Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hợp đồng học nghề theo Luật dạy nghề ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hợp đồng học nghề theo Luật dạy nghề ở Việt Nam

  Tóm tắt luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: Hợp đồng học nghề theo Luật dạy nghề ở Việt Nam

  Abstract. Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản của pháp luật về hợp
  đồng học nghề cũng như sự cần thiết của việc ban hành các quy định pháp luật về
  hợp đồng học nghề. Phân tích và đánh giá thực trạng các quy định pháp luật về hợp
  đồng học nghề và việc thực thi trên thực tế; đánh giá những kết quả cũng như sự bất
  cập và nguyên nhân của sự bất cập, hạn chế đó. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn
  thiện pháp luật về hợp đồng học nghề và nâng cao hiệu quả áp dụng chúng trong
  thực tiễn.

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi cần phải có một cơ cấu lao
  động hợp lý. Trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề luôn được coi là vấn
  đề then chốt nhằm tạo ra đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn, có kỹ năng phù hợp đồng
  học nghề với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng
  lần thứ 6 (Khóa IX) về giáo dục và đào tạo đã chỉ rõ: "Phải đặc biệt nâng cao chất lượng dạy
  nghề; gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng; mở rộng đào tạo kỹ thuật viên, nhân viên nghiệp vụ
  có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ trung cấp trên nền học vấn trung học phổ
  thông hoặc trung học cơ sở". Quan điểm này thể hiện rõ tinh thần xác định lao động kỹ thuật
  là lực lượng xung kích trong tiến trình xây dựng và phát triển một đất nước công nghiệp ở
  nước ta. Theo đó, nhiều cơ sở dạy nghề được thành lập để đào tạo ra những lao động có trình
  độ chuyên môn kỹ thuật, công nhân lành nghề cung cấp cho thị trường lao động hiện nay.
  Quan hệ dạy và học nghề giữa cơ sở dạy nghề và người học nghề có thể được hình thành
  bằng một trong hai con đường: tuyển sinh theo chỉ tiêu Nhà nước giao hoặc giao kết hợp
  đồng học nghề. Đối với các doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo nghề thì quan hệ học nghề được
  thiết lập và duy trì bằng hình thức hợp đồng học nghề. Hợp đồng học nghề là hình thức pháp
  lý thiết lập và duy trì quan hệ học nghề theo quy định của pháp luật. Trong hệ thống pháp luật
  lao động, hợp đồng học nghề là chế định không thể thiếu trong quá trình xây dựng, ban hành
  pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ lao động. Bộ luật Lao động năm 1994 ra đời đánh dấu
  sự phát triển của pháp luật lao động và lần đầu tiên chế định về học nghề được quy định
  thành một chương riêng thể hiện vai trò của việc dạy và học nghề đối với việc cung cấp
  nguồn nhân lực cho thị trường lao động nước ta. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho quản lý hình
  thức dạy và học nghề đa dạng hiện nay, Quốc hội đã ban hành Luật Dạy nghề có hiệu lực bắt
  đầu từ ngày 01/06/2007. Theo đó, quan hệ giữa người dạy và người học nghề trong hợp đồng
  học nghề cũng bắt đầu được điều chỉnh theo Luật Dạy nghề năm 2006. Sau một thời gian
  thực hiện pháp luật hợp đồng học nghề, bên cạnh những ưu điểm như: đảm bảo quyền tự do
  lựa chọn nghề nghiệp, hình thức học nghề, nơi học nghề của người học nghề, đảm bảo quyền
  và lợi ích các bên trong quan hệ học nghề góp phần giải quyết việc làm cho xã hội thì pháp
  luật về dạy nghề nói chung và hợp đồng học nghề nói riêng đã bộc lộ một số bất hợp đồng
  học nghề lý, chưa đáp ứng được những yêu cầu của quan hệ học nghề trong bối cảnh kinh tế
  hiện nay. Bất cập lớn nhất của chúng ta là chưa đảm bảo chặt chẽ quyền lợi của người học
  nghề khi giao kết hợp đồng học nghề với doanh nghiệp, quy định của pháp luật chưa đầy đủ
  để giải quyết triệt để các vấn đề tranh chấp trong hợp đồng học nghề. Do vậy, việc nghiên
  cứu những vấn đề lý luận về hợp đồng học nghề, thực trạng quy định và thực hiện pháp luật hợp
  đồng học nghề thông qua đó tìm ra những định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về học
  nghề nói chung và hợp đồng học nghề nói riêng là một nhu cầu cần thiết và có ý nghĩa cả về lý
  luận và thực tiễn.
  Xuất phát từ những điều trình bày trên, học viên đã chọn đề tài "Hợp đồng học nghề
  theo Luật Dạy nghề ở Việt Nam" làm luận văn thạc sĩ luật học của mình.
  2. Tình hình nghiên cứu
  Có thể nói "Hợp đồng học nghề" là một vấn đề đã được các nhà khoa học luật quan tâm
  nghiên cứu. Thời gian qua, đã có một số công trình nghiên cứu về vấn đề này ở các góc độ
  khác nhau. Đề tài: Chế độ dạy và học nghề theo pháp luật lao động Việt Nam, luận văn thạc
  sĩ luật học của Đào Thị Mộng Điệp, Khoa luật Đại học quốc gia Hà Nội (2002), tác giả đã
  nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam về quan hệ dạy và học theo quy định của
  pháp luật Việt Nam, tuy nhiên tác giả lại không đề cập nhiều về vấn đề hợp đồng học nghề;
  hay đề tài Đào tạo nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động theo hợp đồng học
  nghề, khóa luận tốt nghiệp của Chu Bá Hữu, Đại học luật Hà Nội (1997), hợp đồng học nghề
  được tác giả nghiên cứu theo Bộ luật Lao động cũ năm 1994 vì thời điểm này Luật Dạy nghề
  chưa ra đời. Học nghề - cơ hội việc làm mới cho người lao động, khóa luận tốt nghiệp của
  Ninh Thị Hồng Thoa, Đại học luật Hà Nội (2003) hay Đào tạo nghề- thực trạng và một số
  kiến nghị, khóa luận tốt nghiệp của Lê Thị Thanh Nhàn, Đại học luật Hà Nội (2010), ở hai đề
  tài này, nội dung hợp đồng học nghề được tác giả nêu ra có tính chất gợi mở mà chưa đi sâu
  nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện hợp đồng học nghề cả về lý luận và thực tiễn. Ngoài
  ra còn có một số bài viết đăng trên các tạp chí như Hội nhập kinh tế quốc tế và vai trò của
  pháp luật lao động về học nghề trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh
  nghiệp Việt Nam của tác giả Đào Thị Hằng, Tạp chí Luật học, Đại học luật Hà Nội, số 6, 2003
  hay Tuổi trẻ Việt Nam với việc học nghề và lập nghiệp của tác giả Tòng Thị Phóng đăng trên
  tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 3, 2010 mới chỉ đề cập đến ý nghĩa, vai trò của học
  nghề chứ chưa đi sâu phân tích về nội dung, hình thức, các loại hợp đồng học nghề.
  Tóm lại, cho đến nay, dường như chưa có một công trình khoa học nào nghiên cứu một
  cách toàn diện, chuyên sâu, đầy đủ và có hệ thống về hợp đồng học nghề theo pháp luật về
  dạy nghề. Các công trình nghiên cứu trên hoặc chủ yếu tập trung vào những mảng khác nhau
  của quan hệ học nghề hoặc nghiên cứu hợp đồng học nghề theo pháp luật cũ. Do vậy, các
  công trình nghiên cứu trên so với đề tài của luận văn này là hoàn toàn không có sự trùng lắp
  về mặt nội dung. Luận văn đi vào tìm hiểu, tổng hợp một số vấn đề mới với hi vọng đóng góp
  một góc nhìn khái quát hơn cho việc nghiên cứu, xây dựng và ban hành pháp luật liên quan
  tới hợp đồng học nghề.
  3. Mục đích và nhiệm vụ của nghiên cứu
  3.1. Mục đích nghiên cứu
  Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản của pháp luật về hợp đồng học nghề cũng
  như sự cần thiết của việc ban hành các quy định về hợp đồng học nghề. Trên cơ sở đó, luận

  Xem Thêm: Hợp đồng học nghề theo Luật dạy nghề ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hợp đồng học nghề theo Luật dạy nghề ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status