Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy ép rơm cỏ khô làm thức ăn dự trữ cho trâu bò

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy ép rơm cỏ khô làm thức ăn dự trữ cho trâu bò

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY ÉP RƠM CỎ KHÔ LÀM THỨC ĂN DỰ TRỮ CHO TRÂU BÒ

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các bảng vi
  Danh mục các hình vii
  MỞ ðẦU 1
  Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU3
  1.1. ðẶC ðIỂM CỦA MỘT SỐ LOẠI RƠM, CỎ KHÔ 3
  1.2. YÊU CẦU CÔNG NGHỆ CỦA QUÁ TRÌNH ÉP 4
  1.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG MÁY ÉP RƠM CỎKHÔ
  Ở TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC 4
  1.3.1. Liên hợp máy thu gom và ép cỏ 5
  1.3.2. Các loại máy ép rơm tĩnh tại 7
  1.4. PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC MÁY ÉP RƠM,
  CỎ KHÔ 10
  1.5. MỤC ðÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA ðỀ TÀI 11
  1.5.1. Mục ñích nghiên cứu 11
  1.5.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 11
  Chương 2: ðỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU12
  2.1. ðỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 12
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15
  2.2.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 15
  2.2.2. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 16
  2.2.2.1. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm ñơn yếutố 16
  2.2.2.2. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm ña yếu tố 17
  2.2.2.3. Phương pháp nghiên cứu tối ưu tổng quát 22
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kỹ thuật
  iv
  2.2.3. Xác ñịnh một số thông số của quá trình ép 25
  2.2.4. Phương pháp xử lý và gia công số liệu thực nghiệm 26
  Chương 3 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY ÉP RƠM,
  CỎ KHÔ 29
  3.1. ðẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH ÉP 29
  3.1.1. ðường cong chỉ thị và ñường cong công nghệ 29
  3.1.2. Những ñịnh luật cơ bản trong cơ học vật thể phân tán 30
  3.1.3. Sự phân bố áp suất ép theo chiều cao của vậtthể bị ép 31
  3.2. PHƯƠNG TRINH CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH NÉN ÉP 34
  3.3. XÁC ðỊNH CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA MÁY ÉP 38
  3.3.1. Xác ñịnh chiều cao bánh ép 38
  3.3.2. Xác ñịnh chiều dài khuôn ép L 39
  Chương 4: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA MÁY
  ÉP 41
  4.1. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ PHẬN ÉP 41
  4.1.1. Thân khuôn ép 41
  4.1.2. ðáy khuôn ép 42
  4.1.3. Bàn ép 43
  4.2. LỰA CHỌN VÀ TÍNH TOÁN THIẾT BỊ THỦY LỰC CỦA MÁY ÉP 44
  4.2.1. Lựa chọn sơ ñồ nguyên lý kết cấu thiết bị thuỷ lực 44
  4.2.2. Cơ sở lý thuyết tính toán thiết bị thuỷ lực 49
  4.2.2.1. Tính toán thê tích của bình tích áp và lưulượng của bơm 49
  4.2.2.2. Tính toán ñộng lực học máy ép dẫn ñộng bằng bơm có bình tích áp 51
  4.2.2.3. Tính toán hành trình của máy ép 56
  4.2.2.4. Tính toán hệ thống nạp, bơm và xi lanh thủy lực 59
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kỹ thuật
  v
  Chương 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM64
  5.1. KẾT QUẢ XÁC ðỊNH MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ - LÝ CỦA
  NGUYÊN LIỆU ÉP 64
  5.1.1. Kết quả ño hệ số ma sát của rơm, cỏ khô 64
  5.1.2. ðộ ẩm của rơm, cỏ khô 64
  5.1.3. Khối lượng thể tích của rơm khô ở trạng thái tự nhiên (chưa ép) 65
  5.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 65
  5.2.1. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm ñơn yếu tố 65
  5.2.2. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm ña yếu tố 70
  5.2.3. Kết quả thí nghiệm ứng với giá trị tối ưu của các yếu tố vào 75
  KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 77
  1. Kết luận 77
  2. ðề nghị 78
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 79
  PHỤ LỤC 80
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kỹ thuật
  vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 5.1a. Hệ số ma sát của rơm khô với các loại vật liệu 64
  Bảng 5.1b. Hệ số ma sát của cỏ khô (cỏ Voi) với cácloại vật liệu 64
  Bảng 5.2. Xác ñịnh khối lượng thể tích của rơm 65
  Bảng 5.3. Ảnh hưởng hành trình của bàn ép h (cm) 66
  Bảng 5.4. Ảnh hưởng của ñộ ẩm vật liệu ép w (%) 67
  Bảng 5.5. Ảnh hưởng của khối lượng vật liệu ép M(kg) 69
  Bảng 5.6. Mức biến thiên và khoảng biến thiên củacác yếu tố vào 70
  Bảng 5.7. Ma trận và kết quả thí nghiệm theo phương án qui hoạch thực
  nghiệm bậc 2 Box-Wilson 71
  Bảng 5.8. Các hệ số hồi quy có nghĩa của các hàm Y1 và Y2 72
  Bảng 5.9. Kiểm tra tính thích ứng của mô hình toán 73
  Bảng 5.10. Giá trị tối ưu của các yếu tố vào xi và các hàm Y1 và Y2 73
  Bảng 5.11. Các hệ số hồi quy dạng thực 74
  Bảng 5.12: Kết quả thí nghiệm ứng với giá trị tối ưu của các thông số vào 76
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kỹ thuật
  vii
  DANH MỤC CÁC HÌNH
  Hình 1.1. Rơm khô và cỏ voi 3
  Hình 1.2. Các liên hợp máy thu gom và ép bánh rơm,cỏ khô (Hà Lan) 5
  Hình 1.3. Các liên hợp máy thu gom và ép bánh rơm,cỏ khô (Nhật Bản) 6
  Hình 1.4. Liên hợp máy thu và ép cỏ kiểu trục ép 7
  Hình 1.5. Máy ép rơm cỏ ΠCM-5,0A (Liên xô cũ) 8
  Hình 1.6. Máy ép rơm cỏ khô ERC-1,0 (Việt Nam) 9
  Hình 2.1. Sơ ñồ nguyên lý cấu tạo của máy ép rơm cỏkhô ERC-1 12
  Hình 2.2. Mô hình 3D của máy ép rơm cỏ khô ERC- 1 13
  Hình 2.3. Sơ ñồ các yếu tố vào và ra của thiết bị ép 17
  Hình 2.4. ðồ thị hàm mong muốn thành phần dj khi Y
  j
  bị chặn một phía 24
  Hình 3.1. ðường cong chỉ thị và ñường cong công nghệ của quá trình ép 29
  Hình 3.2. Sơ ñồ lực tác ñộng lên phân tố của bánh ép 31
  Hình 3.3. ðặc tính phân bố mật ñộ trong bánh ép 34
  Hình 3.4. ðồ thị phân bố áp suất trong khuôn ép có ñáy cố ñịnh 35
  Hình 4.1. Sơ ñồ cấu tạo bộ ép 41
  Hình 4.2. Kiểm tra bền cửa tháo liệu (ñáy khuôn ép)42
  Hình 4.3. Kiểm tra bền tấm ép 43
  Hình 4.4. Sơ ñồ nguyên lý kết cấu hệ thống thủy lựccó bình tích áp 45
  Hình 4.5. Bình tích áp khí - thủy lực kiểu pittong 46
  Hình 4.6. Sơ ñồ thủy lực ñiều khiển bình tích áp khí thủy lực kiểu không có
  pittong 48
  Hình 4.7. Hoạt ñộng của máy ép trong thời gian hànhtrình công tác 51
  Hình 4.8. Van chuyển 61
  Hình 4.9. ðồ thị lực ñặc trưng cho quá trình ép 62
  Hình 5.1. ðồ thị ảnh hưởng hành trình của bàn ép h(cm) 66
  Hình 5.2. ðồ thị ảnh hưởng của ñộ ẩm ban ñầu vật liệu ép w (%) 68
  Hình 5.3. ðồ thị ảnh hưởng của khối lượng vật liệuép M (kg) 69
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kỹ thuật
  1
  MỞ ðẦU
  Những năm gần ñây, ðảng và Nhà nước ta ưu tiên ñưa chăn nuôi phát
  triển thành ngành sản xuất chính, trong ñó ñặc biệtưu tiên phát triển chăn
  nuôi bò sữa. Quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ số 167/2001/Qð - TTg
  ngày 26/10/2001 và chính sách xuất khẩu trong nông nghiệp ñã tạo ñà phát
  triển và hỗ trợ rất lớn cho ngành chăn nuôi.
  Việc chăn nuôi trâu, bò ñược phát triển mạnh từ hộ ñến các trang trại,
  trung tâm. Hiện nay các tỉnh như Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Sơn La, Hà Tây,
  Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, . ñang phát triển cáccơ sở, trang trại nuôi tập
  trung từ 200 - 300 con ñã thu ñược hiệu quả tốt.
  Bò là loài vật mẫn cảm với thức ăn, khí hậu, nhất là các giống cho năng
  suất và chất lượng cao - thức ăn là yếu tố quyết ñịnh trên 60% hiệu quả chăn
  nuôi bò. ðể ñáp ứng ñược việc cung cấp thức ăn một cách chủ ñộng, ổn ñịnh
  và chất lượng cao, thức ăn của trâu, bò ñược chế biến công nghiệp chủ yếu có
  các dạng sau: viên thức ăn thô; thức ăn tổng hợp dạng bột và dạng viên; khối
  ñá liếm; bánh dinh dưỡng; thức ăn ủ chua; thức ăn thô ñóng bánh ñể dự trữ,
  làm nguyên liệu chế biến thành miếng cỏ .
  ðất nước ta vốn chiếm 80% diện tích nông nghiệp,ñấtnước từ nền
  công nghiệp, nông nghiệp lạc hâu .Sản xuất nông nghiệp hầu như không có
  máy móc mà dựa vào sức trâu, bò là chủ yếu và nguồnthức ăn chính cho trâu,
  bò là thức ăn như rơm và cây xanh, cho ñến nay với nền nông nghiệp và nền
  công nghiệp dần dần hiện ñai, nông nghiệp sản xuất dần dần ñược thay thế
  bằng máy móc,
  Hệ thống sản xuất cung ứng thức ăn chăn nuôi cần ñược tổ chức ñồng
  bộ, khép kín từ khâu tạo giống, sản xuất trên ñồng,thu hoạch, sơ chế, bảo
  quản, dự trữ cung ứng nguyên liệu, chế biến và tiêuthụ sản phẩm.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kỹ thuật
  2
  Thức ăn thô xanh và khô là nguồn thức ăn chính (chiếm trên 65 %).
  Vào mùa vụ bò ñược cho ăn cây xanh vừa thu hoạch (trung bình một ngày cần
  cung cấp khoảng 25 - 40 kg cỏ tươi cho trâu, bò). Cỏ và rơm khô ngoài việc
  làm thức ăn chính trong thời gian trái vụ (cần từ 4- 7 kg cho bò và 8 - 12kg
  cho trâu) còn ñược sử dụng làm nguyên liệu chế biếncác loại thức ăn viên
  thô, viên tổng hợp chất lượng cao, miếng cỏ khô.
  Cỏ và rơm khô ở trạng thái tự nhiên có tỷ trọng bé,chiếm chỗ lớn gây
  khó khăn trong việc vận chuyển và bảo quản. Mặt khác do ñiều bánh khí hậu
  nước ta nóng ẩm, mưa nhiều (nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc có dộ ẩm
  cao) rơm và cỏ khô nếu bảo quản không tốt dễ bị nấmmốc, mục, giảm chất
  lượng, ảnh hưởng ñến sức khỏe của trâu bò nuôi. Cầnthiết sau khi thu hoạch
  chúng phải ñược nén ép lại ñể giảm thể tích nhờ ñó dễ dàng vận chuyển giảm
  chi phí kho chứa bảo quản.
  Vấn ñề cấp bách mà thực tế ñặt ra cần phải giải quyết là có một mẫu
  máy có thể ñáp ứng ñược nhu cầu về ñóng bánh cỏ - rơm khô, nhưng máy
  phải có kết cấu gọn nhẹ, dễ vận chuyển (ñến nơi có nguyên liệu) phù hợp với
  loại hình, quy mô sản xuất nhỏ nhờ vậy mới có thể giải quyết ñược vấn ñề
  giảm chi phí vận chuyển và bảo quản rơm, cỏ khô.
  ðể ñáp ứng ñược nhu cầu thức ăn cho chăn nuôi, từ sản xuất thức ăn
  thô, sơ chế thức ăn thô tại cơ sở chăn nuôi và cungứng thức ăn dự trữ, giảm
  chi phí cho việc vận chuyển, phù hợp với quy mô, khả năng ñầu tư, tận dụng
  ñược nguyên liệu có sẵn ở ñịa phương, chúng tôi tiến hành thực hiện ñề tài:
  “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy ép rơm, cỏ khô làmthức ăn dự trữ cho
  trâu bò ”.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kỹ thuật
  3
  Chương 1
  TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
  1.1. ðẶC ðIỂM CỦA MỘT SỐ LOẠI RƠM, CỎ KHÔ
  Rơm và cỏ khô là loại thức ăn thông dụng cho trâu bò và ñược coi là
  loại thức ăn dự trữ về mùa ñông (hình 1.1).
  Hình 1.1. Rơm khô và cỏ voi
  Hình dạng của sợi rơm khô tùy thuộc vào khi thu hoạch lúa, người
  nông dân tiến hành tuốt lúa dưới hình thức nào: Dùng máy tuốt lúa liên hoàn
  hay tuốt lúa ñạp chân.
  - Khi sử dụng máy tuốt lúa ñạp chân, người nông dângặt gần hết phần
  gốc lúa (chiều dài trung bình từ ngọn ñến phần cắt 600 - 650 mm) có ñường
  kính trung bình từ 4 – 6 mm (cách gốc 100 mm), sau ñó rơm ñược phơi khô
  thì ñường kính giảm xuống còn 3 - 5 mm, rơm vẫn cònhình dạng ban ñầu
  gồm nhiều ñốt chứa khí ñược ngăn cách nhau bởi các màng xốp mỏng. Khi
  nén ép sẽ có ñộ biến dạng và ñàn hồi lớn.
  - Khi sử dụng máy tuốt lúa liên hoàn, người nông dân chỉ gặt phần
  bông lúa (chiều dài từ ngọn ñến phần cắt 300 - 400 mm) có ñường kính trung
  bình tại vị trí cắt từ 2 – 3 mm, hoặc nếu có cắt rơm dài ra thì khi chạy qua
  máy tuốt liên hoàn, rơm cũng bị dập nát. Vì vậy khinén ép, rơm dễ xếp lớp,
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kỹ thuật
  4
  ñộ biến dạng và ñàn hồi ít hơn.
  Cỏ khô ñược ñóng bánh ở Việt Nam rất ít do lượng cỏtrồng ñược
  không nhiều. Một số nơi trồng cỏ Voi hoặc cỏ Mỹ làmthức ăn xanh, thái ra
  làm thức ăn ủ chua còn thừa thì mới ñem phơi.
  Cỏ Voi khi thu hoạch có kích thước trung bình cách gốc 200 mm vào
  khoảng 8 -13 mm, thân cây dài 900 - 1500 mm, sau khi phơi kích thước giảm
  xuống do thân cây bị xẹp lại 5 - 10 mm, thân cây dai, dài lồng khồng nên mất
  nhiều công ñưa vào khuôn ép (nạp liệu).
  1.2. YÊU CẦU CÔNG NGHỆ CỦA QUÁ TRÌNH ÉP
  Nén ép vật liệu trong nông nghiệp là một quá trình phức tạp, bởi tính
  chất cơ lý tính của các ñối tượng nghiên cứu. Bản thân các loại vật liệu này
  vừa có tính ñàn hồi và biến dạng khi chịu lực tác ñộng ở những mức ñộ và
  trạng thái nhất ñịnh. Với các vật liệu như rơm, cỏ khô mức ñộ ñàn hồi và biến
  dạng phụ thuộc nhiều vào trạng thái ép của vật liệu, kết cấu bộ phận ép cũng
  như lực ép và thời gian ép.
  Khối rơm, cỏ khô sau khi ép cần phải ñược ñịnh hình, ñảm bảo ñộ bền
  liên kết, vững chắc có kích thước hợp lý, thuận tiện cho quá trình vận chuyển.
  ðể ñảm bảo rơm không hỏng trong thời gian bảo quản ñộ ẩm của rơm, cỏ khô
  khi ép W = 10 - 15%.
  Một số chỉ tiêu của bánh rơm, cỏ khô sau khi ép: Cókích thước các chiều
  dài, rộng, phù hợp khả năng sắp xếp vào các thùng xe vận chuyển, bảo quản. Do ñó
  ñể thuận tiện cho việc ñịnh lượng thức ăn, khênh vác và sắp xếp khi vận chuyển thì
  kích thước mỗi bánh thường ñược chọn: dài 0,6m; rộng 0,5 m; cao 0,4 m.
  (Hiện nay các xe thường có kích thước chiều rộng thùng xe tải : 2,2 -
  2,4 m và dài 4,5 – 5,5 m cho nên với kích thước bánh như trên dễ sắp xếp)
  1.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG MÁY ÉP RƠM CỎ
  KHÔ Ở TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kỹ thuật
  5
  ðối với nhiều nước trên thế giới, ñặc biệt là các nước công nghiệp như
  Tây Âu, Bắc Mỹ, ðông Âu, Châu Úc, những nước có nềnnông nghiệp hiện
  ñại thì ngành chăn nuôi và trồng trọt có quan hệ khăng khít với nhau.
  Vấn ñề cơ giới hóa thu hoạch cỏ và rơm khô ñã ñạt mức ñộ khá cao.
  Mục tiêu chính là có thể cơ khí hóa toàn bộ khâu thu hoạch cỏ bao gồm: vận
  chuyển, bảo quản và phân phối cỏ khô.
  1.3.1. Liên hợp máy thu gom và ép cỏ
  Trên hình 1.2 là hình ảnh một số liên hợp máy thu gom và ép cỏ (do Hà
  Lan chế tạo) dùng ñể thu gom và ñóng gói rơm cỏ khô.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Trần ðức Công (1998), Nghiên cứu tuyển chọn, thiết kế, chế tạo thiết
  bị thu hoạch và chế biến cỏ cho các trang trại chănnuôi bò có quy mô vừa và
  nhỏ ở ðông Nam Bộ,Báo cáo khoa học – Viện Cơ ñiện NN.
  2. ðinh Vương Hùng (2004), Nghiên cứu một số thông số chính làm cơ
  sở thiết kế, chế tạo máy cán ép cây bàng sợi- Luận án tiến sĩ kỹ thuật,
  3. Viện Cơ ðiện Nông nghiệp (1998), Kết quả nghiên cứu khoa học
  công nghệ nông nghiệp 1996-1997,NXB Nông nghiệp
  4. Phan Văn Nghệ, ðỗ Văn Phúc (2004), Máy búa và máy ép thuỷ lực,
  NXB Giáo dục,
  5. N.S. Dorinski (1981), Dẫn ñộng máy ép thuỷ lực, Maxcova,
  6. Vũ Văn Tảo, Nguyễn Cảnh Cầm (1978), Thuỷ lực (tập 1 và 4).NXB
  ðại học và THCN,
  7. Trịnh Văn Thịnh, Hoài Phương, Nguyễn An Trường (1974), ðồng
  cỏ và thức ăn gia súc nhiệt ñới,NXB Khoa học kỹ thuật.
  8. Phan ðình Tuấn, Tôn Thất Tài (2004), Xây dựng mô hình 3 chiều và
  bản vẽ kỹ thuật bằng Inventor, NXB Khoa học kỹ thuật.
  9. Phạm Xuân Vượng, (1999), Máy thu hoạch nông nghiệp, NXB Giáo dục,
  10. Nguyễn Văn Tòng, Quang Ngọ (1964), Tổng hợp về trâu, bò, NXB
  Nông thôn.
  11. Trần Minh Vượng (1974), Cơ khí hóa các chuồng trại chăn nuôi,
  NXB Khoa học kỹ thuật.
  12. Trần Như Khuyên (1997), Nghiên cứu một số thông số về cấu tạo và
  chế ñộ làm việc của máy ñánh bóng hạt nông sản, Luận án PTS KHKT.

  Xem Thêm: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy ép rơm cỏ khô làm thức ăn dự trữ cho trâu bò
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy ép rơm cỏ khô làm thức ăn dự trữ cho trâu bò sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status