Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Đầu tư

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Đầu tư

  CHƯƠNG I
  XẾP HẠNG TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP VAY VỐN NGÂN HÀNG
  1.1. RỦI RO TÍN DỤNG------------------------------------------------------------------- 01 1.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng------------------------------------------------- 01
  1.1.2. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng--------------------------- 01
  1.1.2.1. Các nguyên nhân khách quan--------------------------------------------- 01
  a. Do môi trường kinh tế không ổn định-------------------------------------- 01
  b. Rủi ro do môi trường pháp lý----------------------------------------------- 03
  c. Sự thanh tra, kiểm tra giám sát của NHNN chưa hiệu quả--------------- 04
  1.1.2.2. Rủi ro do nguyên nhân chủ quan----------------------------------------- 04
  a. Rủi ro từ phía khách hàng vay---------------------------------------------- 04
  b. Rủi ro từ phía ngân hàng cho vay------------------------------------------ 05
  1.2.XẾP HẠNG TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP VAY VỐN------------------------- 07
  1.2.1. Định nghĩa xếp hạng tín nhiệm------------------------------------------------- 07
  1.2.2.Sự cần thiết phải XHTN trong hoạt động tín dụng ngân hàng------------- 08
  1.2.2.1.XHTN doanh nghiệp vay vốn ngân hàng--------------------------------- 08
  1.2.2.2.Sự cần thiết phải XHTN trong hoạt động tín dụng ngân hàng---------- 08
  a.Do yêu cầu hạn chế rủi ro tín dụng----------------------------------------- 08
  b.Do yêu cầu lựa chọn khách hàng cho vay--------------------------------- 09
  c. Để hỗ trợ phân loại nợ và trích dự phòng rủi ro-------------------------- 09
  d.Xây dựng chính sách khách hàng------------------------------------------- 10
  1.2.3.Vai trò của XHTN---------------------------------------------------------------- 10
  1.2.3.1. Đối với ngân hàng thương mại-------------------------------------------- 10
  1.2.3.2. Đối với thị trường tài chính----------------------------------------------- 11
  1.2.3.3. Đối với doanh nghiệp được xếp hạng------------------------------------ 11
  1.3.NGUYÊN TẮC VÀ CÁC CHỈ TIÊU XHTN DOANH NGHIỆP----------------- 12
  1.3.1.Nguyên tắc xếp hạng tín nhiệm------------------------------------------------- 12
  1.3.2.Các chỉ tiêu thường dùng để XHTN doanh nghiệp--------------------------- 13
  1.3.2.1.Các chỉ tiêu tài chính------------------------------------------------------- 13 1.3.2.2.Các chỉ tiêu phi tài chính------------------------------------------------------- 13
  1.4.SƠ LƯỢC XHTN TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 14
  1.4.1.Sơ lược XHTN trên thế giới----------------------------------------------------- 14
  1.4.1.1.Xếp hạng tín nhiệm tại Mỹ------------------------------------------------- 14
  1.4.1.2.Xếp hạng tín nhiệm tại Nhật Bản------------------------------------------ 15
  1.4.1.3.Xếp hạng tín nhiệm tại Thái Lan------------------------------------------ 15
  1.4.1.4.Xếp hạng tín nhiệm tại Malaysia------------------------------------------ 15
  1.4.2.Bài học kinh nghiệm về XHTN doanh nghiệp cho Việt Nam--------------- 16
  1.4.2.1.Các NHTM xây dựng hệ thống XHTN của riêng mình------------------ 16
  1.4.2.2.Cần thiết phải xây dựng tổ chức XHTN độc lập------------------------- 17
  1.4.2.3.Xây dựng đầy đủ các chỉ tiêu đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng vay 17
  1.4.2.4.Tham khảo kết quả xếp hạng để quyết định đầu tư--------------------- 17
  Kết luận Chương I----------------------------------------------------------------------- 17
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XHTN DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  2.1.GIỚI THIỆU NH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM---------------------- 19 2.1.1.Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển-------------------------------- 19
  2.1.1.1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển------------------------------- 19
  2.1.1.2.Cơ cấu tổ chức-------------------------------------------------------------- 20
  2.1.2.Tình hình hoạt động-------------------------------------------------------------- 20
  2.1.2.1.Tình hình tài chính và quả hoạt động kinh doanh----------------------- 20
  2.1.2.2.Tình hình hoạt động tín dụng---------------------------------------------- 21
  2.2.TÌNH HÌNH XẾP HẠNG TÍN NHIỆM TẠI VIỆT NAM------------------------- 21
  2.2.1.Trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng nhà nước-------------------------- 22
  2.2.2.Doanh nghiệp kinh doanh thông tin tín nhiệm-------------------------------- 23
  2.2.3.Xếp hạng tín nhiệm của các ngân hàng thương mại------------------------- 24
  2.3.THỰC TRẠNG PHƯƠNG PHÁP XHTN DOANH NGHIỆP TẠI BIDV------- 24
  2.3.1.Quy trình XNTN------------------------------------------------------------------ 24
  2.3.2.Các chỉ tiêu đánh giá------------------------------------------------------------- 25
  2.3.2.1.Các chỉ tiêu tài chính------------------------------------------------------- 25
  2.3.2.2.Các chỉ tiêu phi tài chính-------------------------------------------------- 27
  2.3.3.Phương pháp tính điểm----------------------------------------------------------- 29
  2.3.3.1.Thang điểm các chỉ tiêu tài chính----------------------------------------- 29
  2.3.3.2.Thang điểm các chỉ tiêu phi tài chính------------------------------------ 31
  2.3.3.3. Điểm thưởng phạt---------------------------------------------------------- 33
  2.3.4.Kết quả xếp hạng----------------------------------------------------------------- 34
  2.3.4.1. Đối với doanh nghiệp đã quan hệ---------------------------------------- 34
  2.3.4.2. Đối với doanh nghiệp mới quan hệ tín dụng lần đầu------------------- 34
  2.3.5. Đặc điểm khách hàng theo hệ thống XHTN của BIDV--------------------- 36
  2.3.6.Ví dụ minh họa XHTN một doanh nghiệp------------------------------------- 37
  2.4.SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP XHTN CỦA BIDV VỚI MỘT SỐ TỔ CHỨC KHÁC 37
  2.4.1.Với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam--------------------------------------- 37
  2.4.2.Với ngân hàng Công thương Việt Nam---------------------------------------- 39
  2.4.3. Với Ngân hàng Nhà nước Việt Nan (CIC)------------------------------------ 39
  2.4.4.Với Công ty Chứng khoán Đệ Nhất-------------------------------------------- 39
  2.5. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG XHTN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI BIDV 40
  2.5.1.Kết quả đạt được------------------------------------------------------------------ 40
  2.5.1.1.Triển khai XHTN trên toàn hệ thống------------------------------------- 40
  2.5.1.2.Nâng cao khả năng phòng ngừa rủi ro tín dụng-------------------------- 41
  2.5.1.3.Dựa vào kết quả XHTN để quyết định cấp tín dụng-------------------- 42
  2.5.1.4. Đưa ra chính sách khách hàng trên cơ sở của XHTN------------------- 42
  2.5.1.5.Hỗ trợ quyết định cho vay trở lên nhanh chóng------------------------ 42
  2.5.1.6.Phương pháp xếp hạng đơn giản, dễ thực hiện và áp dụng------------- 43
  2.5.1.7.Phương pháp xếp hạng đã bao gồm nhiều chỉ tiêu quan trọng--------- 43
  2.5.2. Những mặt còn hạn chế--------------------------------------------------------- 43
  2.5.2.1. Chỉ tiêu để đánh giá xếp hạng chưa phù hợp---------------------------- 43
  2.5.2.2. Quy trìnhh xếp hạng chưa rõ ràng---------------------------------------- 45
  2.5.2.3. Đối tượng xếp hạng chưa phù hợp---------------------------------------- 45
  2.5.2.4. Số lượng các thứ hạng xếp hạng chưa đầy đủ--------------------------- 45
  2.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế----------------------------------------------- 45
  2.5.3.1. Nguyên nhân khách quan------------------------------------------------- 45
  a. Thông tin phục vụ cho xếp hạng không đầy đủ--------------------------- 45
  b. Thị trường chưa có nhiều tổ chức XHTN có thể cung cấp kết quả XHTN cho các ngân hàng tham khảo---------------------------------------------------------------------- 46
  2.5.3.2. Nguyên nhân chủ quan---------------------------------------------------- 46
  a. Nhận thức về XHTN chưa cao---------------------------------------------- 46
  b. Trình độ cán bộ tín dụng chưa đồng đều---------------------------------- 46
  c. Ngân hàng chưa có cơ sở dữ liệu riêng------------------------------------ 47
  d. Kết quả xếp hạng chưa được ứng dụng trong quản lý rủi ro tín dụng-- 47
  e. Nhiều trường hợp xếp hạng chỉ mang tính hình thức-------------------- 47
  Kết luận Chương II----------------------------------------------------------------- 47
  CHƯƠNG III: KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP XHTN
  DOANH NGHIỆP TẠI BIDV
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG CỦA BIDV TRONG THỜI GIAN TỚI-------------------------- 49
  3.1.1.Các định hướng cơ bản----------------------------------------------------------- 49
  3.1.1.1. Định hướng về tín dụng---------------------------------------------------- 49
  3.1.1.2. Định hướng về nguồn vốn------------------------------------------------- 49
  3.1.1.3. Định hướng về dịch vụ---------------------------------------------------- 49
  3.1.2.Các chỉ tiêu cơ bản đến năm 2010---------------------------------------------- 50
  3.1.3.Xây dựng hệ thống xếp hạng tín nhiệm---------------------------------------- 50 3.2.CÁC KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP XHTN---------------------------------------- 50
  3.2.1. Đối với nhà nước----------------------------------------------------------------- 50
  3.2.1.1. Xây dựng tổ chức XHTN độc lập----------------------------------------- 50
  3.2.1.2. Tạo môi trường cho hoạt động kinh doanh tín nhiệm phát triển------ 51
  3.2.1.3. Nâng cao chất lượng thông tin tín nhiệm của CIC---------------------- 51
  3.2.1.4. Xây dựng hệ thống dữ liệu để cung cấp thông tin doanh nghiệp nhanh chóng, đầy đủ, chính xác 51
  3.2.2. Đối với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam------------------------- 52 3.2.2.1.Các kiến nghị về quản trị điều hành------------------------------------------- 52
  a. Nâng cao nhận thức về XHTN---------------------------------------------- 52
  b. Xây dựng hệ thống thông tin riêng của BIDV----------------------------- 52
  c. Tăng cường công tác giáo dục, đào tạo cán bộ---------------------------- 52
  d. Đẩy mạnh thực thi XHTN trong hoạt động tín dụng--------------------- 53
  e. Định kỳ hoặc đột suất kiểm tra thực hiện XHTN------------------------- 53
  3.2.2.2.Các kiến nghị để hoàn thiện phương pháp xếp hạng-------------------- 53
  a. Đưa thêm trọng số để tính điểm các chỉ tiêu------------------------------ 53
  b. Thiết lập chương trình phần mền để thực hiện xếp hạng---------------- 53
  c. Bổ sung, thay thế các chỉ tiêu tài chính------------------------------------ 54
  d. Bổ sung, thay thế các chỉ tiêu phi tài chính------------------------------- 54
  e. Thay đổi số lượng và ký hiệu bậc xếp hạng------------------------------- 54
  3.4.PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG SAU KHI ĐÃ ĐIỀU CHỈNH--------------------- 55
  3.4.1.Bước 1, xác định ngành nghề kinh tế-------------------------------------------- 55
  3.4.2.Bước 2, xác định quy mô--------------------------------------------------------- 56
  3.4.3.Bước 3, tính toán và chấm điểm các chỉ tiêu tài chính------------------------ 56
  3.4.4.Bước 4, tính toán và chấm điểm các chỉ tiêu phi tài chính-------------------- 61
  3.4.5.Bước 5, tính tổng điểm------------------------------------------------------------ 65
  3.4.6.Bước 6, xác định kết quả xếp hạng tín nhiệm---------------------------------- 66
  3.5.VÍ DỤ MINH HỌA XHTN MỘT DOANH NGHIỆP------------------------------ 66
  Kết luận Chương III----------------------------------------------------------------------- 66
  KẾT LUẬN---------------------------------------------------------------------------------- 68
  PHỤ LỤC SỐ 01
  PHỤ LỤC SỐ 02
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do nghiên cứu.
  Một trong lĩnh vực mà Việt Nam sớm mở cửa khi đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO là lĩnh vực tài chính ngân hàng. Do nhiều rào cản bị bãi bỏ nên hoạt động ngân hàng chắc chắn sẽ trở lên sôi động và cạnh tranh quyết liệt hơn. Để chiếm lĩnh thị phần, thu hút được nhiều khách hàng các ngân hàng trong nước cũng như các ngân hàng nước ngoài sẽ đưa ra nhiều chính sách, cách thức để thu hút khách hàng.
  Để tham gia vào cuộc cạnh tranh đặc biệt là trong hoạt động tín dụng các ngân hàng thương mại trong nước ngay từ bây giờ phải tự đổi mới mình, phải xây dựng hệ thống quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả, phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế.
  Hoạt động tín dụng là hoạt động có nhiều rủi ro nhất trong những hoạt động của các ngân hàng thương mại chính vì vậy hoàn thiện các công cụ quản lý rủi ro tín dụng luôn là vần đề quan trọng hàng đầu của các ngân hàng thương mại. Xếp hạng tín nhiệm khách hàng là một trong những công cụ quản lý rủi ro tín dụng một cách khoa học và hiệu quả mà các ngân hàng thương mại hiện nay đang triển khai áp dụng. Mặc dù mang những tên gọi khác nhau, tùy thuộc vào mỗi ngân hàng, có ngân hàng gọi là “Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, hệ thống chấm điểm tín dụng ” nhưng bản chất đều nhằm đánh giá mức độ tín nhiệm, khả năng trả nợ trong tương lai của khách hàng có quan hệ dựa trên hệ thống xếp hạng.
  Để từng bước nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng, ngày 31/12/2003 BIDV đã ban hành quyết định số 5645/QĐ-TD2 với tên gọi là “tiểu đề tài chính sách khách hàng” để thực hiện xếp hạng tín nhiệm khách hàng là doanh nghiệp, làm cơ sở cho quyết định cấp tín dụng, thực hiện các chính sách khách hàng Sau ba năm thực hiện hệ thống xếp hạng tín nhiệm này đã thể hiện tầm quan trọng và ý nghĩa thực tiễn trong hoạt động tín dụng. Mặc dù vậy hệ thống xếp hạng tín nhiệm do còn nhiều hạn chế, không phù hợp với chuẩn mực quốc tế và tình hình thực tế Việt Nam cho nên kết quả xếp hạng chưa phản ánh đúng tình hình thực chất khách hàng, làm cho công tác quản trị điều hành trong hoạt động tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng gặp nhiều trở ngại.
  Vì vậy việc hoàn thiện hệ thống xếp hạng cũ, xây dựng một hệ thống xếp hạng mới phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thực tiễn Việt Nam là rất cần thiết và hiện nay cũng đang được BIDV triển khai thực hiện.
  2. Mục đích nghiên cứu.
  Mục đích của luận văn nhằm nghiên cứu những vấn đề sau :
  - Trình bầy rủi ro tín dụng, các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng. Giới thiệu khái quát về XHTN, nguyên tắc và các chỉ tiêu thường dùng để XHTN, sự cần thiết phải xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp vay vốn đối với ngân hàng thương mại, sơ lược XHTN trên thế giới từ đó đưa ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam .
  - Giới thiệu thực trạng hệ thống xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp của BIDV, có ý kiến so sánh hệ thống xếp hạng của BIDV với một số tổ chức khác từ đó đưa ra những mặt còn hạn chế, nguyên nhân những hạn chế của hệ thống xếp hạng.
  - Trên cơ sở những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế luận văn đã kiến nghị các giải pháp để hoàn thiện hệ thống xếp hạng. Các kiến nghị trước hết là đối với nhà nước sau đó là với BIDV. Sau khi kiến nghị, luận văn đã kiến nghị xây dựng một hệ thống xếp hạng tín nhiệm mới, bổ sung để hoàn thiện cho hệ thống XHTN hiện hành mà BIDV đang áp dụng.
  3. Phương pháp nghiên cứu.
  Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn là phương pháp duy vật biện chứng, vận dụng các nguyên tắc khách quan, toàn diện và thống nhất giữa lịch sử và logic, sử dụng các phương pháp đi từ cụ thể đến trừu tượng ngoài ra luận văn còn sử dụng các tài liệu, các công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước có liên quan.
  4. Đối tượng nghiên cứu.
  Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu về mặt kỹ thuật, phương pháp xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp. Các vần đề khác có liên quan chỉ đề cập làm cơ sở cho việc nghiên cứu như rủi ro tín dụng, nguyên tắc và các chỉ tiêu xếp hạng, XHTN trên thế giới
  5. Ý nghĩa nghiên cứu.
  Trên cơ sở khái quát lý luận, nghiên cứu thực trạng hệ thống xếp hạng tại BIDV, kinh nghiệm xếp hạng của các tổ chức khác trong và ngoài nước luận văn đã kiến nghị các giải pháp để hoàn thiện hệ thống xếp hạng, trên cơ sở đó đưa ra hệ thống xếp hạng doanh nghiệp mới. Đây là hệ thống xếp hạng theo luận văn khá hoàn thiện và đầy đủ, có thể thực hiện triển khai và áp dụng trong toàn hệ thống BIDV hoặc bất kỳ một tổ chức tín dụng nào.
  6. Nội dung nghiên cứu.
  Ngoài phần mở đầu, mục lục, tài liệu tham khảo, danh mục các chữ viết tắt, kết cấu của luận văn bao gồm những nội dung sau :
  Chương 1
  Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp vay vốn ngân hàng
  Chương 2
  Thực trạng xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  Chương 3
  Kiến nghị hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
  [TABLE="align: left"]
  [TR]
  [TD]
  [/TD]
  [/TR]
  [

  Xem Thêm: Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Đầu tư
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Đầu tư sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status