Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao lợi thế cạnh tranh cho các siêu thị tại TP. HCM giai đoạn 2011 - 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao lợi thế cạnh tranh cho các siêu thị tại TP. HCM giai đoạn 2011 - 2020

  TÓM TẮT
  Nhằm xây dựng cơ sở khoa học nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp ­ áp
  dụng cho trường hợp các siêu thị tại TP. HCM, nghiên cứu đã tổng kết, đánh giá các lý
  thuyết về lợi thế cạnh tranh và các nghiên cứu có liên quan đến các yếu tố tạo lợi thế
  cạnh tranh cho doanh nghiệp (Michael E. Porter, 1985, 1996; Philip Kotler, 2001;
  Zeithaml, 1988; Woodruff, 1997; Parasuraman & Grewal, 2000; Sweeney & Soutar,
  1998, 2001; Petric, 2002 và nhiều nghiên cứu khác); đồng thời phân tích các đặc điểm
  kinh tế ­ kỹ thuật của loại hình kinh doanh siêu thị. Kết quả cho thấy:
  Tiếp cận từ phía khách hàng để truy tìm các yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh là khoa
  học và khuynh hướng phổ biến hiện nay;
  Các yếu tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp là các yếu tố tạo ra giá trị cho
  khách hàng (bao gồm: giá trị sản phẩm, dịch vụ; giá trị cảm xúc; giá trị tính theo giá cả
  và giá trị hình ảnh) vượt trội so với các đối thủ. Theo Tôn Thất Nguyễn Thiêm đó là sáu
  lĩnh vực chất lượng (sản phẩm; thời gian; không gian; dịch vụ; thương hiệu; giá cả) liên
  kết tương hỗ với nhau [34, tr.119­120]. Trong khi đó, nghiên cứu cho lĩnh vực bán lẻ
  thực phẩm, Dirk Morschett et al cho rằng, ngoài chất lượng hàng hóa, dịch vụ là giá cả
  và sự thuận tiện [72].
  Áp dụng cho siêu thị, nghiên cứu đề xuất mô hình sáu yếu tố tạo lợi thế cạnh
  tranh cho loại hình siêu thị là: tập hàng hóa; không gian siêu thị; giá cả hàng hóa; nhân
  viên phục vụ; cơ sở vật chất và tin cậy.
  Tiếp theo, sau khi phân tích các đặc tính của khách hàng siêu thị tại TP. HCM,
  một nghiên cứu định tính bằng kỹ thuật thảo luận nhóm tập trung và phỏng vấn sâu hai
  mươi khách hàng thường xuyên của các siêu thị được sử dụng để khám phá, điều chỉnh,
  bổ sung các yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh cho các siêu thị tại TP. HCM và phát triển thang
  đo các yếu tố này. Kết quả của nghiên cứu định tính bổ sung yếu tố thứ bảy là hình ảnh
  siêu thị vào mô hình sáu yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh cho siêu thị được đề xuất trên đây.
  Nghiên cứu định lượng được sử dụng để kiểm định mô hình lý thuyết được đề
  xuất từ kết quả nghiên cứu định tính. Mẫu nghiên cứu gồm 500 khách hàng đã có những
  lần mua sắm ở các chợ và cửa hàng tạp hóa, các trung tâm thương mại và cửa hàng tiện
  lợi, nhưng hiện tại họ là khách hàng thường xuyên của các siêu thị tại TP. HCM. Cơ cấu


  5
  của mẫu nghiên cứu được thiết kế dựa theo kết quả điều tra 410 khách hàng của các siêu
  thị tại TP. HCM do tác giả thực hiện trước đó (phụ lục 3). Nghiên cứu sử dụng các kỹ
  thuật định lượng: Cronbach alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố
  khẳng định (CFA), phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM), phương pháp ước
  lượng bootstrap, phân tích cấu trúc đa nhóm.
  Kết quả kiểm định cho thấy, mô hình các yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh cho các siêu
  thị tại TP. HCM gồm năm thành phần (tập hàng hóa, không gian gian siêu thị, giá cả, tin
  cậy và nhân viên phục vụ) được đo bằng 21 biến quan sát (bao gồm: 2 biến đo tập hàng
  hóa; 7 biến đo không gian siêu thị; 3 biến đo giá cả; 3 biến đo tin cậy; 6 biến đo nhân
  viên phục vụ). Đồng thời, giá trị vị thế (tầm quan trọng) của các yếu tố tạo lợi thế cạnh
  tranh cho các siêu thị có sự phân định thứ bậc rõ rệt ở bình diện tổng thể cũng như theo
  các loại hình kinh doanh (kinh doanh tổng hợp và chuyên doanh) và các loại hình sở hữu
  của siêu thị (siêu thị nhà nước, siêu thị tư nhân và siêu thị nước ngoài), thể hiện vai trò
  của các yếu tố này trong việc tạo lợi thế cạnh tranh cho các siêu thị tại TP. HCM là rất
  khác nhau.
  Tiếp theo, sau khi đánh giá năng lực tạo lợi thế cạnh tranh của các siêu thị tại TP.
  HCM; nghiên cứu sử dụng thang đo các yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh (được phát triển và
  kiểm định trong nghiên cứu định lượng) đánh giá thực trạng các yếu tố tạo lợi thế cạnh
  tranh cho các siêu thị này. Kết quả cho thấy, ở thời điểm hiện tại, giá trị của các yếu tố
  tạo lợi thế cạnh tranh cho các siêu thị tại TP. HCM chỉ ở mức trên trung bình và có sự
  khác nhau không nhiều, đồng thời thiếu sự tương thích với giá trị vị thế của chúng.
  Chứng tỏ, chiến lược đầu tư và phân bố nguồn lực của các siêu thị còn mang tính “cào
  bằng”, nói cách khác, thiếu trọng tâm vào các yếu tố chủ lực tạo lợi thế cạnh tranh cho
  các siêu thị.
  Cuối cùng, dựa vào các kết quả nghiên cứu trên đây, kết hợp kết quả phân tích dự
  báo điều kiện nâng cao lợi thế cạnh tranh cho các siêu thị tại TP. HCM và kinh nghiệm
  nâng cao lợi thế cạnh tranh của một số siêu thị trong nước và các tập đoàn bán lẻ trên thế
  giới, nghiên cứu hoạch định các quan điểm, mục tiêu và định vị các yếu tố tạo lợi thế
  cạnh tranh cho các siêu thị TP. HCM giai đoạn 2011 ­ 2020, cùng năng lực lõi của một số
  siêu thị, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh cho các siêu thị tại
  TP. HCM giai đoạn 2011 ­ 2020.


  6
  MỞ ĐẦU
  Phần này nhằm làm sáng tỏ cơ sở khoa học của việc lựa chọn đề tài nghiên cứu
  và định hướng thực hiện nghiên cứu, bao gồm: xác định đề tài nghiên cứu, mục tiêu
  nghiên cứu; đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu; những đóng góp cùng tính
  mới của nghiên cứu và kết cấu các nội dung chính của luận án.
  1. Xác định đề tài nghiên cứu
  Về phương diện lý thuyết, theo Bowen và Wiersema; Rouse và Daellenbach, lợi
  thế cạnh tranh có tầm quan trọng đặc biệt cho việc nghiên cứu, thực hành và giảng dạy
  chiến lược. Barney và Grant cho rằng, lợi thế cạnh tranh đã tạo ra một khối lượng lớn sản
  phẩm học thuật về cả lý thuyết lẫn thực nghiệm và được chấp nhận một cách phổ biến
  trong khoa học quản lý chiến lược [78].
  Về phương diện thực tiễn, theo Michael E. Porter1 ở phạm vi doanh nghiệp:
  “Trong thị trường cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh nằm ở vị trí trung tâm trong thành tích
  hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt trong thời đại ngày nay khi tốc độ tăng trưởng trở
  nên chậm lại, các đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước không bao giờ cảm thấy “miếng
  bánh” cho họ là đủ, thì tầm quan trọng của lợi thế cạnh tranh lại càng trở nên lớn hơn
  bao giờ hết” [27, tr. 25]. Còn ở phạm vi quốc gia: “Mỗi quốc gia luôn có cơ hội để vươn
  lên thịnh vượng dù kém về tài nguyên, nguồn lực lao động hay vốn liếng. Miễn sao
  doanh nghiệp của quốc gia đó phải có được sức cạnh tranh. Sự giàu có không hề là một
  đảm bảo vĩnh viễn, nếu không duy trì được lợi thế cạnh tranh, tăng được năng suất thì
  duy trì mức tiền lương và thu nhập quốc gia còn khó, huống chi là tăng trưởng” 2 . Vì thế,
  lợi thế cạnh tranh là cơ sở giải thích nguồn gốc sự giàu có của một quốc gia [28, tr. 32].
  Chính vì vậy, đề tài lợi thế cạnh tranh đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của
  giới nghiên cứu lẫn giới kinh doanh và gây ra những tranh luận vừa sôi nổi, hào hứng,
  vừa gay gắt, quyết liệt giữa các trường phái cạnh tranh trên cả bình diện lý thuyết cũng
  như thực tiễn. Tuy nhiên, cho đến nay, các lý thuyết và các nghiên cứu về cạnh tranh nói
  chung và lợi thế cạnh tranh nói riêng dường như vẫn chưa tìm được tiếng nói chung3 . Vì
  1 Michael E. Poreter là giáo sư đại học Harvard, cố vấn cấp cao của Chính phủ Mỹ và nhiều quốc gia, nhiều tập
  đoàn và công ty lớn trên thế giới.
  2 Ghi nhận từ Hội thảo “Cạnh tranh toàn cầu và lợi thế cạnh tranh của Việt Nam” tại Pace Education Central, TP.
  HCM, ngày 01/12/2008.
  3 Được phân tích và đánh giá trong luận án này trên các trang 15, 16, 17, 26, 27,29, 30.


  7
  thế, nhu cầu nghiên cứu để hoàn thiện cũng như chọn lọc và ứng dụng các lý thuyết lợi
  thế cạnh tranh vào những hoàn cảnh cụ thể vẫn là chủ đề có tính cấp thiết ngay ở cả bình
  diện quốc tế.
  Tại Việt Nam, nền kinh tế chính thức được vận hành theo cơ chế thị trường muộn
  hơn so với thế giới (tháng12 năm 1986)4 . Bởi vậy, việc tiếp nhận, nghiên cứu và đặc biệt
  là việc ứng dụng các lý thuyết cạnh tranh từ vĩ mô đến doanh nghiệp diễn ra chậm và chủ
  yếu mới dừng lại ở góc độ tổng kết các lý thuyết, các nghiên cứu của nước ngoài và kinh
  nghiệm thực tiễn. Trong số đó, các nghiên cứu điển hình có thể kể đến bao gồm:
  “Những giải pháp chủ yếu nhằm tăng lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp
  Việt Nam trong điều kiện hội nhập hóa” của Vũ Thị Tình (2003).
  “Cạnh tranh kinh tế: Lợi thế cạnh tranh quốc gia và chiến lược cạnh tranh của
  công ty” của Trần Văn Tùng (2004).
  “Thị trường, chiến lược và cơ cấu: Cạnh tranh về giá trị gia tăng, định vị và phát
  triển doanh nghiệp” của Tôn Thất Nguyễn Thiêm (2004).
  “Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong hội
  nhập kinh tế thế giới ” của Nguyễn Vĩnh Thanh (2005).
  “Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế
  quốc tế” của Vũ Trọng Lâm (2006).
  “Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong điều kiện toàn cầu hóa” của
  Trần Sửu (2006).
  “6 Sigma chiến lược đối với các nhà vô địch: Chìa khóa dẫn đến lợi thế cạnh
  tranh bền vững” của Đặng Kim Cương (2007).
  “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội
  nhập kinh tế quốc tế hiện nay” của Nguyễn Hữu Thắng (2008).
  Trong khi đó, các nghiên cứu có tính khám phá, xây dựng mô hình và kiểm định lý
  thuyết đặt cơ sở cho việc triển khai các nghiên cứu ứng dụng còn rất hạn chế. Trong đó,
  “Nghiên cứu năng lực cạnh tranh động của các doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM” của
  Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2008), với hướng tiếp cận từ phía doanh
  nghiệp đã xác định được các yếu chính tạo nên năng lực cạnh tranh động và do đó quyết
  định lợi thế cạnh tranh bền vững cho các doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM bao gồm:
  4 Kể từ Đại hội Đàng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI, tháng 12/1986.


  8
  năng lực marketing, định hướng kinh doanh, năng lực sáng tạo và định hướng học hỏi
  [36]. Tuy nhiên, đây là một nghiên cứu mang tính hàn lâm, nên không đi sâu vào các giải
  pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp.
  Đối với lĩnh vực dịch vụ kinh doanh bán lẻ, tuy quy mô thị trường Việt Nam nhỏ
  hơn nhiều so với các nền kinh tế đang phát triển khác tại châu Á, nhưng đổi lại Việt Nam
  có những yếu tố căn bản cho sự phát triển nhanh như: qui mô dân số đông5 , cơ cấu dân
  số trẻ, tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức khá cao liên tục trong nhiều năm
  cùng đời sống người dân không ngừng được cải thiện, vv. Theo kết quả khảo sát của
  Công ty nghiên cứu thị trường RNCOS (Mỹ) công bố 28/8/2009, doanh thu bán lẻ của
  Việt Nam tăng từ 23,7 tỷ USD năm 2006 lên gần 39 tỷ USD năm 2008 và dự báo đến
  năm 2012 sẽ vượt 85 tỉ USD, đồng thời Việt Nam được đánh giá là điểm hấp dẫn của các
  công ty bán lẻ đa quốc gia [40]. Trong khi đó, theo công bố của Tổng cục Thống kê, tổng
  mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ của các hình thức phân phối hiện đại còn chiếm một tỉ lệ
  rất khiêm tốn (năm 2009 là 18,6% và năm 2010 là 20%) [39]. Tỉ lệ này tính cho TP.
  HCM, trung tâm kinh tế ­ thương mại lớn nhất của cả nước, có hệ thống kênh phân phối
  hiện đại đạt trình độ phát triển cao hơn các địa phương khác, năm 2010 là 52,4%, trong
  đó siêu thị chiếm tỉ trọng 62,6%, tức bằng 31,9% tổng doanh số bán lẻ của TP. HCM 6 .
  Điều này cho thấy tiềm năng để phát triển kinh doanh siêu thị tại TP. HCM trong những
  năm tới là rất lớn.
  Tuy nhiên, dựa vào cơ sở nào để nâng cao lợi thế cạnh tranh ­ điều kiện cần và đủ
  để phát triển các siêu thị tại TP. HCM trong những năm tới dường như không dễ tìm
  được lời giải cho các nhà hoạch định chính sách và kinh doanh siêu thị. Vì, cho đến thời
  điểm hiện tại, mặc dù đã có khá nhiều nghiên cứu liên quan đến lợi thế cạnh tranh của
  siêu thị và các siêu thị tại TP. HCM như:
  “Phát triển hệ thống phân phối hàng hóa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập
  kinh tế quốc tế” của Lê Trịnh Minh Châu và các đồng tác giả (2004);
  “Kinh nghiệm phát triển hệ thống siêu thị và chuỗi siêu thị Co.opmart” của
  Nguyễn Ngọc Hòa (2004);
  “Hệ thống siêu thị trên địa bàn TP. HCM ­ Hiện trạng và giải pháp” của Trần
  Văn Bích và các tác giả ­ Viện nghiên cứu Kinh tế và Phát triển TP. HCM (2005);
  5 Đến thời điểm 01/4/2009 dân số Việt Nam là 86,2 triệu người đứng thứ 13 thế giới, thứ 5 châu Á.
  6 Tổng hợp số liệu do Vụ thị trường trong nước và Sở Công Thương TP. HCM cung cấp.


  9
  “Siêu thị ­ Phương thức kinh doanh bán lẻ hiện đại” của Nguyễn Thị Nhiều ­
  Viện nghiên cứu Bộ Thương mại (2006);
  “Giải pháp phát triển siêu thị ở TP. HCM đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm
  2020” của Nguyễn Văn Tiến ­ Luận án tiến sĩ (2006);
  “Đề án phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm
  2020” của Bộ Thương mại (2007);
  “Qui hoạch Định hướng phát triển chợ ­ siêu thị ­ trung tâm thương mại trên địa
  bàn TP. HCM từ năm 2009 ­ 2015” của UBND TP. HCM (2009);
  “Đề án phát triển hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ trên địa bàn TP. HCM đến
  năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020” của UBND. TP. HCM (2009); một số nghiên cứu
  khác là luận văn thạc sĩ, đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên và các bài báo khoa
  học. Song, nhìn chung các nghiên cứu này đều tiếp cận từ phía doanh nghiệp (hướng tiếp
  cận truyền thống và gần đây theo nhiều nhà nghiên cứu là có những hạn chế nhất định 7 ),
  nhưng quan trọng hơn là thiếu chuyên sâu vào lợi thế cạnh tranh hoặc chưa đi sâu khám
  phá, xây dựng và kiểm định mô hình các yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh cho các
  siêu thị nên độ tin cậy là chưa thể xác định được.
  Bởi thế, tác giả cho rằng thực hiện đề tài: “Nâng cao lợi thế cạnh tranh cho các
  siêu thị tại TP. HCM giai đoạn 2011 ­ 2020
  ”, với hướng tiếp cận từ phía khách hàng
  (khuynh hướng tiếp cận phổ biến hiện nay8 ) nhằm xây dựng cơ sở khoa học nâng cao lợi
  thế cạnh tranh cho doanh nghiệp ­ nghiên cứu trường hợp các siêu thị tại TP. HCM là vấn
  đề có tính cấp thiết cả về phương diện lý thuyết lẫn thực tiễn.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của luận án
  Từ quan điểm của Porter: “Tựu chung lại có hai loại lợi thế cạnh tranh mà doanh
  nghiệp có thể sở hữu là chi phí phí thấp và khác biệt hóa”, trong đó, vị thế chi phí cũng
  như sự độc nhất của doanh nghiệp được quyết định bởi các yếu tố tác động đến chi phí
  và sự độc nhất [27, tr. 43, 117, 185], nghiên cứu này xác định cơ sở khoa học của việc
  nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp là các yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh. Vì thế,
  mục tiêu nghiên cứu của luận án được xác định:
  Thứ nhất, khám phá các yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh cho các siêu thị tại TP.
  HCM, phát triển thang đo những yếu tố này và định vị tầm quan trọng của chúng.
  7 , 8 Được trình bày ở trang 42 của luận án.


  10
  Thứ hai, định vị tình trạng hiện tại của các yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh cho các
  siêu thị trên địa bàn TP. HCM; đồng thời, dự báo điều kiện phát triển các yếu tố này và
  thế định vị của chúng trong giai đoạn 2011 - 2020.
  Thứ ba, hoạch định một số giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh cho các siêu thị
  trên địa bàn TP. HCM trong giai đoạn 2011 ­ 2020.
  · Câu hỏi nghiên cứu:
  1. Lợi thế cạnh tranh là gì? Những yếu nào có vai trò tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh
  nghiệp, cho các siêu thị và các siêu thị trên địa bàn TP. HCM?
  2. Sử dụng phương pháp nào để xây dựng dựng và kiểm định mô hình các yếu tố tạo lợi
  thế cạnh tranh cho các siêu thị trên địa bàn TP. HCM; để định vị tầm quan trọng và giá
  trị thực trạng của những yếu tố này?
  3. Những hướng tác động nào cho phép nâng cao lợi thế cạnh tranh cho các siêu thị tại
  TP. HCM trong giai đoạn 2011 ­ 2020?
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  · Đối tượng nghiên cứu:
  Lợi thế cạnh tranh, các yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp; cho các
  siêu thị tại TP. HCM và thang đo những yếu tố này.
  Thực trạng các yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh và điều kiện nâng cao lợi thế cạnh
  tranh cho các siêu thị tại TP. HCM giai đoạn 2011­ 2020.
  Kinh nghiệm nâng cao lợi thế cạnh tranh của một số siêu thị, tập đoàn siêu thị
  trong nước và trên thế giới nhìn từ góc độ các yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh.
  · Phạm vi nghiên cứu:
  Các lý thuyết về cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh, các nghiên cứu về các yếu tố
  tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
  Các chính sách, chiến lược của Nhà nước và những vấn đề khác có liên quan đến
  nâng cao lợi thế cạnh tranh cho các siêu thị tại TP. HCM.
  Các siêu thị, tập đoàn siêu thị điển hình trong nước và trên thế giới.
  Trong đó, nghiên cứu định lượng chọn hướng tiếp cận từ phía khách hàng. Vì thế,
  đối tượng khảo sát là những người đã có những lần mua sắm ở các chợ, cửa hàng tạp
  hóa, trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi, nhưng ở thời điểm hiện tại họ là khách
  hàng thường xuyên của các siêu thị trên địa bàn TP. HCM. Đồng thời, để nâng cao tính


  11
  đại diện và chất lượng trả lời phỏng vấn (đáp viên có năng lực hiểu và trả lời đúng các
  câu hỏi), ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn đáp viên [phụ lục 1.1], đối tượng được khảo
  sát là những khách hàng thuộc hai nhóm tuổi từ 18­35 và từ 36­55 hoạt động trong các
  lĩnh vực nghề nghiệp là: cán bộ, viên chức nhà nước và giáo viên; doanh nhân và nhân
  viên công ty; công nhân; học sinh và sinh viên; các nghề nghiệp khác (buôn bán, nội trợ,
  vv.) 8 .
  Đối tượng phân tích là các siêu thị trên địa bàn TP. HCM. Tuy nhiên, do điều kiện
  hạn chế về nguồn lực, nên mẫu nghiên cứu chỉ khảo sát đối với các siêu thị được số đông
  người dân TP. HCM lựa chọn là nơi mua sắm 9 , trong đó phần giải pháp (chương 4) chỉ
  tập trung vào các siêu thị đại diện cho các loại hình siêu thị. Đó là hệ thống Co.opmart
  đại diện cho loại hình siêu thị nhà nước 10 và kinh doanh tổng hợp; siêu thị Điện máy
  Nguyễn Kim đại diện cho loại hình siêu thị tư nhân và chuyên doanh; hệ thống Metro đại
  diện cho siêu thị nước ngoài và kết hợp với kinh doanh bán sỉ.
  Về thời gian, nghiên cứu tiến hành khảo sát, đánh giá các siêu thị tại TP. HCM từ
  khi được xuất hiện (ngày 20/10/1993), nhưng chủ yếu là trong những năm gần đây và dự
  báo cho giai đoạn 2011 ­ 2020. Thời gian thực hiện nghiên cứu được tiến hành từ tháng
  01/2008 đến tháng 12/2011.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Hình 01 trình bày qui trình thực hiện nghiên cứu. Theo đó, nghiên cứu sử dụng
  chủ yếu các phương pháp:
  Phương pháp hệ thống hóa, tổng quát hóa, phân tích, tổng hợp, so sánh, đối
  chứng với thực tiễn và tư duy hệ thống được sử dụng để tổng kết các lý thuyết về lợi thế
  cạnh tranh, các nghiên cứu về các yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, các đặc
  điểm kinh tế ­ kỹ thuật của kinh doanh siêu thị (chương 1); đánh giá tình tình kinh doanh
  siêu thị tại TP. HCM; đồng thời dự báo điều kiện và hoạch định các giải pháp nâng cao
  lợi thế cạnh tranh cho các siêu thị này giai đoạn 2011 ­ 2020 (chương 3 và chương 4).
  Phương pháp nghiên cứu định tính được thực hiện bằng kỹ thuật thảo luận nhóm
  tập trung và phỏng vấn sâu, với sự tham gia của một nhóm giảng viên chuyên ngành
  8 Dựa theo kết quả điều tra khách hàng siêu thị tại TP. HCM do tác giả thực hiện tháng 4 năm 2010 (Phụ lục 3).
  9 Kết quả nghiên cứu định tính do tác giả thực hiện tháng 6 năm 2010.
  10 Co.opmart thuộc sở hữu hợp tác xã, nhưng chịu sự quản lý của nhà nước và thực hiện chức năng điều tiết thị
  trường như các siêu thị thuộc hình thức sở hữu nhà nước, nên tác giả xếp Co.opmart vào loại hình siêu thị nhà nước.


  12
  marketing của Đại học Tài chính ­ Marketing, một nhóm chuyên gia về kinh doanh bán
  lẻ và quản lý tại các siêu thị, cùng một số khách hàng thường xuyên của các siêu thị để
  khám phá, điều chỉnh và bổ sung các yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh cho các siêu thị tại TP.
  HCM, các biến quan sát đo lường những yếu tố này và thảo luận kết quả xây dựng ­ kiểm
  định mô hình các yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh cho các siêu thị tại TP. HCM (chương 2).

  Xem Thêm: Nâng cao lợi thế cạnh tranh cho các siêu thị tại TP. HCM giai đoạn 2011 - 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao lợi thế cạnh tranh cho các siêu thị tại TP. HCM giai đoạn 2011 - 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status