Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích và hoàn thiện chiến lược sản phẩm của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích và hoàn thiện chiến lược sản phẩm của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Phân tích và hoàn thiện chiến lược sản phẩm của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế

  6. Bố cục của luận văn:
  Bao gồm 3 chương:
  Chương I: Lý luận về sản phẩm và chiến lược sản phẩm.
  Chương II: Thực trạngchiến lược sản phẩm của Viện Vắc xin và Sinh
  phẩm Y tế.
  Chương III:Một số giải pháp để hoàn thiện chiến lược sản phẩm của
  Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài:
  Trong những nămgần đây ở Việt Nam chúng ta, cùng với sự phát triển
  của nền kinh tế, ngành sản xuất thuốc và thiết bị y tế đã có bước tiến đáng kể.
  Các đơn vị trong và ngoài nước đã có sự đầu tư thích đáng để cho sản phẩm
  của mình có tính cạnh tranh cao hơn trên thị trường sôi động. Đặc biệt là sự
  hội nhập kinh tế quốc tế của Việt nam khi chúng ta là thành viên của Tổ chức
  Thương mại Quốc tế (WTO), thì tính cạnh tranh càng cao hơn trên thị trường.
  Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, việc xây dựng
  và lựa chọn chiến lược sản phẩm là một vấn đề hết sức có ý nghĩa, bởi vì nó
  có vị trí và vai trò rất quan trọng, là cơ sở để xây dựng và thực hiện các chiến
  lược và kế hoạch khác nhằm pháttriển toàn diện doanh nghiệp. Ởnước ta, đối
  -3-với các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp công nghiệp nói riêng, đây
  là vấn đề còn khá mới mẻ, đòi hỏi cần phải làm sáng tỏ cả về mặt lý luận và
  thực tiễn, giúp các doanh nghiệp vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh
  cụ thể để có thể kịp thời nắm bắt và thỏa mãn các nhu cầu đa dạng và luôn
  biến động của thị trường. Để tồn tại trong bối cảnh đó buộc các đơn vị phải
  tạo cho mình vũ khí sắc bén để phong thủ chắc chắn và tấn công có hiệu quả.
  Chiến lược sản phẩm là một vũ khí lợi hại của các đơn vị sản xuất bởi nó đảm
  bảo cho sự phát triển ổn định, đúng hướng và có hiệu quả. Nó là yếu tố vô
  cùng quan trọng đối với những cơ sở sản xuất đó là phải luôn chú ý đến việc
  phát triển của mình thông qua doanh thu bán s ản phẩm.
  Đối vớiVIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ, trước yêu cầu của thị
  trường ngày càng cao, Viện đã quan tâm đến yếu tố chất lượng sản phẩm và
  xây dựng chiến lược sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thị
  trường. Tuy nhiên các sản phẩm của Việncó đặc điểm là: yếu tố tư bản vốn
  trong cấu thành sản phẩm thấp, hàm lượng tri thức và công nghệ trong sản
  phẩm đã được chú ý nhưng vẫn không cao, chủ yếu dựa vào yếu tố lao động
  hoặc điều kiện tự nhiên, chất lượng sản phẩm chưa thực sự có ưu thế rõ rệt
  trên thị trường trong nước và thế giới, năng suất lao động thấp. Tính độc đáo
  của sản phẩm chưacao, trừ số ít sản phẩm mới phát triển sau này . các sản
  phẩm khác còn lại hầu như luôn đi sau các nước khác về kiểu dáng, tính năng,
  thậm chí nhiều sản phẩm còn lạc hậu so với thế giới nhiều thế hệ, giá trị gia
  tăng sản phẩm trong tổng giá trị của sản phẩm nói chung còn thấp hơn nhiều
  so với mức trung bình của thế giới.Trong giai đoạn hiện nay, Viện đang đứng
  trước một sức ép từ các đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước thì việcnghiên
  cứu và phát triển chiến lược sản phẩm của Viện là rất cần thiết và vô cùng cấp
  bách.
  Với những vấn đề nêu trên, bằng những kiến thức đã được học nên tôi
  chọn đề tài “Phân tích và hoànthiệnchiến lược sản phẩm của Viện Vắc xin
  và Sinh phẩm Y tế” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp cao học.
  -4-2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
  Trên cơ sở nhận thức được tầm quan trọng của việc nghiên cứu và phân
  tích chiến lược sản phẩm đối với hoạt động kinh doanh của Viện. Đề tài này
  nghiên cứu nhằm mục đích chính sau đây:
  (1) -Phân tích và nghiên cứu vài trò của chiến lược sản phẩm trong
  VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ và xác định các nhân tố ảnh hưởng
  đến việc xây dựng chiến lược sản phẩm của Viện .
  (2) -Phân tích và nghiên cứu thực trạng chiến lược sản phẩm của Viện
  trong thời gian qua, từ đó tìm ra những nguyên nhân hạn chế sự phát triển
  chiến lược sản phẩm của Viện để đưa ra những giải pháp kịp thời.
  (3) -Nghiên cứu và đưa ra giải pháp để phát triển chiến lược sản phẩm
  cho Viện đặc biệt tạo ra uy tín lớn cho sản phẩm trên thị trường trong nước và
  nước ngoài.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Đối tượng nghiên cứu là các yếu tố bên trong và bên ngoài của Viện chủ
  yếu là các yếu tố liên quan đến chiến lược sản phẩm trong hoạt động
  Marketing.
  Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu tình hình nội tại của Viện Vắc xin và
  Sinh phẩm Y tế cùng với các khách hàng trong nước.
  Giới hạn nghiên cứu: Chủ yếu tập trung phân tích đánh giá chiến lược
  sản phẩm của Viện trong thời kỳ 2004 -2007
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Trong quá trình thực hiện luận văn, bản thân đã sử dụng các phương
  pháp tiếp cận thực tế, phân tích –tổng hợp, thống kê, so sánh, đ ối chiếu, diễn
  dịch quy nạp. Đồng thời, kết hợp những kiến thức đ ã học về tài chính, quản trị
  chiến lược, kinh nghiệm thực tế của bản thân đang hoạt động trong lĩnh vực
  -5-quản lý đơn vịcũng như nghiên cứu các văn bản pháp quy hiện hành nhằm
  giải quyết những vấn đề đặt ra trong luận văn.
  -Phương pháp thu thập số liệu: Phương pháp điều tra xã hội học; Trong
  đề tài đã thu thập cácdữ liệu thứ cấp và dữ liệu sớ cấp, trong đó dữ liệu thứ
  cấp là chủ yếu.
  Dữ liệu thứ cấp: Được thu thập từ các nguồn: Viện Vắc xin và Sinh
  phẩm Y tế, các Trung tâm Y học dự phòng tỉnh –thành phố, Bộ Y tế, các
  báo,-tạp chí chuyên ngành và trên internet.
  Dữ liệu sơ cấp: Để thu thập dữ liệu, chúng tôi đã phát phiếu thăm dò tại
  các Công ty kinh doanh Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, Bệnh viện, trung tâm y tế
  thành phố, phỏng vấn tại chổ một số thành viên trong Ban giám đốc Viện
  và ghi nhận các ý kiến của họ.
  -Phương pháp xữ lý số liệu: Các phương pháp xử lý được áp dụng là
  phân tích, so sánh, tổng hợp, thống kê đơn giản.
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn củađề tài:
  Quản trị chiến lược là một môn khoa học kinh tế còn tương đối mới mẽ
  ở nước ta, rất ít doanh nghiệp Việt nam xây dựng chiến lược phát triển một
  cách nghiêm túc và khoa học. Đề tài này hy vọng như là một điển hình trong
  việc ứng dụng kiến thức về quản trị chiến lược trong xây dựng chiến lược
  phát triển của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế nói riêng và ngànhnói chung.
  6. Bố cục của luận văn:
  Bao gồm 3 chương:
  Chương I: Lý luận về sản phẩm và chiến lược sản phẩm.
  Chương II: Thực trạngchiến lược sản phẩm của Viện Vắc xin và Sinh
  phẩm Y tế.
  Chương III:Một số giải pháp để hoàn thiện chiến lược sản phẩm của
  Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.
  -6-CHƯƠNG 1
  LÝ LUẬN VỀ SẢN PHẨM VÀ CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM
  1.1. KHÁI NIỆM VỀ SẢN PHẨM VÀ CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM .
  1.1.1. Khái niệm về sản phẩm.
  1.1.1.1.Khái niệm
  Trong nền kinh tếhàng hóa, sản phẩm sản xuất ra để trao đổi trên thị
  trường. Mỗi sản phẩm được sản xuất ra nhằm đáp ứng những nhu cầu nhất
  định của người tiêu dùng.
  Cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học –công nghệ và
  những tiến bộ kinh tế -xã hội, nhu cầu của con người về các loại sản phẩm
  ngày càng lớn về số lượng, đa dạng về chủng loại, mẫu mã và yêu cầu cao
  hơn về chất lượng. Ngày nay sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra không chỉ
  đáp ứng những yêu cầu về giá trị sử dụng vật chất mà cả yếu tố về tinh thần,
  văn hóa của người tiêu dùng. Theo ISO 9001:2000 trongphần thuật ngữ thì
  sản phẩm được định nghĩa là “kết quả của các hoạt động hay các quá trình”.
  Như vậy, sản phẩm được tạo ra từ tất cả mọi hoạt động bao gồm cả những
  hoạt độngsản xuất ra vật phẩm vật chất cụ thể và các dịch vụ. Tất cả các
  doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân đều tạo ra hoặc
  cung cấp “sản phẩm” của mình cho xã hội. Hơn nữa bất kỳ một yếu tố vật
  chất hoặc một hoạt động nào do doanh nghiệp tạo ra nhằm đáp ứng những
  nhu cầu bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp đều được gọi là sản phẩm.
  Quan niệm này đã phát triển khái niệm sản phẩm đến phạm vi rộng lớn hơn
  bao trùm mọi kết quả từ hoạt động của các doanh nghiệp không kể được tiêu
  dùng nội bộ hay bên ngoài doanh nghiệp.
  Sản phẩm được hình thành từ các thuộc tính vật chất hữu hình và vô
  hình tương ứng với hai bộ phận cấu thành là phần cứng, phần mềm của sản
  phẩm. (1,tr.6).
  -7-Hình 1.1. Cấu trúc của một sản phẩm
  Định nghĩa của chúng ta sẽ là: Một sản phẩm bao gồm những thuộc
  tính hữu hình và vô hình, đó là bao gói, màu sắc, giá cả, danh tiếng của nhà
  sản xuất, danh tiếng của nhà buôn lẻ, những dịch vụ, những cái mà người mua
  có thể chấp nhận để thoả mãn nhu cầu.
  Vấn đề chủ yếu trong định nghĩa nàyđó là khách hàng sẽ mua nhiều
  hơn những thuộc tính vật chất có trong sản phẩm. Cơ bản làhọ sẽ mua “sự
  thoả mãn nhu cầu”. Vì thế, một xí nghiệp khôn ngoan sẽ bán những lợi ích
  của sản phẩm hơn là chỉ bán những sản phẩm đó. Như Elmer Wheeler, một
  tác giả và là cố vấn huấn luyện bán hàng, nói rằng: “Không bán miếng thịt bò,
  mà là bán tiếng xèo xèo”. Một cơ quan du lịch không nên bán một vé đi du
  lịch trên biển 2 tuần, mà nên bán sự lãng mạn, sự quyến rủ, sự nghỉ ngơi, một
  cơ hội để gặp gỡ người khác, và là cơ hội để học tập.
  Như vậy sản phẩm –hàng hóalà tất cả những cái, những yếu tố có thể
  thoã mãn nhu cầu hay ước muốn của khách hàng, cống hiến những lợi ích
  cho họ và khả năng đưa ra chào bán trên thị trường với mục đích thu hút sự
  chú ý mua sắm, sử dụng hay tiêu dùng.
  Vậy một sản phẩm hàng hoá doang nghiệp sản xuất ra không phải để
  trưng bày mà còn nhằm mục đích như làm công cụ để thoã mãn nhu cầu
  khách hàng và là phương tiện kinh doanh của doanh nghiệp.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt:
  1. Giáo trình Quản lý chất lượng trong các tổ chức, NXB Giáo dục, 2002
  2. Marketing căn bản, Trường ĐHKT TP Hồ Chí Minh, NXB Lao động,
  2007.
  3. Quản trị chiến lược phát triển vị thế cạnh tranh, NXB Giáo dục, 1998.
  4. PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp, Ths. Phạm Văn Nam: Chiến lược và
  Chính sách kinh doanh. NXB Lao động –Xã hội, 2006.
  5. Phạm Lan Anh: Quản lý chiến lược. NXB Khoa Học & Kỹ Thuật,
  2004.
  6. Micheal Porter: Chiến Lược Cạnh Tranh. NXB Khoa Học & Kỹ
  Thuật, 1998.
  7. Tôn Thất Nguyễn Thiêm: Thị trường, Chiến lược, Cơ cấu. NXB
  Tp.Hồ Chí Minh, 2003.
  8. Đỗ Hòa: Giới thiệu các công cụ phân tích và cách sử dụngtrong việc
  họach định chiến lược. NXB Tp.Hồ Chí Minh, 2003.
  9. Cẩm nang kinh doanh Harvard: Chiến lược kinh doanh hiệu quả. D ịch
  giả: Trần Thị Bích Nga, Phạm Ngọc Sáu, Nguyễn Quốc Việt. NXB
  Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006.
  10. Fred R. David: Concepts of StrategicManagement (Khái luận về
  Quản trị chiến lược). Dịch giả: Trương Công Minh, Trần Tuấn Thạc,
  Trần Thị Tường Như. NXB Thống kê, 2006
  11. Báo nhân dân ngày 4/07/2005, Đổi mới DNNN, Kết quả và giải pháp.
  12. Báo cáo y tế Việtnam năm 2006, Bộ Y tế, NXB Y học, 2007.
  13. Đánh giá tiến độ kế hoạch kinh doanh và duy trì kết quả của Viện Vắc
  xin trong tương lai, Nadir Harjee chuyên gia tư vấn vacxin UNICEF,
  2006.
  14. Vacxin học, những vấn đề cơ bản, NXB Y học, 2006.
  Tiếng Anh:
  - Charles W. L. Hill & Gareth R. Jones: Strategic Management -An
  Integrated Approach. Houghton Mifflin Company, 2001.
  - Pearce & Robinson: Strategic Management -Formulation,
  Implementation and Control. The McGraw-Hill Companies, Inc. 2003.
  - Gregory G. Dess; G. T. Lumpkin; Marilyn L. Taylor: Strategic
  Management -Creating Competitive Advantages. The McGraw-Hill
  Companies, Inc. 2005.
  - Michael A. Hitt; R. Duane Ireland; Robert E. Hoskisson; Rowe
  Sheppard: Strategic Management -Competitiveness and Globalization,
  Second Edition. Nelson, a division of Thomson Canada Limited, 2006.
  -106-Các trang web tham khảo:
  - www.moh.gov.vn
  - www.who.com
  - www.marketingchienluoc.com

  Xem Thêm: Phân tích và hoàn thiện chiến lược sản phẩm của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích và hoàn thiện chiến lược sản phẩm của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status