Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Kiên Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Kiên Giang

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1:
  LYÙ LUAÄN CHUNG VEÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1
  1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1
  1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng 1
  1.1.2. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng 2
  1.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 2
  1.1.3.1. Tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy sản xuất lưu thông hàng hoá phát triển 2
  1.1.3.2. Tín dụng ngân hàng góp phần ổn định tiền tệ, ổn định giá cả 3
  1.1.3.3. Tín dụng ngân hàng góp phần tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống
  và trật tự an toàn xã hội 3
  1.1.4. Phân loại tín dụng ngân hàng 4
  1.1.5. Mở rộng tín dụng ngân hàng 6
  1.2. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 8
  1.2.1. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa 8
  1.2.2. Những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp nhỏ và vừa 10
  1.2.2.1. Điểm mạnh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 10
  1.2.2.2. Điểm yếu của các DNNVV 10
  1.2.3. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế 11
  1.2.3.1. Góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, gia tăng thu nhập quốc dân 11
  1.2.3.2. Góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động,
  tham gia vào quá trình phân phối lại thu nhập, giúp ổn định xã hội 11
  1.2.3.3. Là khu vực thu hút tích cực và có khả năng huy động các nguồn vốn,
  nguồn lực của xã hội cho đầu tư phát triển 12
  1.2.3.4. Làm cho nền kinh tế năng động hơn, góp phần to lớn đối với
  quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 12
  1.2.3.5. Góp phần đáp ứng nhu cầu về hàng tiêu dùng cho xã hội, phát triển
  các ngành nghề truyền thống, tăng nguồn hàng xuất khẩu 12
  1.2.3.6. Là bộ phận cần thiết trong quá trình liên kết sản xuất của các
  doanh nghiệp lớn là cơ sở hình thành những doanh nghiệp lớn trong tương lai 13
  1.2.3.7. Góp phần đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân - nguồn nhân lực quan
  trọng cho phát triển kinh tế - xã hội 13
  1.2.4. Những khó khăn chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát triển đối với
  doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam 14
  1.2.4.1. Khó khăn về vốn và khả năng trong việc tiếp cận tín dụng 14
  1.2.4.2. Khó khăn về đất đai và mặt bằng sản xuất kinh doanh 14
  1.2.4.3. Về kỹ thuật công nghệ 15
  1.2.4.4. Về sức cạnh tranh và khả năng tiếp cận với thị trường thế giới 16
  1.2.4.5. Kỹ năng nghiệp vụ và quản lý còn yếu 16
  1.2.5.6. Tiếp cận và xử lý thông tin còn hạn chế 17
  1.2.4.7. Tiến trình hội nhập chậm, tính liên kết kém 17
  1.3. SỰ CẦN THIẾT CỦA TDNH ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN DNNVV 18
  1.3.1. Đặc điểm hoạt động TDNH đối với DNNVV 18
  1.3.2. Sự cần thiết của việc mở rộng TDNH đối với phát triển DNNVV 18
  1.4. KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ TDNH ĐỐI VỚI DNNVV Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 21
  1.4.1. Bài học kinh nghiệm ở Trung Quốc 21
  1.4.2. Bài học kinh nghiệm ở Đài Loan 21
  1.4.3. Bài học kinh nghiệm ở Nhật Bản 22
  1.4.4. Bài học kinh nghiệm tại Hàn quốc. 22
  1.4.5. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 23
  CHƯƠNG 2:
  THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KIÊN GIANG 25
  2.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI KIÊN GIANG 25
  2.1.1. Vài nét về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang 25
  2.1.1.1. Vị trí địa lý 25
  2.1.1.2. Tiềm năng kinh tế của Kiên Giang 25
  2.1.2. Thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Kiên Giang 27
  2.1.3. Một số chương trình hỗ trợ phát triển DNNVV tại Kiên Giang thời gian
  Qua 29
  2.1.4. Thực trạng cấp tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Kiên Giang 31
  2.1.4.1.Hệ thống mạng lưới Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 31
  2.1.4.2. Thực trạng cấp tín dụng trên địa bàn Kiên Giang thời gian qua. 31
  2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI BIDV KIÊN GIANG 33
  2.2.1. Tổng quan về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN chi nhánh tỉnh
  Kiên Giang 33
  2.2.2. Tình hình họat động kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và
  Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Kiên Giang 34
  2.2.2.1. Hoạt động huy động vốn 34
  2.2.2.2. Họat động tín dụng 37
  2.2.2.3. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng 39
  2.2.3. Thực trạng tín dụng đối với DNNVV tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư
  và Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Kiên Giang 39
  2.2.3.1. Các phương thức cấp tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại
  BIDV Kiên Giang 39
  2.2.3.2. Quy trình cấp tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại BIDV
  Kiên Giang 40
  2.2.3.3. Thực trạng tín dụng đối với DNNVV tại BIDV Kiên Giang 43
  2.3. NHỮNG THÀNH TỰU, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI BIDV KIÊN GIANG 53
  2.3.1. Những thành tựu chủ yếu 53
  2.3.2. Những hạn chế 54
  2.3.3. Các nguyên nhân hạn chế 57
  2.3.3.1. Nguyên nhân từ phía các DNNVV 57
  2.3.3.2. Những nguyên nhân từ phía BIDV Kiên Giang 60
  2.3.3.3. Những nguyên nhân từ phía các cơ quan quản lý Nhà nước 62
  2.3.3.4. Những nguyên nhân từ hội nhập kinh tế quốc tế 65
  CHƯƠNG 3:
  GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KIÊN GIANG 68
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỈNH KIÊN GIANG
  GIAI ĐOẠN 2010-2015 68
  3.2. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KIÊN GIANG 70
  3.2.1. Những giải pháp đối với doanh nghiệp 70
  3.2.1.1. Các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay từ phía bản thân doanh nghiệp 70
  3.2.1.2. Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các DNNVV trong thời
  kỳ hội nhập 73
  3.2.2. Giải pháp từ phía Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi
  nhánh Kiên Giang 77
  3.2.2.1. Các giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại BIDV Kiên Giang 77
  3.2.2.2. Các giải pháp mở rộng tín dụng đối với DNNVV tại BIDV Kiên Giang 78
  3.2.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 84
  3.2.4. Các kiến nghị đối với Chính Phủ, chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành có liên quan 86
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Kiên Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Kiên Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status