Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng của các công ty tư vấn xây dựng trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng của các công ty tư vấn xây dựng trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: Nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng của các công ty tư vấn xây dựng trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh

  Mục lục

  Lời mở đầu
  CHƯƠNG 1. Cơ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ Dự ÁN ĐẦU Tư XÂY DựNG CỦA CÁC CÔNG TY Tư VẤN - - „ 1
  11. TỖNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ Dự ÁN -
  11.1. Dự án đâu tư xây dựng 1
  11.1.1. Định nghĩa về dự án xây dựng 1
  11.1.2. Các đặc điém cùa dự án xây dựng 1
  11.1.3. Phân loai dư an xày dựng 2
  11.1.4. Chu kỳ sống cùa dự án 2
  11.2. Hoạt động quàn lý dự án 3
  11.2.1. Định nghĩa quàn lý dự án 3
  11.2.2. Quá trình ra đời và phát trien quàn lý dự án 4
  11.2.3. Các đactrưngcựa quàn lý dự án 5
  11.2.4. ích lợi cùa quàn lý dự án 5
  11.25. Thách thức của quàn lý dự án 6
  11.2.6. Các chức năng cùa quàn lý dự án 7
  11.2.7. Các phương pháp quàn lý trong quàn lý dự án 8
  11.2.8. Một số điém khác nhau giữa QLDA với quàn lý quá trinh sàn xuất liên tục cùa
  doanh nghiệp 8
  11.2.9. NỘI dung cùa quàn ly dư an 10
  11.2.10. Ưu điém và hạn che cùa quàn lý dự án 15
  11.2.11. Các hình thức quàn lý dự án 16
  11.2.12. Phân biệt giữa QLDA cùa chù Đâu Tư và QLDA cùa công ty tư vấn 17
  11.3. Các bên bên liên quan cùa dự án 18
  11.3.1. Cấp thấm quyền 18
  11.3.2. Người đỡ đâu dự án 18
  11.3.3. Chù Đầu Tư 18
  11.3.4. Người thụ hường dự án 19
  11.3.5. Nhà cấp phát vốn 19
  11.3.6. Nhà tư vấn quàn lý dự án « 19
  11.3.7. Các nhà thâu chính xây dựng « 20
  11.3.8. Các nhà thau tư vấn — 20
  11.3.9. Nhà thầu phụ 21
  11.3.10. Những người chổng lại dự án 21
  11.3.11. Các chinh sách và thù tục của tó díừc và các chinh sách pháp luật 21
  11.3.12. Cơ quan quàn lý Nhà nước 21
  11.3.13. Nền văn hoá chinh trị cùa tó chức 21
  12. HIỆU QUÀ QUẢN LÝ Dự ÁN CỦA CÁC CÔNG TY TƯ VẤN - 22
  12.1. Các nghiên cứu đã có 22
  12.1.1. Mô hình Nhà QLDA thành công cùa Gary RHERRKENS. 22
  12.1.2. Mô hình nhà QLDA thành công cùa Nguyễn văn Dung (MBA) 23
  12.1.3. Mô hình dự án thành công cùa E. Westerveld 23
  12.2. Định nghĩa vé hiệu quà quàn lý dự án cùa các côn g ty tư vấn 24
  12.3. Một sổ chì tiêu xác định hiệu quà QLDA cùa các congty^ tư vấn 25
  12.3.1. Lợi nhuận cùa hợp đòng tư vấn quàn lý dự án 26
  12.3.2. Đáp ứng ngân sách dự án 27
  12.3.3. Đáp ứng tiến độ dự án 27
  12.3.4. Đáp ứng chất lượng 28
  12.3.5. Cài tiến hoạt động tư vấn quàn lý dự án sau tư vấn 29
  12.3.6. Hài lòng của khách hàng 29
  12.4. Các yếu tố ành hường đến hiệu quà quàn lý dự án 31
  12.4.1. Nhóm các yếu tố khách quan 31
  12.4.2. Nhóm các yếu tố chù quan 33
  13. KINH NGHIỆM MỘT sỗ NƯỚC TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUÀ QUẢN LÝ Dự ÁN 35
  13.1. Tongtháu EPC 35
  13.2. Kỉnh nghiệm quàn lý hợp đòng cùa Nhật Bàn: 35
  13.3. Quàn lý chi phí ờ ANH (UK) 36
  13.4. chế độ giám lý congtrinh^` xây dungtăi. Trung Quốc 37
  Kết luận chương 1
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QLDA CỦA CÁC CÔNG TY TƯ VẤN TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM . - - - 39
  21. TỖNG QUAN VE CÁC CÔNG TY TƯ VẪN XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM. 39
  21.1. Đặc điém kính tế xã hội TpHCM. từ năm 2006-2010 39
  21.2. Các côn g ty TVXD hoạt động TV QLDA trên địa bàn Tp. HCM 40
  21.2.1. Các loại hình congty^ tư vấn 40
  21.2.2. Các congtyTVXD^ chiếm thị phần TVQLDA lỡn cuạTpHCM` 41
  21.2.3. Sơ đồ tó chức chung cùa các congty^ 42
  21.2.4. Sơ đồ tó chức chung cùa các Ban tư vấn Quàn lý dự án 43
  22. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QLDA CỦA CÁC CÔNG TY Tư VẤN 44
  22.1. Khái quát hoạt động TVQLD A cùa các côn g ty tư vấn 44
  22.1.1. Thời kỳ trước Nghị định 162005/NĐ-CP/ ban hãnh ngày 0702/2005/ .44
  22.1.2. Thời kỳ sau khi Nghị định 162005/NĐ-CP/ ban hành ngày 0702/2005/ .44
  22.1.3. Nội dung công việc TVQLDA cùa các congty^ tư vấn 44
  22.2. Hiệu quà QLDA cùa các congty^ tư vấn thông qua một sổ chì tiêu 46
  22.2.1. Lợi nhuận cùa hợp đòng tư vấn quàn lý dự án 46
  22.2.2. Tiến độ - Ngân sách - chất lượng dự án « . 49
  22.2.3. Về cài tiến hoạt động tư vân quàn lý dự án sau tư vấn 54
  22.2Ạ Hài lòng cùa khách hàng 57
  22.3. Đánh giá thực trạng hiệu quà quàn lý dự án cùa caccongty^' tuvắn 76
  22.3.1. Nhungthẵnh tựu đạt được 76
  22.3.2. Những mặt hạn chế 76
  22.3.3. Nguyên nhân cùa những hạn chế ành hường đến hiệu quà QLDA cùa các công
  ty TVXD « 80
  Kết luận chương 2
  CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHAM NÂNG CAO HIệU QUả QUảN LÝ Dự ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA CÁC CÔNG TY TƯ VẤN TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM. - .85
  31. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIEN HOẠT ĐỘNG QLDA CỦA CÁC CÔNG TY TVXD TRONG THỜI GIAN
  31.1. Bổi cành nèn kỉnh tế thế giới và Việt Nam 85
  31.2. Định hướng cùa Nhà nước phát trién ngành xây dựng và ngành tư vấn 86
  31.3. Định hướng phát trien cùa các congty^ tư vấn 87
  31.4. Định hướng nâng cao hiệu quà QLDA cùa các congty^ tư vấn 88
  CÁC GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ Tư VẪN QUẢN LÝ Dự ÁN .» 88
  32.1. Các giài pháp tongthe' 88
  32.1.1. Áp dụng các Hệ thống quàn lý chất lượng vào công ty 88
  32.1.2. Áp dunghẹthổngthôngtin^. quàn lý doanh nghiệp 89
  32.1.3. Xây dựng phương pháp giám sát dự án 90
  32.1.4. Quàn lý mua sắm, hợp đòng cùa các bên tham gia dự án 93
  32.15. Xây dựng phương pháp truyền thông hiệu quà 94
  32.1.6. Nâng cao năng lực cùa giám đốc dự án và thành viên tó dự án 94
  32.1.7. Xây dựng nhóm làm việc hiệu quà 95
  32.1.8. Tó chức buói họp hiệu quà, theo dõi thực hiện sau buói họp 97
  32.1.9. Cấu trúc phân nhò congviẹc^ WBS-(Work Breakdown structure) 98
  32.1.10. Quàn lý rùi ro dự án 99
  32.2. Giài pháp nâng cao lợi nhuận hợp đồng tư vấn quàn lý dự án 103
  32.2.1. Giá hợp đồng tư vấn QLDA hợp lý 103
  32.2.2. Chính sách trà lương, thù lao 103
  32.3. Giài pháp nâng cao hiệu quà quàn lý đế đáp ứng ngân sách dự án 104
  32.3.1. Quàn lý tóng mức đâu tư 104
  32.3.2. Quàn lý dự toán 105
  32.3.3. Kiém soát tích hợp ngân sách - tiến độ dự án bằng đồ thị 105
  32.4. Giài pháp cài thiện tiến độ dự án bằng kỹ thuật cân bằng dự án 107
  32.5. Nâng cao kỹ năng quàn lý đé đáp ứng mục tiêu, công năng cùa dự án 108
  32.5.1. Quàn lý báo cáo dự án đâu tư và thiết kế cơ sờ 108
  32.5.2. Quàn lý hô sơ thiết kế 109
  32.5.3. Quàn lý các thay đỏi phát sinh trong khi thực hiện 109
  32.6. Nâng cao khà năng quàn lý chất lượng dự án 110
  32.6.1. Áp dụng các tiêu chuần kỹ thuật xây dựng 110
  32.Ö.2. Áp dụng các công cụ, máy móc kiém tra chất lượng 110
  32.7. Giài pháp đáp ứng sự hài lòng cùa khách hàng 111
  32.7.1. Nhóm các giài pháp đé nâng cao Giá trị tin cậy 111
  32.7.2. Nhóm các giái pháp đẻ nâng cao Giá trị hữu hình 111
  32.8. Cài tiến hoạt đongtư^. vấn sau tư vấn 112
  32.8.1. Tố chức rút kính nghiệm, học tập sau khi kết thúc dự án 112
  32.8.2. Thu thập và xây dựng kho dữ liệu, thongtin^ 113
  33. NHỮNG KIẾN NGHỊ - - 114
  33.1. Kiến nghị vỡi Nhà Nước (Chính Phù và các Bộ, sờ) 114
  33.1.1. Các văn bàn pháp luật vé quàn lý đàu tư xây dựng 114
  33.1.2. Quàn lý thống nhảt Hê thống cốt, mổc chuán Quốc Gia: 114
  33.1.3. Tinh giàm hoá các quy trinh thực hiện dự án ờ nguồn vốn ngân sách 114
  33.1.4. Thành lập Viện khoa học quàn lý dự án Việt Nam 115
  33.15. Nâng cao vai trò cùa Hội nghe nghiệp chuyên ngành tư vấn 115
  33.2. Kiến nghị với khách hàng là các Chù Đau Tư 115
  33.2.1. Phân biệt và hiếu rõ vai trò quyền hạn trách nhiệm cùa chù Đâu Tư 115
  332.2. Không lãn sân chuyên môn các nhà tư vấn vì lợi ich cục bộ 116
  3323. Không có dịch vụ tốt với giả thấp 116
  Kết luận chương 3
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục


  ABSTRACT
  The Master thesis “Improving the investment and construction project management capacity of construction consultancy companies in Ho Chi Minh city" includes 118 pages and 3 chapters:
  Chapter 1: The argument basics on investment and construction project
  management capacity of consultancy companies in Ho Chi Minh city. Chapter 2: Actual situation on the project management activities of the consultancy
  companies in Ho Chi Minh city.
  Chapter 3: Some solutions for improving the investment and construction project
  management capacity for consultancy companies in Ho Chi Minh city.
  1. In Chapter 1: The thesis focuses on studying the basic arguments on construction projects, project management of consultancy companies, management methods in project management.
  Referring to study models of successful Project Managers by the author Gary R HERRKENS; the author Nguyen Van Dung (MBA); the successful project models of EWesterveld. basing on the European Quality Management Fund, the author has defined and constructed the criteria for defining the performance of the project management consultants of the consultancy companies:
  - Ensuring the profit of the project management consultancy contracts
  - Ensuring the project is completed within the schedule, quality and budget as approved
  - Satisfying the client: using Servqual model with attentions to the price factor to measure the satisfactoriness of the Client on the project management service proviđe by consultancy companies.
  - Improving the post-project management activities.
  2. In Chapter 2: The thesis aims at studying the project management activities proviđe by consultancy companies in Ho Chi Minh city.
  The author surveyed the progress, quality and budget of 113 projects and surveyed the profits of project management contracts and surveyed the improvement in post-project management consultancy activities of 05 companies with big market share in Ho Chi Minh city.
  For studying on the satisfactoriness of the clients on the project management services proviđe by 05 mentioned above consultancy companies, the thesis used the qualitative study method: defining measuring system (basing on Servqual model), modifying the measuring system constructing 5-factor measuring system (reliability, satisfactoriness, guarantee, service cost, tangible value) including 22 variables
  ■ In the quantitative study part, the author sent 150 questionnaires (forms) to the clients of 05 mentioned above consultancy companies. There are 136 forms collected including 16 unfulfilled forms so these 16 forms are rejected. The remained 120 forms are used for the study.
  ■ Using SPSS 160. software, analyzing the measuring systems, analyzing the reliability factor Cronbach Alpha, discovering the EFA factor, then use the h i multiple regression analysis, construct the multiple regression equitation to present the relationship between the satisfactoriness of the clients and other factors.
  According to the results of the surveys, evaluations on the quality of the project management services proviđe by consultancy companies through criteria defined in chapter 1, and analyze the reasons impacting the quality of project management services proviđe by consultancy companies in Ho Chi Minh city.
  3. In chapter 3: The thesis proposes 8 solutions group for improving the quality of project management of consultancy companies (Basing on the results of the evaluation on actual situations in Chapter 2) such as:
  General solution, solution for increasing the contract profit, increasing the quality of management service to meet the budget of the project, improving the project
  progress by using project balancing techniques, solutions to ensure the satisfactoriness of the clients, .
  - Recommendations to the State management agencies. Clients
  - In conclusion: the thesis proposes the directions for future studies: Studying the factors impacting on the progress, budget or quality of the project.

  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng của các công ty tư vấn xây dựng trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng của các công ty tư vấn xây dựng trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status