Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học vật lý nhờ sử dụng thí nghiệm với sự hỗ trợ của máy vi tính (thể hiện qua chương "dòng điện trong các môi trường" lớp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học vật lý nhờ sử dụng thí nghiệm với sự hỗ trợ của máy vi tính (thể hiện qua chương "dòng điện trong các môi trường" lớp

  Tóm tắt luận án năm 2012
  Đề tài: TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ NHỜ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MÁY VI TÍNH (THỂ HIỆN QUA CHƯƠNG "DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG" LỚP 11 THPT CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO)

  MỞ ĐẦU
  1. Lýdo chọn đềtài
  Chỉthịsố40/CT/TW của Ban BíthưTrung ương Đảng xác định: " Đổi mới mạnh mẽvàcơ
  bản phương pháp giáo d ục nhằm khắc phục kiểu truyền thụmột chiều, nặng lýthuyết, ít khuyến
  khích tưduy sáng tạo, bồi d ưỡng năng lực tựhọc, tựnghiên cứu, tựgiải quyết vấn đề, phát triển
  năng lực thực hành sáng tạo cho người học . Tích cực áp dụng một cách sáng tạo các phương
  pháp tiên ti ến, hiện đại, ứng dụng công nghệthông tin vào hoạt động dạy vàhọc".
  Gần đây, Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứXI của Đảng đãnêu rõ: Đổi
  mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xãhội hóa; đổi mới
  chương trình, nội dung, phương pháp dạy học. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo,
  coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹnăng thực hành.
  Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh (HS) trong dạy học làmột yêu cầu cấp thiết
  đối với việc đổi mới phương pháp dạy học ởmọi cấp học, đặc biệt làbậc trung học phổthông
  (THPT).
  Đổi mới phương pháp dạy học sao cho trong dạy học phải đảm bảo được sựphát triển
  năng lực sáng tạo của HS, bồi dưỡng tưduy k hoa học, năng lực tìm tòi chiếm lĩnh tri thức, năng
  lực giải quyết vấn đề đểthích ứng được với cuộc sống vàsựphát triển của khoa học.
  Đểthực hiện được những điều đó, ng ành Giáo dục – Đào tạo cần triển khai nhiều hoạt
  động, trong đóphải tiến hành đổi mới phương pháp dạy học một cách triệt đểvàphùhợp với
  tiến trình nhận thức khoa học đểHS cóthểtích cực, chủ động tham gia vào hoạt động tìm tòi
  sáng tạo giải quyết vấn đề(GQVĐ). Song song với điều đólàviệc nghiên cứu đểxây dựng vàsử
  dụng các phương tiện dạy học nhằm hỗtrợhoạt động giải quyết vấn đềcủa HS trong mỗi bài
  học cụthể. Các phương tiện dạy học đóng vai tròhỗtrợquan trọng đối với chất lượng của việc
  tổchức hoạt động nhận thức của HS trong quátrình dạy học. Tuy nhiên, trong thực tếdạy học
  hiện nay các phương tiện dạy học truyền thống vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu
  cầu đặt ra. Từ đócần thiết phải cósựhỗtrợcủa các phương tiện dạy học hiện đại.
  Hiện nay, sựphát triển của công nghệthông tin (CNTT) nói chung, máy vi tính (MVT) và
  phần mềm dạy học (PMDH) nói riêng đãmởra triển vọng to lớn trong việc đổi mới phương
  pháp dạy học. Trong dạy học vật lí, sửdụng thínghiệm (TN) với sựtrợgiúp của MVT, giáo viên
  (GV) cóthểtổchức quátrình dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức (HĐNT) của
  HS, từ đónâng cao chất lượng dạy học. Tuy nhiên, ởcác trường THPT việc sửdụng TN với sự
  hỗtrợcủa MVT chưa đạt được kết quảmong muốn.
  Trong chương trình vật lí11 THPT (chương trình nâng cao), phần Điện học cónội dung
  trọng tâm, cơbản. Tuy nhiên, kiến thức phần này lại khóvàtrừu tượng đối với HS, đặc biệt là
  chương "Dòng điện trong các môi trường". Vìvậy, trong dạy học chương này, GV gặp rất nhiều
  khókhăn trong việc giúp HS hiểu rõbản chất dòng điện, sựphụth uộc giữa cường độdòng điện
  vàhiệu điện thế. Chính vìvậy, sửdụng TN với sựhỗtrợcủa MVT sẽgiúp HS nắm vững kiến
  thức hơn, tích cực hơn trong học tập, từ đógóp phần nâng cao chất lượng dạy học chương
  "Dòng điện trong các môi trường" nói riêng, vật lí lớp 11 THPT nói chung.
  Vìcác lýdo trên tôi tiến hành nghiên cứu đềtài “Tích cực hóa hoạt động nhận thức của
  HS trong d ạy học vật línhờsửdụng thínghiệm với sựhỗtrợcủa máy vi tính (thểhiện qua
  chương "Dòng điện trong các môi trường" lớp 11 THPT chương trình nâng cao)”.
  2. Mục đích nghiên cứu
  -Nghiên cứu sửdụng TN với sựhỗtrợcủa MVT vào dạy học chương "Dòng điện trong
  các môi trường" lớp 11 (chương trình nâng cao) nhằm tích cực hóa HĐNT của HS, nhờ đógóp
  Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
  http://www.simpopdf.com
  5
  phần nâng cao chất lượng dạy học vật lý ởtrường THPT.
  3. Đối tượng vàphạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng:
  + Quátrình dạy học vật lý ởtrường THPT.
  + TN với sựhỗtrợcủa MVT vàvấn đềtích cực hóa HĐNT của HS.
  -Phạm vi nghiên cứu: Sửdụng TN với sựhỗtrợcủa MVT trong dạy học chương "Dòng
  điện trong các môi trường" lớp 11 THPT (chương trình nâng cao) theo hướng tích cực hóa
  HĐNT của HS.
  4. Giảthuyết khoa học
  Thông qua việc sửdụng TN với sựhỗtrợcủa MVT sẽcóthểkích thích hứng thúhọc tập,
  tích cực hoáHĐNT của HS từ đógóp phần nângcao chất lượng dạy học chương "Dòng điện
  trong các môi trường" nói riêng, dạy học vật lílớp 11 THPT chương trình nâng cao nói chung.
  5. Nhiệm vụnghiên cứu
  -Nghiên cứu cơsởlýluận dạy học nói chung, lýluận dạy học Vật línói riêng vàcác
  phương pháptích cực hóa HĐNT cho HS.
  - Điều tra thực trạng của việc sửdụng MVT làm phương tiện dạy học ởtrường THPT.
  -Nghiên cứu sửdụng MVT trong dạy học phần "Điện học" Vật lý11 nâng cao THPT.
  -Nghiên cứu xây dựng vàsửdụng TNMP đểhỗtrợdạy học chương “Dòn g điện trong các
  môi trường”theo hướng tích cực hoáHĐNT của HS.
  -Nghiên cứu xây dựng vàsửdụng TN ghép nối MVT đểhỗtrợdạy học chương “Dòng
  điện trong các môi trường”theo hướng tích cực hoáHĐNT của HS.
  - Đềxuất phương án sửdụng TN với sựhỗtrợc ủa MVT trong việc xây dựng tiến trình dạy
  học một sốbài cụthểthuộc chương “Dòng điện trong các môi trường” ởlớp 11 THPT chương
  trình nâng cao.
  -Tiến hành thực nghiệm sưphạm để đánh giáhiệu quảcủa tiến trình dạy học mới.
  6. Phương pháp nghiên cứu
  -Phương pháp nghiên cứu lýthuyết:
  + Nghiên cứu tài liệu lýluận dạy học vềtích cực hoáHĐNT của HS, đặc điểm tâm lýcủa
  HS THPT.
  + Nghiên cứu các tài liệu về ứng dụng CNTT vào dạy học nói chung, sửdụng MVT trong
  dạy học Vật lýnói riêng.
  + Nghiên cứu nội dung chương "Dòng điện trong các môi trường" lớp 11 nâng cao THPT.
  -Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm:
  + Điều tra, quan sát, thu thập thông tin tìm hiểu thực trạng sửdụng MVT vàcác phần mềm
  TNMP trong dạy học Vật línhằm tích cực hóa HĐNT củaHS.
  + Tìm hiểu thực trạng sửdụng TN trong dạy học chương “Dòng điện trong các môi
  trường”vật lí11 nâng cao ởcác trường THPT.
  + Tổchức thực nghiệm sưphạm ởtrường THPT đểxem xét tính khảthi vàtính hiệu quả
  của đềtài trong quátrình dạy học.
  + Phương pháp phân tích đánh giá: Luận án chú ýsửdụng phương pháp phân tích định
  tính, phân tích định lượng nhằm rút ra những kết luận liên quan đến các nội dung được xem xét.
  Đánh giákết quảbằng phương pháp thống kêtoán học trong khoa học giáo dục
  7. Đónggóp của luận án
  * Vềlíluận:
  - Luận án đãhệthống hoánhững quan điểm của một sốtác giảvềvấn đề đổi mới PPDH
  Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
  http://www.simpopdf.com
  6
  theo hướng tích cực hoáHĐNT của HS.
  - Đềxuất được 3 biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh trong dạy học
  chương "Dòng điệ n trong các môi trường" vật lílớp 11 chương trình nâng cao.
  -Nghiên cứu, sửdụng TN với sựhỗtrợcủa MVT đểtổchức dạy học GQVĐmột sốbài
  thuộc chương “Dòng điện trong các môi trường”lớp 11 nâng cao THPT , nhằm tích cực hoá
  HĐNT của HS.
  * Vềthực tiễn:
  -Nghiên cứu xây dựng được 5 TN ghép nối MVT nhờbộghép nối GQY và đềxuất quy
  trình sửdụng các TN này đểhỗtrợdạy học chương “Dòng điện trong các môi trường”lớp 11
  trung học phổthông (chương trình nâng cao) theo hướng tích cực hoáH ĐNT của HS.
  -Xây dựng được 5 TNMP vềdòng điện trong các môi trường và đềxuất các phương án sử
  dụng đểhỗtrợtrong dạy học chương “Dòng điện trong các môi trường”lớp 11 chương trình
  nâng cao, theo hướng tích cực hoáHĐNT của HS.
  -Thiết kếtiến trình dạy học 5 bài họ c thuộc chương “Dòng điện trong các môi trường”
  theo hướng dạy học GQVĐcósửdụng TN với sựhỗtrợcủa MVT nhằm phát huy tính tích cực,
  tựlực của HS trong giờhọc vật lí.
  * Luận án góp phần đổi mới PPDH vật lí, minh chứng cho tính khảthi của việc tích cực
  hoáHĐNT của HS trong dạy học vật línhờviệc sửdụng TN với sựtrợgiúp của MVT, góp phần
  nâng cao chất lượng vàhiệu quảcủa quátrình dạy học vật lí ởtrường THPT.
  8. Cấu trúc của luận án

  Xem Thêm: Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học vật lý nhờ sử dụng thí nghiệm với sự hỗ trợ của máy vi tính (thể hiện qua chương "dòng điện trong các môi trường" lớp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học vật lý nhờ sử dụng thí nghiệm với sự hỗ trợ của máy vi tính (thể hiện qua chương "dòng điện trong các môi trường" lớp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status