển
  nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2000-2005 và biện pháp thực hiện đến năm 2010. Hà
  Nội, tháng 3/2006.
  9. Nguyễn Duy Toàn, 2005. Nghiên cứu ương nuôi cá chẽmmõm nhọn
  (Psammoperca waigiensisCuvier & Valenciennes, 1828) giai đoạn cá hương lên cá
  giống bằng các loại thức ăn khác nhau tại nha trang khánh hòa. Luậnvăn thạc sĩ. Đại
  học Thủy sản Nha Trang.
  46
  10. Lê Xân, 2007. Thử nghiệm nuôi 2 loài cá biển (Lutjanus argentimaculatusForskal
  1775) và (Trachinotus blochiiLacepede 1801) tại Cát Bà, Hải Phòng. Tạp chí Thủy
  sản số 2/2007. Trang18-20
  TÀI LIỆU TIẾNG ANH
  11. Bunlipatanon P., 2002. Status of marine fish aquaculture in Thailand. Regional
  workshop on sustainable marine finfish aquaculture for the Asia -Pacific, Halong city,
  Vietnam, Sept 30 -Oct 4, 2002.10-15.
  12. Chou R., Lee. H. B., 1997. Commercial marine fish farming in Singapore.
  Aquaculture Research 28, pp. 767-776.
  13. Chua, T. E. & Teng S. K., 1978. Efffects of feeding frequency on the growth of
  young estuary groUPer, Epinephelus tauvina (Forsskal), cultured in floating cages.
  Aquaculture, 14, pp. 31-47.
  14. Correa C. F. &Cerqueira V. R., 2007. Effects of stocking density and size
  distribution on growth, survival and cannibalism in juvenile fat snook (Centropomus
  parallelusPoey). Aquaculture Research 38, pp. 1,627-1,634.
  15. FAO, 2007. The state of world fisheries and aquaculture 2006. FAO Fisheries and
  Aquaculture Department. Food and Agriculture Organization of the United Nations,
  Rome 2007.32-37.
  16. Gooley G. J., De Silva S. S., Hone P.W., McKinnon L. J. and Ingram B. A., 2000.
  Cage aquaculture in Australia: A developed country perspective with reference to
  integrated aquaculture development within inland waters. In Cage Aquaculture in
  Asia: Proceedings of the First International Synposium on Cage Aquaculture in Asia,
  pp. 21-37
  17. Hatziathanasius A., Paspatis M., Houbart M., Kestemont P., Stefanakis S.,
  Kentouri M., 2002. Survival, growth and feeding in early life stages of European sea
  bass (Dicentrarchus labrax) intensively cultured under diferent stocking densities.
  Aquaculture 205, 89-102.
  18. Ho Y. SS., Chen C. M. And W.Y., 2005. Induced Spawing of Snub nose pompano
  (Trachinotus ovatus) and Its Early Devolopment. Joural of TaiWan fisheries reseech
  13, 25-32.
  19. Hong W. and Zhang Q., 2003. Review of captive bred species and fry production
  of marine fish in China. Aquaculture 227; 305-318.
  47
  20. Inendino K. R., Grant E. C., Philipp D. P., Goldberg T. L., 2005. Effect of factors
  related to water quality and population density on the sensitivity of juvenile large
  mouth bass to mortality induced by viral infection. Journal of aquatic animal health 17,
  pp. 104-314.
  21. Juniyanto N. M., Akbar S. And Zakimin, 2008. Breeding and seed production of
  Silver pompano (Trachinotus blochii Lacepède,1801) at the Mariculture Devolopment
  Center of Batam. Aquaculture Asia, vol. XIII,No.2, 46-48.
  22. Kestemont P., Jourdan S., Houbart M., Me´lard C., Paspatis M., Fontaine P.,
  Cuvier A., Kentouri M., Baras E., 2003. Size heterogeneity, cannibalism and
  competition in cultured predatory fish larvae: biotic and abiotic influences.
  Aquaculture 227 :333-356.
  23. Lazo P. J., Davis A. L., Arnodl R. C., 1998. The effects of dieary protein level on
  growth, feed effeciece and survival rate of juvenline Florida pompano (Trachinotus
  carolinus) Aquaculture 169: 225-232.
  24. Le Xan (2005). Rults of research on reproduction and culture some species of
  marine and brackish fish in Viet Nam in recent years. Proceedings of the conference
  on research and application science technology in aquaculture. Agriculture Publisher,
  Ho Chi Minh city, PP. 541 –549.
  25. Liao I.C., Su H.M., Chang E.Y., 2001. Techniques in finfish larviculture in
  Taiwan. Aquaculture 200:1-31.
  26. Ly M. A., Cheng A. C., Chien Y. H. and Liou C. H., 2005. The effects of feeding
  frequency, stocking density and fish size on growth, food consumption, feeding pattern an
  size variation of juvenile groUPerEpinephelus coioides. J. Fish. Soc. Taiwan, 32 (1), 19-28.
  27. Main K. L., Rhody N., Nystrom M. and Resley M., 2007. Species Profile -Florida
  Pompano. SRAC Publication No. 7206.
  28. Merino G. E., Piedrahita R. H., Conklin D. E., 2007. The effect of fish stocking
  density on the growth of California halibut(Paralichthys californicus) juveniles.
  Aquaculture 265:176-186.
  29. Pin Lan. H., Cremer. C. M., Chappell. J., Hawke. J., O’Keefe. T., 2007. Growth
  performance of Pompano (Tranchinotus blochii) fed fishmeal and soy based diets in
  48
  offshore OCAT ocean cages U.S. Soybean Export Council, 12125 Woodcrest
  Executive Drive Suite 140, St. Louis, MO.28-31.
  30. Rimmer M., 2008. Production UPdate-marine finfish aquaculture in Asian -Pacific region.Aquaculture Asia Magazine. Vol. XIII No. 1, January -March 2008;
  48-51.
  31. Schipp G., 1996. Barramundi farming in the Northern Territory. Aquaculture
  Branch Fisheries Division, Department Primary Industry and Fisheries, GPO Box 990
  Darwin NT 0801. 44 p.
  32. Situ Y. Y., Sadovy. J. Y., 2004. A preliminary study on local species diversity and
  seasonal composition in a Hong Kong Wet Market. Asian fisheries science 17, 235-248.
  33. Su M. S., Chien Y. H., Liao I. C., 2000. Potencial of marine cage aquaculture in
  Taiwan: cobia culture. InCage Aquaculture in Asia: Proceedings of the First
  International Synposium on Cage Aquaculture in Asia (ed. I.C. Liao and C.K. Lin).
  Asian Fisheries Society, Manila, and World Aquaculture Society-Southeast Asian
  Chapter, Bangkok.pp. 97-106
  34. Sugama K., 2002. Status and development of mariculture in Indonesia. Regional
  workshop on sustainable marine finfish aquaculture for the Asia -Pacific, Halong city,
  Vietnam, Sept 30 -Oct 4, 2002.47-52.
  35. Suteemechaikul N. and Petchrid S., 1986. Effect of stocking density on survival of
  sea bass (Lates calcarifer). In: International Workshop on Management of Wild and
  Cultured Sea Bass/Barramundi (Lates calcarifer ), Darwin (Australia), 24-30 Sep
  1986. Copland, JW; Grey, DL (eds). Australian Centre for International Agricultural
  Research, Canberra (Australia), pp. 142-143.
  36. Takashima F. and Arimoto T., 2000. Cage culture in Japantoward the new
  millennium. InCage Aquaculture in Asia: Proceedings of the First International
  Synposium on Cage Aquaculturein Asia (ed. I.C. Liao and C.K. Lin), Asian Fisheries
  Society, Manila, and World Aquaculture Society -Southeast Asian Chapter, Bangkok.
  pp. 83-96.
  37. Tatuman P., Glavic N., Kozul V., Skaramuca B., Glamuzina B., 2004. Preliminary
  information on feeding and growth of pompano, Trachinotus ovatus (Linnaeus, 1758)
  (Pisces; Carangidae) in captivity. Aquaculture international 12: 387-393.
  49
  38. Thouard E., Soletchnik P., Marion P. J., 1989. Selection of finfish species for
  aquaculture development in Martinnique (FWI). Advances in tropical aquaculture 20,
  pp. 499-510.
  39. Tucker B. J., Booth M. A., Allan G. L., Booth D., Fielder D. S., 2006. Effects of
  photoperiod and feeding frequency on performance of newly weaned Australian
  snapper Pagrus auratus. Aquaculture 258, pp. 514-520.
  40. Webster C. D. & Lim C.E., 2002. Nutrient requirements and feeding of finfish for
  aquaculture. CABI Publishing.24-29.
  41. Yeh S.P., Yang T., Chu T.W., 2004. Marine fish seed industry in Taiwan. Ascot
  International.19-22.
  42. Young Z. L., 2002. Status marine finfish aquaculture in mainland China. Regional
  workshop on sustainable marine finfish aquaculture for the Asia -Pacific, Halong city,
  Vietnam, Sept 30-Oct 4, 2002.
  43. Yousif O. M., 2002. The effects of stocking density, water exchange rate, feeding
  frequency and grading on size hierarchy development in juvenile Nile tilapia,
  Oreochromis niloticusL. Emir. J. Agric. Sci. 14, 45-53.
  44. www.vietlinh.com.vn/ ./UP/sfeed sUPerUP.html

  Xem Thêm: Ảnh hưởng của mật độ nuôi, loại thức ăn, khẩu phần và chế độ cho ăn lên sinh trưởng, phát triển và tỷ lệ sống của cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepede,1801) giống (2-4 cm) ương bằng giai
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ảnh hưởng của mật độ nuôi, loại thức ăn, khẩu phần và chế độ cho ăn lên sinh trưởng, phát triển và tỷ lệ sống của cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepede,1801) giống (2-4 cm) ương bằng giai sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status