Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu hiệu quả các mô hình sử dụng đất ven biển vào sản xuất nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu hiệu quả các mô hình sử dụng đất ven biển vào sản xuất nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

  Luận án tiến sĩ năm 2011
  Đề tài: NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT VEN BIỂN VÀO SẢN XUẤT NÔNG LÂM THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
  Mô tả bị lỗi font vài chữ chứ tài liệu không bị lỗi nhé

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt vii
  Danh mục các bảng ix
  Danh mục các biểu ñồ, sơ ñồ xii
  MỞ ðẦU 1
  1 Sự cần thiết của vấn ñề nghiên cứu1
  2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài5
  3 ðối tượng nghiên cứu của ñề tài5
  4 Phạm vi nghiên cứu của ñề tài6
  5 Những ñóng góp mới của luận án7
  CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ
  CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG ðẤT VEN BIỂN VÀO SẢN XUẤT
  NÔNG LÂM THỦY SẢN 8
  1.1 Cơ sở lý luận về hiệu quả mô hình sử dụng ñất ven biển trong
  sản xuất nông lâm thuỷ sản8
  1.1.1 Mô hình sử dụng ñất ven biển trong sản xuất nông lâm thuỷ sản8
  1.1.2 Hiệu quả mô hình sử dụng ñất ven biển sản xuất nônglâm
  thuỷ sản 17
  1.1.3 ðặc ñiểm sử dụng ñất ven biển trong sản xuất nông lâm thuỷ sản21
  1.1.4 ðánh giá hiệu quả các mô hình sử dụng ñất ven biển trong sản
  xuất nông lâm thủy sản 22
  1.1.5 Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng ñến hiệu quả các mô hình sử
  dụng ñất ven biển trong sản xuất nông lâm thuỷ sản26
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học kinh tế
  iv
  1.2 Kinh nghiệm thực tiễn về sử dụng ñất ven biển vào sản xuất
  nông lâm thủy sản 32
  1.2.1 Kinh nghiệm thực tiễn về sử dụng ñất ven biển trongsản xuất
  nông lâm, thủy sản trên thế giới32
  1.2.2 Kinh nghiệm thực tiễn về sử dụng ñất ven biển vào sản xuất
  nông lâm thủy sản ở Việt Nam và bài học cho tỉnh HàTĩnh36
  CHƯƠNG 2 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU45
  2.1 ðặc ñiểm tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng ven biển Hà Tĩnh45
  2.1.1 ðiều kiện tự nhiên 45
  2.1.2 ðiều kiện kinh tế - xã hội48
  2.2 Phương pháp nghiên cứu 56
  2.2.1 Cách tiếp cận ñánh giá hiệu quả các mô hình sử dụngñất ven
  biển vào sản xuất nông lâm thuỷ sản56
  2.2.2 Phương pháp thu thập thông tin60
  2.2.3 Phương pháp xử lý số liệu62
  2.2.4 Phương pháp phân tích 63
  2.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu64
  2.3.1 ðối với kinh tế hộ/trang trại sử dụng ñất65
  2.3.2 ðối với doanh nghiệp sử dụng ñất66
  CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG
  ðẤT VEN BIỂN VÀO SẢN XUẤT NÔNG LÂM THỦY SẢN TỈNH
  HÀ TĨNH 69
  3.1 ðặc ñiểm các mô hình sử dụng ñất ven biển trong sảnxuất nông
  lâm thuỷ sản tỉnh Hà Tĩnh69
  3.1.1 Quy mô, ñặc ñiểm và ñịa bàn phân bố các loại ñất ven biển69
  3.1.2 Các phương thức sử dụng ñất ven biển70
  3.1.3 Các tổ chức kinh tế sử dụng ñất ven biển72
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học kinh tế
  v
  3.2 ðánh giá hiệu quả các mô hình sử dụng ñất ven biển vào sản
  xuất nông lâm thuỷ sản tỉnh Hà Tĩnh76
  3.2.1 ðối với mô hình sử dụng ñất ven biển trồng cây hàngnăm76
  3.2.2 ðối với các mô hình sử dụng ñất ven biển trồng cây lâu năm83
  3.2.3 ðối với các mô hình chăn nuôi vùng ven biển88
  3.2.4 ðối với mô hình nuôi trồng thuỷ sản vùng ven biển95
  3.3 Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng ñến hiệu quả mô hình sử dụng
  ñất ven biển vào sản xuất nông lâm thủy sản62
  3.3.1 Ảnh hưởng từ thị trường tiêu thụ sản phẩm111
  3.3.2 Ảnh hưởng từ hoạt ñộng tổ chức sản xuất113
  3.3.3 Ảnh hưởng từ mục ñích sử dụng ñất của các tổ chức kinh tế115
  3.3.4 Ảnh hưởng từ nguồn lực của các tổ chức kinh tế116
  3.3.5 Ảnh hưởng từ các phương thức sử dụng ñất121
  3.3.6 Ảnh hưởng từ hoạt ñộng khuyến nông123
  3.3.7 Ảnh hưởng của các chính sách ñất ñai và chính sách phát
  triển kinh tế - xã hội 125
  CHƯƠNG 4 ðỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG
  CAO HIỆU QUẢ CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG ðẤT VEN BIỂN VÀO
  SẢN XUẤT NÔNG LÂM THỦY SẢN TỈNH HÀ TĨNH131
  4.1 Quan ñiểm phát triển các mô hình sử dụng ñất ven biển vào sản
  xuất nông lâm thuỷ sản tỉnh Hà Tĩnh131
  4.2 ðịnh hướng phát triển các mô hình ñến năm 2020133
  4.2.1 ðối với các mô hình sử dụng ñất trồng cây hàng năm133
  4.2.2 ðối với các mô hình trồng cây lâu năm135
  4.2.3 ðối với các mô hình chăn nuôi136
  4.2.4 ðối với các mô hình sử dụng ñất nuôi trồng thủy sản137
  4.2.5 ðối với các mô hình lâm nghiệp138
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học kinh tế
  vi
  4.3 Các giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả các mô hìnhsử dụng
  ñất ven biển vào sản xuất nông lâm thuỷ sản tỉnh HàTĩnh139
  4.3.1 Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm139
  4.3.2 Hoàn thiện công tác quy hoạch và bố trí sản xuất141
  4.3.3 Hoàn thiện hướng phát triển các loại hình tổ chức kinh tế sử
  dụng ñất 142
  4.3.4 Tăng cường ñáp ứng các yếu tố ñầu vào cho sản xuất144
  4.3.5 Hoàn thiện hệ thống biện pháp kỹ thuật ñối với các phương
  thức sử dụng ñất 146
  4.3.6 Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyếnngư151
  4.3.7 Chỉ ñạo thực hiện tốt các chính sách liên quan ñến sử dụng ñất152
  KẾT LUẬN 158
  1 Kết luận 158
  2 Kiến nghị 160
  CÁC CÔNG TRÌNH ðà CÔNG BỐ LIÊN QUAN ðẾN LUẬN ÁN 162
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 162
  PHỤ LỤC
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học kinh tế
  vii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  CHỮ VIẾT TẮT CỤM TỪ
  BQ Bình quân
  BVTV Bảo vệ thực vật
  CN Chăn nuôi
  CNH - HðH Công nghiệp hoá - hiện ñại hoá
  CNNN Công nghiệp ngắn ngày
  CT Công thức
  DT Diện tích
  DTGT Diện tích gieo trồng
  ðBSCL ðồng bằng sông Cửu Long
  ðBSH ðồng bằng sông Hồng
  ðVB ðất ven biển
  ðVT ðơn vị tính
  ðX ðông Xuân
  GTSX Giá trị sản xuất
  HQ Hiệu quả
  HT Hè Thu
  HTX Hợp tác xã
  N - L - TS Nông - lâm - thuỷ sản
  NN&PTNT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  NS Năng suất
  NTTS Nuôi trồng thuỷ sản
  NXB Nhà xuất bản
  PTNT Phát triển nông thôn
  SL Sản lượng
  SS So sánh
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học kinh tế
  viii
  SX Sản xuất
  TBKHKT Tiến bộ khoa học kỹ thuật
  Tr.ñ Triệu ñồng
  TTCN Tiểu thủ công nghiệp
  VAC Vườn ao chuồng
  VCR Vườn - chuồng - rừng
  Tiếng Anh:
  EPA Environmental Protection Agency
  FF Financial Fee
  GDP Gross Domestic Product
  GNP Gross National Product
  GO Gross Outputs
  IC Intermediate Costs
  ICRAF
  International Council for Reseach on Agroforestry
  IUCN International Union for conservation nature
  LUS Land Use System
  LUT Land Use Type
  MI Mixed income
  Pr Profit
  RG Rate of Goods
  S Suitability
  T Tax
  VOG Value of Output Goods
  UNEP United Nations Environment Programme
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học kinh tế
  ix
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  TT Tên bảng Trang
  2.1 Diện tích ñất và dân số thuộc vùng nghiên cứu46
  2.2 Tăng trưởng giá trị sản xuất 5 huyện vùng ven biển Hà Tĩnh giai
  ñoạn 2004 - 2008 49
  2.3 Giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản 5 huyện ven biển (tính theo
  giá cố ñịnh năm 1994) 51
  2.4 Diễn biến diện tích, sản lượng một số cây trồngchính của 5
  huyện ven biển Hà Tĩnh 52
  2.5 Diễn biến về số lượng ñầu con và sản lượng thịtmột số vật nuôi
  chủ yếu của 5 huyện ven biển Hà Tĩnh53
  2.6 Diện tích rừng của 5 huyện ven biển Hà Tĩnh năm200854
  2.7 Diễn biến diện tích, sản lượng thuỷ sản của 5 huyện ven biển54
  2.8 Trình tự nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu59
  2.9 Phân bổ mẫu ñiều tra ở ñịa bàn nghiên cứu61
  2.10 Phân hạng thích nghi ñất cho các mô hình64
  3.1 Phân bố các loại ñất ven biển tỉnh Hà Tĩnh69
  3.2. Tình hình sử dụng ñất ven biển vào sản xuất nông - lâm - thủy
  sản tỉnh Hà Tĩnh năm 200971
  3.3 Một số chỉ tiêu bình quân về nguồn lực sản xuấtcủa các tổ chức
  kinh tế 73
  3.4 Kết quả ñiều tra diện tích và cơ cấu diện tích gieo trồng cây hàng
  năm phân theo tiểu vùng năm 200976
  3.5 Hiệu quả các mô hình canh tác cây hàng năm chủ yếu của vùng
  ven biển Hà Tĩnh 79
  3.6 So sánh hiệu quả sử dụng ñất 3 vụ cây hàng năm của hộ/trang
  trại trên ñất cát ven biển 82
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học kinh tế
  x
  3.7 So sánh hiệu quả trồng cam chanh và trồng chè PH1 trên ñất ven
  biển Hà Tĩnh 85
  3.8. So sánh hiệu quả trồng chè giữa trang trại và kinh tế hộ86
  3.9 So sánh hiệu quả xã hội giữa cây lâu năm với một số cây hàng
  năm 88
  3.10 Số ñầu gia súc, gia cầm bình quân một hộ/trangtrại phân theo 2
  tiểu vùng 89
  3.11. So sánh kết quả và hiệu quả chăn nuôi lợn thịt91
  3.12. Kết quả và hiệu quả chăn nuôi gà thịt vùng ven biểnHà Tĩnh92
  3.13. Kết quả và hiệu quả chăn nuôi trang trại trâu, bò thịt93
  3.14 Hiệu quả các mô hình nuôi trồng thuỷ sản chủ yếu trên ñất ven
  biển (tính trên 1 ha/năm) 97
  3.15 Chi phí và hiệu quả nuôi tôm sú trên ñất ven biển giữa hộ và
  trang trại 99
  3.16 So sánh hiệu quả mô hình nông - lâm kết hợp giữa hộ và trang
  trại 102
  3.17 Hiệu quả mô hình lâm - ngư kết hợp ở bãi triềuven biển104
  3.18 Tổng hợp hiệu quả một số mô hình sử dụng ñất ven biển vào sản
  xuất nông lâm thủy sản phân theo 2 tiểu vùng106
  3.19 So sánh một số chỉ tiêu sử dụng ñất ven biển xét theo mức tỷ
  suất hàng hoá năm 2009 112
  3.20 So sánh hiệu quả một số mô hình chuyển ñổi phương thức sử
  dụng ñất ven biển 114
  3.21 So sánh một số chỉ tiêu sử dụng ñất và hiệu quả sản xuất của
  hộ/trang trại vùng ven biển116
  3.22 Chi phí ñầu tư bình quân theo diện tích và hiệu quả sử dụng ñất
  ven biển 118
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học kinh tế
  xi
  3.23 Hiệu quả sử dụng ñất nuôi trồng thuỷ sản theo trình ñộ chuyên
  môn kỹ thuật của chủ cơ sở sản xuất120
  3.24 Năng suất bình quân một số cây trồng chính theo ñịa hình ñất
  ven biển 122
  3.25 Diện tích cây trồng bị thiệt hại do thiên tai năm 2009123
  3.26 So sánh năng suất một số cây trồng giống mới và sản xuất ñại trà
  vùng ven biển năm 2008 124
  3.27 So sánh diện tích, năng suất, sản lượng lúa theo ñiều kiện tưới
  năm 2009 128
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học kinh tế
  xii
  DANH MỤC CÁC BIỂU ðỒ
  TT Tên biểu ñồ Trang
  2.1 Diễn biến cơ cấu kinh tế 5 huyện ven biển Hà Tĩnh giai ñoạn
  2004 - 2008 49
  2.2 Diễn biến cơ cấu giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản 5 huyện
  ven biển giai ñoạn 2004 - 200851
  3.1 Giá trị sản xuất và thu nhập hỗn hợp một số loại hình sử dụng ñất
  cát ven biển 107
  3.2 Giá trị sản xuất và thu nhập hỗn hợp một số loại hình sử dụng ñất
  phù sa ven biển 107
  3.3 Giá trị ngày công lao ñộng một số loại hình sử dụng ñất cát ven
  biển 108
  3.4 Giá trị ngày công lao ñộng một số loại hình sử dụng ñất phù sa
  ven biển 108
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học kinh tế
  xiii
  DANH MỤC CÁC SƠ ðỒ
  TT Tên sơ ñồ Trang
  1.1 Mô phỏng cấu trúc mô hình sử dụng ñất venbiển16
  2.1 Phạm vi 5 huyện vùng nghiên cứu45
  2.2 Khung phân tích ñánh giá hiệu quả các mô hìnhsử dụng
  ñất ven biển vào sản xuất nông lâm thuỷ sản58
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học kinh tế
  1
  MỞ ðẦU
  1 Sự cần thiết của vấn ñề nghiên cứu
  Là quốc gia nằm bên bờ biển ðông, với trên 3.200 kmbờ biển, 28 tỉnh
  thành phố có biển, 125 huyện có vị trí ven biển vớikhoảng 17,7% diện tích và
  30% dân số cả nước sống ở vùng ven biển, Việt Nam coi phát triển kinh tế
  vùng ven biển là nội dung quan trọng góp phần vào ổn ñịnh chính trị, xã hội và
  phát triển kinh tế của ñất nước. Hội nghị Trung ương 4 (Khoá X) ñã thông qua
  Chiến lược phát triển kinh tế biển của Việt Namvà coi vùng ven biển là vùng
  kinh tế ñộng lực, phát triển kinh tế tổng hợp trên cơ sở phát huy lợi thế cả về tự
  nhiên, kinh tế - xã hội của vùng [4].
  Tuy vậy, ñến nay, người dân vùng ven biển vẫn chủ yếu sống dựa vào
  nông nghiệp là chính, tức là sự phát triển kinh tế vùng ven biển vẫn phải dựa
  vào ñất, từ ñó và việc sử dụng ñất ñạt ñược hiệu quả có ý nghĩa quan trọng
  ñến sự ổn ñịnh ñời sống của người dân ven biển.
  ðất ven biển (ðVB) ở nước ta có tiềm năng lớn (diệntích tới 2 triệu
  hecta nếu tính cả bãi bồi ven biển), ña dạng sinh thái nên khá thuận lợi cho
  việc chuyển ñổi cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, như tăng tỷ trọng chăn
  nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, phát triển cây trồng hàng hoá hiệu quả cao. Tuy
  nhiên, với xuất phát ñiểm thấp, tập quán sản xuất cũ, trì trệ, việc tiếp thu cái
  mới vẫn còn bị níu kéo bởi tư tưởng lạc hậu người dân nông thôn. Ngoài ra,
  việc sử dụng ðVB luôn chịu tác ñộng trực tiếp bởi những yếu tố của biển
  (thuỷ triều, xâm nhập mặn, khí hậu biển, bão lũ, cát di ñộng .). Những năm
  qua, Chính phủ ñã có những chính sách ưu tiên nhằm phát triển kinh tế, xoá
  ñói giảm nghèo, ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên nhìn tổng quát,
  vùng ven biển vẫn là một trong những vùng khó khăn nhất cả nước (thu nhập
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học kinh tế
  2
  GDP tính trên ñầu người của vùng ven biển chỉ bằng 85% so với bình quân
  chung cả nước, trong ñó vùng Duyên hải Bắc Trung bộlà thấp nhất) [85].
  Hà Tĩnh là một tỉnh ven biển nằm ở vùng Bắc Trung bộ (BTB), có 5
  huyện ven biển là Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh.
  Diện tích tự nhiên của vùng là 238 nghìn hecta, dânsố trên 650 nghìn người
  (chiếm trên 50% dân số toàn tỉnh), trên 90% dân số và lao ñộng sống ở nông
  thôn và làm nông nghiệp). Từ trước tới nay, nơi ñây vẫn là vùng giàu tiềm năng
  nhất và ñóng vai trò quan trọng cho việc bảo ñảm cân ñối lương thực, thực
  phẩm trên ñịa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh (tỷ trọng sản lượng một số nông sản chính
  năm 2008 của 5 huyện vùng ven biển so với toàn tỉnhnhư sau: lúa chiếm
  59,4%; ngô 82,7%; khoai lang 82,7%; lạc 60,5%; số ñầu lợn 60,9%; gia cầm
  55,3%; bò 43,0%; trâu 51,4%; thuỷ sản nuôi trồng 74,1%). So với các vùng
  nông thôn khác trong cả nước, vùng ven biển Hà Tĩnhvẫn là vùng nghèo, kinh
  tế chưa bứt phá, ñời sống của người dân, nhất là người dân sống ở nông thôn
  còn nhiều khó khăn. Trong quá trình phát triển chung, ðảng bộ và chính quyền
  tỉnh Hà Tĩnh xác ñịnh vùng ven biển có vai trò quantrọng, là vùng ñộng lực ñể
  thúc ñẩy kinh tế tỉnh Hà Tĩnh phát triển. ðặc biệt,vùng ven biển vẫn sẽ là vùng
  trọng ñiểm cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếuvới nhu cầu ngày càng
  tăng của tỉnh Hà Tĩnh, ñồng thời vùng ven biển cũnglà vùng diễn ra mạnh mẽ
  việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện ñạihoá, công nghiệp hoá.
  Những năm qua, trong vùng ñã hình thành những khu kinh tế, công nghiệp lớn
  ở tầm quốc gia và cấp tỉnh tạo nên sức ép lớn ñến ñất ñai. Từ ñó ñặt ra một
  nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc cân ñối pháttriển không gian theo
  hướng sử dụng ñất vùng ven biển hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nhất. Việc hình
  thành tư duy mới trong sử dụng ñất nông nghiệp trước sức ép thu hẹp ñất ñai
  trong nông nghiệp ở vùng ven biển Hà Tĩnh là một thực tế khách quan mà
  chính quyền, người dân nơi ñây phải giải quyết. Những năm qua ngành nông
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học kinh tế
  3
  nghiệp vùng ven biển ñã thu ñược những kết quả ñángkhích lệ, giữ ñược tốc
  ñộ tăng trưởng kinh tế của ngành ổn ñịnh, cơ cấu nội bộ ngành chuyển dịch
  ñúng hướng: tăng tỷ trọng chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản; giảm tỷ trọng trồng
  trọt. Trong vùng ñã xuất hiện những mô hình làm kinh tế giỏi mà chủ yếu là
  biết cách sử dụng nguồn lực ñất ñai, lao ñộng tại chỗ, chuyển ñổi phương thức
  sử dụng ñất hợp lý, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất những sản
  phẩm gắn với thị trường. Tuy vậy, các mô hình sử dụng ñất có hiệu quả còn
  chưa nhiều. Trên diện rộng, cách thức sử dụng ðVB cho sản xuất trồng trọt và
  chăn nuôi còn giữ nếp cũ tự sản, tự tiêu, nặng về trồng cây lương thực (lúa
  nước, ngô), rau màu; chăn nuôi chủ yếu nhỏ lẻ tronghộ mà trang trại chưa phát
  triển, tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng còn hạn chế, nuôi trồng thuỷ sản phát
  triển tự phát gặp rủi ro về kinh tế, môi trường sinh thái bị ảnh hưởng . Hơn
  nữa sản xuất nông nghiệp của vùng luôn phải ñương ñầu trước những thách
  thức của thiên tai khắc nghiệt diễn ra thường xuyênhàng năm. Từ ñó việc
  nghiên cứu tổng kết những mô hình sử dụng ñất hiệu quả và từ ñó ñề xuất
  ñịnh hướng và giải pháp phát triển mô hình là hết sức cần thiết cho vùng ven
  biển Hà Tĩnh, ñồng thời còn mang ý nghĩa trên phạm vi rộng hơn ñối với các
  vùng ven biển trên cả nước.
  ðVB giàu tiềm năng ñể phát triển nông lâm thuỷ sản.Việc nghiên cứu
  ñể ñưa vào khai thác sử dụng những vùng ðVB ñược các nhà chuyên môn cả
  trong và ngoài nước ở những lĩnh vực khác nhau nghiên cứu. Ở ngoài nước,
  những nghiên cứu về sự phát sinh, tính chất, ñặc ñiểm ðVB như của các tác giả
  Fromaget (từ 1920), của Fridland, Dovjukov, Saurin (năm 1960). Một số
  nghiên cứu liên quan ñến mô hình sử dụng ñất như Christoph Muller (2007),
  Elena G. Irwin, Jacqueline Geoghegan (2001) [96], [98].
  Ở trong nước, lĩnh vực ñiều tra cơ bản tài nguyên ñất ven biển có khá
  nhiều tác giả ñã ñề cập nghiên cứu ñến ñối tượng ðVB. Từ năm 1981, tác giả
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học kinh tế
  4
  Phan Liêu ñã có nghiên cứu về ñất cát biển [39]. Những năm gần ñây một số
  cơ quan nghiên cứu và các nhà chuyên môn ñã ñề cập ñến loại ñất này như
  Nguyễn Văn Cư ở Viện ðịa lý - Trung tâm Khoa học tựnhiên và Công nghệ
  quốc gia, Hà Nội [22]; Phạm Việt Hoa ở Trường ðại học Thuỷ lợi [31];
  Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Võ Linh, Nguyễn Thức Thi ở Viện Quy hoạch và
  Thiết kế nông nghiệp [1], [38], [65] ñề cập chủ yếuñến ñánh giá ñất, môi
  trường, phân vùng sinh thái nông nghiệp, phân loại ñất của vùng ven biển ñể
  phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp.
  Tác giả Vũ ðình Bắc (2004) có “Nghiên cứu ñịnh hướng sử dụng ñất
  cát ven biển huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh” ñã ñề cập ñến một phần thực
  trạng sử dụng ñất cát ven biển của Hà Tĩnh và cũng ñã khảo sát một số mô
  hình sử dụng ñất cát ven biển, tuy nhiên mới chỉ giới hạn ở lĩnh vực ñất cát
  ven biển ñối với sản xuất nông nghiệp [6].
  Luận án tiến sĩ “ ðặc ñiểm của lân và hiệu lực phânlân trong ñất cát
  ven biển tỉnh Thừa Thiên - Huế” tác giả Lê Thanh Bồn (1998) nghiên cứu về
  vai trò phân bón, nhất là lân ñến cây trồng vùng cát ven biển [14].
  Về nghiên cứu việc phủ xanh cồn cát, tác giả Lâm Công ðịnh năm 1977
  ñã nghiên cứu việc trồng phi lao chống cát di ñộng ven biển [27].
  Nghiên cứu về các mô hình trong nông nghiệp, xây dựng làng kinh tế
  sinh thái các tổ chức và cá nhân như Viện Quy hoạchvà TKNN [89], Viện
  Kinh tế sinh thái [81], [82], các tác giả Nguyễn Văn Trương (2006) [76], [77],
  Nguyễn Văn Liêm (2008) [36] ñã ñề cập ñến các mô hình trồng trọt, chăn
  nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, trồng rừng ven biển, mô hình làm kinh tế kết hợp
  bảo vệ môi trường.
  Nghiên cứu về ñánh giá tác ñộng môi trường trên vùng ñất cát ven biển,
  tác giả Nguyễn Tuấn Anh (2005) ñã nghiên cứu ñề tàikhoa học về “ðánh giá
  tác ñộng môi trường nuôi tôm công nghiệp trên cát ven biển” ñề cập ñến
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học kinh tế
  5
  những mặt trái của việc nuôi tôm trên cát, nhất là những tác ñộng ñất, nước
  vùng ven biển [1].
  Tóm lại, ñến nay ñã có khá nhiều công trình nghiên cứu về ðVB, nhưng
  chưa có công trình nào nghiên cứu một cách hệ thốngvề mô hình và hiệu quả
  mô hình sử dụng ðVB vào sản xuất nông lâm thuỷ sản trên ñịa bàn tỉnh Hà
  Tĩnh.
  Với những lý do trên, tôi lựa chọn ñề tài: "Nghiên cứu hiệu quả các
  mô hình sử dụng ñất ven biển vào sản xuất nông lâm thủy sản trên ñịa
  bàn tỉnh Hà Tĩnh" làm ñề tài luận án tiến sĩ của mình nhằm phát hiện những
  vấn ñề bức xúc qua các mô hình sử dụng ðVB của tỉnhHà Tĩnh, từ ñó góp
  phần nâng cao giá trị sử dụng ðVB của tỉnh.
  2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài
  - Mục tiêu chung
  Từ việc nghiên cứu hiệu quả các mô hình sử dụng ðVB, ñưa ra ñịnh
  hướng và ñề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các mô hình sử dụng
  ñất vào sản xuất nông lâm thủy sản vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh.
  - Mục tiêu cụ thể
  + Góp phần hệ thống hoá và làm sáng tỏ một số vấn ñề lý luận và thực
  tiễn về hiệu quả các mô hình sử dụng ðVB vào sản xuất nông lâm thủy sản.
  + ðánh giá hiệu quả các mô hình sử dụng ðVB vào sản xuất nông lâm
  thủy sản vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh.
  + ðịnh hướng phát triển các mô hình và ñề xuất cácgiải pháp chủ yếu
  nhằm nâng cao hiệu quả các mô hình sử dụng ðVB vào sản xuất nông lâm
  thủy sản vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh.
  3 ðối tượng nghiên cứu của ñề tài
  - Hiệu quả các mô hình sử dụng ñất ven biển vào sản xuất nông lâm
  thủy sản.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học kinh tế
  6
  - Chủ thể sử dụng ñất là các loại hình tổ chức kinh tế hộ, trang trại, hợp
  tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng ven biển hoạt ñộng trong lĩnh vực sản
  xuất nông lâm thủy sản.
  4 Phạm vi nghiên cứu của ñề tài
  - Về nội dung
  + Nghiên cứu những vấn ñề lý luận và thực tiễn về hiệu quả mô hình sử
  dụng ðVB vào sản xuất nông lâm thủy sản.
  + ðánh giá thực trạng hiệu quả các mô hình sử dụngðVB vào sản xuất
  nông lâm thủy sản vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh.
  + ðề xuất các giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả các mô hình sử dụng
  ðVB vào sản xuất nông lâm thủy sản vùng ven biển HàTĩnh.
  - Về thời gian
  + Thu thập, tổng hợp các tài liệu thứ cấp có liên quan ñến sử dụng ñất
  và hiệu quả sử dụng ðVB tỉnh Hà Tĩnh giai ñoạn 2004- 2008.
  + ðiều tra thu thập các số liệu sơ cấp liên quan ñến mô hình sử dụng
  ðVB lấy mốc năm 2009.
  + Số liệu dự kiến ñến năm 2020.
  - Về không gian
  Giới hạn phạm vi không gian là toàn bộ ñất ñồng bằng ven biển lấy
  theo ranh giới phía ðông của Quốc lộ 1A ra ñến bờ biển của 5 huyện Nghi
  Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh. ðây là
  vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của các yếu tố biển như thuỷ triều, hiện tượng
  xâm nhập mặn, bão lũ, cát di ñộng. Tổng số có 78 xã, trong ñó huyện Nghi
  Xuân gồm 13/19 xã, huyện Lộc Hà có 13/13 xã, huyện Thạch Hà có 15/31 xã,
  huyện Cẩm Xuyên có 21/27 xã, huyện Kỳ Anh có 16/33 xã (Phụ bảng 1)
  thuộc phạm vi nghiên cứu của ñề tài.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học kinh tế
  7
  5 Những ñóng góp mới của luận án
  - Luận án góp phần làm sáng tỏ những vấn ñề có tínhhọc thuật như mô
  hình, hiệu quả mô hình sử dụng ñất vào sản xuất nông lâm thuỷ sản trong ñiều
  kiện cụ thể sử dụng ñất với những yếu tố ñặc thù vùng ven biển (triều cường,
  xâm nhập mặn, khí hậu biển, bão lũ, cát di ñộng). Luận án ñã phân tích các
  khó khăn về thay ñổi quan niệm truyền thống sử dụngñất ven biển theo cách
  tiếp cận theo hướng nông nghiệp hàng hoá trên cơ sởkhai thác lợi thế tiểu
  vùng ñối với sản xuất nông lâm thủy sản, bố trí sảnxuất theo những phương
  thức sử dụng ñất thích hợp, phát huy thế mạnh của các loại hình tổ chức kinh
  tế sử dụng ñất (hộ, trang trại, doanh nghiệp).
  - Luận án ñã chỉ ra những hạn chế yếu kém của các mô hình sử dụng
  ðVB hiện nay hiệu quả còn thấp và không thích ứng tốt với những biến ñổi
  khí hậu thời tiết dẫn ñến rủi ro. Luận án ñã có kếtluận những mô hình sử
  dụng ñất ven biển tỉnh Hà Tĩnh ñạt hiệu quả cao thường hướng vào các
  phương thức chuyển ñổi cây trồng vật nuôi, mùa vụ, phù hợp với ñiều kiện tự
  nhiên, khí hậu khắc nghiệt; ñầu tư chiều sâu phát triển kinh tế trang trại sản
  xuất hàng hoá phù hợp thị trường. ðề tài cũng phát hiện những nhân tố chủ
  yếu ảnh hưởng ñến hiệu quả các mô hình sử dụng ñất ven biển vào sản xuất
  nông lâm thuỷ sản của vùng, nhất là bố trí sử dụng ñất chưa thích hợp, ñất ñai
  manh mún cộng với tập quán tự sản tự tiêu, thiếu vốn, tiến bộ kỹ thuật chưa
  áp dụng rộng rãi, mạng lưới tiêu thụ sản phẩm chậm phát triển.
  - Kết hợp phương pháp ñánh giá ñất thích hợp chuyên ngành nông
  nghiệp với ñánh giá lợi thế trong phân tích kinh tế, luận án ñã ñưa ra ñịnh
  hướng sử dụng ñất các vùng sản xuất hàng hoá tập trung và hệ thống giải
  pháp.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học kinh tế
  8
  CHƯƠNG 1
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ
  CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG ðẤT VEN BIỂN
  VÀO SẢN XUẤT NÔNG LÂM THỦY SẢN
  1.1 Cơ sở lý luận về hiệu quả mô hình sử dụng ñất ven biển trong sản
  xuất nông lâm thuỷ sản
  1.1.1 Mô hình sử dụng ñất ven biển trong sản xuất nông lâm thuỷ sản
  1.1.1.1 ðất ven biển, các yếu tố biển ảnh hưởng ñến sử dụng ñất ven biển
  ðất là lớp bề mặt trái ñất, ñược hình thành do quá trình biến ñổi lâu ñời
  với những tác ñộng tổng hợp của nhiều yếu tố trong thiên nhiên (như sự
  phong hoá của ñá mẹ, tác ñộng của nhiệt ñộ, nước, ánh sáng, gió .) và tác
  ñộng của con người [15]. Trong nông nghiệp, ñất ñailà tư liệu sản xuất chủ
  yếu, ñặc biệt và không thể thay thế. ðất là thành phần quan trọng, là nguồn
  cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, là môi trường sống cho vật nuôi. Tuỳ tính
  chất mà người ta phân chia thành những loại ñất khác nhau hoặc tuỳ vào vị trí
  mà có những tên gọi cho phù hợp [15], [16].
  - ðất ven biển (ðVB): Ở nước ngoài các tác giả như J. Fromaget
  (nghiên cứu từ những năm 1920), những năm 1960 các tác giả Fridland,
  Dovjukov, Saurin cũng ñã ñề cập và có những quan ñiểm riêng về sự phát
  sinh của ðVB. Ở Việt Nam, từ những năm 1980 ñã có những nghiên cứu về
  ñất cát biển của tác giả Phan Liêu. Tựu trung lại, có thể ñi ñến khái niệm:
  ðVB là kết quả của quá trình vận ñộng ñịa chất của vỏ trái ñất, cụ thể là sự
  nâng lên của các thềm biển cũ tạo ñiều kiện cho quátrình hình thành các vùng
  ñồng bằng ven biển hiện tại. Về sự hình thành các bãi bồi ven biển hiện nay,
  chủ yếu là từ các khoáng chất, quá trình bào mòn của ñất trong ñất liền nhờ
  nước và gió, ñược nước sông suối cuốn trôi ñổ ra biển, tích tụ ven bờ lâu ngày

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Nguyễn Tuấn Anh, Trịnh Văn Liêm (2005), ðánh giá tác ñộng môi
  trường nuôi tôm công nghiệp trên ñất cát ven biển, ðề tài khoa
  học cấp Bộ, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp,Hà Nội.
  2. Ban Chấp hành ðảng bộ huyện Cẩm Xuyên (2005), Báo cáo chính trị
  tại ñại hội ñại biểu ñảng bộ huyện Cẩm Xuyên khoá XXIX (nhiệm
  kỳ 2005 - 2010).
  3. Ban Chấp hành ðảng bộ huyện Lộc Hà (2007), Chiến lược phát triển
  kinh tế - xã hội huyện Lộc Hà giai ñoạn 2008 - 2020.
  4. Ban Chấp hành Trung ương ðảng, Chiến lược phát triển kinh tế biển
  Việt Nam ñến 2020, NXB Sự thật, Hà Nội.
  5. Vũ ðình Bắc, Nguyễn Văn Thưng (1999), ðiều tra mô hình canh tác
  và ñề xuất giải pháp sử dụng ñất bán ngập mặn ven biển huyện
  Hải Hậu, tỉnh Nam ðịnh, ðề tài khoa học cấp ngành,Viện Quy
  hoạch và Thiết kế nông nghiệp, Hà Nội.
  6. Vũ ðình Bắc (2004), Nghiên cứu ñịnh hướng sử dụng ñất cát ven biển
  huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh, Trường ðại học nông nghiệp I,
  Hà Nội.
  7. Vũ ðình Bắc, Nguyễn Viết Kim (2004), ðiều tra mô hình an ninh
  lương thực vùng ðồng bằng sông Cửu Long, Dự án ñiều tra cấp
  Bộ, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, Hà Nội.
  8. Vũ ðình Bắc, Nguyễn Thị Dưỡng (2005), ðiều tra mô hình nông
  nghiệp 50 triệu ñồng/ha,Dự án ñiều tra cấp Bộ, Viện Quy hoạch
  và Thiết kế nông nghiệp, Hà Nội.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học kinh tế
  163
  9. Nguyễn Ngọc Bình, Phạm ðức Tuấn (2005), Kỹ thuật canh tác nông
  lâm kết hợp ở Việt Nam,NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  10. Bộ Nông nghiệp và PTNT (2005), Chương trình hỗ trợ ngành Nông
  nghiệp - Hợp phần giống cây trồng - 575 giống cây trồng nông
  nghiệp mới, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  11. Bộ Nông nghiệp và PTNT - DANIDA (2006), Tóm tắt Chiến lược
  Quốc gia sau thu hoạch lúa, ngô, ñậu tương và lạc ñến năm
  2020, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  12. Bộ Nông nghiệp và PTNT (2008), Chương trình hành ñộng thực hiện
  Nghị quyết 4 của Ban Chấp hành Trung ương ðảng khoáX và
  Nghị quyết 27/2007/CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ về Chiến
  lược Biển Việt Nam ñến năm 2020.
  13. Bộ Nông nghiệp và PTNT (2008), Chiến lược phát triển chăn nuôi
  ñến năm 2020,NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  14. Lê Thanh Bồn (1998), ðặc ñiểm của lân và hiệu lực phân lân trong
  ñất cát ven biển tỉnh Thừa Thiên - Huế, Luận án tiến sỹ, Trường
  ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  15. Ngô ðức Cát (2000), Kinh tế tài nguyên ñất, Trường ðại học Kinh tế
  quốc dân, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  16. Tôn Thất Chiểu, ðỗ ðình Thuận (1998), Phương pháp ñánh giá ñất
  theo FAO, Hà Nội.
  17. Nguyễn Văn Chính, Vũ Quang Việt, Trần Vân, Lê Hoàng(2002),
  Kinh tế Việt Nam ñổi mới, NXB Thống kế, Hà Nội.
  18. Phạm Văn Côn, Phạm Thị Hương (2002), Thiết kế V.A.C của mọi
  vùng - nguyên lý và mô hình, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  19. Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, Niên giám thống kê tỉnh Hà Tĩnh các năm
  2001 - 2007, Hà Tĩnh.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học kinh tế
  164
  20. Cục Thống kê Hà Tĩnh (2008), Niên giám thống kê Hà Tĩnh năm
  2008, NXB Tổng cục Thống kê, Hà Nội.
  21. Lê Trọng Cúc, Kathleen Gillogly, A. Terry Rambo (1990), Hệ sinh
  thái nông nghiệp Trung du miền Bắc Việt Nam,sách dịch từ tiếng
  Anh, Viện Môi trường và Chính sách - Trung tâm ðông- Tây,
  Thái Lan.
  22. Nguyễn Văn Cư (2001), ðiều tra cơ bản tài nguyên môi trường nhằm
  khai thác sử dụng hợp lý ñất hoang hoá các bãi bồi ven biển cửa
  sông miền Trung,Viện ðịa Lý - Trung tâm Khoa học tự nhiên và
  Công nghệ quốc gia, Hà Nội.
  23. Hoàng văn Cường (2002), Quan hệ giữa dân số với phát triển kinh tế,
  NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  24. Phạm Thị Mỹ Dung (1996), Phân tích kinh tế nông nghiệp, NXB
  Nông nghiệp, Hà Nội.
  25. Bùi Huy ðáp (1998), Khoa học và các mô hình nông nghiệp vườn ao
  chuồng, vườn ao chuồng rừng,Báo Nhân dân ngày 31 tháng 12
  năm 1998.
  26. Phạm Vân ðình, ðỗ Kim Chung và cộng sự (1997), Kinh tế nông
  nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  27. Lâm Công ðịnh (1977), Trồng rừng phi lao chống cát di ñộng ven
  biển, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  28. ðoàn Quy hoạch - Thuỷ văn, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh
  (2000), Những ñặc ñiểm về khí tượng thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh.
  29. Quyền ðình Hà (2006), Kinh tế ñất,Trường ðại học Nông nghiệp I,
  Hà Nội.
  30. Dương Văn Hiểu (2001), Nghiên cứu mô hình chăn nuôi bò sữa ở một
  số vùng trọng ñiểm thuộc Bắc Bộ, Luận án tiến sỹ, ðại học Nông
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học kinh tế
  165
  nghiệp I, Hà Nội.
  31. Phạm Việt Hoa (2001), ðiều tra ñánh giá hiện trạng về môi trường
  sinh thái vùng cát và các ñầm phá ven biển miền Trung nhằm
  chống sa mạc hoá bảo vệ môi trường phục vụ phát triển kinh tế -
  xã hội,Trường ðại học Thuỷ lợi, Hà Nội.
  32. Hội ñồng Quốc gia chỉ ñạo biên soạn từ ñiển Bách khoa Việt Nam
  (2002), Từ ñiển bách khoa Việt Nam, NXB Từ ñiển bách khoa,
  Hà Nội
  33. Vũ Ngọc Hùng (2001), ðất ngập nước (Wet land) vùng ñồng bằng
  sông Cửu Long,Kết quả nghiên cứu khoa học 1996 - 2001 Viện
  Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, NXB Chính trị Quốc gia, Hà
  Nội.
  34. Vũ Trọng Khải (2002), Hai mô hình kinh tế và sự ñổi mới kinh tế qua
  thực tiễn phát triển nông nghiệp ở Việt Nam, NXB Chính trị
  Quốc gia, Hà Nội.
  35. Nguyễn ðình Kiệm, Bạch ðức Hùng (2007), Tài chính doanh nghiệp,
  NXB Tài Chính, Hà Nội
  36. Trịnh Văn Liêm (2008), Xây dựng thí ñiểm mô hình làng kinh tế sinh
  thái trên vùng cát khô hạn huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận,ðề
  tài khoa học cấp ngành, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông
  nghiệp, Hà Nội.
  37. Liên Minh Hợp tác xã Hà Tĩnh (2009), Quy hoạch phát triển kinh tế
  tập thể tỉnh Hà Tĩnh giai ñoạn 2008 - 2020, Hà Tĩnh.
  38. Nguyễn Võ Linh (2005), Phân vùng sinh thái vùng ñất ven biển miền
  Trung, ðề tài khoa học cấp Bộ, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông
  nghiệp, Hà Nội.
  39. Phan Liêu (1981), ðất cát biển Việt Nam, NXB Khoa học kỹ
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học kinh tế
  166
  thuật, Hà Nội.
  40. Nguyễn Văn Luật (2005), Sản xuất cây trồng hiệu quả cao,NXB
  Nông nghiệp, Hà Nội.
  41. Ngân hàng Thế giới (1993), Phát triển và môi trường,sách dịch từ
  tiếng Anh, Trung tâm Thông tin tư liệu khoa học và công nghệ
  Quốc gia, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Hà Nội.
  42. Phòng Thống kê các huyện vùng nghiên cứu Nghi Xuân,Lộc Hà,
  Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh,Niên giám thống kê các năm
  2004 - 2009 các huyện, Hà Tĩnh.
  43. ðồng Thị Thanh Phương (2005), Quản trị sản xuất và dịch vụ,NXB
  Thống kê, Hà Nội.
  44. Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật ðất
  ñai, Hà Nội.
  45. Selvavinayagram K., Trung tâm ðầu tư FAO (1994), Phân tích tài
  chính trong chuẩn bị dự án nông nghiệp, Trung tâm Thông tin
  Nông nghiệp với sự thoả thuận của Tổ chức FAO, Hà Nội.
  46. Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh, Viện Chiến lược và Phát triển giao
  thông vận tải, Bộ Giao thông Vận tải (1999), Quy hoạch tổng thể
  phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh ñến năm 2010 và ñịnh
  hướng 2020, Hà Nội.
  47. Sở Kế hoạch và ðầu tư Hà Tĩnh (2003), Trích lược một số nội dung
  quy ñịnh về chính sách khuyến khích ưu ñãi ñầu tư của tỉnh Hà
  Tĩnh, Hà Tĩnh.
  48. Sở Kế hoạch và ðầu tư Hà Tĩnh (2007), Quy hoạch tổng thể phát triển
  kinh tế xã hội huyện Cẩm Xuyên ñến 2020,Hà Tĩnh.
  49. Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh (2004), Quy hoạch phát triển
  ngành nghề nông thôn Hà Tĩnh ñến 2010, Hà Tĩnh.
  50. Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh (2005), Báo cáo kế hoạch phá

  Xem Thêm: Nghiên cứu hiệu quả các mô hình sử dụng đất ven biển vào sản xuất nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu hiệu quả các mô hình sử dụng đất ven biển vào sản xuất nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh hà tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status