Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá và đề xuất phát triển hệ thống điểm dân cư huyện tân sơn tỉnh phú thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá và đề xuất phát triển hệ thống điểm dân cư huyện tân sơn tỉnh phú thọ

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Đánh giá và đề xuất phát triển hệ thống điểm dân cư huyện tân sơn tỉnh phú thọ

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ðOAN i
  LêI C¶M ¥N . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG .viii
  DANH MỤC CÁC BIỂU ðỒ, ẢNH . ix
  1. MỞ ðẦU . 1
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2. Mục ñích, yêu cầu . 3
  1.2.1. Mục ñích . 3
  1.2.2. Yêu cầu . 3
  1.3. Phạm vi nghiên cứu 3
  2. TỔNG QUAN VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU . 4
  2.1. Những lý luận cơ bản về hệ thống ñiểm dân cư . 4
  2.1.1. Những khái niệm về hệ thống ñiểm dân cư 4
  2.1.2. Thành phần ñất ñai trong khu dân cư . 5
  2.1.3. Phân loại hệ thống ñiểm dân cư 9
  2.1.4. Những nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống ñiểm dân cư . 11
  2.1.5. Mục tiêu quy hoạch xây dựng phát triển hệ thống ñiểm dân cư 13
  2.2. Xu thế và kinh nghiệm phát triển khu dân cư một số nước trên
  thế giới . 15
  2.2.1. Cộng hoà Ấn ðộ . 15
  2.2.2. Trung Quốc . 16
  2.2.3. Vương quốc Thái Lan . 17
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  iv
  2.3. Khái quát tình hình phát triển mạng lưới dân cư Việt Nam . 18
  2.4. ðặc ñiểm và xu hướng biến ñổi cơ cấu dân số, lao ñộng của
  ñiểm dân cư nông thôn 20
  2.5. Những quy ñịnh về quản lý, quy hoạch xây dựng và phát triển
  khu dân cư . 21
  2.5.1. ðịnh mức sử dụng ñất . 21
  2.5.2. Quản lý ñất ñai và quản lý quy hoạch xây dựng . 23
  2.6. ðịnh hướng phát triển hệ thống ñiểm dân cư Việt Namñến
  năm 2020 24
  2.7. ðịnh hướng phát triển hệ thống ñô thị và ñiểm dân cư nông thôn
  tỉnh Phú Thọ ñến năm 2020 27
  2.7.1. Mục tiêu quy hoạch hệ thống ñô thị, ñiểm dân cư nông thôn 27
  2.7.2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phát triển ñôthị, ñiểm dân cư
  nông thôn 27
  2.7.3. ðịnh hướng phát triển hệ thống ñô thị, ñiểm dân cư nông thôn . 28
  2.7.4. ðịnh hướng kiến trúc cảnh quan . 28
  2.7.5. ðịnh hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật 29
  2.7.6. ðịnh hướng phát triển cấp ñiện . 30
  2.8. Một số chương trình phát triển nông thôn trong thời kỳ mới 31
  2.9. Một số công trình nghiên cứu về quy hoạch dân cư ởViệt Nam 32
  3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35
  3.1. ðối tượng nghiên cứu . 35
  3.2. ðịa ñiểm nghiên cứu . 35
  3.3. Nội dung nghiên cứu . 35
  3.3.1. ðặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên và thực trạng phát triển kinh tế, xã
  hội huyện Tân Sơn 35
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  v
  3.3.2. ðánh giá tình hình quản lý và hiện trạng sử dụng ñất khu dân cư
  huyện Tân Sơn năm 2010. 36
  3.3.3. Thực trạng phát triển hệ thống ñiểm dân cư trên ñịabàn huyện
  Tân Sơn 36
  3.3.4. ðịnh hướng phát triển mạng lưới dân cư huyện Tân Sơn ñến
  năm 2020 . 36
  3.4. Phương pháp nghiên cứu 37
  3.4.1. Phương pháp ñiều tra, thu thập tài liệu, số liệu 37
  3.4.2. Phương pháp chuyên gia và hội thảo 37
  3.4.3. Phương pháp phân tích, xử lý số liệu và tổng hợp . 37
  3.4.4. Phương pháp xây dựng bản ñồ . 38
  3.4.5. Phương pháp tính toán theo ñịnh mức 38
  4. KẾT QỦA NGHIÊN CỨU . 39
  4.1. ðánh giá ñặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên và thực trạng phát triển
  kinh tế xã hội huyện Tân Sơn . 39
  4.1.1. ðánh giá ñặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và
  cảnh quan môi trường . 39
  4.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội . 42
  4.2. ðánh giá tình hình quản lý và hiện trạng sử dụng ñất khu dân cư
  huyện Tân Sơn năm 2010 . 50
  4.2.1. Tình hình quản lý ñất khu dân cư nông thôn giai ñoạn
  2006-2010 . 50
  4.2.2. Hiện trạng sử dụng ñất trong khu dân cư NT huyện Tân
  Sơn 2010 55
  4.3. Phân loại hệ thống ñiểm dân cư 57
  4.3.1. Mục ñích phân loại . 57
  4.3.2. Kết quả phân loại 57
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  vi
  4.3.3. ðánh giá chung về hiện trạng mạng lưới dân cư huyệnTân Sơn 60
  4.4. Thực trạng kiến trúc, cảnh quan trong các ñiểm dân cư . 60
  4.4.1. Kiến trúc cảnh quan nhà ở 60
  4.4.2. Kiến trúc cảnh quan các công trình hạ tầng trong khu dân cư . 63
  4.4.3. ðánh giá chung về hiện trạng kiến trúc cảnh quan các công trình
  trong ñiểm dân cư . 67
  4.5. ðịnh hướng phát triển mạng lưới dân cư huyện Tân Sơn ñến
  năm 2020 . 67
  4.5.1. Các căn cứ cho ñịnh hướng phát triển mạng lưới dân cư . 67
  4.5.2. ðịnh hướng phát triển hệ thống ñiểm dân cư . 71
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ . 80
  5.1. Kết luận . 80
  5.2. ðề nghị 81
  PHỤ LỤC 85
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  vii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  Chữ viết tắt Chữ viết ñầy ñủ
  CHN Cây hàng năm
  CD Chuyên dùng
  CN Công nghiệp
  CTSN Công trình sự nghiệp
  CSD Chưa sử dụng
  DS Dân số
  DS ðT Dân số ñô thị
  DS NT Dân số nông thôn
  GD-ðT Giáo dục ñào tạo
  GCNQSD Giấy chứng nhận quyền sử dụng
  HðND Hội ñồng nhân dân
  LN Lâu năm
  MNCD Mặt nước chuyên dùng
  NN Nông nghiệp
  NT Nông thôn
  THCS Trung học cơ sở
  THPT Trung học phổ thông
  SX Sản xuất
  TSCQ Trụ sở cơ quan
  PNN Phi nông nghiệp
  UBND Uỷ ban nhân dân
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  viii
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang
  Bảng 2.1. ðịnh mức sử dụng ñất trong khu dân cư 22
  Bảng 4.1. Các loại ñất huyện Tân Sơn 40
  Bảng 4.2. Cơ cấu kinh tế huyện qua một số năm . 43
  Bảng 4.3. Diện tích ñất khu dân cư nông thôn huyệnTân Sơn
  năm 2010 56
  Bảng 4.4. Tiêu chí phân loại ñiểm dân cư 58
  Bảng 4.5. Kết quả phân loại hệ thống ñiểm dân cư huyện Tân Sơn
  năm 2010 58
  Bảng 4.6. Dự báo dân số và số hộ khu vực nông thônhuyện Tân Sơn
  ñến năm 2020 . 72
  Bảng 4.7. Dự báo diện tích ñất trong khu dân cư huyện Tân Sơn ñến
  năm 2020 75
  Bảng 4.8. ðịnh hướng hệ thống ñiểm dân cư nông thôn huyện Tân
  Sơn ñến năm 2020 . 77
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  ix
  DANH MỤC CÁC BIỂU ðỒ, ẢNH
  Trang
  Biểu ñồ 4.1: Hiện trạng sử dụng ñất khu dân cư cácxã trên ñịa
  bànhuyện Tân Sơn năm 2010 . 56
  Biểu ñồ 4.2. Cơ cấu các loại nhà ở khu vực nông thôn huyện 62
  Ảnh 4.1. Một số mẫu nhà phổ biến của khu vực trungtâm huyện 63
  Ảnh 4.2. Kiến trúc cảnh quan các công trình công cộng . 66
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  1
  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Mục tiêu của Việt Nam ñến năm 2020 cơ bản trở thànhmột nuớc công
  nghiệp theo hướng hiện ñại. Vì vậy trong những năm qua, ðảng và Nhà nước
  ta luôn phấn ñấu ñể ñạt ñược các mục tiêu kinh tế xã hội ñã ñề ra. ðến nay nền
  kinh tế nước ta ñã vượt qua thời kỳ suy giảm, ñạt tốc ñộ tăng trưởng khá cao và
  phát triển tương ñối toàn diện, văn hoá và xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt, việc
  gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn ñề xãhội có chuyển biến tốt, ñời
  sống các tầng lớp nhân dân ñược cải thiện. ðiều ñó ñã góp phần nâng cao chất
  lượng cuộc sống của dân cư ở ñô thị và nông thôn trong cả nước.
  Có thể nói, ñể ñạt ñược những thành tựu về kinh tế,xã hội như trên là do
  sự nổ lực của ðảng và Nhà nước ta về nhiều mặt, trong ñó có công tác quy
  hoạch ñô thị. ðiều ñó ñược thể hiện khá rõ sau khi thực hiện Chỉ thị 19/CT của
  Chủ tịch Hội ñồng Bộ trưởng, công tác quy hoạch ñô thị ñã ñược ñổi mới ñáng
  kể, bước ñầu có tác dụng thiết thực như tăng cường quản lý phát triển ñô thị,
  trực tiếp phục vụ ñời sống nhân dân và toàn xã hội,hệ thống các văn bản pháp
  luật quản lý quy hoạch xây dựng ñô thị ñã ñược soạnthảo khá hoàn chỉnh, góp
  phần tăng cường công tác quản lý ñô thị. ðiều ñó ñãgóp phần tạo ra sự tăng
  trưởng ổn ñịnh các ñô thị, bước ñầu khẳng ñịnh vị trí, vai trò của ñô thị trong
  công cuộc ñổi mới kinh tế xã hội của cả nước.
  Còn ở nông thôn, loại hình quần cư nông thôn ngày nay ñang có nhiều
  thay ñổi về chức năng, cấu trúc và hướng phát triển. Vấn ñề ñặt ra hiện nay là
  ở một số vùng, ñịa phương công tác quy hoạch dân cưở nông thôn hầu như
  chưa ñược chú trọng dẫn ñến sự phân bố dân cư khôngtheo quy hoạch, trong
  khi ñó ñể ổn ñịnh và phát triển kinh tế xã hội theohướng công nghiệp hoá,
  hiện ñại hoá nông thôn thì yêu cầu phải có ñịnh hướng chiến lược lâu dài về
  phân bố, phát triển các ñiểm dân cư nông thôn.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  2
  ðể bảo ñảm thuận lợi cho việc tổ chức lại sản xuất theo hướng công
  nghiệp hoá, hiện ñại hoá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong các ñiểm dân cư,
  tạo công việc làm cho người lao ñộng, tổ chức cuộc sống dân cư ngày càng
  tốt hơn nhằm ñảm bảo phát triển kinh tế, xã hội bềnvững thì cần phải quy
  hoạch lại hệ thống các ñiểm dân cư của tỉnh Phú Thọ.
  Tân Sơn là một huyện mới thuộc tỉnh Phú Thọ ñược thành lập theo Nghị
  ñịnh 61/2007/Nð-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ trên cơ sở ñiều
  chỉnh 68.858 ha diện tích tự nhiên và 75.680 nhân khẩu (năm 2007) của huyện
  Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
  Tân Sơn có 17 xã vùng núi, trong ñó hầu hết xếp vàodiện khó khăn,
  vùng an toàn khu; 83% là dân tộc thiểu số như Mường, Dao, H/Mông. Tân
  Sơn ñược xếp vào một trong các huyện nghèo nhất tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên,
  Tân Sơn cũng có nhiều tiềm năng, nhiều ñiều kiện thuận lợi cho sự phát triển
  trong tương lai.
  Do ñịa hình ñồi núi, chia cắt bởi hệ thống sông ngòi tạo sự phân bố ñiểm
  dân cư trên ñịa bàn huyện Tân Sơn rất ña dạng: Chủ yếu ñược hình thành nằm
  dọc theo các tuyến ñường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ, giao thông liên xã, ; Một
  số ñiểm dân cư phân tán rải rác. Mặt khác, huyện Tân Sơn chưa có quy hoạch
  ñô thị, quy hoạch phát triển hệ thống ñiểm dân cư ñô thị và nông thôn nên dẫn
  ñến tình trạng hầu hết các ñiểm dân cư phát triển tự phát gây khó khăn cho việc
  ñầu tư cơ sở hạ tầng cũng như công tác quản lý xã hội của ñịa phương.
  Xuất phát từ thực trạng trên, góp phần xây dựng Tân Sơn phát triển
  toàn diện, nâng cao ñời sống vật chất, tinh thần của người dân trong huyện,
  chúng tôi tiến hành thực hiện ñề tài:
  “ðánh giá và ñề xuất phát triển hệ thống ñiểm dân cưhuyện Tân
  Sơn - tỉnh Phú Thọ”.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  3
  1.2. Mục ñích, yêu cầu
  1.2.1. Mục ñích
  ðánh giá thực trạng hệ thống ñiểm dân cư huyện Tân Sơn, ñồng thời ñề
  xuất ñịnh hướng phát triển hệ thống ñiểm dân cư nông thôn và xây dựng một mô
  hình quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống
  dân cư, góp phần phát triển kinh tế, xã hội huyện Tân Sơn.
  1.2.2. Yêu cầu
  - Nắm vững các quy ñịnh, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành về quy hoạch
  ñô thị và khu dân cư nông thôn của Việt Nam.
  - Nắm rõ ñặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên, thực trạng phát triển kinh tế - xã
  hội các xã trên ñịa bàn huyện Tân Sơn.
  - Các thông tin, số liệu, tài liệu sử dụng trong ñềtài phải trung thực,
  phản ánh ñúng hiện trạng.
  - ðiều tra, phân loại ñiểm dân cư tìm ra những mặtmạnh, hạn chế của
  ñiểm dân cư.
  - ðề xuất ñịnh hướng phát triển hệ thống ñiểm dân cư và các giải pháp
  thực hiện phải thiết thực phù hợp với ñặc ñiểm của ñịa phương, tuân thủ các
  quy ñịnh theo tiêu chuẩn Việt Nam và pháp luật của Nhà nước.
  1.3. Phạm vi nghiên cứu
  ðề tài ñược tiến hành trên ñịa bàn huyện Tân Sơn gồm 17 xã, với tổng
  diện tích ñất tự nhiên 68984,58 ha.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  4
  2. TỔNG QUAN VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU
  2.1. Những lý luận cơ bản về hệ thống ñiểm dân cư
  2.1.1. Những khái niệm về hệ thống ñiểm dân cư
  - Cơ cấu cư dân:
  Cơ cấu cư dân là toàn bộ các ñiểm dân cư của một nước, một tỉnh trong một
  vùng kinh tế, phân bố trong không gian có phân côngliên kết chức năng và hài hoà
  cân ñối trong mỗi ñiểm và gữa các ñiểm dân cư trongmột ñơn vị lãnh thổ [15].
  Như vậy, cơ cấu cư dân là một cấu trúc tổng hợp và tương ñối bền
  vững, là một hình thái tổ chức của cơ cấu lãnh thổ,cơ cấu vùng. Các ñiểm
  dân cư phân biệt với nhau về quy mô và cấp hạng dựatrên sự tổng hợp các
  mối quan hệ phân công chức năng trong toàn bộ cơ cấu cư dân của quốc gia
  trong một vùng. Vì vậy trong quy hoạch cơ cấu dân cư phải lưu ý các mối
  quan hệ tương hỗ trong nội tạng cơ cấu của từng ñiểm dân cư, cũng như cơ
  cấu của toàn bộ trong một nhóm các ñiểm dân cư cụ thể.
  - ðiểm dân cư ñô thị:
  ðiểm dân cư ñô thị là ñiểm dân cư tập trung phần lớn những người dân
  phi nông nghiệp, họ sống và làm việc theo kiểu thành thị [2].
  Mỗi nước có quy ñịnh riêng về ñiểm dân cư ñô thị. Việc xác ñịnh quy
  mô tối thiểu của ñiểm dân cư ñô thị phụ thuộc vào ñặc ñiểm kinh tế xã hội của
  nước ñó và tỷ lệ phần trăm dân phi nông nghiệp của ñô thị ñó.
  - ðiểm dân cư nông thôn:
  + Theo quan ñiểm về xã hội học:
  ðiểm dân cư nông thôn là ñịa bàn cư tụ có tính chấtcha truyền con nối
  của người nông dân (xóm, làng, thôn, bản, buôn, ấp), ñó là một tập hợp dân
  cư sinh sống chủ yếu theo quan hệ láng giềng, nó ñược coi là những tế bào
  của xã hội người Việt từ xa xưa ñến nay [3].
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  5
  + Theo Luật Xây dựng (ðiều 14):
  ðiểm dân cư nông thôn là nơi cư trú tập trung của nhiều hộ gia ñình
  gắn kết với nhau trong sản xuất, sinh hoạt và các hoạt ñộng xã hội khác trong
  phạm vi một khu vực nhất ñịnh (gọi chung là thôn), ñược hình thành do ñiều
  kiện tự nhiên, ñiều kiện kinh tế-xã hội, văn hoá, phong tục, tập quán và các
  yếu tố khác [3].
  Như vậy ñiểm dân cư nông thôn là một bộ phận của khu dân cư nông thôn.
  2.1.2. Thành phần ñất ñai trong khu dân cư
  2.1.2.1. Thành phần ñất ñai trong ñô thị
  - Khu ñất công nghiệp:
  Khu ñất công nghiệp trong ñô thị bao gồm ñất xây dựng các xí nghiệp
  công nghiệp và thủ công nghiệp ñược bố trí tập trung thành từng khu vực,
  trong ñó tính cả ñất giao thông nội bộ, các bến bãihoặc công trình quản lý
  phục vụ cho các nhà máy.
  Khu ñất công nghiệp là thành phần quan trọng của cơ cấu ñô thị
  ñồng thời là một yếu tố quan trọng của sự hình thành và phát triển ñô thị.
  Do yêu cầu về sản xuất và bảo vệ môi trường sống, ñể tránh những ảnh
  hưởng ñộc hại của sản xuất công nghiệp, một số cơ sở sản xuất phải ñược
  bố trí ở bên ngoài thành phố, ñược cách ly với các khu vực khác. Ngược
  lại, một số loại xí nghiệp công nghiệp và thủ công nghiệp mà sản xuất
  không ảnh hưởng xấu ñối với môi trường thì có thể bố trí trong khu dân
  dụng thành phố.
  - Khu ñất kho tàng:
  Khu ñất kho tàng thành phố bao gồm ñất xây dựng cáckho trực thuộc
  và không trực thuộc thành phố, kể cả ñất ñai xây dựng các trang thiết bị kỹ
  thuật hành chính phục vụ, cách ly, bảo vệ . của các kho tàng.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Phương Quỳnh Anh (2009), ðánh giá thực trạng và ñịnh hướng phát
  triển hệ thống ñiểm dân cư huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Luận văn
  thạc sỹ nông nghiệp, Hà Nội 2009
  2. Nguyễn Thế Bá (2004), Quy hoạch xây dựng phát triển ñô thị, Nhà xuất
  bản Xây dựng, Hà Nội.
  3. Vũ Thị Bình (2007), Quy hoạch ñô thị và khu dân cư nông thôn, Trường
  ðại học Nông nghiệp I Hà Nội.
  4. Vũ Thị Bình (2008), Xây dựng mô hình quy hoạch chi tiết trung tâm xã và
  ñiểm dân cư nông thôn huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương,ðề tài cấp Bộ,
  Hà Nội 2008.
  5. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2006), Hướng dẫn áp dụng ñịnh mức sử
  dụng ñất trong công tác lập và ñiều chỉnh quy hoạchsử dụng ñất.
  6. Bộ Xây dựng (1987), TCVN 4418 về hướng dẫn lập ñồ án quy hoạch xây
  dựng huyện,Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.
  7. Bộ Xây dựng (1999), ðịnh hướng phát triển ñô thị Việt Nam ñến năm
  2020, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.
  8. Bộ Xây dựng (2004), ðịnh hướng phát triển nhà ở Việt Nam ñến năm
  2020, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.
  9. Bộ NN&PTNT, Bộ KHðT, Bộ TC (2011), Thông tư liên tịch số
  26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHðT-BTC ngày 13/4/2011 hướngdẫn thực
  hiện Quyết ñịnh 800/Qð-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
  10. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2001), Nghị ñịnh số 72/2001/Nð-CP ngày 05/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại và phân
  cấp quản lý ñô thị, Chính phủ.
  11. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2010), Quyết ñịnh 800/Qð-TTg
  ngày 04/6/2010 về việc phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia xây
  dựng nông thôn mới giai ñoạn 2010 - 2020.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  83
  12. ðịnh hướng phát triển kiến trúc Việt Nam ñến năm 2020, Trang web
  http//www.vbppl.moj.gov.vn.
  13. Hàn Tất Ngạn (1999), Kiến trúc cảnh quan,Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.
  14. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Sơn (2010), Biểu mẫu thống
  kê diện tích ñất khu dân cư nông thôn năm 2010 huyện Tân Sơn.
  15. Quyền Thị Lan Phương (2006), Quy hoạch ñô thị và ñiểm dân cư nông
  thôn,Trường ðại học Nông Nghiệp I Hà Nội.
  16. ðặng ðức Quang (2000), Thị Tứ làng xã,Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.
  17. ðoàn Công Quỳ (2006), Quy hoạch sử dụng ñất,Trường ðại học Nông
  nghiệp Hà Nội.
  18. Nguyễn ðình Trung (2007), Nghiên cứu thực trạng và ñịnh hướng phát
  triển hệ thống ñiểm dân cư huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương,Luận văn
  thạc sỹ nông nghiệp, Hà Nội 2007.
  19. Uỷ ban nhân dân huyện Tân Sơn (2007), Quy hoạch tổng thể phát triển
  kinh tế xã hội huyện Tân Sơn ñến năm 2020.
  20. Uỷ ban nhân dân huyện Tân Sơn (2010), Quy hoạch sử dụng ñất huyện
  Tân Sơn ñến năm 2020.
  21. Uỷ ban nhân dân huyện Tân Sơn (2010), Niên giám thống kê huyện Tân
  Sơn năm 2010.
  22. Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (2008), Quy hoạch phát triển hệ thống ñô
  thị và ñiểm dân cư nông thôn ñến năm 2020 tỉnh Phú Thọ.
  23. Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (2008), Nghị quyết số 65/2008/NQ-HðND
  về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ ñến năm 2020.
  24. Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (2009), Quyết ñịnh 3883/Qð-UBND ngày
  18/11/2009 về việc ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Phú Thọ.
  25. Võ Khắc Vấn (2001), Nguyên lý thiết kế quy hoạch xây dựng vùng, ñiểm dân cư
  nông thôn và ñiểm dân cư ñô thị,NXB ðại học Quốc gia, TP. HồChí Minh.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  84
  26. Viện quy hoạch xây dựng hỗn hợp (1997), Quy hoạch huyện ðông Hưng,
  Thái Bình.
  27. Nguyễn Thị Hải Yến (2006), ðánh giá thực trạng và ñịnh hướng phát
  triển hệ thống ñiểm dân cư huyện Mê Linh, tỉnh VĩnhPhúc, Luận văn thạc
  sỹ nông nghiệp, Hà Nội 2006.

  Xem Thêm: Đánh giá và đề xuất phát triển hệ thống điểm dân cư huyện tân sơn tỉnh phú thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá và đề xuất phát triển hệ thống điểm dân cư huyện tân sơn tỉnh phú thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status