Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Kinh nghiệm sử dụng chính sách chống bán phá giá hàng nhập khẩu trên thế giới và bài học cho Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kinh nghiệm sử dụng chính sách chống bán phá giá hàng nhập khẩu trên thế giới và bài học cho Việt Nam

  Luận án tiến sĩ năm 2012
  Đề tài: Kinh nghiệm sử dụng chính sách chống bán phá giá hàng nhập khẩu trên thế giới và bài học cho Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN iv
  MỤC LỤC .v
  DANH MỤC CHỮVIẾT TẮT .viii
  DANH MỤC CÁC BẢNG x
  DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ .xi
  MỞ ĐẦU .1
  Chương 1: MỘT SỐVẤN ĐỀLÝ LUẬN VỀCHÍNH SÁCH CHỐNG BÁN
  PHÁ GIÁ HÀNG NHẬP KHẨU . 12
  1.1 Lý luận chung vềbán phá giá và cơsởkinh tếcủa việc bán phá giá 12
  1.1.1 Khái niệm bán phá giá 12
  1.1.2 Cơsởkinh tếcủa việc bán phá giá 15
  1.2 Chính sách chống bán phá giá và điều kiện sửdụng chính sách chống bán
  phá giá . 24
  1.2.1 Chính sách chống bán phá giá . 24
  1.2.2 Biện pháp chống bán phá giá 34
  1.2.3 Điều kiện sửdụng chính sách chống bán phá giá 40
  1.3 Chống bán phá giá theo quy định của Tổchức Thương mại thếgiới . 44
  1.3.1 Xác định biên độbán phá giá 44
  1.3.2 Xác định thiệt hại 50
  1.3.3 Xác định mối quan hệnhân quảgiữa bán phá giá và thiệt hại . 54
  Chương 2: KINH NGHIỆM SỬDỤNG CHÍNH SÁCH CHỐNG BÁN PHÁ
  HÀNG NHẬP KHẨU CỦA MỘT SỐNƯỚC . 56
  2.1 Kinh nghiệm sửdụng chính sách chống bán phá giá của m ột s ốnước phát tri ể n . 56
  2.1.1 Kinh nghiệm sửdụng chính sách chống bán phá giá của Mỹ . 56
  2.1.1.1 Quan điểm, mục tiêu sửdụng chính sách chống bán phá giá của Mỹ 56
  2.1.1.2 Hệthống pháp luật và cơquan thực thi chống bán phá giá của Mỹ . 57
  2.1.1.3 Nội dung các phương pháp xác định bán phá giá và thiệt hại của Mỹ 60
  2.1.1.4 Biện pháp chống bán phá giá và quy định vềrà soát của Mỹ . 74
  vi
  2.1.2 Kinh nghiệm sửdụng chính sách chống bán phá giá của EU . 77
  2.1.2.1 Quan điểm, mục tiêu sửdụng chính sách chống bán phá giá của EU 77
  2.1.2.2 Hệthống pháp luật và cơquan thực thi chống bán phá giá của EU . 78
  2.1.2.3 Nội dung các phương pháp xác định bán phá giá và thiệt hại của EU . 82
  2.1.2.4 Biện pháp chống bán phá giá và quy định rà soát của EU . 105
  2.2 Kinh nghiệm sửdụng chính sách chống bán phá giá của một sốnước đang
  phát triển . 108
  2.2.1 Kinh nghiệm sửdụng chính sách chống bán phá giá của Ấn Độ 108
  2.2.1.1 Quan đi ểm, mục tiêu sửdụng chính sách chống bán phá giá của Ấn Độ 108
  2.2.1.2 Hệth ống pháp luật và c ơquan thực thi chống bán phá giá của Ấn Độ . 109
  2.2.1.3 Nội dung các ph ương pháp xác định bán phá giá và thiệt hại c ủa Ấn Độ . 111
  2.2.1.4 Biện pháp chống bán phá giá và quy định rà soát của Ấn Độ 119
  2.2.2 Kinh nghiệm sửdụng chính sách chống bán phá giá của Trung Quốc 120
  2.2.2.1 Quan đi ể m, mục tiêu s ửdụng chính sách ch ống bán phá giá của Trung Qu ốc. 120
  2.2.2.2 Hệth ống pháp luật và c ơquan thực thi chống bán phá giá Trung Quốc .123
  2.2.2.3 N ộ i dung các ph ươ ng pháp xác đị nh biên độ phá giá và thi ệ t h ạ i c ủ a Trung Qu ố c . 125
  2.2.2.4 Biện pháp chống bán phá giá và quy định rà soát của Trung Quốc . 129
  2.3 Đánh giá và bài học kinh nghiệm sửdụng chính sách chống bán phá giá từ
  các nước 133
  2.3.1 Xác định quan đi ểm, mục tiêu sửdụng chính sách chống bán phá giá phù hợp . 133
  2.3.2 Quy định cụthểcác yếu tốkỹthuật đểxác định bán phá giá và thiệt hại 134
  2.3.3 Quy định cụthểcác biện pháp chống bán phá giá và rà soát 140
  2.3.4 Quy định cụthểvề đánh giá ảnh hưởng đến lợi ích công của biện pháp
  chống bán phá giá . 142
  2.3.5 Tổchức phù hợp và nâng cao năng lực của cơquan quản lý nhà nước về
  chống bán phá giá . 142
  Chương 3: ĐIỀU KIỆN VÀ GIẢI PHÁP SỬDỤNG CHÍNH SÁCH CHỐNG
  BÁN PHÁ GIÁ HÀNG NHẬP KHẨU ỞVIỆT NAM 145
  3.1 Sựcần thiết phải sửdụng chính sách chống bán phá giá hàng nhập khẩu ở
  Việt Nam . 145
  vii
  3.1.1 Nh ững yêu cầu của chính sách ngo ại th ương liên quan đến phòng vệth ương m ại 145
  3.1.2 Nhu cầu phòng vệthương mại bằng chống bán phá giá nhằm bảo hộsản
  xuất trong nước và hạn chếnhập khẩu 147
  3.1.3 Quan đi ểm, mục tiêu sửdụng chính sách chống bán phá giá cho Việt Nam 152
  3.2 Đi ều kiện sửdụng chính sách chống bán phá giá hàng nhập khẩu ởViệt Nam . 154
  3.2.1 Điều kiện pháp luật Việt Nam vềchống bán phá giá 154
  3.2.2 Điều kiện tổchức, năng lực cơquan thực thi chống bán phá giá 160
  3.2.3 Điều kiện hàng hóa và quan hệ đối tác thương mại 163
  3.2.4 Điều kiện thực hiện của doanh nghiệp sản xuất trong nước 165
  3.3 Giải pháp s ửdụng chính sách chống bán phá giá hàng nhập khẩu ởViệ t Nam . 169
  3.3.1 Hoàn thiện nội dung pháp luật vềchống bán phá giá 169
  3.3.2 Kiện toàn tổchức và nâng cao năng lực cơquan điều tra bán phá giá 173
  3.3.3 Nâng cao nhận thức, khảnăng tham gia của doanh nghiệp trong khởi kiện
  và hỗtrợ điều tra 176
  KẾT LUẬN . 180
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐCỦA TÁC GIẢ
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤLỤC
  viii
  DANH MỤC CHỮVIẾT TẮT
  Tiếng Việt
  BĐPG: Biên độphá giá
  BĐTH: Biên độthiệt hại
  BPG Bán phá giá
  CBPG: Chống bán phá giá
  GTT: Giá thông thường
  GXK: Giá xuất khẩu
  Nghị định 90 Nghị định của Chính phủsố90/2005/NĐ-CP ngày
  11 tháng 7 năm 2005 quy định chi tiết thi hành một
  số điều của Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa
  nhập khẩu vào Việt Nam
  Pháp lệnh 20 Pháp lệnh của Ủy ban thường vụQuốc hội số
  20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm
  2004 vềviệc Chống bán phá giá hàng hóa nhập
  khẩu vào Việt Nam
  SPTT: Sản phẩm tương tự
  Tiếng Anh
  ADA (Anti-dumping
  Agreement)
  Hiệp định của WTO vềChống bán phá giá
  BOFT (Bureau of Fair Trade
  for Imports and Exports)
  Ủy ban Thương mại xuất nhập khẩu lành mạnh
  Trung Quốc
  COMPAS (Commercial Policy
  Analysis System Model)
  Mô hình Hệthống phân tích chính sách thương mại
  COP (Cost of Production): Chi phí sản xuất
  DGAD (Directorate General
  of Anti-dumping and Allied
  Duties):
  Cơquan Chống bán phá giá và Thuếliên quan Ấn
  Độ
  DOC (Department of
  Commerce):
  BộThương mại Mỹ
  DSB (Dispute Settlement Cơquan giải quyết tranh chấp của WTO
  ix
  Body):
  DSU (Dispute Settlement
  Understanding):
  Hiệp định vềgiải quyết tranh chấp của WTO
  EC (European Commission): Ủy ban Châu Âu
  EU (European Union): Liên minh Châu Âu
  GAC (General
  Administration of Customs)
  Tổng cục ThuếTrung Quốc
  IBII (Investigation Bureau of
  Industry Injury)
  Ủy ban điều tra thiệt hại ngành
  ICJ (International Court of
  Justice):
  Toà án Công lý quốc tế
  IP (Import price): Giá nhập khẩu
  ITA (International Trade
  Administration)
  Cục Quản lý Thương mại Quốc tếMỹ
  ITC (International Trade
  Commission):
  Ủy ban Thương mại quốc tếMỹ
  ME (Market Economy): Nền kinh tếthịtrường
  MOFCOM (Ministry of
  Commerce)
  BộThương mại Trung Quốc
  NIP (Non-injury Price): Giá không thiệt hại
  NME (Non-market
  Economy):
  Nền kinh tếphi thịtrường
  NP (Normal Profit): Lợi nhuận thông thường
  SGA (General and
  Administrative Expenses):
  Chi phí quản lý chung
  TCSC (Tariff Commision of
  State Council)
  Ủy ban ThuếQuốc vụviện Trung Quốc
  WTO (World Trade
  Organization):
  Tổchức Thương mại thếgiới
  x
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 1.1 Các nước thực hiện điều tra CBPG nhiều nhất 33
  Bảng 1.2 Sốl ần áp d ụng biệ n pháp ch ống bán phá giá theo m ặ t hàng (1995 - 2011) 42
  Bảng 2.1 Các nước xuất khẩu bịMỹ điều tra CBPG nhiều nhất . 57
  Bảng 2.2 Ví dụtính biên độphá giá của Mỹ 65
  Bảng 2.3 Các nước xuất khẩu bịEU điều tra CBPG nhiều nhất . 78
  Bảng 2.4 Ví dụvềthống kê giá, sốlượng sản phẩm của EU 87
  Bảng 2.5 Ví dụvềcách tính biên độphá giá của EU 94
  Bảng 2.6 Những nước xuất khẩu bị Ấn Độ điều tra CBPG nhiều nhất 109
  Bảng 2.7 Thống kê vềtính Giá thông thường của Ấn Độ(1997- 2003) 115
  Bảng 2.8 Tính toán thiệt hại đối với nền kinh tế Ấn Độqua 59 vụ điều tra CBPG
  (1998-2003) 117
  Bảng 2.9 Các n ướ c xu ất kh ẩ u sang Trung Qu ố c b ị đ i ề u tra bán phá giá (1995 – 2011) 122
  Bảng 2.10 So sánh tiêu chí xác định sản phẩm tương tự .135
  Bảng 2.11 Tiêu chí xác định thiệt hại của ngành sản xuất nội địa 139
  Bảng 3.1 Tình hình nhập siêu của Việt Nam (2001 – 2010) 149
  Bảng 3.2: Tóm tắt lộtrình giảm thuếtrong các hiệp định FTA 151
  Bảng 3.3: Các mặt hàng nhập khẩu chủyếu .163
  xi
  DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ
  HÌNH VẼ
  Hình 1.1 Ảnh hưởng của bán phá giá đến cân bằng cung cầu 17
  Hình 1.2 Thiệt hại của doanh nghiệp khi GXK thấp hơn chi phí 19
  Hình 1.3 Định giá trong ngắn hạn 20
  Hình 2.1 Hệthống cơquan thực thi chống bán phá giá của Mỹ . 59
  Hình 2.2 Hệthống cơquan thực thi chống bán phá giá của EU . 81
  Hình 2.3 Hệthống cơquan thực thi chống bán phá giá của Ấn Độ .111
  Hình 2.4 Hệthống cơquan thực thi chống bán phá giá của Trung Quốc 124
  Hình 3.1 Hệthống cơquan thực thi chống bán phá giá của Việt Nam 173
  BIỂU ĐỒ
  Biểu đồ1.1 Sốliệu các vụkiện chống bán phá giá trên thếgiới (1995 – 2011) 32
  Biểu đồ1.2 Sốlượng các vụkiện dẫn đến áp dụng các biện pháp chống phá giá
  (1995 – 2011) . 32
  Biểu đồ1.3 Tỷlệthực hiện điều tra chống bán phá giá giữa các nước đang phát
  triển và các nước phát triển . 34
  Biểu đồ2.1 Sốvụ điều tra CBPG của Trung Quốc theo lĩnh vực (1995-2008) 123
  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đềtài
  Chủ động và tích cực khai thác, tận dụng hiệu quảcác cơhội và vượt qua
  thách thức, rủi ro khi nước ta hội nhập kinh tếquốc tếngày càng sâu rộng là
  phương châm chỉ đạo nhất quán của Đảng và Nhà nước ta đối với tiến trình hội
  nhập quốc tếvà phát triển kinh tếthịtrường định hướng xã hội chủnghĩa. Trong
  đó, việc sửdụng các công cụphòng vệthương mại có ý nghĩa quan trọng.
  Có ba công cụphòng vệthương mại (trade remedies), gồm: chống bán phá
  giá (CBPG), chống trợcấp và tựvệ; trong đó, CBPG là công cụphòng vệthương
  mại quan trọng, được sửdụng nhiều nhất và đặc biệt, các nước đang phát triển ngày
  càng chú ý hơn đến bảo hộbằng chống bán phá giá.
  Theo thống kê của Tổchức Thương mại thếgiới (WTO), từnăm 1995 đến
  tháng 6 năm 2010 trên thếgiới đã có 4218 cuộc điều tra phòng vệthương mại,
  trong đó có 3752 cuộc điều tra CBPG, 250 cuộc điều tra chống trợcấp và 216 cuộc
  điều tra tựvệ. Nhưvậy CBPG là công cụ được sửdụng chủyếu trong các công cụ
  phòng vệthương mại, chiếm tỷlệgần 90% (tỷlệsốlần áp dụng biện pháp CBPG
  so với tổng sốlần áp dụng biện pháp phòng vệthương mại cũng tương đương).
  Theo thống kê của WTO, tính từnăm 1995 đến năm 2011, trên thếgiới có 48
  nước tiến hành điều tra bán phá giá với tổng số3922 cuộc điều tra chống bán phá giá
  (trung bình 230,7 cuộc/năm), trong đó có 2543 cuộc dẫn đến việc áp dụng biện pháp
  chống bán phá giá (chiếm 64,8%, trung bình 149,5 lần/năm). Điều đáng chú ý là số
  cuộc điều tra do các nước đang phát triển tiến hành có xu hướng tăng lên và chiếm ở
  một tỉlệcao. Trước năm 1995, các cuộc điều tra CBPG chủyếu do các nước phát
  triển tiến hành (chiếm trên 75%). Tuy nhiên, sau khi WTO được thành lập, tỷlệcuộc
  điều tra CPBG do các nước đang phát triển tiến hành đã tăng lên nhanh chóng. Nếu
  nhưtừnăm 1995 đến năm 2000, các nước đang phát triển điều tra 567 vụ, chiếm 37%
  tổng sốcuộc điều tra thì từnăm 2001 đến 2011, tỷlệnày là 47%, từnăm 2007 đến
  2011, tỷlệnày là 51% (tỷlệtrung bình từ1995 đến 2011 là 42%).
  Chống bán phá giá có vai trò quan trọng bậc nhất trong phòng vệthương mại
  2
  nhưvậy, nhưng tính đến tháng 12 năm 2011, Việt Nam chưa từng tiến hành một
  cuộc điều tra chống bán phá giá nào, điều đó thểhiện Việt Nam chưa tận dụng được
  công cụphòng vệthương mại quan trọng này của WTO.
  Xét vềmặt thểchếthương mại, WTO đã xác lập các quy định vềCBPG để
  giải quyết vấn đềcạnh tranh công bằng và bảo hộthương mại giữa các thành viên
  thông qua Hiệp định vềChống bán phá giá (ADA) và Cơquan Giải quyết tranh
  chấp (DSB). Phần lớn các nước thành viên WTO đều thiết lập chính sách và quy
  định pháp luật quốc gia vềCBPG, nhưng lập trường và thái độ ứng xửcủa các nước
  vềvấn đềchống bán phá giá có sựkhác nhau, việc sửdụng công cụCBPG thểhiện
  khác nhau nhằm phục vụlợi ích cao nhất cho quốc gia, dân tộc.
  Trên thực tế, mặc dù Hiệp định ADA của WTO được thiết lập đểtrởthành
  khung khổpháp lý chung để đối phó với hành vi bán phá giá – được coi là một
  trong những hành vi phản cạnh tranh, nhưng Hiệp định không đủcụthể đểcác nước
  thành viên WTO có thểáp dụng một cách thống nhất trong tất cảcác vấn đề. Do đó,
  các nước thường sửdụng quy định pháp luật riêng của mình đểthực thi chống bán
  phá giá và tất nhiên sẽthểhiện chủtrương, quan điểm khác nhau. Thậm chí trong
  không ít trường hợp, chính phủmột sốnước đã lạm dụng các biện pháp chống bán
  phá giá nhằm hạn chếcạnh tranh của doanh nghiệp nước ngoài, hạn chếhàng hóa
  của nước ngoài nhập khẩu vào thịtrường nội địa.
  Chính vì thực tếviệc sửdụng chính sách chống bán phá giá ởmỗi nước một
  khác bao gồm cảviệc lạm dụng thái quá, nên các nghiên cứu trên thếgiới vềchống
  bán phá giá thểhiện những quan điểm khác nhau vềviệc có nên sửdụng chính sách
  chống bán phá giá hay không. Mặc dù vậy, thực tếthương mại thếgiới cho thấy
  trong khi các nước tích cựtham gia vào quá trình tựdo hóa thương mại thì cũng
  đồng thời tìm cách bảo hộsản xuất cho nước mình. Trong bối cảnh mởrộng tựdo
  hóa thương mại, thực hiện các cam kết mởcửa thịtrường, cắt giảm thuếvà dỡbỏ
  một sốbiện pháp phi thuế, thì các công cụphòng vệthương mại càng trởnên quan
  trọng và chống bán phá giá vẫn được các nước sửdụng một cách phổbiến.
  Chống bán phá giá hay một công cụphòng vệthương mại khác cũng có
  3
  tính hai mặt đối với lợi ích kinh tếcủa một quốc gia. Nếu nhưkhông sửdụng thì
  ngành sản xuất trong nước có nguy cơbị đe dọa, nhưng nếu lạm dụng quá mức
  cũng có thểgây thiệt hại cho người tiêu dùng trong nước vì phải trảchi phí cao
  cho sản phẩm nhập khẩu. Chính vì vậy, việc xây dựng chính sách CBPG và việc
  sửdụng chính sách này nhưthếnào cần phải dựa trên cơsở, điều kiện kinh tế,
  nhu cầu bảo hộvà phòng vệthương mại của một nước. Bên cạnh đó, việc thực
  hiện điều tra, áp dụng biện pháp CBPG là rất phức tạp, do đó, đểsửdụng chính
  sách CBPG có hiệu quả, cần phải xây dựng được những điều kiện nhất định, bao
  gồm các điều kiện nội dung, năng lực và mức độnhận thức, hỗtrợcủa doanh
  nghiệp. Hơn nữa, thực thi chính sách chống bán phá giá là một vấn đềmang tính
  thực tiễn cao. Trên thực tếchưa có một lý thuyết toán học chính xác áp dụng cho
  việc xây dựng và sửdụng chính sách này, nên việc xây dựng, sửdụng chính sách
  CBPG cho một nước mới tiếp cận công cụnày nhưViệt Nam, thì cần phải học
  tập kinh nghiệm từcác nước đi trước.
  Mặc dù Việt Nam đã có khung pháp lý vềchống bán phá giá song trên thực tế
  các quy định này chỉnhắc lại (một cách không đầy đủ) các quy định của WTO và do
  đó, không thểhiện một cách rõ ràng định hướng chính sách của Việt Nam vềchống
  bán phá giá. Bên cạnh đó, những yếu tốkỹthuật và môi trường khách quan nhưnăng
  lực điều tra và hạn chếtừphía doanh nghiệp cũng là những hạn chếvề điều kiện để
  có thểtiến hành điều tra và áp dụng biện pháp CBPG.
  Có ba khảnăng có thểdẫn đến thực tếmột nước chưa từng sửdụng công cụ
  CBPG: Một là, nước đó không có chủtrương sửdụng công cụnày; Hai là không xảy
  ra việc bán phá giá của hàng nhập khẩu; và Ba là nước đó không đủkhảnăng nhận
  biết sựtồn tại của việc bán phá giá hàng nhập khẩu hoặc không đủ điều kiện, khả
  năng tiến hành điều tra và áp dụng CBPG. Trong đó, nguyên nhân thứnhất không
  xảy ra trong trường hợp Việt Nam vì Việt Nam đã ban hành các quy định vềCBPG.
  Đểkhẳng định có xảy ra nguyên nhân thứhai hay không thì cần phải tiến hành điều
  tra CBPG. Trong khi đó, Việt Nam chưa tiến hành cuộc điều tra CBPG nào thì rõ
  ràng xảy ra nguyên nhân thứba. Hơn nữa, cho dù khảnăng không xảy ra hiện tượng
  4
  bán phá giá thực sựtồn tại thì không hẳn là trong tương lai không xảy ra bán phá giá.
  Do đó, việc nghiên cứu đểhoàn thiện chính sách CBPG và các điều kiện sử
  dụng chính sách CBPG của Việt Nam là hết sức cần thiết. Bên cạnh đó, trong điều
  kiện Việt Nam chưa từng có kinh nghiệm điều tra và áp dụng biện pháp CBPG thì
  nghiên cứu kinh nghiệm sửdụng chính sách chống bán phá giá hàng nhập khẩu của
  các nước trên thếgiới có thểcoi là cách duy nhất đểrút ra bài học, giải pháp cho
  Việt Nam nhằm sửdụng thành công chính sách chống bán phá giá, bảo vệcác
  ngành sản xuất trong nước và thực thi chính sách cạnh tranh công bằng, lành mạnh.
  2. Tình hình nghiên cứu
  Các nghiên cứu vềchống bán phá giá ởViệt Nam chủyếu xuất hiện từnhững
  năm 2000 khi Việt Nam trởthành bị đơn trong các vụkiện chống bán phá giá
  1
  . Cũng
  chính vì phải đối mặt với các vụkiện chống bán phá giá của nước ngoài nên trong
  suốt thời gian từ đó đến nay (2011), các nghiên cứu chủyếu tập trung vào nghiên cứu
  biện pháp ứng phó với các vụkiện bán phá giá hàng xuất khẩu của Việt Nam.
  Các công trình nghiên cứu trên thếgiới hiện nay chủyếu tập trung vào hai
  lĩnh vực: Thứnhất, là nghiên cứu nguồn gốc kinh tế, bản chất kinh tếcủa hành vi
  bán phá giá và đánh giá so sánh hơn – thiệt (cost benefit) của chính sách chống bán
  phá giá. Kết quảnghiên cứu trong lĩnh vực này xảy ra theo hai hướng: ủng hộ
  chống bán phá giá và phản đối chống bán phá giá trên bình diện chung (chứkhông
  phải cho một quốc gia). Thứhai, là nghiên cứu tình hình thực hiện chống bán phá
  giá của các nước cụthể, chủyếu tập trung trên phương diện kỹthuật trong việc điều
  tra và áp dụng biện pháp CBPG.
  Dưới đây tóm lược một sốnghiên cứu chính ởViệt Nam và trên thếgiới
  trong một sốlượng rất lớn các nghiên cứu vềchống bán phá giá, mà tác giảnhận
  thấy có liên quan trực tiếp đến chủ đềnghiên cứu của Luận án.
  - Tình hình nghiên cứu ởnước ngoài
  - Bhala (2002), “Rethinking Antidumping Law” (Nghĩlại vềluật chống
  1
  Vụkiện bán phá giá lần đầu đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam do Mỹtiến hành năm 2002 đối
  với cá basa.
  5
  bán phá giá) [26] là một trong những công trình nghiên cứu phổquát, tổng hợp
  nhiều luận điểm cho trường phái phản đối sửdụng biện pháp chống bán phá giá.
  Tác giảphân tích khía cạnh kinh tếcủa hành vi bán phá giá và từ đó cho rằng có
  nhiều trường hợp doanh nghiệp thực hiện bán giá thấp không phải đểcạnh tranh
  dành thịphần mà đểgiải quyết những tình huống kinh doanh thông thường, do đó,
  trong đa sốcác trường hợp, việc sửdụng chính sách bán phá giá là không công
  bằng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nghiên cứu này muốn chứng minh sựkhông cần
  thiết phải có luật chống bán phá giá trên bình diện thếgiới vì tính phản cạnh tranh
  của nó, chứkhông phải chứng minh rằng một nước không nên thực hiện chính sách
  chống bán phá giá (trong khi các nước khác vẫn áp dụng).
  - Ủy ban Thương mại quốc gia Thụy Điển (2006), “The use of
  Antidumping in Brazil, China, India and South Africa – Rules, Trends, and
  Causes” (Việc sửdụng công cụ chống bán phá giá ởBrazil, Trung Quốc, Ấn
  Độvà Nam Phi – Các quy tắc, Xu hướng và Nguyên nhân) [55]: Nghiên cứu này
  đi sâu nghiên cứu chi tiết các quy định của một sốnước đang phát triển và chỉra xu
  hướng tăng cường sửdụng công cụchống bán phá giá ởcác nước này. Nguyên
  nhân được chỉra chính là từthực tiễn thương mại của các nước này phải đối mặt
  với chính sách bảo hộbằng chống bán phá giá từcác nước đang phát triển và khẳng
  định việc sửdụng chính sách chống bán phá giá ởcác nước đang phát triển có xu
  hướng tăng lên là có cơsởkinh tế.
  - Aradhna Aggarwal (2007), “Anti-dumgping Agreementand
  Developing Coutnries” (Hiệp định chống bán phá giá và các nước đang phát
  triển) [25]: Nghiên cứu này phân tích nội dung của hiệp định Chống bán phá giá
  của WTO và chỉra những bất lợi cho các nước đang phát triển trong việc tuân thủ
  Hiệp định. Nghiên cứu cũng chỉra thực trạng sửdụng chính sách chống bán phá giá
  ởcác nước đang phát triển, trong đó có phân tích đến nội dung pháp luật và khả
  năng thực thi chống bán phá giá của cơquan nhà nước.
  - Reem Raslan (2009), “Antidumping: A Developing Country Perspective”
  (Chống bán phá giá: Quan điểm của một nước đang phát triển) [50]: Nghiên cứu
  6
  này nhìn nhận yếu tốkinh tếchính trịcủa pháp luật chống bán phá giá trên cơsở đánh
  giá tổng thểvềcảkhía cạnh lý thuyết và thực tiến áp dụng chính sách chống bán phá
  giá ởcác nước và cho rằng nước đang phát triển đang bị đối xửkhông công bằng nếu
  nhưcác nước tăng cường áp dụng biện pháp chống bán phá giá.
  - Tình hình nghiên cứu ởViệt Nam
  - Nguyễn Thanh Hưng (2001), “Cơsởkhoa học áp dụng thuếchống bán
  phá giá đối với hàng nhập khẩu ởViệt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế
  quốc tế” [8]: Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên đềxuất áp dụng biện
  pháp chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu vào Việt Nam (khi Việt Nam chưa
  có quy định vềchống bán phá giá). Nghiên cứu này phân tích bối cảnh hội nhập của
  Việt Nam, thực tiễn chống bán phá giá ởmột sốnước Mỹ, Thái Lan, EU, Canada và
  cho rằng cần thiết phải xây dựng quy định pháp luật vềchống bán phá giá ởViệt
  Nam. Tuy nhiên, phần nghiên cứu vềthực tiễn các nước chỉnêu lên tình hình áp dụng
  là chủyếu mà không đi sâu phân tích nội dung chính sách, pháp luật các nước này.
  - BộThương mại (2002), “Chống bán phá giá – Mặt trái của tựdo hoá
  thương mại” [3]: Nghiên cứu này phân tích những nội dung cơbản của chính sách
  chống bán phá giá, phân tích bản chất hành vi bán phá giá từkhía cạnh kinh tếvà đi
  đến kết luận rằng pháp luật vềchống bán phá giá của WTO là phản cạnh tranh.
  - Trần Công Sách (2008), “Hoàn thiện và sửdụng chính sách cạnh tranh
  thay thếbiện pháp chống bán phá giá nhằm giảm thiểu các tranh chấp trong
  thương mại quốc tếcủa Việt Nam”[18]: Đây là một trong những ít nghiên cứu ở
  Việt Nam phân tích những lập luận đểphản đối việc sửdụng biện pháp chống bán
  phá giá do có yếu tốlạm dụng của các nước, biến chống bán phá giá trởthành công
  cụphản cạnh tranh. Lập luận và đềxuất của quan điểm nghiên cứu tương tựsẽcó
  ích nếu nhưviệc sửdụng chính sách cạnh tranh đểthay thếchống bán phá giá được
  sửdụng trên phương diện đa phương, nhất là trong khuôn khổWTO.
  - Đinh ThịMỹLoan (2009), “Các giải pháp ứng phó của Việt Nam đối
  với việc chống bán phá giá trong thương mại quốc tế” [12]: Nghiên cứu này
  7
  phân tích khá tổng thểcác khía cạnh lý thuyết vềchống bán phá giá. Phần kinh
  nghiệm tập trung vào kinh nghiệm đối phó với việc thực hiện chính sách chống bán
  phá giá ởcác thịtrường xuất khẩu của Việt Nam.
  - Nguyễn Ngọc Sơn (2010), “Pháp luật chống bán phá giá hàng hóa nhập
  khẩu và cơchếthực thi tại Việt Nam” [13]: Mục đích chính của đềtài này là nghiên
  cứu các quy định vềbán phá giá và chống bán phá giá được quy định trong Pháp lệnh
  chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết
  thi hành Pháp lệnh để đưa ra một sốgiải pháp nhằm nâng cao năng lực áp dụng pháp
  luật trong lĩnh vực nêu trên. Nghiên cứu này, do đó, tập trung nhiều vào vấn đề
  pháp lý trên cơsởso sánh quy định cụthể đểtìm ra giải pháp cho Việt Nam.
  Nhưvậy, qua khảo sát các nghiên cứu trên thếgiới và ởViệt Nam, tác giả
  cho rằng chỉcó một sốnghiên cứu trên thếgiới đềcập đến vấn đềchính sách chống
  bán phá giá ởkhía cạnh kinh tếchính trịcủa một sốnước đang phát triển mới nổi,
  chưa có nghiên cứu toàn diện vềchính sách CBPG ởcác nước thường xuyên áp
  dụng CBPG được đềcập trong Luận án. ỞViệt Nam chỉcó hai nghiên cứu ([8],
  [13]) đềcập đến CBPG hàng nhập khẩu vào Việt Nam, song không phân tích chính
  sách mà tập trung giải thích sựcần thiết áp dụng biện pháp CBPG hoặc phân tích
  các quy định cụthểcủa pháp luật CBPG.
  3. Mục tiêu và nhiệm vụnghiên cứu
  Mục tiêu nghiên cứu của Đềtài là làm rõ cơsởlý luận và thực tiễn xây dựng,
  sửdụng chính sách CBPG hàng nhập khẩu của chính phủmột sốnước trên thếgiới
  được lựa chọn và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc xây dựng và
  sửdụng chính sách CBPG hàng nhập khẩu vào Việt Nam nhằm bảo hộhợp lý sản
  xuất trong nước và bảo vệcạnh tranh công bằng.
  Đểthực hiện được mục tiêu trên, Luận án có các nhiệm vụchủyếu sau:
  (i) Xác định rõ một sốvấn đềlý luận cơbản vềbán phá giá và chính sách
  chống bán phá giá hàng nhập khẩu;
  (ii) Làm rõ kinh nghiệm sửdụng chính sách CBPG hàng nhập khẩu của
  chính phủmột sốnước thành viên WTO được lựa chọn; rút ra những bài học có thể,
  8
  nên vận dụng được và không thể, không nên vận dụng ởViệt Nam trong xây dựng
  và sửdụng chính sách CBPG hàng nhập khẩu vào Việt Nam;
  (iii) Xác định những điều kiện vận dụng kinh nghiệm nước ngoài và đềxuất
  giải pháp sửdụng chính sách CBPG hàng nhập khẩu vào Việt Nam nhằm bảo hộ
  hợp lý sản xuất trong nước, bảo vệcạnh tranh công bằng giữa hàng nhập khẩu và
  hàng sản xuất trong nước.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứucủa đềtài Luận án là lý luận và thực tiễn xây dựng và
  sửdụng chính sách chống bán phá giá hàng nhập khẩu, kinh nghiệm quốc tếtrong
  xây dựng và sửdụng chính sách CBPG hàng nhập khẩu.
  Phạm vi nghiên cứucủa đềtài Luận án:
  - Vềnội dung: Tập trung nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài vềxây dựng
  và sửdụng chính sách CBPG hàng nhập khẩu, rút ra bài học có thểvận dụng cho
  Việt Nam, đồng thời xác định những điều kiện cho việc vận dụng đó; trên cơsở đó,
  đềxuất những giải pháp xây dựng và sửdụng chính sách CBPG hàng nhập khẩu
  vào Việt Nam.
  - Vềkhông gian: Luận án tập trung nghiên cứu kinh nghiệm của một số
  nước thành viên WTO phát triển trước, thường xuyên thực hiện điều tra và áp dụng
  biện pháp CBPG là Mỹvà EU; các nước đang phát triển, có nhiều điểm tương đồng
  với Việt Nam là Trung Quốc, Ấn Độ
  2
  .
  - Vềthời gian: Thời gian khảo sát kinh nghiệm của nước ngoài chủyếu tập
  trung vào thời gian từ1995 (năm thành lập WTO) đến năm 2011 và đềxuất các giải
  pháp cho Việt Nam trong giai đoạn 2012-2020.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Ngoài những phương pháp nghiên cứu chung được sửdụng trong khoa học
  2
  Theo thống kê của WTO, ba nước (nhóm nước) thực hiện điều tra bán phá giá nhiều nhất là Mỹ,
  EU, và Ấn Độ. Các nước (nhóm nước) này đi đầu trong việc sửdụng công cụchống bán phá giá,
  chiếm gần 40% tổng sốvụ điều tra. Trung Quốc là một trong những nước thúc đẩy việc sửdụng
  CBPG nhanh nhất. Nếu nhưtừnăm 1995 đến 2001, nước này chỉthực hiện trung bình 4,3
  cuộc/năm thì giai đoạn từ2002 đến 2011 nước này đã thực hiện 15,6 cuộc/năm.
  9
  xã hội, tác giảsửdụng chủyếu hai phương pháp nghiên cứu cụthểsau đây:
  ã Phương pháp lịch sử
  Đềtài nghiên cứu một công cụchính sách kinh tế được áp dụng trong thực
  tiễn, do vậy cần thiết phải sửdụng phương pháp lịch sử đểtổng hợp vấn đềtrong
  một khoảng thời gian dài. Sửdụng phương pháp này, Đềtài sẽsửdụng các sốliệu
  trong quá khứ đểlàm rõ hơn bản chất của vấn đềchống bán phá giá, đồng thời qua
  đó phân tích tác động của việc áp dụng chính sách này, cũng như đưa ra cơsởdự
  báo xu hướng phát triển trong tương lai.
  ã Nghiên cứu trường hợp (Điển cứu)
  Đểrút ra bài học kinh nghiệm, Đềtài sửdụng phương pháp này đểnghiên
  cứu một sốtrường hợp sửdụng biện pháp chống bán phá giá điển hình từcác nước,
  trên cơsởcó tính đến các yếu tốhoàn cảnh cụthểvềthời gian, chủthể, cũng như
  chính sách kinh tếchung. Trên cơsở đó, Đềtài sẽrút ra những kết quảmang tính
  chất suy rộng và có thểáp dụng ởViệt Nam.
  6. Những đóng góp mới của Luận án
  Những đóng góp mới vềmặt học thuật, lý luận
  - Luận án phân tích và chỉra sựkhác biệt của khái niệm chống bán phá giá
  ngày nay so với khái niệm nguyên thủy cũng nhưbản chất kinh tếcủa bán phá giá.
  Theo đó, vềkhía cạnh kinh tế, bán phá giá chỉgây những bất lợi cho nước nhập
  khẩu nếu nhưnhà xuất khẩu thực hiện phá giá chiếm đoạt. Tuy nhiên, vềmặt pháp
  luật, WTO và luật các nước không phân biệt các mục đích hay bản chất kinh tếcủa
  hành vi bán giá thấp mà chỉxét đến khía cạnh hiện tượng (sựchênh lệch giữa giá
  thông thường và giá xuất khẩu) để đi đến kết luận là có bán phá giá và làm cơsở
  cho các biện pháp trừng phạt (chủyếu bằng thuếCBPG).
  - Chính sách chống bán phá giá là một khái niệm chưa được đềcập và phân
  tích sâu ởcác nghiên cứu được tìm thấy, Luận án đã chứng minh sựtồn tại các quan
  điểm chính sách khác nhau của các nước thểhiện thông qua các quy định pháp luật
  và biện pháp thực thi cụthểvà chỉra ba loại chính sách chống bán phá giá chủyếu
  trên thếgiới, là chính sách chống bán phá giá bảo hộtriệt để; chính sách chống
  10
  bán phá giá hài hòa giữa bảo hộsản xuất và lợi ích công; và chính sách chống bán
  phá giá linh hoạt.
  - Luận án đã khảo sát và chứng minh việc sửdụng các phương pháp tính
  toán biên độbán phá giá, tính toán thiệt hại đem lại các kết quảkhác nhau như
  thếnào và hệquảlà có hay không áp dụng biện pháp CBPG và mức thuếsuất
  thuếCBPG nhưthếnào, đểluận giải quan điểm chính sách chống bán phá giá
  của các nước.
  Những đềxuất mới rút ra từkết quảnghiên cứu, khảo sát của luận án
  - Từnghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các nước, Nghiên cứu đã chỉra 5 bài
  học trong việc xây dựng, sửdụng chính sách CBPG, gồm:
  i) Xác định mục tiêu, quan điểm sửdụng chính sách chống bán phá giá
  phù hợp;
  ii) Quy định cụthểcác yếu tốkỹthuật đểxác định bán phá giá và thiệt hại;
  iii) Quy định cụthểcác biện pháp chống bán phá giá và rà soát;
  iv) Quy định cụthểvề đánh giá ảnh hưởng đến lợi ích công của biện pháp
  chống bán phá giá; và
  iv) Tổchức phù hợp và nâng cao năng lực của cơquan quản lý nhà nước về
  chống bán phá giá.
  - Nghiên cứu đã chỉra những điều kiện sửdụng chính sách CBPG ởViệt
  Nam và xây dựng các giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam trên cơsởcác bài
  học được rút ra. Các giải pháp được đưa ra là các giải pháp từphía Chính phủ, trong
  đó chỉrõ lý do và tính khảthi, tính hữu dụng của giải pháp, cụthể:
  i) Đối với giải pháp hoàn thiện nội dung pháp luật vềchống bán phá giá:
  Nghiên cứu chỉra những nội dung cần hoàn thiện phù hợp trên cơsởxây dựng Luật
  Chống bán phá giá.
  ii) Đối với giải pháp kiện toàn tổchức và nâng cao năng lực cơquan điều tra
  bán phá giá: Nghiên cứu đã chỉra Việt Nam không nên thực hiện theo cơchếhội đồng
  nhưhiện nay và việc tổchức cơquan điều tra cần tách biệt hai bộphận hoặc hai đơn vị
  điều tra riêng vềbán phá giá và thiệt hại.
  11
  iii) Giải pháp nâng cao nhận thức, khảnăng tham gia của doanh nghiệp trong
  khởi kiện và hỗtrợ điều tra: Trên thực tế, việc nâng cao nhận thức là tất nhiên cần
  thiết trong mọi lĩnh vực và đòi hỏi phải có nguồn lực. Do đó, Nghiên cứu chỉrõ việc
  nâng cao nhận thức và khảnăng tham gia của doanh nghiệp cần được tập trung
  trong những ngành, lĩnh vực nào; cần xây dựng dữliệu kinh tếngành đểhỗtrợ
  doanh nghiệp và cần xây dựng quy trình khởi kiện, điều tra đơn giản, rõ rang để
  thuận lợi hóa khảnăng sửdụng chính sách chống bán phá giá.
  7. Kết cấu của Luận án
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung Luận án được kết cấu gồm 3 chương:
  Chương 1: Một sốvấn đềlý luận vềchính sách chống bán phá giá hàng
  nhập khẩu
  Chương 2: Kinh nghiệm sửdụng chính sách chống bán phá giá hàng
  nhập khẩu của một sốnước
  Chương 3: Điều kiện và giải pháp sửdụng chính sách chống bán phá giá
  hàng nhập khẩu ởViệt Nam.
  *
  * *
  12
  Chương 1
  MỘT SỐVẤN ĐỀLÝ LUẬN VỀCHÍNH SÁCH CHỐNG
  BÁN PHÁ GIÁ HÀNG NHẬP KHẨU
  1.1 Lý luận chung vềbán phá giá và cơsởkinh tếcủa việc bán phá giá
  1.1.1 Khái niệm bán phá giá
  Khái niệm có nội hàm bán phá giá đã xuất hiện cách đây hơn 100 năm, lần
  đầu tiên được quy định trong hệthống pháp luật của Canada ban hành năm 1904
  3
  với thuật ngữ“định giá chiếm đoạt” (predatory pricing) nhằm bảo vệcác doanh
  nghiệp nước này khỏi các công ty sản xuất thép của Mỹ[19, tr. 8]. Sau đó khái
  niệm này được các nước khác sửdụng và quy định trong luật quốc gia khác
  4
  . Khái
  niệm định giá chiếm đoạt được cho là một khái niệm mượn trong lĩnh vực chính
  sách cạnh tranh nội địa vì chính sách cạnh tranh được xây dựng đểhạn chếnhững
  hành vi phi cạnh tranh chủyếu do các công ty trong nước thực hiện trong đó có
  hành vi định giá thấp hơn chi phí đểloại các đối thủcạnh tranh khỏi thịtrường
  nhằm duy trì vịtrí thống lĩnh [23, tr. 21]. Việc định giá chiếm đoạt đểthực hiện đạt
  được và khai thác vịthế độc quyền, hạn chếcạnh tranh ởthịtrường nội địa và làm
  tổn hại quyền lợi người tiêu dùng thông qua việc định giá độc quyền trong thời gian
  dài. Do đó, kinh tếhọc định nghĩa “bán phá giá” (dumping) là “định giá chiếm
  đoạt”, theo nghĩa là hành động của doanh nghiệp bán hàng hóa với mức giá thấp để
  cạnh tranh nhằm loại bỏhàng hóa của đối thủcạnh tranh trên thịtrường [58, tr. 12].
  Nhưvậy, bán phá giá là thuật ngữkinh tếcó nguồn gốc chỉhành động định
  giá thấp của doanh nghiệp. Khái niệm này ban đầu không phân biệt thịtrường nội
  địa hay thịtrường quốc tế. Tuy nhiên, luật pháp các nước thường quy định vềbán
  phá giá cho cảthịtrường nội địa là một loại hành vi cạnh tranh không lành mạnh và
  có quy định riêng vềbán phá giá quốc tếáp dụng đối với hàng nhập khẩu. Do vậy,
  3
  Trong Luật sửa đổi Luật thuếquan 1897.
  4
  New Zealand ban hành năm 1905, Australia năm 1906, Mỹnăm 1916, các nước châu Âu, thập
  niên 1920, Nam Phi năm 1921.
  13
  ngày nay nói đến bán phá giá là nói đến bán phá giá quốc tế.
  Với nghĩa là định giá thấp, các nghiên cứu kinh tếhọc chia bán phá giá thành
  hai loại: bán phá giá theo giá (price dumping) và bán phá giá theo chi phí (cost
  dumping). Bán phá giá theo giá là định giá thấp hơn (đáng kể) so với mức giá thông
  thường, áp dụng trong thương mại quốc tế được gọi là sựphân biệt giá quốc tế
  (international price discrimination). Bán phá giá theo chi phí là việc bán hàng hóa ở
  mức giá thấp hơn chi phí đểsản xuất ra một đơn vịsản phẩm.
  Trong thương mại quốc tếthì giá hàng hóa nhập khẩu không chỉphụthuộc
  vào giá bán của nhà xuất khẩu mà còn phụthuộc vào tỷgiá của đồng tiền nước xuất
  khẩu và đồng tiền nước nhập khẩu. Chính vì vậy, giá của hàng hóa nhập khẩu có thể
  bịhạthấp nếu nhưnước xuất khẩu áp dụng chính sách tỉgiá thấp nghĩa là hạthấp tỉ
  giá của đồng tiền nước mình. Trong trường hợp đó, giá của tất cảhàng hóa xuất khẩu
  của nước đó quy đổi ra đồng tiền nước nhập khẩu sẽgiảm xuống và tạo ra lợi thế
  cạnh tranh của hàng hóa đó trên thịtrường nước nhập khẩu. Trường hợp nhưvậy
  được gọi là phá giá tiền tệ(hay phá giá tỉgiá – exchange rate-induce anti-dumping).
  Nhưvậy phá giá tiền tệcó khác biệt cơbản với bán phá giá hàng hóa ởchỗ,
  một hành vi là của nhà nước, một hành vi là của doanh nghiệp và tác động tạo ra
  của phá giá tiền tệlà tác động đến tất cảhàng hóa xuất khẩu chứkhông chỉriêng
  hàng xuất khẩu của một doanh nghiệp.
  Tuy vậy, trong điều kiện các nước đều theo đuổi mục tiêu phát triển nền kinh
  tếthịtrường, trong đó chính sách tỉgiá được thực hiện trên cơsởcung cầu của thị
  trường (mặc dù có sựcan thiệp nhất định của nhà nước) nên việc bán phá giá tiền tệ
  (trong thời gian đủdài) là rất khó xảy ra trên thực tế. Chính vì vậy, ngày nay khi nói
  đến bán phá giá – dumping – là nói đến hành vi bán phá giá (hàng hóa) của doanh
  nghiệp xuất khẩu sang thịtrường nước nhập khẩu.
  Trong pháp luật quốc tế, vấn đềbán phá giá (và chống bán phá giá) lần đầu
  được quy định trong Hiệp định GATT năm 1947 và dần trởthành một trong những
  chủ đềgây tranh cãi trong WTO cũng nhưcác diễn đàn kinh tế, thương mại. Quan
  điểm chính sách trong ứng xửvới hành vi bán phá giá, cũng nhưquan điểm coi thế

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt
  1. Alison Southby (2006), Hướng dẫn vể các biện pháp đảm bảo cạnh tranh thương
  mại bình đẳng tại Cộng đồng châu Âu, bản dịch, Viện Khoa hoc pháp lý và Kinh doanh quốc tề, http://ibla.org.vn/
  2. Andrew Hudson (2004) “Tổng quan về các quy đĩnh Chống bán phá giá của
  WTO. Hoa Kỳ, EƯ và úc" Tài liệu Hội thào Pháp lệnh chống bán phá giá do Bô Thương mại phối hạp với úc tổ chức tai TP HCM (9/12/2004).
  3. Bô Thương mại (2002), Chống bán phá giá - Mặt trái của tự do hóa thương mại,
  Để tài khoa học cẩp Bô. Bộ Thương mại, Hà Nội.
  4. Bô Thương mại (2006), Các giải pháp ứng phó của Việt Nam đối với việc chống
  bán phá giá trong thương mại quốc tể, Đề tài khoa hoc cấp Bộ. Bộ Thương mại, Hà Nội.
  5. Bruce A.Blonigen (2004), Nghiến cứu tổng thế: Kinh nghiệm của doanh nghiệp
  và quá trình điểu tra chống bán phá giá, bàn dịch, Trung tâm Nghiên cứu Toàn cầu hóa và Chính sách Kinh tể Leverhulme (GEP), http://chongbanphagia.vn
  6. Lê Duy (2010), Tìm liiêu các quy định chống bán phá giá của Trung Quốc và
  qúa trình hài hòa hóa với các quy đinh cùa WTO. www.vcap.org.vn
  7. Gary Clyde Hufbauer (1999), Chổng bán phá giá: Kinh nghiệm của hoa kỳ và
  bài học đổi với Indonesia, Viện Kinh tế quốc tế. www.chongbanphagia.vn
  8. Nguyễn Thanh Hưng (2001), Cơ sở khoa học áp dụng thuế chống bán phá giá
  đối với hàng nhập khẩu ở Việt Nam trong bổi cảnh hội nhập kinh tế quổc íể, Để tài khoa học cẩp Bô. Bộ Thương mại, Hà Nội.
  9. IB LA (2007), Điểu tra chổng bán phá giá tại Ăn Độ. http://www.ibla.org.vn
  10. James Lockett (2010), Sir dụng biện pháp phòng vệ thương mại tại Hoa Kỳ,
  Baker&Mckenzie. Hà Nội.
  1 1. Đỗ Tuyểt Khanh (2008), Tìm hiếu luật và chính sách chổng bán phá giá (anti¬dumping) của Mỹ. http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com
  12. Đinh Thị Mỹ Loan (2009), Các giải pháp ứng phó của Việt Nam đối với việc
  chống bán phá giá trong thương mại quốc tế, Để tài khoa học cẩp Bộ. Bộ Công Thương. Hà Nội.
  13. Nguyễn Ngọc San (2010), Pháp luật chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu và
  cơ chế thực thi tại Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học, Trường ĐH Quổc gia Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh.
  14. Đinh Văn Thành (2004), Nghiên cứu các rào cản trong thương mại quốc tế và
  đế xuất cấc giải pháp đối với Việt Nam, Đề tài nghiên cửu khoa học cấp Bộ, Bô Công Thương, Hà Nội.
  15. Nguyễn Thi Thu Trang (2007), Vai trò của các thành phần phi nhà nưởc-Bài
  học íừ Thái Lan và Ấn Độ. htpt://chongbanphagia.vn.
  16. Nguyen Thi Thu Trang (2010), cầm nang Kháng kiện CBPG và Chổng trợ cấp
  tại Hoa Kỷ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
  17. Nguyen Thi Thu Trang (2010), cầm nang Kháng kiện CBPG và Chổng trợ cấp
  tại EU, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
  18. Trẩn Công Sách (2008), Hoàn thiện và sử dụng chính sách cạnh tranh thay thế
  biện pháp chống bán phá giá nhằm giám thiêu cấc tranh chấp trong thương mại quốc tế của Việt Nam. Để tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Công Thương, Hà Nội.
  19. Trung tâm thương mại quốc tá (2006), Hướng dẫn áp dụng Luật Chổng bán phá
  giá của Hoa Kỳ, Bản dịch, ITC.
  20. Ưỳ Ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế (2005) “Tác động của các Hiệp
  định WTO đối với các nước đang phát triển", Hà Nội.
  21. VCCI (2010), Một sổ vụ kiện chống bán phá giá tại EƯ và Trung Quốc, Hà Nội.
  Tài liệu tiếng nuớc ngoài
  22. Alan V. Deardorff (1989), Economic Perspectives on Antidumping Law,
  University of Michigan.
  23. Aradhna Aggarwal (2002), Anti dumping law and practice: An Indian
  Perspective, working paper No. 85, Indian Council for research on international economic relations.
  24. Aradhna Aggarwal (2003), Patterns and Determinations of Anti-dumping: A
  World wild Perspective, Working Paper No. 113, Indian Council for Research on International Economic Relations.
  25. Aradhna Aggarwal (2007), Anti-dumgpỉng Agreement and Developing
  Countries: An introduction, Oxford University Press.
  26. Bhala (2002), Rethinking Antidumping Law, Oxford University Press.
  27. Bruce A. Blonigen (2001), Dynamic Pricing in the Presence of Antidumping
  Policy: Theory and Evidence, University of Oregon and NBER.
  28. CBO, (1998), Antidumping action in the United States and around the world:
  An analysis of international data, www.cbo.gov.vn
  29. Chad p. Bown (2007), the WTO and Antidumping in developing countries,
  Brandeis University, www.brandeis.edu.
  30. CIPE (2000). Economic Policy Paper on Anti-dumping and Countervailing
  Duty measures, The Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI).
  31. Codissia, (2001), Hand book on anti-dumping, www.codissia.com
  32. Didier (2001) The WTO Anti-Dumping Code and EC Practice, Issues for
  Review in Trade Negotiations, Journal Of World Trade, vol 35, no: 1
  33. Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties (2001), Anti-dumping: A
  guide, www.commerce.nic.in
  34. Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties (2006): Annual report
  2005 -2006. www.commerce.nic.in
  35. Doreen Bekker (2004), The Strategic use of Anti-dumping in international
  trade, University of South Africa.
  36. EC (2002), European Communities: Anti-dumping Agreement: Recent WTO
  Panel Decisions against the "Zeroing" Method, Journal of World.
  37. Ferdinand Mittermaier (2006), Nice to know about CES functions,
  http://www.ecpol.vwl.uni-muenchen.de/index.html
  38. Francis Snyder (2001), The Origins of the "Nonmarket Economy": Ideas,
  Pluralism and Power in EC Anti-dumping Law about China, http://onlinelibrary.wiley.eom/doi/10.l 111/1468-0386.00135/pdf
  39. John Black (2003), A Dictionary of Economics, Oxford University Press.
  40. John Magnus (2002), China's Antidumping Laws and Regulations: what do
  they say? How do they affect U.S. exports? Are they consistent with WTO Agreement?, www.tradewinsllc.net
  41. Jozef Konings, Hylke Vandenbussche and Linda Springael (2001), Import
  Diversion under European Antidumping Policy, Discussion Paper No. 2785 May 2001, Centre for Economic Policy Research, UK.
  42. Jurgen Kurt (2007), Framework for Study Tour and Local Consultant Research
  on Anti-Dumping in other countries, www.umich.edu
  43. J. Michael Finger Francis Ng and Sonam Wangchuk (2000). Anti-dumping as
  Safeguard Policy, The University of Michigan.
  44. Herbert Smith (2009). A legal guide to EU anti-dumping, Herbert Smith LLP.
  45. Le Thi Thuy Van & Sarah Y. Tong (2009), China and anti-dumping:
  Regulations, Practices and Responses, EAI working paper No. 149. www.eai.nus.edu.sg
  46. Paul Brenton (2001), Anti-dumping policies in the EU and trade diversion,
  European Journal of Political Economy Vol. 17 Z2001. 593-607
  47. Pham Đình Thường and (2008), Review of the available instruments of trade
  defense in light of Vietnam's WTO rights and obligations, www.mutrap.org.vn
  48. Mastel, (1996), American Trade Laws after the Uruguay Round. M.E. Sharpe. Inc.
  49. Michael J. Trebilock and Robert Howse (2005) The Regulation of International
  Trade, 3ri, USA and Canada: Routledge.
  50. Reem Raslan (2009), Antidumping: /\ Developing Country Perspective, Kluwer
  Law International.
  51. Reinliilde Veugelers and Hylke Vandenbussche (1999), European anti-dumping
  policy and the profitability of national and international collusion, http://www.econ.kuleuven.be

  Xem Thêm: Kinh nghiệm sử dụng chính sách chống bán phá giá hàng nhập khẩu trên thế giới và bài học cho Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kinh nghiệm sử dụng chính sách chống bán phá giá hàng nhập khẩu trên thế giới và bài học cho Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status