Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng mô hình nông thôn mới ở xã hải đường, huyện hải hậu, tỉnh nam định

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng mô hình nông thôn mới ở xã hải đường, huyện hải hậu, tỉnh nam định

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ HẢI ĐƯỜNG, HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH

  MỤC LỤC
  NỘI DUNG Trang
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Danh mục các chữ viết tắt iii
  Danh mục các bảng biểu iv
  Danh mục các biểu ñồ, ñồ thị v
  Mục lục vi
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu ñề tài1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.2.1. Mục tiêu chung 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể 3
  1.3. Các câu hỏi nghiên cứu 3
  1.4. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu3
  1.4.1. ðối tượng nghiên cứu 3
  1.4.2. Phạm vi nghiên cứu 3
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5
  2.1. Cơ sở lý luận 5
  2.1.1. Các khái niệm cơ bản 5
  2.1.2. Lý luận về sự tham gia 7
  2.1.3. Sự tham gia của người dân và các tổ chức xãhội trong xây dựng
  mô hình NTM 10
  2.1.4. Quan ñiểm của ðảng và Nhà nước ta về xây dựng và PTNT13
  2.1.5. ðặc ñiểm của nông thôn trong bối cảnh toàn cầu hóa, ñô thị hóa
  và công nghiệp hóa 16
  2.1.6. Vai trò của mô hình NTM trong phát triển kinh tế - xã hội18
  2.1.7. Mục ñích xây dựng mô hình NTM của ðảng và Nhà nước19
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  iv
  2.1.8. Những nội dung chủ yếu về xây dựng mô hình nông thôn mới21
  2.2.1. Kinh nghiệm của một số nước về tăng cường sự tham gia của
  người dân và các tổ chức xã hội trong phát triển nông thôn28
  2.2.2. Những bài học và kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng
  phát triển và nông thôn có sự tham gia34
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU42
  3.1. ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu42
  3.1.1. ðặc ñiểm tự nhiên 42
  3.1.2. ðặc ñiểm kinh tế - xã hội 44
  3.2. Phương pháp nghiên cứu 48
  3.2.1. Chọn ñiểm nghiên cứu 48
  3.2.2. Phương pháp thu thập số liệu48
  3.2.3. Phương pháp xử lý số liệu 50
  3.2.4. Phương pháp phân tích 50
  3.3. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích51
  3.3.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tình hình chung51
  3.3.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh sự tham gia của người dân và các tổ
  chức xã hội 52
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN53
  4.1. Khái quát về quy trình xây dựng mô hình NTM xã Hải ðường53
  4.1.1. Bối cảnh, mục tiêu và các hoạt ñộng chính53
  4.1.2. Các chương trình, dự án ñã và ñang triển khai trên ñịa bàn của xã54
  4.1.3. Bộ máy tổ chức, quản lý trong triển khai xây dựng mô hình NTM55
  4.1.4. Các bên liên quan trong triển khai xây dựngmô hình NTM56
  4.2. Thực trạng tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong
  xây dựng mô hình NTM xã Hải ðường59
  4.2.1. Sự tham gia của các tổ chức xã hội và ngườidân trong tuyên truyền
  xây dựng mô hình NTM 59
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  v
  4.2.2. Sự tham gia của các tổ chức xã hội và ngườidân trong thảo luận
  chiến lược phát triển NTM61
  4.2.3. Sự tham gia của người dân và các tổ chức xãhội trong lập kế
  hoạch và công tác quy hoạch xây dựng mô hình NTM65
  4.2.4. Người dân và các tổ chức xã hội tham gia các mô hình sản xuất,
  tập huấn khoa học - kỹ thuật69
  4.2.5. Sự tham gia của người dân trong huy ñộng nguồn lực ñể xây
  dựng mô hình NTM 70
  4.2.6. Sự tham gia của các tổ chức xã hội và ngườidân trong công tác
  giám sát xây dựng mô hình NTM74
  4.2.7. Sự tham gia của các tổ chức xã hội và ngườidân trong việc quản
  lý và sử dụng tài sản hình thành trong quá trình xây dựng mô
  hình NTM 74
  4.3. Kết quả ñạt ñược của mô hình xây dựng NTM75
  4.4. Một số thuận lợi và khó khăn trong việc tham gia xây dựng mô hình
  NTM của người dân và các tổ chức xã hội.84
  4.4.1 Các thuận lợi 84
  4.4.2 Các khó khăn 84
  4.4.3 Tổng hợp trong phân tích ma trận SWOT86
  4.5. ðịnh hướng và các giải pháp tăng cường sự tham gia của người
  dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng mô hình NTM88
  4.5.1. ðịnh hướng 88
  4.5.2. Các giải pháp tăng cường sự tham gia của người dân và các tổ
  chức xã hội trong xây dựng mô hình NTM90
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ95
  5.1. Kết luận 95
  5.2. Kiến nghị 97
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 99
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vi
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  BCð
  BQ
  BQL
  CC
  CNH-HðH
  DV
  GDP
  GTSX
  HðND
  KH
  KH-KT
  NN
  NTM
  NTTS
  MTTQ
  PTNT
  QL
  SD
  SL
  SS
  SX
  TBKT
  TH
  TKKT
  TTCN
  TS
  UBND
  Ban chỉ ñạo
  Bình quân
  Ban quản lý
  Cơ cấu
  Công nghiệp hóa - hiện ñại hóa
  Dịch vụ
  Tổng thu nhập quốc dân
  Giá trị sản xuất
  Hội ñồng nhân dân
  Kế hoạch
  Khoa học - kỹ thuật
  Nông nghiệp
  Nông thôn mới
  Nuôi trồng thủy sản
  Mặt trận tổ quốc
  Phát triển nông thôn
  Quản lý
  Sử dụng
  Số lượng
  So sánh
  Sản xuất
  Tiến bộ kỹ thuật
  Thực hiện
  Thống kê kinh tế
  Tiểu thủ công nghiệp
  Tổng số
  Ủy ban nhân dân
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vii
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 3.1: Tình hình ñất ñai của xã Hải ðường qua 3 năm (2008 – 2010) .43
  Bảng 3.2: Tình hình dân số và lao ñộng qua 3 năm (2008-2010) . 45
  Bảng 3.3: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của xã qua 3 năm (2008-2010) . 47
  Bảng 3.4: Ma trận SWOT . 51
  Bảng 4.1: Một số mục tiêu cụ thể trong xây dựng NTM 53
  Bảng 4.2: Kinh phí xây dựng mô hình NTM làng Hoành ðồn xã Hải ðường . 54
  Bảng 4.3: Các kênh thông tin mà người dân nhận ñượcvề Chương trình xây dựng
  mô hình NTM .60
  Bảng 4.4: Tiến trình hoạt ñộng của xây dựng hạ tầngkinh tế - xã hội 63
  Bảng 4.5: Tỷ lệ người dân và ñại diện các tổ chức tham gia các cuộc họp 64
  Bảng 4.6: Người dân tham gia xây dựng lập kế hoạch phát triển .66
  Bảng 4.7: Người dân tham gia xây dựng quy hoạch 68
  Bảng 4.8: Người dân tham gia tập huấn ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất 69
  Bảng 4.9: Người dân góp công lao ñộng xây dựng côngtrình .73
  Bảng 4.10: Công tác quản lý và sử dụng tài sản .75
  Bảng 4.11: Phân tích ma trận SWOT 87
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  viii
  DANH MỤC CÁC HỘP
  Hộp 4.1: Hội nông dân xã vận ñộng người dân tham gia xây dựng NTM 61
  Hộp 4.2: Chính quyền xã khẳng ñịnh vai trò của côngtác tuyên truyền, vận ñộng
  người dân tham gia xây dựng NTM . 61
  Hộp 4.3: Hội phụ nữ xã Hải ðường tham gia xây dựng NTM .70
  Hộp 4.4: Mặt trận tổ quốc xã Hải ðường vận ñộng người dân hiến ñất xây dựng
  ñường giao thông . 77
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  ix
  DANH MỤC CÁC ẢNH, BIỂU ðỒ VÀ HÌNH
  STT Tên ảnh, biểu ñồ và hình Trang
  1 Ảnh 4.1 Các tổ chức chính trị, ñoàn thể trong xã họp bàn chiến lược
  xây dựng NTM
  62
  2 Ảnh 4.2 Người dân tham gia làm ñường giao thông 76
  3 Biểu ñồ 4.1 Kết quả huy ñộng vốn xây dựng các công trình 72
  4 Biểu ñồ 4.2 Các nguồn vốn trong xây dựng công trìnhgiao thông của xã 87
  5 Hình 2.1 Sự tham gia của người dân trong xây dựng mô hình NTM 12
  6 Hình 4.1 Mô hình tổ chức Ban quản lý xây dựng NTM xã Hải ðường 56
  7 Hình 4.2 Các tổ chức, ñoàn thể tham gia xây dựng mô hình NTM 57
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  1
  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu ñề tài
  ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ X ðảng ta ñã xácñịnh: “Hiện nay và
  trong nhiều năm tới, vấn ñề nông nghiệp, nông dân và nông thôn có vị trí
  chiến lược ñặc biệt quan trọng trong sự nghiệp côngnghiệp hóa, hiện ñại hóa
  của ñất nước”[8]. Trong thời gian qua các cấp, các ngành từ trung ương ñến
  ñịa phương ñã không ngừng triển khai nhiều chương trình, dự án nhằm thúc
  ñẩy và phát triển nông nghiệp, nông thôn hướng tới chủ ñộng giải quyết thiết
  thực các vấn ñề ñời sống và ñáp ứng nhu cầu cho nông dân, ñặc biệt là các hộ
  nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn vươn lên cócuộc sống tốt hơn, ñảm
  bảo phát triển bền vững của ñất nước trong quá trình công nghiệp hóa, hiện
  ñại hóa, phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế, quốctế.
  Góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách
  mà ðảng và Nhà nước ñề ra, năm 2007, Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông
  thôn chọn làng Hoành ðồn thuộc xã Hải ðường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam
  ðịnh ñại diện cho các làng thuộc vùng ðồng bằng sông Hồng xây dựng thí
  ñiểm mô hình nông thôn mới cấp làng. Sau 2 năm thựchiện ñề án, tại ñây bộ
  mặt nông thôn ñược thay ñổi ñáng kể về cơ sở hạ tầng, về kinh tế - xã hội, văn
  hoá - môi trường tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần tích
  cực vào mục tiêu giảm nghèo của ñịa phương.
  Tuy nhiên, ñây là chương trình mới nên trong quá trình thực hiện ñề án
  không tránh khỏi những bỡ ngỡ liên quan ñến các lĩnh vực về xây dựng cơ
  bản, quy hoạch, kinh tế, văn hoá - xã hội Mô hình áp dụng thực hiện với
  quy mô làng, do làng không phải là một ñơn vị hành chính quản lý Nhà nước,
  cũng không phải là ñơn vị hoạt ñộng kinh tế nên mộtsố nội dung của chương
  trình cấp làng không chủ ñộng thực hiện ñược, do ñókết quả thực hiện xây
  dựng mô hình chưa cao.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  Tháng 4 năm 2009 Ban châp hành Trung ương ðảng khóaX có Thông báo
  số 238 kết luận của Ban Bí thư về “ Chương trình xây dựng thí ñiểm mô hình nông
  thôn mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện ñại hóa” [1]. Xã Hải ðường, huyện
  Hải Hậu, tỉnh Nam ðịnh ñược chọn xây dựng mô hình xã ñiểm ñại diện cho khu
  vực ñồng bằng sông Hồng xây dựng nông thôn mới .
  Như vậy, sau 2 năm triển khai xây dựng mô hình thí ñiểm thì thực trạng
  xây dựng nông thôn mới ở xã Hải ðường ñã và ñang diễn ra như thế nào? Có ñạt
  ñược mục tiêu ñề ra hay không? ðặc biệt là vai trò của người dân và các tổ chức
  xã hội ñược thể hiện như thế nào trong quá trình tham gia xây dựng mô hình nông
  thôn mới? Sự tham gia có tích cực hay không tích cự c? Thuận lợi, khó khăn của
  người dân và các tổ chức xã hội trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở ñây?
  Bài học kinh nghiệm nào cần rút ra trong quá trình xây dựng mô hình nông thôn
  mới? Cần có các giải pháp gì ñể giúp người dân và các tổ chức xã hội tham gia
  thực hiện tốt mô hình nông thôn mới ñảm bảo duy trì mô hình có hiệu quả, hợp lý
  và có tính bền vững?
  ðể góp phần thúc ñẩy việc thực hiện xây dựng nông thôn mới của vùng
  ñồng bằng sông Hồng, ñánh giá ñúng thực trạng vai trò sự tham gia của người dân
  và các tổ chức xã hội ở xã Hải ðường trong xây dựngnông thôn mới, trên cơ sở
  ñó ñề xuất các giải pháp thực hiện tốt mô hình này,chúng tôi tiến hành nghiên cứu
  ñề tài “Sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng mô
  hình nông thôn mới ở xã Hải ðường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam ðịnh”.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1. Mục tiêu chung
  ðề tài nhằm ñánh giá thực trạng sự tham gia của người dân và các tổ
  chức xã hội trong xây dựng nông thôn mới ở xã Hải ðường, huyện Hải Hậu,
  tỉnh Nam ðịnh. Trên cơ sở ñó rút ra một số bài học kinh nghiệm, ñề xuất
  những giải pháp nâng cao vai trò của người dân và các tổ chức xã hội trong
  xây dựng nông thôn mới cho thời gian tới.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hóa những vấn ñề lý luận và thực tiễn về sự tham
  gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng mô hình NTM.
  - ðánh giá thực trạng sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội
  trong xây dựng mô hình NTM tại xã Hải ðường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam ðịnh.
  - Rút ra bài học kinh nghiệm và ñề xuất các giải pháp nhằm tăng cường
  sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong thực hiện xây dựng mô
  hình nông thôn mới tại ñịa phương cũng như trong khu vực.
  1.3. Các câu hỏi nghiên cứu
  - Thực trạng xây dựng NTM ở xã Hải ðường ñã và ñang diễn ra như
  thế nào? So sánh với mục tiêu ñặt ra thì mức ñộ ñạtñược ñến ñâu?
  - Sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội ñược thể hiện như
  thế nào trong quá trình xây dựng mô hình NTM?
  - Có những thuận lợi, khó khăn, thách thức gì tron g việc huy ñộng sự tham
  gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng mô hình NTM ở ñây?
  - Bài học kinh nghiệm nào cần rút ra trong việc huy ñộng sự tham gia
  của người dân và các tổ chức xã hội cho xây dựng môhình NTM?
  - Cần có các giải pháp gì ñể giúp người dân và các tổ chức xã hội tham gia
  xây dựng tốt mô hình NTM ñảm bảo duy trì mô hình cóhiệu quả, hợp lý, và có
  tính bền vững?
  1.4. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.4.1. ðối tượng nghiên cứu
  Tập trung nghiên cứu những vấn ñề có tính lý luận và thực tiễn về sự
  tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng nông thôn ở xã
  Hải ðường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam ðịnh.
  1.4.2. Phạm vi nghiên cứu
  Chủ thể nghiên cứu ñề tài là người dân nông thôn và các tổ chức xã hội
  của xã Hải ðường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam ðịnh. Tậptrung vào một số chỉ
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  tiêu chính như:
  * Về nội dung: ðề tài tập trung ñi sâu nghiên cứu,ñánh giá thực trạng
  sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng nông thôn
  mới xã Hải ðường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam ðịnh, ñề xuất giải pháp cho các
  năm tiếp theo.
  * Về không gian: ðề tài tiến hành nghiên cứu ở xã Hải ðường, huyện
  Hải Hậu, tỉnh Nam ðịnh.
  * Về thời gian: Số liệu thu thập ñược từ các tài liệu ñã công bố trong
  khoảng thời gian từ năm 2008 ñến năm 2010; số liệu khảo sát thực trạng ñược
  ñiều tra năm 2010, năm 2011; các số liệu dự kiến tính ñến năm 2020.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Cơ sở lý luận
  2.1.1. Các khái niệm cơ bản
  2.1.1.1. Nông thôn
  Nông thôn ñược coi như là khu vực ñịa lý, nơi ñó sinh kế cộng ñồng gắn bó,
  có quan hệ trực tiếp ñến khai thác, sử dụng môi trư ờng và tài nguyên thiên nhiên
  cho hoạt ñộng sản xuất nông nghiệp là chủ yếu.
  Hiện nay trên thế giới chưa thống nhất ñịnh nghĩa về nông thôn. Song có
  nhiều quan ñiểm khác nhau:
  Có quan ñiểm cho rằng nông thôn là khái niệm dùng ñể chỉ một ñịa bàn
  mà ở ñó sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn[12]. Cũng có quan ñiểm cho
  rằng chỉ cần dựa vào trình ñộ phát triển cơ sở hạ tầng. Quan ñiểm khác lại cho
  rằng nên dựa vào chỉ tiêu trình ñộ tiếp cận thị trường, phát triển hàng hóa ñể
  xác ñịnh vùng nông thôn.
  Khái niệm nông thôn chỉ có tính chất tương ñối và luôn biến ñộng theo thời
  gian ñể phản ánh biến ñổi về kinh tế xã hội của mỗiquốc gia trên thế giới. Trong
  ñiều kiện Việt Nam theo chúng tôi: “Nông thôn là vùng sinh sống của tập hợp dân
  cư, trong ñó có nhiều nông dân. Tập hợp cư dân này tham gia vào các hoạt ñộng
  kinh tế, văn hóa - xã hội và môi trường trong một thể chế chính trị nhất ñịnh và chịu
  ảnh hưởng của các tổ chức khác”[6].
  2.1.1.2. Phát triển nông thôn
  Khác với phát triển và phát triển kinh tế, phát triển nông thôn là chỉ sự phát triển ở
  khu vực nông thôn; có thể hiểu rằng phát triển nông thôn chỉ sự phát triển kinh tế - xã hội
  trên phạm vi hẹp hơn phát triển và phát triển kinh tế. Sau ñây là một số quan ñiểm về
  phát triển nông thôn.
  - Phát triển nông thôn là một quá trình tất yếu cải thiện một cách bền vững về kinh
  tế, văn hóa, xã hội và môi trường, nhằm nâng cao ch ất lượng sống của dân cư nông thôn.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  6
  - Phát triển nông thôn là những thay ñổi cần thiết ở vùng nông thôn.
  Tuy nhiên, những gì coi là cần thì lại khác nhau ở từng nước, từng vùng, từng
  ñịa phương; theo quan ñiểm thông thường, bản chất của phát triển là tăng
  trưởng và hiện ñại hoá mang lại cho người nghèo chút lợi nho nhỏ.
  - Phát triển nông thôn là một chiến lược nhằm phát triển ñời sống kinh tế và
  xã hội của một nhóm người riêng biệt, người nghèo ởnông thôn. Nó ñòi hỏi phải
  mở rộng các lợi ích của sự phát triển ñến với nhữngngười nghèo nhất trong
  những người nghèo nhất, trong những người ñang tìm kế sinh nhai ở các vùng
  nông thôn. Nhóm này gồm những tiểu nông, tá ñiền vànhững người không có ñất.
  - Phát triển nông thôn bền vững là sự phát triển kinh tế - xã hội nông thôn
  với tốc ñộ cao, là quá trình làm tăng mức sống của người dân nông thôn. Phát
  triển nông thôn phù hợp với nhu cầu của con người, ñảm bảo sự tồn tại bền vững
  và sự tiến bộ lâu dài trong nông thôn. Sự phát triển ñó dựa trên việc sử dụng hiệu
  quả tài nguyên thiên nhiên mà vẫn bảo ñảm giữ gìn môi trường sinh thái nông
  thôn. Phát triển nông thôn ñáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay nhưng không làm
  cạn kiệt tài nguyên, không ñể lại hậu quả cho thế hệ tương lai [6].
  Từ các quan ñiểm trên theo chúng tôi: Phát triển nông thôn là một quá
  trình nhằm cải thiện và nâng cao ñời sống của ngườidân nông thôn một cách
  bền vững về kinh tế - xã hội, văn hoá, môi trường và ổn ñịnh chính trị. Quá
  trình này, trước hết là do nỗ lực từ chính người dân nông thôn và có sự hỗ trợ
  tích cực của Nhà nước và các tổ chức khác.
  2.1.1.3. Mô hình nông thôn mới
  Xây dựng mô hình nông thôn mới là một chính sách vềmột mô hình
  phát triển cả về nông nghiệp và nông thôn, nên vừa mang tính tổng hợp, bao
  quát nhiều lĩnh vực, vừa ñi sâu giải quyết nhiều vấn ñề cụ thể, ñồng thời giải
  quyết các mối quan hệ với các chính sách khác, các lĩnh vực khác trong sự tính
  toán, cân ñối mang tính tổng thể, khắc phục tình trạng rời rạc, hoặc duy ý chí.
  Theo các nhà nghiên cứu thì mô hình nông thôn mới là những kiểu mẫu

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Ban Bí thư Trung ương ðảng khóa X, Thông báo số 238kết luận của Ban Bí
  thư về ñề án “ Chương trình xây dựng thí ñiểm mô hình nông thôn mới trong
  thời kỳ công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ”, Hà Nội, 2009.
  2. Ban quản lý xây dựng mô hình NTM xã Hải ðường “ðề án xây dựng thí
  ñiểm mô hình NTM xã Hải ðường huyện Hải Hậu tỉnh Nam ðịnh trong thời
  kỳ ñẩy mạnh CNH, HðH”, Hải ðường, 2009.
  3. Ban quản lý xây dựng mô hình NTM xã Hải ðường “Báo cáo tổng kết thực
  hiện ñề án xây dựng thí ñiểm mô hình NTM xã Hải ðườ ng, huyện Hải Hậu,
  tỉnh Nam ðịnh ”, Hải ðường, 9/2011.
  4. Chính phủ, Quyết ñịnh số 24/2008/NQ-CP “Ban hành chương trình hành
  ñộng của Chính phủ về thực hiện nghị quyết thứ 7 Ba n chấp hành Trung ương
  ñảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, 2008.
  5. Cục Thống kê tỉnh Nam ðịnh, Niên giám thống kê huyện Hải Hậu 2010, Nam
  ðịnh, 2010.
  6. TS. Mai Thanh Cúc – TS. Quyền ðình Hà – ThS. NguyễnThị Tuyết Lan –
  ThS. Nguyễn Trọng ðắc, Giáo trình phát triển nông thôn, NXB Nông nghiệp
  Hà Nội, 2005.
  7. Phạm Vân ðình, Phát triển Xí nghiệp Hương Trấn ở Trung Quốc, NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội, 1998.
  8. ðảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện ñại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB
  Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006.
  9. ðảng cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày5 tháng 8 năm
  2008 “Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa Xvề nông nghiệp,
  nông dân và nông thôn”Hà Nội, 2008.
  10. ðảng ủy xã Hải ðường, Quyết ñịnh số 58-Qð/ðU“Thành lập Ban quản lý
  xây dựng thí ñiểm mô hình NTM trong thời kỳ ñẩy mạnh CNH, HðH”, Hải
  ðường 6/2009.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  100
  11. Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, ðại học Kinh tế quốc dân, 2005.
  12. Giáo trình KTCT Mác - Lênin Dùng cho khối ngành kinh tế, quản trị
  kinh doanh trong các trường ñại học, cao ñẳng, NXB Chính trị Quốc
  gia, Hà Nội.
  13. Kinh nghiệm Việt Nam, Kinh nghiệm Trung Quốc “Về vấn ñề nông
  nghiệp, nông dân, nông thôn”. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009.
  14. Hồ Văn Thông (chủ biên): Thể chế dân chủ và phát triển nông thôn
  Việt Nam hiện nay, NXB Chính trị Quốc gia – Hà Nội, 2005.
  15. Thủ tướng Chính phủ, Quyết ñịnh số 491/Qð-TTg ngày 16 tháng 4
  năm 2009 “Ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới”, Hà Nội,
  2009.
  16. Trung tâm thông tin Nông nghiệp và PTNT - Bộ Nông nghiệp và PTNT,
  phát triển nông nghiệp bằng phong trào nông thôn mới (Saemaul) ở Hàn
  Quốc, Hà Nội, 2002.
  17. http://www.ctu.edu.vn, PRA ðánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia.
  18. Viện Quy hoạch và KTNN – Dự án “Chiến lược phát triển các ñiểm
  dân cư nông thôn tới năm 2020”, Hà nôi, 3/2007.
  19. PGS.TS Phùng Hữu Phú, "ðô thị hóa ở Việt Nam – từ góc nhìn nông
  nghiệp, nông dân, nông thôn”, Hà Nội, 2010.
  Tiếng Anh
  20. Mobilization Management Unit - Khushhalibank, Handbook of Social
  Mobilization Tools for KB Operations Manual
  21. Khan, Sahibzada Muhammad Shoaib 2000, Capacity Building Document IV
  - Social - Economical Mobilization)

  Xem Thêm: Sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng mô hình nông thôn mới ở xã hải đường, huyện hải hậu, tỉnh nam định
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng mô hình nông thôn mới ở xã hải đường, huyện hải hậu, tỉnh nam định sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status