Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm của công ty tnhh khí hóa lỏng việt nam tại khu vực tphcm

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm của công ty tnhh khí hóa lỏng việt nam tại khu vực tphcm

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH KHÍ HÓA LỎNG VIỆT NAM TẠI KHU VỰC TPHCM
  Định dạng file word

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii
  DANH MỤC CÁC BẢNG ix
  DANH MỤC HÌNH ẢNH . xi

  MỞ ĐẦU 3
  Bối cảnh của vấn đề nghiên cứu 1

  Lý do chọn đề tài 2

  Mục tiêu của đề tài 3

  Mục tiêu tổng quát 4
  Mục tiêu cụ thể . 4
  Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu 4

  Phạm vi nghiên cứu 4

  Phạm vi không gian 4
  Phạm vi thời gian . 5

  Đối tượng nghiên cứu 5

  Kết cấu luận văn gồm 6 chương 5

  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH GAS VÀ VTGAS 6
  11 Tổng quan về ngành LPG . 6
  Khái niệm LPG 6
  Phân loại LPG 8
  Quá trình phát triển của ngành . 9
  Các nhà cung cấp LPG 10
  Các khách hàng sử dụng LPG 11
  Tình hình đối thủ cạnh tranh 13
  12 Giới thiệu công ty TNHH Kinh doanh khí hoá lỏng Việt Nam . 18

  Quá trình phát triển của Công ty 18
  Một số sản phẩm của Công ty 18
  Mục tiêu hoạt động của công ty . 19
  Sơ đồ tổ chức của công ty 20
  CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21
  21 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 21
  21.1 Chất lượng sản phẩm và dịch vụ 21
  21.1.1 Khái niệm sản phẩm . 21
  21.1.2 Chất lượng sản phẩm 21
  21.2 Mô hình nghiên cứu chất lượng sản phẩm và thang đo . 22
  22.2.1 Mô hình FSQ và TSQ (Gronrons, 1984) . 22
  22.2.2 Mô hình SERVQUAL (Parasuraman, 1988) . 26
  22.2.3 Mô hình SERVPERF (Cronin và Taylor, 1992) 28
  21.3 Tìm hiểu về giá cả 28
  21.3.1 Ảnh hưởng của giá cả đến sự hài lòng của khách hàng . 28
  21.3.2 Quan hệ giữa lượng giá cả, giá trị và giá cả cảm nhận . 29
  21.4 Tìm hiểu sự hài lòng của khách hàng 30
  21.4.1 Khái niệm . 30
  21.4.2 Các nhân tố quyết định sự hài lòng của khách hàng 31
  21.5
  Mô hình nghiên cứu đề nghị cho đề tài . 32
  22 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34

  Quy trình nghiên cứu 35
  Thu thập dữ liệu . 36
  Dữ liệu sơ cấp . 36
  Dữ liệu thứ cấp . 36
  Thiết kế nghiên cứu 36
  Nghiên cứu định tính 36
  Nghiên cứu định lượng . 38
  Thiết kế bảng câu hỏi 40
  CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KIẾN NGHỊ 42
  31 Thống kê mô tả . 42

  Tiêu chuẩn sản phẩm 42
  Chính sách công ty . 43
  Sự thuận tiện 44
  Phong cách phục vụ của nhân viên . 45
  Tính cạnh tranh về giá . 46
  Sự tin cậy . 47
  Hình ảnh doanh nghiệp . 48
  32 Phân tích thang đo 49

  Phân tích độ tin cậy (Cronbachs’ Alpha) . 49
  Phân tích nhân tố (EFA) 57
  33 Mô hình nghiên cứu tổng quát 61
  33.1 Mô hình nghiên cứu 61
  33.2 Các giả thuyết 62
  34 Kiểm định mô hình nghiên cứu . 62

  Phân tích tương quan hệ số Pearson 62
  Phân tích hồi quy 65
  34.2.1 Đánh giá sự phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính bội 68
  34.2.2 Kiểm định độ phù hợp của mô hình 69
  34.2.3 Giải thích phương trình . 69
  34.3 Phân tích ANOVA (Analysis of variance) . 70
  35 Kết quả nghiên cứu . 75

  Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng 75
  Mối quan hệ giữa nhóm khách hàng với sự hài lòng của khách hàng .
  77
  36 Kết luận 78

  37 Kiến nghị 79

  38 Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài . 81  TÓM TẮT  Đề tài nghiên cứu “NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

  ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH KHÍ HOÁ LỎNG VIỆT NAM

  TẠI KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” được thực hiện trong bối cảnh

  cạnh tranh mạnh mẽ giữa các Doanh nghiệp cung cấp Gas trên địa bàn TPHCM. Đề

  tài được thực hiện tại công ty VTGAS, với phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên tại 543/

  đại lý của VTGAS ở các quận của TPHCM.

  Luận văn bao gồm bốn vấn đề cốt lõi. Thứ nhất, đề tài nghiên cứu sử dụng

  lý thuyết chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mô hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL

  của (Parasuraman, 1988). Từ mô hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL tác giả đã

  điều chỉnh mô hình cho phù hợp với nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng đối

  với sản phẩm công ty VTGAS. Thứ hai, qua nghiên cứu định tính từ những câu hỏi

  với khách hàng và lãnh đạo Công ty VTGAS đã xác định được 7 nhân tố tác động

  đến sự hài lòng của khách hàng, đó là: tiêu chuẩn sản phẩm, chính sách công ty, sự

  thuận tiện, phong cách phục vụ của nhân viên, sự tin cậy, tính cạnh tranh về giá, hình

  ảnh doanh nghiệp. Thứ ba, qua phân tích dữ liệu đã cho thấy chỉ còn 5 nhân tố tác

  động chính thức đến sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm của VTGAS. Thứ

  tư, từ thực trạng của công ty đã được phân tích, đề tài đã đưa ra kiến nghị nhằm khắc

  phục tình trạng hiện tại của công ty VTGAS: Một là, về chính sách công ty, phải

  đảm bảo tính an toàn khi cung cấp cho khách hàng. Hai là, về chính sách công ty,

  nên đánh sâu vào tâm lý khách hàng bằng hình thức gửi thư thăm hỏi, gửi quà tặng

  những ngày lễ, ngày sinh nhật. Ba là, về phong cách phục vụ của nhân viên công ty,

  nhân viên giao dịch nên ân cần với khách hàng và đặc biệt giải quyết những khiếu

  nại của khách hàng phải tế nhị, làm khách hàng hài lòng. Bốn là, tính cạnh tranh về

  giá, công ty giảm giá bằng cách chiết khấu khách hàng hoặc hỗ trợ vận chuyển cho

  khách hàng. Năm là, Phải đẩy mạnh hình ảnh doanh nghiệp đến khách hàng bằng
  cách đầu tư quảng bá, tạo nên một phong cách riêng của VTGAS thông qua văn hoá

  công ty. Qua đề tài tác giả cũng đã chỉ ra được những mặt còn hạn chế của đề tài, và

  nêu hướng để đề tài sau tiếp tục nghiên cứu


  ABSTRACT  The topic "A STUDY ON CUSTOMERS’ SATISFACTION OF

  PRODUCTS SUPPLIED BY VIETNAM LPG CO., LTD. IN HO CHI MINH

  CITY" is done in the context of strong competition between enterprises providing

  LPG in Hochiminh City. It is conđucte at Vietnam LPG Co., Ltd. (VT-GAS) by

  choosing samples from 5 among 43 agents located in Hochiminh City

  accidentally.

  This thesis consists of four main matters. First of all, with the application of

  theory on products’ quality, service and scale of service quality of SERVQUAL

  V (research using the theory of product quality, service, service quality model of

  SERVQUAL (Parasuraman 1988), the author had adapt the model in accordance

  with the study of customers’ satisfaction of products supplied by Vietnam LPG

  Co., Ltd. Secondly, with the qualitative research made through questionnaire

  collected from customers and Board of management of VTGAS, 7 factors are

  identified to affect customers’ satisfaction. They include quality stanđars of

  product, policies, convenience, ways of doing services of staff, confidence,

  competitiveness on price, enterprise image.

  Thirdly, data analysis showed that only 5 factors have effect on customers’

  satisfaction of VT-GAS products officially. Finally, from situation analysis of the

  company, some proposals are mentioned in order to overcome the current

  situation of the company. First is policies of the company must ensure the safety.

  Second is policies must hit deep into customers’ psychology by sending letter for

  paying a compliment, offering gifts to customers on the occasion of holidays,

  their birthday.

  Third is the way of service of employees should be more hospitable and đeicated

  when resolving complaints of customers. Employees are required to make the
  customers pleased. Four is the competitiveness on price. The company cut their

  price by discount or giving transport support. The last is the image of enterprise

  must be popular to customers by investing on broadcasting, creating an

  idiosyncrasy through the company culture. By this study, the author has also

  pointed out limitations and directions for the next ones.


  MỞ ĐẦU


  1. Bối cảnh của vấn đề nghiên cứu

  Hiện nay, sản phẩm LPG được coi là nhiên liệu sạch phục vụ cho sản xuất

  và tiêu dùng bởi vì khi đốt cháy không ô nhiễm môi trường. Vì vậy, trong sản

  xuất cũng như trong tiêu dùng LPG ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn. Một số

  ngành trước đây sử dụng dầu Diezen làm nhiên liệu đốt thì do áp lực của các cơ

  quan quản lý môi trường đã phải chuyển sang sử dụng LPG. Do xu hướng sử

  dụng LPG, thị trường LPG có tiềm năng tăng trưởng hàng năm 20%, với mức lợi

  nhuận thu được rất hấp dẫn. Chính vì vậy, môi trường kinh doanh LPG trong

  những năm gần đây diễn biến phức tạp. Một số doanh nghiệp nước ngoài cũng

  tham gia vào thị trường này khiến áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt. Các Công

  ty lâu năm đang cố gắng mở rộng thị phần, các công ty mới ra đời cố gắng giành

  giật thị phần cho mình và Công ty VTGAS cũng không tránh khỏi chịu áp lực

  chung đó.

  Về nguồn cung cấp, LPG hiện nay được cung cấp bằng hai con đường

  nhập khẩu và sản xuất trong nước. Tuy vậy từ hai năm trở lại đây, giá đầu mỏ và

  khí đốt trên thị trường quốc tế và trong nước biến động đã ảnh hưởng rất lớn đến

  tình hình sản xuất kinh doanh của các công ty kinh doanh khí đốt. Bên cạnh đó,

  Việt Nam đã là thành viên của WTO, đòi hỏi các công ty Việt Nam phải có

  những chiến lược bài bản để đứng vững và phát triển trong cạnh tranh toàn cầu.

  Công ty VTGAS với mục tiêu hoạt động chủ yếu về dịch vụ kinh doanh bán lẻ

  phải chịu áp lực cạnh tranh từ các đối thủ hiện nay cũng như các đối thủ tiềm

  năng. Trong môi trường này Công ty có rất nhiều cơ hội cũng như nhiều thách

  thức sự tồn tại và phát triển của Công ty. Để mở rộng thị phần tại khu vực

  TPHCM Công ty cần phải mở rộng các đối tượng khách hàng, đa dạng hoá khách

  hàng hơn mà cũng cần hiểu thêm khách hàng hài lòng những gì ở sản phẩm của

  Công ty. Nhưng cho đến nay, Công ty vẫn chưa có khảo sát đầy đủ về sự hài lòng
  của khách hàng đối với sản phẩm của công ty. Để phát triển kinh doanh bền vững

  và mở rộng thị phần của Công ty phải có một cuộc khảo sát cụ thể và chi tiết hơn

  về sự hài lòng của khách hàng nhằm tận dụng và khai thác tất cả các lợi thế của

  sản phẩm hiện nay và khắc phục điểm chưa hài lòng từ đó giảm thiểu rủi ro và

  định hướng cho Công ty đạt được mục tiêu phát triển mà Hội đồng quản trị đã đề

  ra.

  2. Lý do chọn đề tài

  Cùng với quá trình tự động hoá diễn ra rầm rộ trên toàn thế giới, các doanh

  nghiệp nhận ra rằng hài lòng khách hàng là một vũ khí chiến lược quyết định đem

  lại cho các doanh nghiệp thị phần và lợi nhuận tăng thêm. Một khách hàng rất hài

  lòng thì khả năng gấp nhiều lần có thể trở thành khách hàng trung thành và tiếp

  tục mua sản phẩm hoặc giới thiệu sản phẩm của công ty. Chính vì thế các Doanh

  nghiệp ngày nay rất quan tâm đến sự hài lòng của khách hàng.

  Hiện nay, có rất nhiều tác giả viết về sự hài lòng đối với sản phẩm, dịch

  vụ. Trên thế giới: Theo (Gronroos, 1984), chất lượng dịch vụ được xem xét dựa

  trên hai tiêu chí là chất lượng chức năng (FSQ: Functional Service Quality) và

  chất lượng kỹ thuật (TSQ: Technical Service Quality) và chất lượng dịch vụ cũng

  bị tác động mạnh mẽ bởi hình ảnh doanh nghiệp (corporate image). Như vậy,

  Gronroos đã đưa ra 3 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ là chất lượng

  chức năng, chất lượng kỹ thuật và hình ảnh doanh nghiệp (gọi tắt là mô hình

  FTSQ).

  Theo (Terrence Levesque và Gordon HG. McDougall, 1996) sự hài lòng

  của khách hàng chính là trạng thái hoặc cảm nhận của khách hàng đối với nhà

  cung cấp dịch vụ sau khi sử dụng dịch vụ đó.

  Cụ thể hơn theo (Kotler và Keller, 2006) cho rằng sự hài lòng được xác

  định trên cơ sở so sánh kết quả nhận được từ dịch vụ và mong đợi của khách hàng

  được xem xét trên ba mức độ sau đây: Nếu kết quả đạt được ít hơn mong đợi thì

  khách hàng sẽ cảm thấy không hài lòng, nếu kết quả nhận được giống như mong
  đợi thì khách hàng sẽ hài lòng, nếu kết quả nhận được nhiều hơn mong đợi thì

  khách hàng sẽ rất hài lòng và thích thú với dịch vụ đó.

  Tại Việt Nam có một số tác giả nghiên cứu về mức độ hài lòng của sản

  phẩm hàng hoá, dịch vụ như: theo (Minh Hà, 2008) nghiên cứu về “mối quan hệ

  giữa chất lượng dịch vụ cảng biển và sự thoả mãn, hài lòng của khách hàng tại

  TPHCM” bao gồm ba thành phần chính: năng lực quản lý, quá trình phục vụ,

  nguồn lực.

  Theo (Hồng Sang, 2010) nghiên cứu về “Sự hài lòng của khách hàng

  Doanh nghiệp đối với sản phẩm dịch vụ của ngân hàng techcombank tại khu vực

  TPHCM” tác giả xem xét yếu tố then chốt tác động đến sự hài lòng khách hàng là

  chất lượng dịch vụ (7 nhân tố: Tiêu chuẩn sản phẩm dịch vụ, Chính sách sản

  phẩm dịch vụ, Sự thuận tiện, Sự hữu hình, Phong cách phục vụ, Danh mục cung

  cấp, Sự tin cậy), kế đến là yếu tố Giá cả, và sau cùng là Hình ảnh doanh nghiệp.

  Có rất nhiều tác giả nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm,

  dịch vụ tại Việt Nam, nhưng đối với ngành Gas chưa có tác giả nào đã nghiên cứu

  sự hài lòng của khách hàng. Trong điều kiện như thế, cộng với sự mong muốn

  của của lãnh đạo VTGAS muốn tìm hiểu về sự hài lòng của khách hàng đối với

  những sản phẩm của VTGAS.

  Chính vì những lý do trên, đề tài nghiên cứu “Sự hài lòng của khách hàng

  đối với sản phẩm Công ty TNHH Khí Hoá Lỏng Việt Nam tại khu vực TPHCM”

  đã được tác giả nghiên cứu. Đề tài, tác giả đã xem xét đến 7 nhân tố tác động đến

  sự hài lòng của khách hàng, gồm: Tiêu chuẩn sản phẩm, chính sách công ty, sự

  thuận tiện, phong cách phục vụ của nhân viên và sự tin cậy, nhân tố giá cả, và

  cuối cùng là nhân tố hình ảnh doanh nghiệp.

  3. Mục tiêu của đề tài

  Căn cứ vào tình hình hoạt động và chiến lược phát triển của Công ty

  VTGAS khu vực TPHCM, đề tài nghiên cứu được thực hiện với các mục tiêu sau.
  31  Mục tiêu tổng quát

  Nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm

  của VTGAS khu vực TPHCM, để từ đó có những cải tiến về chất lượng sản phẩm

  tốt hơn, cạnh tranh hơn trên thị trường với mong muốn giữ chân khách hàng cũ và

  thu hút khách hàng mới.

  32

  Mục tiêu cụ thể

  Xác định các mong muốn của khách hàng đối với sản phẩm của VTGAS

  và các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng.

  Xây dựng mô hình nghiên cứu đo lường sự hài lòng của khách hàng dựa

  trên việc tìm hiểu các nhân tố tác động đến sự hài lòng khách hàng.

  Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm của VTGAS.

  Kiến nghị một số biện pháp nhằm cải thiện sự hài lòng của khách hàng đối

  với các sản phẩm của VTGAS.

  4. Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu

  Trong phạm vi của đề tài, kết quả nghiên cứu sẽ có ý nghĩa thực tiễn đối

  với các nhà quản lý Công ty VTGAS, người sử dụng sản phẩm VTGAS và các cơ

  quan chức năng.

  Nhà quản lý: nhìn nhận lại thực trạng và tiềm năng phát triển mở rộng thị

  trường của Công ty trong tương lai. Đánh giá đúng mức tầm quan trọng

  của việc mang lại sự hài lòng của khách đối với sản phẩm, từ đó nâng cao

  chất lượng phục vụ và tạo uy tín đối với khách hàng.

  Người sử dụng sản phẩm: tạo mối quan hệ gắn kết hơn giữa người tiêu

  dùng với công ty, các tổng đại lý cung cấp Gas, nhằm hạn chế tối đa rủi ro

  và thiệt hại trong quá trình giao dịch cho bản thân và cho công ty.

  5. Phạm vi nghiên cứu

  Phạm vi không gian

  Nghiên cứu này được thực hiện tại công ty TNHH Khí Hoá Lỏng Việt

  Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, đây là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước
  với tiềm năng phát triển to lớn, sự phát triển của ngành Gas và ngành khí nói

  chung có tốc độ rất cao, đồng thời có nhiều ngành dịch vụ cần dùng đến Gas.

  Bài nghiên cứu tập trung vào 2 nhóm đối tượng chính: là khách hàng mua

  và sử dụng sản phẩm của Công ty VTGAS bao gồm khách hàng dân dụng, khách

  hàng công nghiệp.

  Phạm vi thời gian

  Dựa vào số liệu khảo sát của phòng kinh doanh từ năm 2009 đến nay. Đặc

  biệt là số liệu thu thập được từ khảo sát khách hàng.

  6. Đối tượng nghiên cứu

  Khách hàng của công ty VTGAS, đối tượng trực tiếp tiêu thụ của Công ty.

  Như vậy, đối tượng nghiên cứu của đề tài gồm: Sự hài lòng của Khách hàng

  đang sử dụng trực tiếp sản phẩm của VTGAS trên địa bàn TPHCM.

  7. Kết cấu luận văn gồm 3 chương

  Chương I

  Chương II

  Chương III

  : Tổng quan về ngành Gas và VTGAS.

  : Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu.

  : Kết quả nghiên cứu và kiến nghị.
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH GAS VÀ VTGAS


  Chương này, tác giả trình bày những lý thuyết về ngành LPG, về Gas, các

  yếu tố rủi ro từ việc kinh doanh Gas, lý thuyết về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và

  đặc biệt là các mô hình nghiện cứu của những tác giả nổi tiếng về chất lượng sản

  phẩm, dịch vụ. Từ cơ sở lý thuyết tác giả xây dựng giả thuyết và mô hình nghiên

  cứu dự kiến của đề tài.

  11

  Tổng quan về ngành LPG

  11.1 Khái niệm LPG

  Khí hoá lỏng (Liquefied Petroleum Gas – LPG) trong thực tế là các nhóm

  khí gốc Hydrocarbon C3 và C4 như propane, butane, propylene, butylene và các
  đồng phân của các hợp chất C4 . Những thành phần này có thể hoá lỏng dưới áp
  suất trung bình.

  LPG không màu, khối lượng riêng ở thể lỏng bằng khoảng 12/ khối lượng

  riêng của nước.

  Các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm:

  Thành phần hơi LPG nặng hơn không khí: hơi butane nặng khoảng gấp 2

  và hơi propane nặng khoảng gấp 1,5 lần không khí. Do vậy, khi rò rỉ ra ngoài hơi

  này có thể bay là là trên mặt đất và đi vào các đường ống thoát nước, tụ lại ở các

  điểm thấp nhất của không gian xung quanh và có thể bắt cháy ở điểm cách xa

  nguồn rò rỉ. Trong không khí tĩnh, hơi LPG sẽ khuyếch tán rất chậm.

  Khi hơi LPG được trộn với không khí có thể tạo thành hỗn hợp nổ; Giới

  hạn nổ ở nhiệt độ và áp suất môi trường nằm trong khoảng 2% tới 10% thể tích.

  Ngoài giới hạn này, hỗn hợp với bất kỳ tỷ lệ nào cũng quá nghèo (loãng) hoặc

  quá giàu (đậm đặc) để có thể cháy nổ. Tuy nhiên hỗn hợp quá giàu có thể trở nên

  nguy hiểm khi bị làm loãng đi bằng không khí. Cần chú ý rằng tại áp suất lớn hơn

  áp suất khí quyển, giới hạn trên của tính nổ tăng lên.
  Một lượng nhỏ LPG lỏng khi rò rỉ ra không khí có thể sinh ra hỗn hợp

  hoikhớng khí rất lớn (xấp xỉ 270 lần thể tích) và do vậy gây ra nguy hiểm đáng

  kể. Dùng máy dò Gas detector để kiểm tra nồng độ LPG trong không khí.
  Hơi LPG có tính gây mê nhẹ và có thể gây ra ngạt thở nếu ở nồng độ đủ

  lớn.

  LPG được tạo mùi trước khi được phân phối bằng cách pha một chất tạo

  mùi như ethyl mertcaptan hoặc dimethyll sulphide, có thể ngửi thấy ở

  nồng độ hơi LPG trong không khí thấp khoảng 15/ giới hạn nổ dưới (tức

  bằng khoảng 04%. vol. hơi LPG trong không khí).

  Sự rò rỉ LPG có thể được phát hiện bằng mắt. Khi LPG lỏng bay hơi phải

  lấy nhiệt ở xung quanh tạo thành một lớp giống như sương mù do ngưng tụ

  hơi nước trong không khí. Hiệu ứng này có thể được phát hiện bằng lớp

  tuyết tại điểm rò khí và do vậy việc phát hiện rò LPG dễ dàng hơn.

  Do tính dễ bay hơi, và giảm nhiệt độ nhanh nên LPG, đặc biệt ở dạng lỏng,

  có thể gây ra “bỏng lanh”. nặng khi tiếp xúc với da. Cần phải mang các

  trang bị bảo hộ như bao tay và kính bảo hộ nếu phải làm việc trong điều

  kiện có thể tiếp xúc trực tiếp.

  Một bình chứa LPG dù đã “het”^' vẫn có thể chứa hơi LPG ở áp suất từ 3-4

  at và vẫn là một vật có khả năng gây nguy hiểm. Trong trường hợp này áp suất

  bên trong bình Gas lớn hơn áp suất khí quyển và nếu một van bị rò rỉ hoặc được

  mở, không khí có thể thâm nhập vào bình tạo ra hỗn hợp nổ và làm tăng nguy cơ

  nohoẩc ngược lại, LPG có thể thoát ra ngoài không khí.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  1. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Phân tích dữ liệu với

  SPSS, Nhà Xuất Bản Hồng Đức.

  2. Nguyễn Khánh Duy (2007), Các phương pháp phân tích, Chương trình Giảng

  dạy Kinh tế Fulbright, Niên khoá 2007-2008.

  3. Nguyễn Thị Cành (2007), Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu

  khoa học kinh tế, NXB đại học quốc gia TPHCM.

  4. Huỳnh Hồng Sang (2010). Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng Doanh

  nghiệp đối với sản phẩm dịch vụ của Ngân Hàng. Luận văn thạc sĩ, Khoa

  Quản trị kinh doanh, Đại học Hồng Bàng.

  5. Cronin, JJ and Taylor, SẠ. (1992).Mearing Service Quality: A

  Reexamination and Extension, Journal of Marketing, Vol56July(.), pp55-68

  6. Gronroos, C. (1984). A service quality model and its marketing implications,

  European Journal of Marketing, Vol. 18 No. 4, pp. 36-44.

  7. Kotler, P. and Keller, KL (2006). Marketing Management, Pearson

  Prentice Hall, USA.

  8. Oliva, William O. and Bearden (1995). The Relationships Among

  Catastrophe Theory Application”, Behavioral Science, Vol40., pp104-132

  9. Oliver, RL (1993). A conceptual model of service quality and service

  satisfaction: compatible goals, different concepts, Advances in Service

  Marketing and Management, Vol2., pp65-85

  10. Parasuraman, A., Zeithaml, VẠ. and Berry, LL (1985). A conceptual

  model of service quality and its implications for future, Journal of Marketing,

  Vol49., pp41-50

  11. Parasuraman, A., Zeithaml, VẠ. and Berry, LL (1988). SERVQUAL: A

  multiple-item scale for measuring consumer perception of service quality,
  Journal of Retailing, Vol64., pp12-40

  12. Andreassen, T. W. and Lindestand, B. (1998). The effects of corporate

  image in the information of customer loyalty of service marketing, Vol1.,

  pp82-92

  13. Cronin, JJ and Taylor, SẠ. (1992).Mearing Service Quality: A

  Reexamination and Extension, Journal of Marketing, Vol56July(.), pp55-68

  Xem Thêm: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm của công ty tnhh khí hóa lỏng việt nam tại khu vực tphcm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm của công ty tnhh khí hóa lỏng việt nam tại khu vực tphcm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status