Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao khả năng cạnh tranh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Khánh Hòa

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao khả năng cạnh tranh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Khánh Hòa

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: Nâng cao khả năng cạnh tranh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Khánh Hòa

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN .i
  LỜI CẢM ƠN .ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ .vii
  DANH MỤC BẢNG viii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .xi
  PHẦN MỞ ĐẦU .1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 5
  1.1. Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 5
  1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh: .5
  1.1.2. Năng lực cạnh tranh: .6
  1.1.2.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: 6
  1.1.2.2. Khái niệm năng lực cạnh tranh của NHNTM: .7
  1.1.3. Lợi thế cạnh tranh: .9
  1.2. Ngân hàng thương mại và các lĩnh vực hoạt động: .10
  1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM. 11
  1.3.1. Yếu tố vĩ mô: .11
  1.3.1.1 Các yếu tố kinh tế: 11
  1.3.1.2 Yếu tố chính trị và pháp luật: .11
  1.3.1.3 Yếu tố văn hóa - xã hội: .11
  1.3.1.4 Yếu tố công nghệ và kỹ thuật: 11
  1.3.2. Yếu tố vi mô: .12
  1.3.2.1. Yếu tố bên ngoài ngân hàng: 12
  1.3.2.2. Yếu tố bên trong ngân hàng: .14
  1.3.3. Mô hình 5 áp lực của Micheal Poter: 17
  1.3.3.1 Sức ép khách hàng: 17
  1.3.3.2 Đối thủ cạnh tranh hiện tại: 18
  1.3.3.3 Đối thủ canh tranh tiềm ẩn: 19
  1.3.3.4 Nhà cung cấp: 19
  1.3.3.5 Sản phẩm thay thế: .20
  1.4. Các ưu thế và tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại: 20
  iv
  1.4.1 Các ưu thế cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng: .20
  1.4.1.1 Ưu thế do địa điểm, vị trí hoạt động mang lại: 20
  1.4.1.2 Ưu thế do qui mô, mạng lưới hoạt động: 20
  1.4.1.3 Ưu thế bề dày và kinh nghiệm hoạt động lâu đời: .21
  1.4.1.4 Ưu thế do trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên bán hàng: .21
  1.4.1.5 Ưu thế về năng lực tài chính: 21
  1.4.2 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM: 21
  1.4.2.1 Năng lực tài chính: .23
  1.4.2.2 Năng lực hoạt động: .24
  1.4.2.3 Năng lực điều hành: .24
  1.4.2.4 Năng lực công nghệ thông tin: 25
  1.4.2.5 Khả năng cung ứng dịch vụ: .25
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 26
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NHNO CHI
  NHÁNH KHÁNH HÒA 27
  2.1 Tổng quan về Tỉnh Khánh Hòa: .27
  2.2 Tổng quan về NHNo Chi nhánh Khánh Hòa: .28
  2.2.1 Giới thiệu về NHNo Chi nhánh Khánh Hòa: 28
  2.2.2 Một số sản phẩm chủ yếu: .29
  2.2.3 Cơ cấu tổ chức mạng lưới: .30
  2.3 Phân tích năng lực cạnh tranh của NHNo Khánh Hòa: .30
  2.3.1 Năng lực tài chính: 30
  2.3.1.1 Khả năng sinh lời: 30
  2.3.1.2 Khả năng thanh toán: 32
  2.3.1.3 Năng lực phòng chống rủi ro: .32
  2.3.2 Năng lực hoạt động: 34
  2.3.2.1 Về vốn huy động: .34
  2.3.2.2 Hoạt động tín dụng: 39
  2.3.2.3 Hoạt động dịch vụ ngân hàng: 45
  2.3.3 Nguồn nhân lực - quản trị - điều hành: .47
  2.3.3.1 Đội ngũ nhân lực: .47
  2.3.3.2 Khả năng thu hút và giữ chân các nhân tài: .49
  v
  2.3.3.3 Năng lực quản trị - điều hành: 51
  2.3.4 Năng lực công nghệ ngân hàng 52
  2.3.5 Khả năng cung ứng dịch vụ: 54
  2.3.5.1 Sản phẩm, mạng lưới: .54
  2.3.5.2 Về thương hiệu: 55
  2.4 Đánh giá năng lực cạnh tranh của NHNo Chi nhánh Khánh Hòa. 56
  2.4.1 Phân tích các đối thủ cạnh tranh của NHNo Khánh Hòa: .56
  2.4.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh của NHNo Khánh Hòa: .59
  2.4.3 Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức và vị thế của NHNo Khánh Hòa. 63
  2.4.3.1 Điểm mạnh: 63
  2.4.3.2 Điểm yếu: .64
  2.4.3.3 Cơ hội: .65
  2.4.3.4 Thách thức .66
  2.4.3.5 Vị thế của NHNo Chi nhánh Khánh Hòa: .67
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 69
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG
  CẠNH TRANH ĐỐI VỚI NHNO CHI NHÁNH KHÁNH HÒA VÀ KIẾN NGHỊ
  70
  3.1 Định hướng và mục tiêu phát triển của NHNo CN Khánh Hòa đến năm 2020: 70
  3.1.1 Định hướng phát triển của NHNo Chi nhánh Khánh Hòa: .70
  3.1.2 Mục tiêu phát triển của NHNo Chi nhánh Khánh Hòa: 70
  3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của NHNo .71
  3.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 71
  3.2.2 Nâng cao năng lực quản trị, điều hành: 72
  3.2.3 Tăng cường năng lực tài chính: 74
  3.2.3.1 Xử lý nợ tồn đọng làm lạnh mạnh hóa tình hình tài chính: 74
  3.2.3.2 Tăng cường quản lý rủi ro: .74
  3.2.4 Nâng cao năng lực công nghệ 77
  3.2.5 Nâng cao năng lực hoạt động: 78
  3.2.5.1 Huy động vốn: 78
  3.2.5.2 Nâng cao chất lượng tín dụng: 78
  3.2.5.3 Phát triển dịch vụ: 79
  vi
  3.2.6 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng: .81
  3.2.7 Xây dựng thương hiệu, củng cố và phát triển mạng lưới 83
  3.3 Kiến nghị: 84
  3.3.1 Kiến nghị đối với Chính Phủ: 84
  3.3.2 Kiến nghị đối với NHNN: .84
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 85
  KẾT LUẬN 86
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .87
  PHỤ LỤC

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài:
  Có rất nhiều ngân hàng trong và ngoài nước cùng hoạt động trên lãnh thổ Việt
  Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng, năm 2004 tại địa bàn Tỉnh Khánh Hòa số
  lượng ngân hàng hoạt động là 9 ngân hàng và 1 quỹ tín dụng nhân dân, đến năm 2011
  số lượng ngân hàng đã tăng lên con số là 33 ngân hàng và 1 quỹ tín dụng nhân dân với
  hơn 120 chi nhánh và phòng giao dịch. Mặc dù, NHNo Chi nhánh Khánh Hòa hình
  thành và phát triển từ rất sớm, có lượng khách hàng rất lớn và có nhiều bước tiến vượt
  bậc về doanh thu, lợi nhuận trong những năm gần đây nhưng do sự hình thành nhiều tổ
  chức tín dụng là đối thủ của Chi nhánh là cho số lượng khách hàng lại giảm đi một
  lượng tương đối lớn, chuyển sang sử dụng dịch vụ ngân hàng khác. Bên cạnh đó, Sức
  ép của khách hàng ngày càng tăng thêm. Vì vậy, để giữ vững và phát triển thị phần của
  mình NHNo Chi nhánh Khánh Hòa cần phải tổ chức, cơ cấu lại để trở thành một Chi
  nhánh ngân hàng hiện đại và tạo những lợi thế cạnh tranh rõ rệt so với các Chi nhánh
  NHTM khác.
  Nhằm đánh giá đúng thực trạng, thách thức, cơ hội cũng như những điểm mạnh
  và điểm yếu của NHNo Chi nhánh Khánh Hòa để từ đó đề xuất những biện pháp và
  kiến nghị có tính khả thi để nâng cao năng lực cạnh tranh của NHNo Chi nhánh Khánh
  Hòa tôi đã quyết định nghiên cứu và thực hiện luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh với
  đề tài: “Nâng cao khả năng cạnh tranh của NHNo Chi nhánh Khánh Hòa”.
  Năng lực cạnh tranh ngân hàng nhìn chung không phải là một đề tài quá mới
  mẻ, tuy nhiên cho đến nay tại NHNo Chi nhánh Khánh Hòa chưa có nhiều nghiên cứu
  đề cập chuyên sâu và toàn diện về vấn đề năng lực cạnh tranh. Vì vậy đây sẽ là một
  vấn đề nghiên cứu có tính đột phá và hữu ích không chỉ đối với NHNo Chi nhánh
  Khánh Hòa mà có ý nghĩa với tất cả các ngân hàng hiện đang kinh doanh đang bị cạnh
  tranh gay gắt như hiện nay trên khu vực tỉnh Khánh Hòa và khắp cả nước.
  2. Mục tiêu nghiên cứu:
  - Hệ thống hóa lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh.
  - Phân tích năng lực cạnh tranh của NHNo Chi nhánh Khánh Hòa giai đoạn
  2008 - 2011, trên cơ sở đó nhận ra điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức và vị thế
  của NHNo Chi nhánh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay.
  2
  - Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho NHNo Chi nhánh
  Khánh Hòa.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  3.1. Đối tượng nghiên cứu:
  Năng lực cạnh tranh của NHNo Chi nhánh Khánh Hòa.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu:
  Về sản phẩm: giới hạn ở các sản phẩm chủ yếu của một ngân hàng thương mại
  như: hoạt động cho vay, huy động vốn, các sản phẩm nổi trội của ngân hàng nông
  nghiệp và phát triển nông thôn như thanh toán quốc tế, bảo lãnh.
  Về không gian và thời gian: so sánh giữa NHNo Chi nhánh Khánh Hòa với một
  số Chi nhánh THTM khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2008 - 2011.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  - Phương pháp phân tích, so sánh dựa trên thu thập số liệu thứ cấp được lấy từ
  các báo cáo thường niên của NHNo Chi nhánh Khánh Hòa, bản công bố thông tin, từ
  cơ quan thống kê, tạp chí
  - Phương pháp chuyên gia: dựa vào ý kiến đánh giá và nhận định của các
  chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa để xây dựng ma
  trận hình ảnh cạnh tranh.
  5. Tổng quan các nghiên cứu:
  - Luận văn thạc sĩ của tác giả Bùi Thị Nhật Lam “Nâng cao năng lực cạnh
  tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong quá
  trình hội nhập quốc tế”
  Luận văn đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của NHTM CP Ngoại thương
  Việt Nam qua kết quả hoạt động kinh doanh đạt được và thông qua khảo sát điều tra ý
  kiến của cán bộ, nhân viên đang làm việc tại VCB. Xây dựng các yếu tố ảnh hưởng
  đến năng lực cạnh tranh của VCB. Tiếp đó, so sánh đánh giá thực trạng hoạt động dịch
  vụ của VCB với các NHTM khác để xác định điểm mạnh, điểm yếu trong quá trình
  hoạt động kinh doanh. Từ đó, xác định vị thế cạnh tranh của VCB trên thị trường tiền tệ
  Việt Nam.
  Trên việc phân tích đánh giá thực trạng đó, trong chương 3 của luận văn tác giả
  đã đưa ra một số mục tiêu, định hướng và một số giải pháp để nâng cao năng lực cạnh
  tranh. Các nhóm giải pháp như:Tăng cường năng lực tài chính của NHTM CP Ngoại
  3
  thương Việt Nam; Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin; Nâng cao năng lực hoạt
  động của NHTM CP Ngoại thương Việt Nam; Phát triển và nâng cao chất lượng
  nguồn nhân lực; Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu và mở rộng mạng lưới chi
  nhánh; Đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường thực hiện chăm sóc khách hàng; Xây
  dựng và hoàn thiện thể chế.
  - Luận văn thạc sĩ của tác giả Nguyễn Văn Lập: “Nâng cao năng lực cạnh
  tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn thương tín đến năm 2015”
  Luận văn đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh qua các năm, thực trạng
  năng lực cạnh tranh của NHTM CP Sacombank. So sánh đánh giá với một số đối thủ
  cạnh tranh như là NHTM CP Á Châu, NHTM CP xuất nhập khẩu, NHTM CP Ngoại
  thương. Trên cơ sở đó tác giả đã nêu ra một số số ưu điểm, hạn chế và đánh giá vị thế
  của NHTM CP Sacombank trong hệ thống NHTM Việt Nam.
  Thông qua phân tích đó, tác giả đã đưa ra một số giải pháp để NHTM CP nhằm
  nâng cao năng lực cạnh tranh so với các NHTM trong và ngoài nước. Cụ thể là các
  nhóm giải pháp đó là: Tăng cường năng lực tài chính của NHTM CP Sacombank;
  Nâng cao năng lực hoạt động của NHTM CP Sacombank; Nâng cao năng lực quản lý
  điều hành của NHTM CP Sacombank; Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng của
  Sacombank; Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Xây dựng chiến lược
  khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ.
  - Luận văn thạc sĩ của tác giả Dương Phương Đông: “Một số giải pháp nâng
  cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP các doanh nghiêp ngoài quốc
  doanh Việt Nam (VPbank) sau khi Việt Nam gia nhập WTO”
  Tác giả đi sâu phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân
  hàng dựa trên những tiêu chí về năng lực cạnh tranh của ngân hàng dựa trên cơ sở lý
  luận về: năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại, các tiêu chí đánh giá
  năng lực cạnh tranh cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của hệ
  thống ngân hàng và sàn lọc các kinh nghiệm về biện pháp thực hiện của Chính phủ
  Trung quốc để nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM nước này khi gia
  nhập WTO từ đó rút ra những kinh nghiệm. Chương 2 của luận văn, tác giả cũng phân
  tích và đánh giá các đối thủ cạnh tranh của VPBank trên thị trường tài chính Việt Nam,
  tiềm lực và lợi thế của mỗi ngân hàng. Tác giả, sử dụng phương pháp chuyên gia để
  phân tích năng lực cạnh tranh của VPBank và vị thế của ngân hàng này trong hệ thống
  ngân hàng Việt Nam.
  4
  Từ những phân tích như đã nêu, tác giả đưa ra các giải pháp nhằm để nâng cao
  năng lực cạnh tranh như: Nâng cao năng lực tài chính; nâng cao năng lực công nghệ;
  nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và đa
  dạng hóa chất lượng sản phẩm dịch vụ; Nâng cao năng lực quản trị điều hành; Xây
  dựng thương hiệu, cũng cố và phát triển mạng lưới.
  6. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài:
  Tăng khả năng cạnh tranh nói chung là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp
  và nói riêng đối với NHNo Khánh Hòa. Khi nền kinh tế bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tiến
  trình hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh là con đường dẫn tới sự
  thành công của doanh nghiệp nói chung và ngân hàng nói riêng. Vì thế, đề tài “Nâng
  cao khả năng cạnh tranh của NHNo Chi nhánh Khánh Hòa” được thực hiện có ý
  nghĩa lý luận và thực tiễn cao.
  Trên cơ sở đánh giá thực trạng của NHNo Chi nhánh Khánh Hòa, xác định
  đúng xuất phát điểm của vấn đề từ đó đặc ra mục tiêu chiến lược khả thi, xây dựng
  định hướng, kế hoạch, giải pháp thực hiện và huy động nguồn lực cần thiết để đạt
  được mục tiêu đề ra. Về mặt thực tiễn, đề tài cung cấp cho nhà quản trị ngân hàng một
  cách nhìn tích cực về vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh kinh doanh dịch vụ ngân
  hàng. Đồng thời đề tài nghiên cứu sẽ cung cấp một số các giải pháp được xem như là
  công cụ để nâng cao năng lực cạnh tranh tại ngân hàng.
  7. Kết cấu luận văn:
  Ngoài phần mở đầu, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, phần phụ lục, luận
  văn được kết cấu thành 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh.
  Chương 2: Phân tích khả năng cạnh tranh của NHNo Chi nhánh Khánh Hòa.
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho NHNo Chi
  nhánh Khánh Hòa và kiến nghị.
  5
  CHƯƠNG 1
  CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH
  1.1. Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh.
  1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh:
  Theo K. Marx: “Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh gay gắt giữa các nhà tư
  bản nhằm dành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu dùng hàng hóa để
  thu được lợi nhuận siêu ngạch”. Nghiên cứu sâu về sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa
  và cạnh tranh tư bản chủ nghĩa Marx đã phát hiện ra quy luật cơ bản của cạnh tranh tư
  bản chủ nghĩa là quy luật điều chỉnh tỷ suất lợi nhuận bình quân, và qua đó hình thành
  nên hệ thống giá cả thị trường. Quy luật này dựa trên những chênh lệch giữa giá cả chi
  phí sản xuất và khả năng có thể bán hàng hoá dưới giá trị của nó nhưng vẫn thu đựơc
  lợi nhuận.
  Cạnh tranh có thể hiểu là: “Ganh đua giữa các doanh nghiệp trong việc giành
  các điều kiện có lợi nhất về nhân tố sản xuất hoặc khách hàng nhằm nâng cao vị thế
  của mình trên thị trường”. Có quan điểm rằng: “Cạnh tranh là áp lực cưỡng bức bên
  ngoài buộc các doanh nghiệp tìm mọi giải pháp để nâng cao năng suất lao động trong
  doanh nghiệp, đưa ra thị trường sản phẩm có chất lượng, giá cả hợp lý. Mở rộng kinh
  doanh, tăng tích luỹ cho doanh nghiệp”.
  Theo Từ điển Bách khoa Việt nam (tập 1) Cạnh tranh (trong kinh doanh) là hoạt
  động tranh đua giữa những người sản xuất hàng hoá, giữa các thương nhân, các nhà
  kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, chi phối quan hệ cung cầu, nhằm dành các
  điều kiện sản xuất, tiêu thụ thị trường có lợi nhất.
  Trong hoạt động kinh tế, cạnh tranh là sự ganh đua giữa các chủ thể kinh tế
  (nhà sản xuất, người tiêu dùng) nhằm giành lấy những vị thế tương đối trong sản xuất,
  tiêu thụ hay tiêu dùng hàng hóa để thu được nhiều lợi ích nhất cho mình. Cạnh tranh
  có thể xảy ra giữa những nhà sản xuất với nhau hoặc có thể xảy ra giữa người sản xuất
  với người tiêu dùng khi người sản xuất muốn bán hàng hóa với giá cao, người tiêu
  dùng lại muốn mua được với giá thấp. Cạnh tranh trong kinh tế luôn liên quan đến
  quyền sở hữu. Nói cách khác, sở hữu là điều kiện để cạnh tranh kinh tế diễn ra.
  Cạnh tranh có vai trò quan trọng trong nền sản xuất hàng hóa nói riêng, và
  trong lĩnh vực kinh tế nói chung, là động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần
  vào sự phát triển kinh tế. Cạnh tranh mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt cho người tiêu

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. Tiếng Việt:
  1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011 và phương hướng kinh doanh
  năm 2012 của NHNo Chi nhánh Khánh Hòa.
  2. Bùi Thị Nhật Lam (2010), Nâng cao năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại
  cổ phần Ngoại thương trong quá trình hội nhập kinh tế, Đại học kinh tế TP Hồ
  Chí Minh.
  3. Đoàn Hữu Đức (Biên dịch) (2008) “Lợi thế cạnh tranh”NXB trẻ
  4. Dương Phương Đông (2010), Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của
  Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (VPBank),
  Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh.
  5. Nghị định của Chính phủ số 49/20001NĐ-CP ngày 12/9/2000
  6. Ngân hàng TMCP Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam, Báo cáo
  thường niên năm 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
  7. Nguyễn Thanh Hội (2002), Quản trị nhân sự, NXB Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh.
  8. Nguyễn Thanh Hội, Phan Thăng (2001), Quản trị học, NXB Thống kê, Thành
  phố Hồ Chí Minh.
  9. Nguyễn Như Ý (chủ biên) (1999), Đại từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất bản Văn Hóa
  Thông Tin, Hà Nội.
  10. Nguyễn Phúc Tụ (chủ biên) (1999) “Chiến lược cạnh tranh” NXB Khoa học kỹ thuật.
  11. Nguyễn Văn Dương (2012), Nâng cao năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương
  mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nha Trang, Đại học Nha Trang.
  12. Trương Quang Thông (2009), “Cạnh tranh ngân hàng nhìn từ góc độ khả năng
  sinh lời”, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, (44-2009), 20-21.
  13. Thủ tướng Chính Phủ (2006), Đề án Phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến
  năm 2010 và định hướng đến năm 2020, Ban hành kèm theo Quyết định số
  112/2006/QĐ-TTg ngày 24/05/2006 của Thủ tướng Chính Phủ.
  14. Lê Khắc Trí (2005), “Xây dựng phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động và
  năng lực cạnh tranh của các TCTD”, Tạp chí ngân hàng, 5/2005.
  15. Trần Văn Lập (2010), Nâng cao năng lực cạnh tranh Ngân hàng Sài gòn thương
  tín đến năm 2015, Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh.

  Xem Thêm: Nâng cao khả năng cạnh tranh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Khánh Hòa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao khả năng cạnh tranh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Khánh Hòa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status