Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp của Viện Khoa học xã hội Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp của Viện Khoa học xã hội Việt Nam

  Đề tài: Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp của Viện Khoa học xã hội Việt Nam

  1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài
  Viện Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan nghiên cứu khoa học trực thuộc Chính phủ có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội Việt Nam, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển nhanh, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học về khoa học xã hội; tham gia phát triển tiềm lực khoa học của cả nước.
  Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã có sự quan tâm lớn đối với sự nghiệp khoa học nói chung và Viện Khoa học xã hội Việt Nam nói riêng. Sự quan tâm đó thể hiện ở việc Nhà nước đầu tư ngày càng lớn cho sự nghiệp khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, trong đó nguồn vốn đầu tư cho cơ sở vật chất chiếm một tỷ trọng đáng kể, đặc biệt là việc đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp các trụ sở làm việc của các Viện Nghiên cứu trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam.
  Tăng cường quản lý vốn đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tiết kiệm, chống lãng phí là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Một trong những hoạt động để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng đó là công tác đấu thầu.
  Công tác đấu thầu có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các dự án đầu tư xây dựng nói riêng và sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế nói chung. Trong những năm qua, công tác đấu thầu của nước ta đã đạt được những hiệu quả nhất định, bước đầu các dự án đầu tư xây dựng thông qua đấu thầu đã chọn được các đơn vị có đủ năng lực kỹ thuật, tài chính, nhân sự và kinh nghiệm để thực hiện các hạng mục theo yêu cầu, đồng thời tiết kiệm chi phí cho các dự án. Tuy nhiên, công tác đấu thầu ở nước ta thực sự chưa được hoàn thiện, đa số các dự án đầu tư xây dựng chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định của Nhà nước về đấu thầu như: tình trạng đấu thầu công khai chưa được nhiều; các quy trình tổ chức đấu thầu chưa được thực hiện đúng quy định; chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu chưa cao; chất lượng hồ sơ mời thầu chưa đảm bảo, thời gian tổ chức đấu thầu còn kéo dài.
  Đối với Viện Khoa học xã hội Việt Nam, trong những năm qua, công tác đấu thầu nói chung và công tác đấu thầu của các dự án đầu tư xây dựng nói riêng đã được thực hiện phù hợp với các quy định của Nhà nước. Thông qua công tác đấu thầu, các chủ đầu tư đã lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm để thực hiện các hạng mục, đồng thời tiết kiện được nhiều chi phí cho Nhà nước. Tuy nhiên, công tác đấu thầu của Viện Khoa học xã hội Việt Nam vẫn còn tồn tại một số vấn đề như: đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu còn rất ít, vì vậy, khi tổ chức đầu thầu các chủ đầu tư còn rất lúng túng; việc tổ chức đấu thầu công khai chưa được nhiều, chất lượng hồ sơ mời thầu chưa cao, thời gian triển khai và tổ chức đấu thầu còn chậm .
  Trong những năm tới, Viện Khoa học xã hội Việt Nam sẽ được đầu tư nâng cấp các cơ sở làm việc hiện có và xây dựng mới một số cơ sở làm việc. Vì vậy, công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Viện Khoa học xã hội Việt Nam cần được hoàn thiện, đặc biệt là công tác đấu thầu để đáp ứng được với tình hình thực tế nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng của nhà nước.
  Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, tác giả xin chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp của Viện Khoa học xã hội Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho bản luận văn của mình.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở những vấn đề cơ bản về công tác đấu thầu, phân tích thực trạng công tác đấu thầu của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, rút ra nhận xét về những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế cùng với nguyên nhân chủ yếu của nó. Từ đó, đưa ra một số biện pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp của Viện Khoa học xã hội Việt Nam.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu công tác đấu thầu xây lắp của Viện Khoa học xã hội Việt Nam trong các năm qua.
  Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu khâu tổ chức đấu thầu xây lắp của Viện Khoa học xã hội Việt Nam trong những năm qua (từ năm 2001 ¸ 2006).
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, lý thuyết hệ thống, điều tra, phương pháp phân tích tổng hợp, phân tích thống kê, so sánh,
  5. Những đóng góp khoa học của luận văn
  - Vận dụng những vấn đề cơ bản về công tác đấu thầu để làm rõ được công tác tổ chức đấu thầu xây lắp của Viện Khoa học xã hội Việt Nam;
  - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tổ chức đấu thầu xây lắp của Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã thực hiện trong những năm qua nhằm phát hiện ra những vấn đề cần nghiên cứu, giải quyết;
  - Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp của Viện Khoa học xã hội Việt Nam;
  6. Giới thiệu khái quát kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn được chia làm 3 chương:
  Chương 1: Những vấn đề chung về công tác đấu thầu.
  Chương 2: Phân tích thực trạng công tác tổ chức đấu thầu xây lắp của Viện Khoa học xã hội Việt Nam.
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  TÓM TẮT LUẬN VĂN
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU 4
  1.1. Khái niệm, phân loại và vai trò của đấu thầu . 4
  1.1.1. Khái niệm về đấu thầu . 4
  1.1.2. Phân loại đấu thầu 4
  1.1.2.1. Các hình thức đấu thầu . 4
  1.1.2.2. Các hình thức lựa chọn nhà thầu 4
  1.1.2.3. Các phương thức đấu thầu 6
  1.1.3. Các nguyên tắc tổ chức đấu thầu . 7
  1.1.3.1. Các dự án phải tổ chức đấu thầu . 7
  1.1.3.2. Phát hành hồ sơ mời thầu 8
  1.1.3.3. Bảo đảm dự thầu . 8
  1.1.3.4. Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu . 9
  1.1.3.5. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu 10
  1.1.3.6. Đấu thầu qua mạng . 11
  1.1.3.7. Các nguyên tắc về thời gian trong đấu thầu 11
  1.1.3.8. Các quy định chung về tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu . 12
  1.1.3.9. Quy định chung về sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trong quá trình xác định giá đánh giá . 18
  1.1.4. Vai trò của đấu thầu . 20
  1.2. Quy trình tổ chức đấu thầu 21
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đấu thầu . 23
  1.3.1. Các nhân tố khách quan . 23
  1.3.2. Các nhân tố chủ quan . 25
  CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU XÂY LẮP CỦA VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM . 27
  2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM . 27
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Viện Khoa học xã hội Việt Nam 27
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam 28
  2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CỦA VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM 32
  2.2.1. Tổng quan về công tác đấu thầu của Viện Khoa học xã hội Việt Nam 32
  2.2.2. Phân tích thực trạng công tác đấu thầu xây lắp của Viện Khoa học xã hội Việt Nam . 33
  2.2.2.1. Kế hoạch đấu thầu . 33
  2.2.2.2. Tổ chức đấu thầu . 36
  2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU XÂY LẮP CỦA VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM 52
  2.3.1. Những kết quả đạt được . 52
  2.3.2. Những mặt còn hạn chế . 53
  2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế . 55
  2.3.3.1. Các nguyên nhân khách quan . 55
  2.3.3.2. Các nguyên nhân chủ quan . 57
  CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU XÂY LẮP CỦA VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM . 61
  3.1. QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 61
  3.1.1. Quan điểm chỉ đạo . 61
  3.1.2. Mục tiêu . 62
  3.1.2.1. Mục tiêu tổng quát 62
  3.1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 62
  3.1.3. Phương hướng, nhiệm vụ của quy hoạch tổng thể phát triển Viện Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 62
  3.1.3.1. Về nghiên cứu khoa học 62
  3.1.3.2. Về công tác tổ chức, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 65
  3.1.3.3. Về xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác nghiên cứu 66
  3.1.4. Giải phát thực hiện quy hoạch . 68
  3.1.4.1. Kiện toàn và phát triển tổ chức của Viện . 68
  3.1.4.2. Tăng cường và phát triển nguồn nhân lực 68
  3.1.4.3. Mở rộng hợp tác quốc tế 69
  3.1.4.4. Đổi mới cơ chế và nâng cao hiệu quả công tác quản lý 69
  3.1.4.5. Huy động các nguồn vốn để thực hiện quy hoạch 70
  3.2. Các giải pháp chủ yếu hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp của Viện Khoa học xã hội Việt Nam 70
  3.2.1. Hệ thống hoá các văn bản pháp quy về đấu thầu . 70
  3.2.2. Tăng cường và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu của Viện Khoa học xã hội Việt Nam 71
  3.2.3. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định đấu thầu 72
  3.2.4. Tăng cường hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát đấu thầu 76
  3.2.5. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng đấu thầu 77
  3.3. Một số kiến nghị về cơ chế chính sách để tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp của Viện Khoa học xã hội Việt Nam 79
  3.3.1 Quy định cụ thể hơn quyền hạn và trách nhiệm của các chủ thể trong đấu thầu . 80
  3.3.1.1. Tăng cường trách nhiệm và quyền hạn cho chủ đầu tư 80
  3.3.1.2. Thành lập các ban quản lý dự án 80
  3.3.1.3. Tăng cường tránh nhiệm và quyền hạn của các cán bộ thẩm định đấu thầu . 81
  3.3.1.4. Chế tài thưởng, phạt . 81
  3.3.2. Cải cách, sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính và quy trình tổ chức đấu thầu 82
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 85
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86
  PHỤ LỤC


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp của Viện Khoa học xã hội Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp của Viện Khoa học xã hội Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status