Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu mức thụ hưởng các ấn phẩm báo chí trên địa bàn nông thôn tỉnh bắc ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu mức thụ hưởng các ấn phẩm báo chí trên địa bàn nông thôn tỉnh bắc ninh

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: NGHIÊN CỨU MỨC THỤ HƯỞNG CÁC ẤN PHẨM BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN NÔNG THÔN TỈNH BẮC NINH

  Mục lục
  Lời cam ñoan 1
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng vi
  Danh mục hình viii
  Phần I: ðặt vấn ñề
  Sự cần thiết nghiên cứu ñề tài
  Mục tiêu nghiên cứu
  Mục tiêu chung
  Mục tiêu cụ thể
  ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  ðối tượng nghiên cứu
  Phạm vi nghiên cứu
  Câu hỏi nghiên cứu
  Phần II: Cơ sở lý luận và thực tiễn
  Cơ sở lý luận
  Một số khái niệm có liên quan
  Mức thụ hưởng ấn phẩm báo chí
  Các tiêu chí ñánh giá mức ñộ thụ hưởng ấn phẩm báo chí
  Các yếu tố ảnh hướng ñến mức thụ hưởng các ấn phẩm báo chí
  Cơ sở thực tiễn
  Tình hình phát triển các cơ quan truyền thông, các ấn phẩm báo
  chí trên thế giới và Việt Nam
  Chủ trương, chính sách của ðảng và nhà nước về quảnlý báo
  chí, phát triển báo chí nói chung, báo in nói riêng
  Tình hình phát hành báo trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh
  Kinh nghiệm trong tăng lượng phát hành, nâng cao mức hưởng
  thụ các ấn phẩm báo chí
  Các nghiên cứu có liên quan
  Phần 3: ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu và phương pháp
  nghiên cứu
  ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu
  ðặc ñiểm tự nhiên
  ðặc ñiểm kinh tế xã hội
  ðặc ñiểm khu vực nông thôn Bắc Ninh liên quan ñến mức thụ
  hưởng ấn phẩm báo chí
  Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp thu thập số liệu
  Phương pháp phân tích
  Các nội dung và chỉ tiêu phân tích
  Phần 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận
  Tổng quan về hệ thống ấn phẩm báo chí và thực trạngcơ sở
  hạ tầng phục vụ phát hành báo ở Bắc Ninh
  Lịch sử hệ thống ấn phẩm báo chí ở Bắc Ninh
  ðối tượng ñộc giả
  Tình hình quản lý về ấn phẩm báo chí ở Bắc Ninh
  Quy trình và các ñơn vị liên quan trong xuất bản vàphát hành
  ấn phẩm báo chí
  Thực trạng hạ tầng phục vụ phát hành báo trên ñịa bàn Bắc
  Ninh
  Phương thức phát hành báo
  Thực trạng mức thụ hưởng ấn phẩm báo chí
  Các loại báo, tạp chí, khuôn khổ, số trang số kỳ phát hành
  Số lượng báo phát hành trên ñịa bàn
  Khả năng tiếp cận của ñộc giả với ấn phẩm báo chí
  ðánh giá mức ñộ tiếp cận của ñộc giả với ấn phẩm báo chí
  ðánh giá mức ñộ hữu ích/quan tâm và sự hài lòng củañộc giả
  Các yếu tố ảnh hưởng tới việc hưởng thụ ấn phẩm báochí
  Tính thời sự, tính hấp dẫn của ấn phẩm báo chí
  Mức ñộ phát triển của các phương tiện truyền thông khác
  Các yếu tố khác
  Các giải pháp tăng cường mức hưởng thụ ấn phẩm báo chí
  Các ñịnh hướng chung
  Dự báo các xu hướng
  Các giải pháp phát triển hệ thống phát hành
  Các giải pháp nâng cao số lượng, chất lượng nội dung hình
  thức các tờ báo
  Các giải pháp về tài chính
  Phần 5: Kết luận và kiến nghị
  Kết luận
  Kiến nghị
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục

  DANH MỤC BẢNG
  STT Tên bảng Trang
  2.1 Thống kê cơ sở vật chất chủ yếu của mạng lưới bưu ñiện Bắc
  Ninh
  26
  2.2 Thống kê số ñiểm thư viện và số sách trong lướithư viện Bắc
  Ninh
  26
  3.1 Dân số trung bình phân theo giới tính và khu vực thành thị,
  nông thôn (2005-2010)
  33
  3.2 Sö dông ®Êt ®ai cña tØnh B¾c Ninh (2005-2010) 34
  4.1 Cơ sở vật chất chủ yếu của mạng lưới bưu ñiện Bắc Ninh 46
  4.2 Kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ quản lý về hệ thống phát
  hành báo chí của Bắc Ninh
  49
  4.3 Kết quả khảo sát phát hành báo ðảng 54
  4.4 Số lượng báo ðảng bộ tỉnh bình quân/người/năm vùng ñồng
  bằng bắc bộ
  55
  4.5 Kết quả khảo sát phát hành các báo bảo vệ pháp luật 56
  4.6 Kết quả khảo sát phát hành các báo dành cho lứatuổi trẻ 57
  4.7 Kết quả khảo sát phát hành các báo dành cho người cao tuổi 58
  4.8 Kết quả khảo sát phát hành báo ngành, lĩnh vực59
  4.9 Kết quả khảo sát phát hành báo theo nhóm ñộc giả 61
  4.10 Số lượng phát hành bình quân ñầu người một số loại báo theo
  ñịa bàn
  63
  4.11 Tổng số lượng các loại báo ñược ñặt mua giai ñoạn 2005- 65
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  8
  2010
  4.12 Thu nhập bình quân ñầu người qua các năm 67
  4.13 Giá bán của một số ấn phẩm báo chí giai ñoạn 2005-2010 68
  4.14 Tổng số tiền ñộc giả ñặt mua báo qua các năm 69
  4.15 Kết quả khảo sát sự phù hợp về giá thành của các ấn phẩm
  báo chí với thu nhập của người ñọc
  70
  4.16 Kết quả khảo tần suất sử dụng các ấn phẩm báo chí 72
  4.17 Kết quả khảo sát về thời gian dành cho ñọc báo74
  4.18 Kết quả khảo sát mức ñộ thường xuyên sử dụng các ấn phẩm 75
  4.19 Ý kiến của ñộc giả về thông tin của các ấn phẩm báo chí 75
  4.20 Ý kiến của ñộc giả về nội dung và hình thức các ấn phẩm báo
  chí
  76
  4.21 Ý kiến của ñộc giả về nội dung thông tin 78
  4.22 Kết quả khảo sát tính thời sự và hấp dẫn của các ấn phẩm báo
  chí với người
  81
  4.23 Thống kê số thuê bao ñiện thoại và Internet của tỉnh Bắc Ninh 82
  4.24 Thống kê hệ thống phát thanh và truyền hình của tỉnh Bắc
  Ninh
  84
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  9
  DANH MỤC HÌNH
  STT Tên hình Trang
  1 Hình 1. Những hợp phần cơ bản của nông thôn 15
  2 Hình 2. Bản ñồ hành chính tỉnh Bắc Ninh 33
  3 Hình 3. Internet ñang trở thành phương tiện thôngtin ñược sử
  dụng phổ biến nhất tại Việt Nam
  86
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  10
  Phần I. ðẶT VẤN ðỀ
  1.1 Sự cần thiết nghiên cứu ñề tài
  Trong những năm qua, công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi
  xướng và l1nh đạo đ1 đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Nhờ có đường
  lối đổi mới đúng đắn được hiện thực hóa trong tổ chức thực hiện, Đảng ta đ1
  đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế-x1 hội,tiếp tục đẩy mạnh sự
  nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước đi lên thực hiện mục tiêu
  “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Cùng với sự nghiệp
  chung đó, báo chí nước ta đ1 có những đóng góp tíchcực, đồng thời bản thân
  báo chí cũng có bước phát triển vượt bậc trên nhiềuphương diện. Song mặt
  cơ bản, quan trọng nhất là tiến bộ về chất lượng thông tin, ngôn luận và mở
  rộng diễn đàn đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng cường ổn
  định chính trị, tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở trong x1 hội, mở rộng
  quan hệ hữu nghị hợp tác với bạn bè trên thế giới, thúc đẩy sự nghiệp đổi mới
  toàn diện ở từng địa phương và cả nước.
  Báo chí nước ta đ1 đảm bảo định hướng chính trị đúng đắn và xu
  hướng lành mạnh trong dư luận x1 hội, tích cực tuyên truyền đường lối chính
  sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, ra sức ủnghộ cái mới, khuyến
  khích những nhân tố tích cực, hăng hái tham gia cuộc đấu tranh chống tham
  nhũng và các hiện tượng tiêu cực khác, đưa ra ánh sáng nhiều vụ việc được
  dư luận đồng tình, góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng, củng cố lòng tin
  của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, báochí cũng góp phần
  nâng cao dân trí, bảo vệ lợi ích của dân tộc, bảo vệ chế độ XHCN, chống bất
  công sai trái và những luận điệu thù địch “diễn biến hòa bình”.
  Tuy nhiên, cùng với mặt mạnh, tiến bộ là chủ yếu cũng phải thừa nhận
  báo chí trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế nhất định. Thông tin tuy
  đa dạng, nhiều chiều, phong phú hơn trước nhưng tính chiến đấu nhìn chung
  Trường ðại học Nụng Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  11
  chưa cao, chưa phản ánh đầy đủ, kịp thời thực tiễn cách mạng sôi động,
  muôn màu, muôn vẻ. Nhiều vấn đề thời sự nóng hổi, bức xúc nhưng chưa kịp
  thời phát hiện, cắt nghĩa và đề xuất phương hướng, giải pháp. Nghị luận chưa
  sắc bén, nhiều khi chậm, làm giảm tác dụng định hướng dư luận x1 hội. Một
  số ít trường hợp còn để lọt thông tin độc hại, ảnh hưởng đến bản sắc văn hóa
  dân tộc. Trong đấu tranh chống tiêu cực, còn có những vụ việc thông tin
  thiếu chính xác. Bên cạnh đó đ1 xuất hiện những biểu hiện “thương mại hóa”
  ở một số cơ quan báo chí, một số nhà báo chạy theo lợi ích riêng, cá biệt còn
  bao che chạy tội cho bọn x1 hội đen, “uốn cong” ngòi bút, đánh mất tiêu
  chuẩn đạo đức người làm báo.
  ðặc biệt sự tiếp cận thông tin còn chênh lệch lớn giữa thành thị và
  nông thôn. Khu vực nông thôn với ñặc ñiểm ñịa bàn rộng lớn, lực lượng
  ñông ñảo nhưng kinh tế xã hội nông thôn phát triểnchậm, cơ sở hạ tầng
  kém, thu nhập bình quân thấp, trình ñộ văn hoá, chuyên môn kỹ thuật
  thấp Mặc dù vấn ñề nông nghiệp, nông dân, nông thônñược ðảng ta xác
  ñịnh là vấn ñề có tầm chiến lược ñặc biệt quan trọng, dành nhiều sự quan
  tâm tạo ñiều kiện phát triển. Song việc tiếp cận thông tin nói chung, tiếp cận
  các ấn phẩm báo chí nói riêng ở khu vực nông thôn còn rất hạn chế. Các ấn
  phẩm ñến tay ñộc giả khu vực nông thôn chậm hơn, íthơn, khó tìm hơn khu
  vực thành thị
  Có nhiều nguyên nhân của tình trạng trên. Song một trong những
  nguyên nhân chủ yếu là do chưa thường xuyên coi trọng phát triển đi đôi với
  quản lý tốt hệ thống báo chí, chưa quan tâm ủỳng mức và cú giải phỏp phự
  hợp ủối với cụng tỏc phỏt hành bỏo ở khu vực nụng thụn, xa trung tõm.
  Trước bối cảnh đất nước và quốc tế có nhiều biến đổi mau lẹ, phức tạp,
  thời cơ và thách thức đan xen, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học- công
  nghệ thông tin, nhu cầu thông tin tăng không ngừng và ngày càng đa dạng
  của nhân dân, trong một nền dân chủ ngày càng mở rộng và kinh tế thị
  Trường ðại học Nụng Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  12
  trường ngày càng cạnh tranh gay gắt, với nhiều thử thách khắc nghiệt thì việc
  tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của báo chí là
  một tất yếu khách quan. Đây vừa là nhiệm vụ cơ bản,lâu dài, vừa là nhiệm
  vụ bức thiết trước mắt đặt ra với các cấp quản lý, mỗi cơ quan và đội ngũ làm
  báo gắn bó với nghề. Bởi vậy, việc nghiên cứu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ
  trên nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
  hóa, từng bước đi lên thực hiện mục tiêu “Dân giàu,nước mạnh, dân chủ,
  công bằng, văn minh” là một đề tài thiết thực, cần được quan tâm.
  Với ý nghĩa ấy, tôi nhận thấy việc chọn và viết luận văn tốt nghiệp về
  đề tài nghiờn cứu “Mức thụ hưởng cỏc ấn phẩm bỏo chớ trờn ủịa bàn
  nụng thụn tỉnh Bắc Ninh” là cần thiết và cú ý nghĩa thực tiễn.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Nghiên cứu “Mức thụ hưởng các ấn phẩm báo chí trên ñịa bàn nông
  thôn tỉnh Bắc Ninh” thời gian qua, phân tích các yếu tố ảnh hưởng, nhận
  ñịnh xu hướng tiếp cận thông tin trong thời gian tới, ñề xuất giải pháp nhằm
  nâng cao mức thụ hưởng ấn phẩm báo chí trong ñời sống xã hội.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hoá các vấn ñề lý luận và thực tiễn về mức ñộ thụ
  hưởng ấn phẩm báo chí
  - Nghiên cứu thực trạng mức ñộ thụ hưởng ấn phẩm báo chí trên ñịa
  bàn nông thôn tỉnh Bắc Ninh.
  - ðánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới mức thụ hưởng ấn phẩm báo chí
  ñịa bàn nông thôn tỉnh Bắc Ninh.
  - ðề xuất các giải pháp nâng cao mức thụ hưởng ấn phẩm báo chí trên
  ñịa bàn Bắc Ninh.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  13
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  ðề tài nghiên cứu mức thụ hưởng các ấn phẩm báo chítrên ñịa bàn
  nông thôn tỉnh Bắc Ninh.
  ðối tượng nghiên cứu là các ấn phẩm báo chí, hệ thống phát hành ấn
  phẩm báo chí và ñộc giả (người ñọc báo) trên ñịa bàn nông thôn tỉnh Bắc
  Ninh.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi về nội dung: Nghiên cứu mức thụ hưởng cácấn phẩm báo
  chí trên ñịa bàn nông thôn tỉnh Bắc Ninh thời gian qua, phân tích sự ảnh
  hưởng của các loại hình truyền thông khác ñối với báo in, nhận ñịnh xu
  hướng tiếp cận thông tin trong thời gian tới, ñề xuất giải pháp ñể báo in thực
  hiện ngày càng tốt hơn vai trò của mình trong ñời sống xã hội.
  - Phạm vi về không gian: Nghiên cứu trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh
  - Phạm vi về thời gian: Số liệu khảo sát từ năm 2005-2010, giải pháp
  phát triển những năm tiếp theo.
  1.4 Câu hỏi nghiên cứu
  i. Ở Bắc Ninh báo in phát triển ở mức ñộ nào, hệ thốngphát
  hành báo chí hoạt ñộng như thế nào, số lượng phát hành,
  mức ñộ thụ hưởng ấn phẩm báo chí trên ñịa bàn nông thôn
  tỉnh Bắc Ninh là bao nhiêu?
  ii. Những yếu tố nào ảnh hưởng ñến mức ñộ thụ hưởng ấn phẩm
  báo chí trên ñịa bàn nông thôn Bắc Ninh?
  iii. Cần có các giải pháp và kiến nghị cụ thể nào ñể nâng cao
  mức hưởng thụ các ấn phẩm báo chí?
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  14
  Phần II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  2.1 Cơ sở lý luận
  2.1.1 Một số khái niệm có liên quan
  2.1.1.1 Báo chí và truyền thông ñại chúng
  Báo chí (xuất phát từ 2 từ "báo" - thông báo - và "chí" - giấy), nói một
  cách khái quát là những xuất bản phẩm ñịnh kỳ. Nhưng cũng ñể chỉ cả các
  loại hình truyền thông khác như ñài phát thanh, ñàitruyền hình. ðịnh nghĩa
  này cũng áp dụng ñược cho một tạp chí liên tục xuấtbản trên Web.
  Báo chí kênh quan trọng nhất của truyền thông ñại chúng
  Khi nói ñến truyền thông ñại chúng thì người ta thường nghĩ ngay ñến
  báo chí. Ngược lại khi nói ñến báo chí thì người tathường gắn trọn vẹn cho
  nó là truyền thông ñại chúng. Tuy nhiên truyền thông ñại chúng và báo chí
  không phải là một. ðã có rất nhiều nhà khoa học chuyên sâu nghiên cứu,
  phân tích làm rõ về truyền thông ñại chúng và báo chí.
  Theo nhà khoa học thông tin Gahapd Maletezke thì “Thông tin ñại
  chúng là một hình thức thông tin mà trong ñó những thông ñiệp là công khai
  (nghĩa là không giới hạn ñối tượng trực tiếp nhận) ñược chuyển tới công
  chúng gián tiếp qua những phương tiện kỹ thuật (có khoảng cách không gian
  và thời gian giữa các ñối tượng tham gia thông tin và ñơn phương) tức
  không có sự thay ñổi vai trò giữa người thông tin và người nhận thông tin”.
  Theo giáo sư Tạ Ngọc Tấn “Truyền thông là sự trao ñổi thông ñiệp
  giữa các thành viên hay các nhóm người trong xã hộinhằm ñạt ñược sự hiểu
  biết lẫn nhau”.
  Truyền thông là một hiện tượng xã hội xuất hiện sớmcùng với lịch sử
  phát triển của xã hội loài người, nó vừa là sản phẩm, vừa là ñộng lực kích
  thích sự phát triển của xã hội và nhu cầu của con người. Sản phẩm truyền
  thông là tiêu chí ñánh giá quá trình phát triển củacon người và xã hội. Qua
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  15
  quá trình thực hiện truyền thông các nhà nghiên cứuñã phân chia truyền
  thông ra làm nhiều loại hình truyền thông, trong ñócó truyền thông trực tiếp,
  truyền thông gián tiếp; truyền thông ngoại biên, truyền thông nội biên;
  truyền thông một-một, truyền thông một và một nhóm người; truyền thông
  ñại chúng . Truyền thông ñại chúng có mối quan hệ trực tiếp ñến báo chí và
  hoạt ñộng báo chí.
  Truyền thông ñại chúng là tổ hợp các kênh truyền thông, hướng tác
  ñộng vào ñông ñảo công chúng nhằm lôi kéo, tập hợp ñể giáo dục, thuyết
  phục và tổ chức ñông ñảo công chúng, nhân dân tham gia giải quyết các vấn
  ñề kinh tế, văn hóa, xã hội trong từng thời gian. Hay nói cách khác: Truyền
  thông ñại chúng là hoạt ñộng giao tiếp xã hội rộng rãi thông qua phương tiện
  thông tin ñại chúng. Thực chất của truyền thông ñạichúng là một phương
  thức biểu hiện mới của hoạt ñộng viễn thông trong xã hội. Truyền thông ñại
  chúng ñáp ứng và thỏa mãn nhu cầu giao tiếp mang tính phổ biến tạo ra hiệu
  quả và quy mô ở phạm vi xã hội rộng lớn. ðể thực hiện ñược hiệu quả
  truyền thông, truyền thông ñại chúng phải thông quacác phương tiện, khoa
  học công nghệ phát triển thì các phương tiện truyềnthông càng hiện ñại hơn,
  bảo ñảm cho hiệu quả của truyền thông ñại chúng ngày càng cao. Bởi vì
  thông tin thông qua các phương tiện tác ñộng vào ý thức xã hội, hình thành
  những tri thức, thái ñộ mới hay thay ñổi nhận thức thái ñộ cũ. Sự thay ñổi ý
  thức xã hội sẽ dẫn ñến hành vi xã hội và tạo ra hiệu quả xã hội.
  Tuy nhiên hiệu quả của truyền thông ñại chúng khônghoàn toàn phụ
  thuộc vào phương tiện truyền thông thô sơ hay hiện ñại, phương tiện truyền
  thông chỉ là ñiều kiện ñể nâng cao hiệu quả truyền thông mà thôi. ðiều cốt
  lõi của hiệu quả truyền thông phụ thuộc vào sự tiếpnhận thông tin của
  công chúng.Công chúng quyết ñịnh sức mạnh và hiệu quả của truyền thông
  ñại chúng. Quá trình tiếp nhận thông tin của công chúng phụ thuộc vào nhiều
  yếu tố như trình ñộ hiểu biết, khả năng, quan ñiểm chính trị xã hội của công

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1
  Ban Tư tưởng và Văn hoá Trung ương – Bộ Văn hoá Thông tin, Hội
  Nhà Báo Việt Nam (2002), Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 22 CT/TW của
  Bộ Chính trị (Khoá VIII), NXB Chính trị quốc gia
  2
  Ban Tư tưởng và Văn hoá Trung ương (2000), Lịch sử báo ðảng bộ
  các tỉnh và thành phố - NXB Chính trị quốc gia
  3
  Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương – Hội Nhà Báo Việt Nam (2004),
  Tư tưởng hồ Chí Minh về báo chí cách mạng – NXB Chính trị Quốc
  gia
  4 Báo Bắc Ninh (2008), Quy trình xuất bản báo 5 kỳ/tuần
  5
  Bộ Chính trị (2006) Thông báo số 41 TB/TW về một số biện pháp tăng
  cường lãnh ñạo quản lý báo chí
  6
  Bộ Chính trị (khoá VIII) (1997), Chỉ thị 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục
  ñổi mới và tăng cường lãnh ñạo, quản lý báo chí xuất bản
  7
  Bộ Chính trị khoá IX (2004) Thông báo kết luận 162 TB/TW về một số
  biện pháp tăng cường quản lý báo chí trong tình hình hiện nay
  8
  Các bài giảng, tài liệu, sách tham khảo của các giảng viên khoa
  Kinh tế và phát triển nông thôn trường ðại học Nôngnghiệp Hà
  Nội
  9 E.P. Prôkhôrôp (2004), Cơ sở lý luận của báo chí, Tập II, NXB Thông tin.
  10
  Hoàng Phê (chủ biên) 2006, Từ ñiển Tiếng Việt,NXB ðà Nẵng – Trung tâm
  Từ ñiển học.
  11
  Học viện Báo chí và Tuyên truyền (2006). Những vấn ñề lý luận chính
  trị và truyền thông – nhận thức và vận dụng,NXB Chính trị Quốc gia
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  109
  12
  Mác.Ăng Ghen, Lê nin, Hồ Chí Minh bàn về báo chí xuất bản (2004)
  Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội
  13
  Mục lục báo chí trong nước ngành bưu ñiện phát hành6 tháng ñầu năm
  2005,- Tổng công ty bưu chính Việt Nam
  14
  Mục lục báo chí trong nước ngành bưu ñiện phát hành6 tháng ñầu năm
  2011,- Tổng công ty bưu chính Việt Nam
  15
  Nguyễn Bá Sinh (2007), Nâng cao tính hấp dẫn của báo ðảng ñịa
  phương- Luận văn thạc sỹ, Học viện Chính trị- Hành chínhquốc gia
  16 Nguyễn Văn Dững (2000), Tác phẩm báo chí- NXB lý luận chính trị
  17
  Những quy ñịnh mới của Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực thời kỳ
  hội nhập (2008)- NXB Chính trị Quốc gia
  18
  Niên giám thống kê tỉnh Bắc Ninh (các năm 2008- 2010)– Cục thống kê
  Tỉnh Bắc Ninh.
  19 Quốc hội (1990), Luật Báo chí- NXB Chính trị Quốc gia
  20
  Quốc hội (1999), Luật sửa ñổi bổ sung một số ñiều về Luật Báo chí-
  NXB Chính trị Quốc gia
  21 Quốc hội (2004), Luật Xuất bản- Cổng thông tin ñiện tử Chính phủ
  22
  Tạ Ngọc Tấn (1999), Từ lý luận ñến thực tiễn báo chí– NXB Văn hoá –
  Thông tin
  23 Từ ñiển Bách khoa Việt Nam 2(2002) - NXB Từ ñiển Bách khoa
  24 Văn kiện các ðại hội VI, VII, VIII, IX, X của ðảng
  25
  Văn kiện ðại Hội ðảng bộ Tỉnh Bắc Ninh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2010 -
  2015

  Xem Thêm: Nghiên cứu mức thụ hưởng các ấn phẩm báo chí trên địa bàn nông thôn tỉnh bắc ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu mức thụ hưởng các ấn phẩm báo chí trên địa bàn nông thôn tỉnh bắc ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status