Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố việt trì - tỉnh phú thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố việt trì - tỉnh phú thọ

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Ở MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ - TỈNH PHÚ THỌ

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục ñồ thị vii
  danh mục hình vii
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục ñích của ñề tài 2
  1.3 Yêu cầu của ñề tài 2
  1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài3
  2 TỔNG QUAN VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU4
  2.1 Cơ sở lý luận về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi
  Nhà nước thu hồi ñất 4
  2.2 Chính sách bồi thường hỗ trợ và TðC ở các tổ chức quốc tế và
  một số nước 5
  2.3 Một số bài học về thu hồi ñất, bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư của
  một số nước và tổ chức quốc tế :10
  2.4 Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi ñất ở Việt Nam11
  2.5 Thực tiễn việc bồi thường GPMB ở Việt Nam18
  3 ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU 32
  3.1 ðối tượng nghiên cứu 32
  3.2 Nội dung nghiên cứu: 37
  3.3 Phạm vi nghiên cứu 37
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  iv
  3.4 Phương pháp nghiên cứu 37
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU39
  4.1 Khái quát ñiều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của thành phố Việt
  Trì, tỉnh Phú Thọ 39
  4.1.1 Khái quát về ñiều kiện tự nhiên của thành phố Việt Trì39
  4.1.2 Khái quát về thực trạng kinh tế xã hội của thành phố Việt Trì44
  4.2 Hiện trạng sử dụng ñất 49
  4.3 Tình hình quản lý sử dụng ñất51
  4.3.1 Công tác quản lý nhà nước về ñất ñai trên ñịabàn thành phố Việt
  Trì năm 2010 51
  4.3.2 Tình hình thực hiện công tác bồi thường thiệt hại khi nhà nước
  thu hồi ñất ở một số dự án trên ñịa bàn thành phố Việt Trì.52
  4.3.3 Bộ máy cán bộ ngành quản lý ñất ñai của thànhphố Việt Trì.53
  4.3.4 ðánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà
  nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố.55
  4.3.5 Trình tự thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư.57
  4.4 Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư ở 03 dự án
  thuộc ñối tượng nghiên cứu:61
  4.4.1 ðánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư tại các dự án
  thuộc ñối tượng nghiên cứu:61
  4.4.2 Dự án Hạ tầng hai bên ñường Nguyễn Tất Thànhñoạn C10-QL267
  4.4.3 Dự án xây dựng Quảng trường Hùng Vương và Trung tâm Dịch
  vụ tổng hợp thành phố Việt Trì73
  4.4.5 Một số giải pháp 85
  5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ90
  5.1 Kết luận 90
  5.2 Kiến nghị 91
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 93
  PHẦN PHỤ LỤC 96
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  v
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  Ký hiệu Chú giải
  Nð Nghị ñịnh
  CP Chính phủ
  TW Trung ương
  ADB Ngân hàng phát triển Châu á
  WB Ngân hàng thế giới
  UBND Uỷ ban nhân dân
  Qð-UBND Quyết ñịnh của uỷ ban nhân dân tỉnh
  TT- BTC Thông tư Bộ tài chính
  TTLB Thông tư liên bộ
  HðBT Hội ñồng bộ trưởng
  BTNMT Bộ tài nguyên môi trường
  GPMB Giải phóng mặt bằng
  TðC Tái ñịnh cư
  CNH Công nghiệp hoá
  HðH Hiện ñại hoá
  ðTH ðô thị hoá
  HTX Hợp tác xã
  CNVC Công nhân viên chức
  HSðC Hồ sơ ñịa chính
  GCNQSDð Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất
  QSDð Quyền sử dụng ñất
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vi
  DANH MỤC BẢNG
  STT Tên bảng Trang
  4.1 Hiện trạng sử dụng ñất năm 201050
  4.2 Tổng hợp số lượng cán bộ ñịa chính cấp xã54
  4.3 Tổng hợp kết quả thu hồi ñất63
  4.4 Tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án ñường Nguyễn Tất
  Thành 65
  4.5 Tổng hợp kết quả bồi thường, hỗ trợ của dự án67
  4.6 Tổng hợp kết quả thu hồi ñất69
  4.7 Tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ70
  4.8 Tổng hợp kết quả bồi thường, hỗ trợ của dự án72
  4.9 Hiện trạng ñất ñai, dân số và nhà ở74
  4.10 Tổng hợp hiện trạng sử dụng ñất74
  4.11 Tổng hợp kết quả thu hồi ñất75
  4.12 ðiều tra ý kiến người dân và cán bộ, chuyên gia về ñơn giá bồi
  thường ñất và tài sản 84
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vii
  DANH MỤC ðỒ THỊ
  STT Tên ñồ thị Trang
  4.1 Cơ cấu diện tích theo loại ñất63
  4.2 Cơ cấu diện tích theo loại ñất68
  4.3 Cơ cấu diện tích thu hồi theo loại ñất75
  DANH MỤC HÌNH
  STT Tên hình Trang
  3.1 Phối cảnh tổng thể dự án hạ tầng hai bên ñường Nguyễn Tất
  Thành 34
  3.2 Vị trí khu vực thiết kế trong tổng thể QH chungTP Việt Trì35
  3.3 Phối cảnh minh họa cụm công trình hỗn hợp36
  4.1 Thi công nền ñường Nguyễn Tất Thành66
  4.2 Hiện trạng hạ tầng và nhà ở của người dân trước khi thu hồi ñất80
  4.3 Khu tái ñịnh cư dự án ñường Nguyễn Tất Thành vàhạ tầng hai
  bên ñường Nguyễn Tất Thành tốt hơn trước rất nhiều80
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  1
  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Nước ta ñang trong thời kỳ thực hiện công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất
  nước, nhiều dự án như các khu công nghiệp, nhà máy, các khu ñô thị mới,
  khu dân cư .ñang ñược triển khai xây dựng một cáchmạnh mẽ. Các dự án
  này ñược thực hiện sẽ làm thay ñổi diện mạo và ñem lại hiệu quả kinh tế, xã
  hội không nhỏ cho ñất nước. Tuy nhiên, Nó cũng tiềmẩn nhiều thách thức lớn
  như: việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư ở các dự án
  không thống nhất, không ñồng bộ, không công bằng. Thực tế ñã phản ánh
  rằng, chính sách bồi thường thiệt hại của nhà nước hiện nay ñối với người dân
  bị thu hồi ñất là chưa thoả ñáng, chưa ñáp ứng ñượcnguyện vọng và nhu cầu
  ñược ổn ñịnh ñời sống, sản xuất của họ sau khi phảidi dời.
  Thành phố Việt Trì là một ñịa phương cũng ñang ñứngtrước những
  thách thức trên khi một số dự án ñược triển khai ñãlấy ñi quỹ ñất không nhỏ
  là tư liệu sản xuất của người dân. Từ quỹ ñất thu hồi này nhiều nhà máy, khu
  ñô thị, các công trình phúc lợi . ñã ñược xây dựngphục vụ ñời sống nhân
  dân, ñổi mới bộ mặt ñô thị, là cơ sở ñể thu hút lượng vốn ñáng kể của các nhà
  ñầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên ngoài những thành công của công tác
  thu hồi ñất trên ñã nảy sinh nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực
  hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và Tái ñịnh cư. Một số dự án ñã không triển
  khai ñược theo tiến ñộ dự kiến ban ñầu do không hoàn tất ñược công tác bồi
  thường ñúng kế hoạch. Mặt khác cuộc sống và việc sản xuất của người dân bị
  thu hồi ñất, phải di dời nơi ở ñang có những xáo trộn mà các chính sách ñã và
  ñang triển khai chưa xử lý ñược.
  Chính sách Pháp luật ñất ñai nói chung và chính sách bồi thường, hỗ
  trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất nói riêngñang ñược ðảng, Nhà nước,
  các cấp, các ngành ñặc biệt quan tâm và không ngừngñổi mới, hoàn thiện
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  nhằm khắc phục những bất cập, tháo gỡ những vướng mắc, cải thiện môi
  trường ñầu tư, khai thác các nguồn lực từ ñất ñai cho ñầu tư phát triển, ñáp ứng
  yêu cầu ñời sống xã hội và nguyện vọng của nhân dân. Tuy nhiên, công tác bồi
  thường giải phóng mặt bằng vẫn là vấn ñề nan giải và mang tính thời sự; việc
  thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất,
  vấn ñề ñời sống, việc làm của người dân có ñất bị thu hồi vẫn ñang là những
  bức xúc trong xã hội. Nhằm kịp thời có những giải pháp tích cực trong công tác
  bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất góp phần giải quyết
  những vấn ñề xã hội bức xúc hiện nay, tôi chọn ñề tài:
  ‘‘ðánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và tái ñịnh cư khi
  nhà nước thu hồi ñất ở một số dự án trên ñịa bàn thành phố Việt Trì -
  tỉnh Phú Thọ’’
  1.2. Mục ñích của ñề tài
  - ðánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư ở
  một số dự án trên ñịa bàn thành phố Việt Trì.
  - Xác ñịnh ñược những nguyên nhân ảnh hưởng ñến bồithường giải
  phóng mặt bằng ở một số dự án trên ñịa bàn thành phố Việt Trì.
  - ðề xuất, các giải pháp hợp lý, trong chính sách bồi thường giải phóng
  mặt bằng khi Nhà nước thu hồi ñất ñể phục vụ cho mục ñích an ninh, quốc
  phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
  1.3. Yêu cầu của ñề tài
  -Tìm hiểu thực trạng việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái
  ñịnh cư của một số dự án trên ñịa bàn thành phố Việt Trì.
  - ðánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư các
  dự án trong phạm vi nghiên cứu.
  - ðề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách Pháp luật, tháo
  gỡ các khó khăn gặp phải nhằm ñẩy nhanh tiến ñộ công tác GPMB của các dự
  án trên ñịa bàn thành phố Việt Trì.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài
  ðề tài:“‘‘ðánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và
  tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất ở một số dự ántrên ñịa bàn thành
  phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ”góp phần phát hiện những tồn tại, ñóng góp
  cho việc hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn cho chính sách bồi thường
  GPMB và giúp cho việc thực hiện chính sách có hiệu quả, góp phần ñẩy
  nhanh tiến ñộ các dự án.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  2. TỔNG QUAN VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU
  2.1. Cơ sở lý luận về chính sách bồi thường, hỗ trợvà tái ñịnh cư khi Nhà
  nước thu hồi ñất
  2.1.1. Bản chất của công tác Bồi thường giải phóng mặt bằng
  Bồi thường khi Nhà nước thu hồi ñất ñể sử dụng vào mục ñích an ninh
  quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục ñích phát triển kinh tế
  ñược quy ñịnh tại Nghị ñịnh 181/2004/Nð-CP ngày 29/10/2004 và các văn
  bản hướng dẫn như Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03/12/2004 của
  Chính phủ . Từ ñó có thể hiểu bản chất của công tác bồi thường, GPMB
  trong tình hình hiện nay không ñơn thuần là bồi thường về mặt vật chất mà
  còn phải ñảm bảo ñược lợi ích của người dân phải dichuyển. ðó là họ phải có
  ñược chỗ ở ổn ñịnh, có ñiều kiện sống bằng hoặc tốthơn nơi ở cũ, ñược hỗ
  trợ ổn ñịnh ñời sống sản xuất, hỗ trợ ñào tạo chuyển ñổi nghề nghiệp ñể tạo
  ñiều kiện cho người dân sống ổn ñịnh.
  2.1.2. Bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi ñất
  Bồi thường là trả lại tương xứng với giá trị hoặc công lao cho một chủ
  thể nào ñó bị thiệt hại vì hành vi của chủ thể khác.
  Bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi ñất là việc Nhà nước trả
  lại giá trị quyền sử dụng ñất ñối với diện tích ñấtbị thu hồi cho người bị
  thu hồi ñất.
  2.1.3. Hỗ trợ
  Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi ñất là việc Nhà nước giúp ñỡ người bị thu
  hồi ñất thông qua việc cấp kinh phí ñể di dời ñến ñịa ñiểm mới, ñào tạo nghề
  mới, bố trí việc làm mới
  2.1.4. Tái ñịnh cư
  Tái ñịnh cư là việc di chuyển ñến một nơi khác với nơi ở trước ñây ñể sinh
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  5
  sống và làm ăn. Tái ñịnh cư bắt buộc ñó là sự di chuyển không thể tránh khỏi khi
  Nhà nước thu hồi hoặc trưng thu ñất ñai ñể thực hiện các dự án phát triển.
  Tái ñịnh cư (TðC) ñược hiểu là một quá trình từ bồithường thiệt hại về
  ñất, tài sản; di chuyển ñến nơi ở mới và các hoạt ñộng hỗ trợ ñể xây dựng lại
  cuộc sống, thu nhập, cơ sở vật chất tinh thần tại ñó.
  Như vậy, TðC là hoạt ñộng nhằm giảm nhẹ các tác ñộng xấu về kinh tế
  - xã hội ñối với một bộ phận dân cư ñã gánh chịu vìsự phát triển chung.
  Hiện nay ở nước ta, khi Nhà nước thu hồi ñất mà phải di chuyển chỗ ở
  thì người sử dụng ñất ñược bố trí TðC bằng một trong các hình thức sau:
  - Bồi thường bằng nhà ở;
  - Bồi thường bằng giao ñất ở mới;
  - Bồi thường bằng tiền ñể người dân tự lo chỗ ở.
  Tái ñịnh cư là một bộ phận không thể tách rời và giữ vị trí rất quan
  trọng trong chính sách GPMB.
  2.2. Chính sách bồi thường hỗ trợ và TðC ở các tổ chức quốc tế và một
  số nước
  2.2.1 Ngân hàng thế giới (WB) và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB)
  Mục tiêu chính sách bồi thường tái ñịnh cư của Ngân hàng thế giới
  (WB) và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) là việc bồi thường tái ñịnh cư sẽ
  ñược giảm thiểu càng nhiều càng tốt và ñưa ra nhữngbiện pháp khôi phục ñể
  giúp người bị ảnh hưởng cải thiện hoặc ít ra vẫn giữ ñược mức sống, khả năng
  thu nhập và mức ñộ sản xuất như trước khi có dự án,phải ñảm bảo cho các hộ
  di chuyển ñược bồi thường và hỗ trợ sao cho tương lai, kinh tế và xã hội của
  họ ñược thuận lợi tương tự như trong trường hợp không có dự án.
  Các biện pháp thu hồi ñược cung cấp là bồi thường theo giá thay thế
  nhà cửa và các kết cấu khác, bồi thường ñất nông nghiệp là lấy ñất có cùng
  hiệu suất và phải thật gần với ñất ñã bị thu hồi, bồi thường ñất thổ cư có cùng
  diện tích ñược người bị ảnh hưởng chấp thuận, giao ñất tái ñịnh cư với thời

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bộ Tài chính (1998), Thông tư số 145/TT-BTC ngày 4/01/1998, hướng dẫn
  thi hành nghị ñịnh số 22/1998/Nð-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ.
  2. Bộ Tài chính (2004), Thông tư số 116/2004/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện
  Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi
  thường, hỗ trợ và TðC khi nhà nước thu hồi ñất;
  3. Bộ Giao thông Vận Tải, Ngân hàng Thế giới (2004), Khung chính sách giải
  phóng mặt bằng và tái ñịnh cư dự án phát triển giaothông vận tải vùng
  ñồng bằng Bắc Bộ.
  4. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2007), Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT
  ngày 02 tháng 7 năm 2007 Hướng dẫn thực hiện một sốñiều của Nghị ñịnh
  số 84/2007/Nð-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ;
  5. Bộ Tài nguyên Môi trường (2008), Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị
  ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ - Bộ Tài chính và
  Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  6. Bộ Tài nguyên Môi trường (2009), Thông tư số 14/TT-BTNMT ngày 01
  tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh chi tiết về bồi
  thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư và trình tự, thủ tục thu hồi ñất, giao ñất, cho thuê
  ñất;
  7. Bộ Tài nguyên Môi trường (2010), Công văn số 310/BTNMT-TCQLðð
  ngày 29/01/2010 v/v giải quyết vướng mắc khi thực hiện Nghị ñịnh số
  69/2009/Nð-CP;
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  94
  8. Chính phủ (1994), Nghị ñịnh số 90/CP ngày 17/9/1994, Ban hành quy ñịnh
  về việc ñền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi ñất ñể sử dụng vào mục ñích
  quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích côngcộng;
  9. Chính phủ (1998), Nghị ñịnh số 22/1998/Nð-CP (24/04/1998), về việc ñền
  bù khi Nhà nước thu hồi ñất ñể sử dụng vào mục ñíchan ninh, quốc phòng,
  lợi ích Quốc gia, lợi ích cộng ñồng;
  10. Chính phủ (2004), Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP Hướng dẫn thi hành
  Luật ðất ñai 2003, Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP về bồi thường, hỗ trợ và
  TðC khi Nhà nước thu hồi ñất, Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP Về phương
  pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất;
  11. Chính phủ (2006), Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP về sủa ñổi, bổ sung một
  số ñiều của nghị ñịnh 187/2004/Nð-CP.
  12. Chính phủ (2007), Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP quy ñịnh bổ sung về việc
  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất,thực hiện quyền sử
  dụng ñất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ và TðC khi nhà nước thu hồi
  ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai, Nghị ñịnh số 123/2007/Nð-CP của
  Chính phủ, Sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP
  ngày 16/11/2004 về phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại
  ñất,
  13. Chính phủ (2009), Nghị ñịnh số 69/2009/Nð-CP Quy ñịnh bổ sung về
  quy hoạch sử dụng ñất, giá ñất, thu hồi ñất, bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh
  cư – Chính phủ;
  14. Hội khoa học ñất (2010), Báo cáo ñiều tra, khảo sát thực ñịa về ñền bù
  giải toả khi thu hồi ñất nông nghiệp tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
  thuộc dự án nghiên cứu ñề xuất chính sách ñền bù, giải toả khi thu hồi ñất
  nông nghiệp.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  95
  15. Hội ñồng Bộ trưởng (1990), Nghị ñịnh số 186/HðBT về việc ñền bù thiệt
  hại ñất nông nghiệp, ñất có rừng khi chuyển sang mục ñích khác.
  16. Ngân hàng thế giới (2010), Báo cáo nghiên cứu hoàn thiện cơ chế giải
  quyết khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất
  tại Việt Nam;
  17. Nhà xuất bản chính trị quốc gia (2003), Luật ðất ñai năm 2003
  18. Nguyễn Uyên Minh (Vụ Pháp luật và cải cách tư pháp- Văn phòng Trung
  ương ðảng), Khiếu nại về ñất ñai - thực trạng, nguyên nhân và giải pháp.
  19. UBND tỉnh Phú Thọ (2010), Quyết ñịnh số 4498/2010/Qð-UBND ngày
  29/12/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về giá các loại ñất năm 2011 trên ñịa
  bàn tỉnh Phú Thọ;
  20. UBND tỉnh Phú Thọ (2011), Quyết ñịnh số 1467/2011/Qð-UBND ngày
  27/4/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy ñịnh, ðơn giá bồi
  thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu
  hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh;
  22. Viện nghiên cứu ðịa chính (2003), ðiều tra nghiên cứu xã hội học về
  chính sách ñền bù GPMB và TðC.
  23. Website của Viện chiến lược, chính sách Bộ Tài nguyên và Môi trường
  (www.isponre.gov.vn), Chính sách ñền bù khi thu hồi ñất của một số nước
  trong khu vực và Việt Nam ;
  24. Website: thuvienphapluat.vn, Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
  Việt Nam năm 1959, 1980, 1992; Luật ðất ñai 1993, Luật ðất ñai sửa ñổi,
  bổ sung năm 1998, 2001.

  Xem Thêm: đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố việt trì - tỉnh phú thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố việt trì - tỉnh phú thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status