Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu tuyển chọn và sử dụng các tổ hợp lai, giống ngô lai mới phục vụ phát triển sản xuất ngô lai vùng đồng bằng viên chăn nước chdcnd lào

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tuyển chọn và sử dụng các tổ hợp lai, giống ngô lai mới phục vụ phát triển sản xuất ngô lai vùng đồng bằng viên chăn nước chdcnd lào

  Luận án tiến sĩ năm 2011
  Đề tài: NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN VÀ SỬ DỤNG CÁC TỔ HỢP LAI, GIỐNG NGÔ LAI MỚI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NGÔ LAI VÙNG ĐỒNG BẰNG VIÊN CHĂN NƯỚC CHDCND LÀO

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪVIẾT TẮT . vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG ix
  DANH MỤC CÁC ðỒTHỊ VÀ SƠ ðỒ xiii
  MỞ ðẦU 1
  1. Tính cấp thiết của ñềtài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu . 3
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài . 3
  3.1. Ý nghĩa khoa học . 3
  3.2. Ý nghĩa thực tiễn . 3
  4. Những ñóng góp mới của luận án . 4
  5. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu . 4
  Chương 1- TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠSỞKHOA HỌC CỦA ðỀTÀI 5
  1.1. Vai trò của cây ngô và nhu cầu ngô trên thếgiới 5
  1.2. Tình hình nghiên cứu và sản xuất ngô trên thếgiới và Việt Nam 6
  1.2.1. Tình hình nghiên cứu và sản xuất ngô trên thếgiới . 6
  1.2.2. Tình hình sản xuất và nghiên cứu ngô ởViệt Nam . 9
  1.2.3. Tình hình sản xuất và sửdụng giống ngô tại nước
  CHDCND Lào 12
  1.3. Ưu thếlai và ứng dụng trong chọn tạo giống ngô . 18
  1.4. Khảnăng kết hợp và phương pháp ñánh giá khảnăng kết hợp 20
  1.4.1. Khái niệm năng kết hợp (KNKH) . 20
  1.4.2. ðánh giá KNKH bằng phương pháp lai ñỉnh 21
  1.4.3. ðánh giá KNKH bằng phương pháp luân giao 23
  1.5. Các kết quảnghiên cứu chế ñộdinh dưỡng và phân bón cho ngô. 24
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận án Tiến sỹkhoa học Nông nghiệp iv
  Chương 2 - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40
  2.1. Vật liệu nghiên cứu . 40
  2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 40
  2.2.1. Nội dung nghiên cứu 40
  2.2.2. Phương pháp nghiên cứu 41
  2.2.3. Quy trình thí nghiệm . 45
  2.3. Các chỉtiêu và phương pháp theo dõi . 46
  2.3.1. Chỉtiêu vềthời gian sinh trưởng . 47
  2.3.2. Các chỉtiêu hình thái 47
  2.3.3. Chỉtiêu chống chịu . 48
  2.3.4. Chỉtiêu năng suất và các y ếu tốcấu thành năng suất 49
  2.3.5. Các phương pháp tính toán và xửlý sốliệu 50
  2.3.6. Phương pháp phân tích hiệu quảkinh tế . 51
  2.4. Phương pháp xửlý sốliệu 51
  Chương 3 - KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN 53
  3.1. ðIỀU KIỆN TỰNHIÊN CỦA VÙNG ðỒNG BẰNG VIÊN
  CHĂN 53
  3.1.1. Vịtrí ñịa lí, cơcấu tổchức 53
  3.1.2. ðịa hình 54
  3.2. ðẶC ðIỂM ðẤT ðAI VÀ KHÍ HẬU VÙNG ðỒNG BẰNG
  VIÊN CHĂN 56
  3.2.1. Hiện trạng sửdụng ñất vùng ñồng bằng Viên Chăn 56
  3.2.2. Tính chất lí hoá của ñất ñai vùng ñồng bằng Viên Chăn . 57
  3.2.3. ðặc ñiểm khí hậu vùng ñồng bằng Viên Chăn 60
  3.2.4. Thời vụtrồng ngô ở ñồng bằng Viên Chăn . 64
  3.2.5. Tình hình sản xuất ngô ở ñồng bằng Viên Chăn . 67
  3.2.6. Thực trạng vềkỹ thu ật trồng ngô ởvùng ñồng bằng Viên Chăn 69
  3.2.7. ðánh giá chung về ñặc ñiểm khí hậu, ñất ñai và tình hình
  sản xuất ngô vùng ñồng bằng Viên Chăn 71
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận án Tiến sỹkhoa học Nông nghiệp v
  3.3. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU KHẢNĂNG SINH TRƯỞNG
  PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DÒNG THUẦN 73
  3.3.1. Thời gian sinh trưởng và ñặc ñiểm nông sinh học của các
  dòng ngô tham gia thí nghiệm vụThu ñông 2005 . 73
  3.3.2. Năng suất và các y ếu tốcấu thành năng suất của các dòng
  ngô thí nghiệm vụThu ñông 2005 . 74
  3.3.3. Khảnăng chống chịu sâu bệnh của các dòng ngô trong thí
  nghiệm vụ Thu ñông 2005 76
  3.4. KẾT QUẢKHẢO NGHIỆM CÁC TỔHỢP LAI (THL) TẠI
  VÙNG ðỒNG BẰNG VIÊN CHĂN 79
  3.4.1. ðặc ñiểm thời gian sinh trưởng của các tổhợp lai thí
  nghiệm 79
  3.4.2. Một số ñặc ñiểm hình thái của các tổhợp lai thí nghiệm . 82
  3.4.3. Các ñặc ñiểm hình thái bắp và hạt của các tổ hợp lai thí
  nghiệm 84
  3.4.4. Mức ñộnhiễm sâu bệnh và khảnăng chống chịu của các tổ
  hợp lai thí nghiệm . 86
  3.4.5. Các yếu tốcấu thành năng suất và năng suất của các tổ hợp
  lai thí nghiệm 88
  3.5. KẾT QUẢSO SÁNH GIỐNG NGÔ LAI MỚI VÀ TỔ HỢP
  LAI ƯU TÚ TẠI VÙNG ðỒNG BẰNG VIÊN CHĂN 94
  3.5.1. Thời gian sinh trưởng của các giống ngô lai mới và tổ
  hợp lai 94
  3.5.2. ðặc ñiểm hình thái của các giống mới và tổ hợp lai ưu tú . 97
  3.5.3. Khảnăng chống chịu sâu bệnh của các giống ngô lai mới và
  tổ hợp lai ưu tú . 100
  3.5.4. Các yếu tốcấu thành năng suất, năng suất hạt của các giống
  mới và tổ hợp lai . 102
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận án Tiến sỹkhoa học Nông nghiệp vi
  3.6. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU THỜI VỤTRỒNG NGÔ ỞVÙNG
  ðỒNG BẰNG VIÊN CHĂN .106
  3.6.1. Ảnh hưởng của thời vụtrồng ñến ñặc ñiểm hình thái của
  giống ngô LVN-10 và LVN-61 . 108
  3.6.2. Ảnh hưởng của thời vụgieo ñến các yếu tốcấu thành năng
  suất và năng suất giống ngô LVN-10 và LVN-61 . 109
  3.7. KẾT QUẢXÁC ðỊNH LIỀU LƯỢNG BÓN ðẠM CHO
  GIỐNG NGÔ LVN-10 VÀ LVN-61 TẠI ðỒNG BẰNG
  VIÊN CHĂN .112
  3.7.1. Thời gian sinh trưởng của giống ngô LVN-10 và LVN-61 . 112
  3.7.2. Ảnh hưởng của liều lượng phân ñạm ñến các ñặc ñiểm hình
  thái và m ức ñộnhiễm sâu bệnh của giống ngô LVN-10 và
  LVN-61 114
  3.7.3. Ảnh hưởng của liều lượng bón ñạm ñến các yếu tốcấu
  thành năng suất và năng suất của giống ngô LVN-10 và
  LVN-61 116
  3.8. KẾT QUẢXÂY DỰNG MÔ HÌNH THÂM CANH NGÔ Ở
  ðỒNG BẰNG VIÊN CHĂN .121
  Chương 4- KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ . 125
  4.1. Kết luận .125
  4.2. ðềnghị 126
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐCÓ LIÊN QUAN ðẾN LUẬN ÁN 127
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 128
  PHỤLỤC . 139
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận án Tiến sỹkhoa học Nông nghiệp vii
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪVIẾT TẮT
  CHDCND Cộng hoà dân chủnhân dân
  CIMMYT Trung tâm cải thiện giống bắp và lúa mì Quốc Tế
  FAO Tổchức lương thực thếgiới
  IFPRI Viện Nghiên cứu Chương trình Lương thực Thếgiới
  UBND Ủy ban nhân dân
  ƯTL Ưu thếlai
  KNKH Khảnăng kết hợp
  KNKHC Khảnăng kết hợp chung
  KNKHR Khảnăng kết hợp riêng
  TCN Tiêu chuẩn ngành
  Ftn F thí nghiệm
  Flt F lý thuyết
  THL Tổhợp lai
  TPTD Thụphấn tựdo
  G Gieo
  G - TC Gieo ñến trỗcờ
  G - TP Gieo ñến tung phấn
  G - PR Gieo ñến phun râu
  TC - TP - PR Trỗcờ ñến tung phấn, tung phấn ñến phun râu
  TGST Thời gian sinh trưởng
  NH Nông hộ
  ðK ðường kính
  BHH Bắp hữu hiệu
  LTH/B Tỷlệhạt/bắp
  HH Hàng hạt
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận án Tiến sỹkhoa học Nông nghiệp viii
  H/H Hạt trên hàng
  M1000 Khối lượng 1000 hạt
  BðHạt bán ñá
  BRN Hạt bán răng ngựa
  Vàng+ Hạt màu vàng
  Vàng++ Hạt vàng da cam
  NSLT Năng suất lý thuy ết
  NSTT Năng suất thực thu
  ñ/c ðối chứng
  N ðạm
  g Gram
  IRRISTAT Phần mềm xửlý thống kê
  cs Cộng sự
  HT Hè thu
  TðThu ñông
  ðB ðồng bằng
  NXB Nhà xuất bản
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận án Tiến sỹkhoa học Nông nghiệp ix
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang
  Bảng 1.1. Sản xuất ngô, lúa mì, lúa nước trên thếgiới giai ñoạn
  1961-2008 . 7
  Bảng 1.2. Diện tích, năng suất, sản lượng ngô một sốnước trên thế
  giới giai ñoạn 2001 - 2008 . 8
  Bảng 1.3. Diện tích, năng suất, sản lượng ngô Việt Nam giai ñoạn
  1961 -2009 10
  Bảng 1.4. Diện tích, năng suất và sản lượng ngô của Lào giai ñoạn
  1976 - 2009 . 13
  Bảng 1.5. Dựkiến diện tích, năng suất và sản lượng ngô nước
  CHDCND Lào giai ñoạn 2010 - 2015 14
  Bảng 1.6. Nhu cầu phân bón ởmột sốcây trồng nhiệt ñới 25
  Bảng 1.7. Lượng phân bón cho các nhóm giống ngô và các loại ñất . 32
  Bảng 1.8. Năng suất hạt và mức ñộsửdụng các nguyên tốdinh
  dưỡng của cây ngô 37
  Bảng 1.9. Nhu cầu dinh dưỡng chủyếu của cây ngô trong một số
  giai ñoạn sinh trưởng 38
  Bảng 3.1. Các loại ñất chính vùng ñồng bằng Viên Chăn 58
  Bảng 3.2. Kết quảphân tích ñất trồng ngô thí nghiệm (khu thí
  nghiệm tại Trung tâm lúa và cây kinh tếNaphok) . 60
  Bảng 3.3. Các yếu tốkhí hậu tại vùng nghiên cứu Naphok giai
  ñoạn 2004 - 2008 61
  Bảng 3.4. Công thức luân canh cây trồng chính ở ñồng bằng
  Viên Chăn . 64
  Bảng 3.5. So sánh ñiều kiện thời tiết và thuận lợi, khó khăn
  của 2 vụngô trồng tại vùng ñồng bằng Viên Chăn . 65
  Bảng 3.6. Diện tích và năng suất ngô vùng ñồng bằng Viên Chăn
  giai ñoạn 2003 - 2009 . 68
  Bảng 3.7. Diện tích trồng và mức ñộ ñầu tưthâm canh của 3 nhóm
  nông hộtrồng ngô tại bản Senñin 70
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận án Tiến sỹkhoa học Nông nghiệp x
  Bảng 3.8. Thời gian sinh trưởng và các ñặc ñiểm hình thái của các
  dòng ngô vụThu ñông 2005 tại trường ðHNN - Hà Nội 74
  Bảng 3.9. Năng suất và các y ếu tốcấu thành năng suất c ủa
  các dòng ngô vụThu ñông 2005 tại Trường ðHNN - Hà Nội . 75
  Bảng 3.10. Tỷlệnhiễm sâu bệnh của các dòng ngô vụThu ñông
  2005 tại Trường ðHNN –Hà Nội . 76
  Bảng 3.11. Bảng phân tích phương sai khảnăng kết hợp 77
  Bảng 3.12. Phân tích phương sai khảnăng kết hợp . 78
  Bảng 3.13. Khảnăng kết hợp chung của các dòng ngô thí nghiệm 78
  Bảng 3.14. Khảnăng kết hợp riêng (Gj) của các dòng ngô thí nghiệm 78
  Bảng 3.15. Thời gian sinh trưởng của các tổhợp lai vụHè thu và
  thu ñông năm 2006 tại Trung tâm nghiên cứu lúa và cây
  kinh tế(Napok) . 81
  Bảng 3.16. Các ñặc ñiểm hình thái cây của các tổhợp lai vụHè thu
  và Thu ñông năm 2006 Trung tâm nghiên cứu lúa và cây
  kinh tế(Napok) . 83
  Bảng 3.17. Các ñặc ñiểm hình thái bắp và hạt của các tổhợp lai vụ
  Hè thu và Thu ñông năm 2006 tại Trung tâm nghiên cứu
  lúa và cây kinh tế(Napok) 85
  Bảng 3.18. Mức ñộnhiễm sâu bệnh và khảnăng chống chịu của các
  tổhợp lai vụ Hè thu và Thu ñông 2006 tại Trung tâm
  nghiên cứu lúa và cây kinh tế(Napok) 87
  Bảng 3.19. Các yếu tốcấu thành năng suất và năng suất hạt của các
  tổhợp lai vụ Hè thu và Thu ñông năm 2006 tại Trung
  tâm nghiên cứu lúa và cây kinh tế(Napok) . 92
  Bảng 3.20a. Thời gian sinh trưởng của các giống mới và tổhợp lai
  vụHè thu 2007 tại Trung tâm nghiên cứu lúa và cây
  kinh tế(Napok) . 95
  Bảng 3.20b. Thời gian sinh trưởng của các giống mới và tổhợp lai
  vụThu ñông 2007 tại Trung tâm nghiên cứu lúa và cây
  kinh tế(Napok) . 96
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận án Tiến sỹkhoa học Nông nghiệp xi
  Bảng 3.21a. ðặc ñiểm hình thái của các giống mới và tổhợp lai vụ
  Hè thu 2007 tại Trung tâm nghiên cứu lúa và cây kinh tế
  (Napok) 98
  Bảng 3.21b. ðặc ñiểm hình thái của các giống mới và tổhợp lai vụ
  Thu ñông 2007 tại Trung tâm nghiên cứu lúa và cây
  kinh tế(Napok) . 99
  Bảng 3.22. Khả năng chống chịu sâu bệnh của các giống mới
  và tổhợp lai vụHè thu và Thu ñông 2007 tại Trung tâm
  nghiên cứu lúa và cây kinh tế(Napok) 101
  Bảng 3.23a. Các yếu tốcấu thành năng suất, năng suất hạt của các
  giống ngô lai mới và tổhợp lai vụHè thu 2007
  tại Trung tâm nghiên cứu lúa và cây kinh tế(Napok) 103
  Bảng 3.23b. Các yếu tốcấu thành năng suất và năng suất hạt
  của các giống mới và tổhợp lai vụThu ñông 2007
  tại Trung tâm nghiên cứu lúa và cây kinh tế(Napok) 104
  Bảng 3.24. Ảnh hưởng của thời vụtrồng ñến các giai ñoạn sinh
  trưởng của giống ngô LVN-10 và LVN-61 tại Trung tâm
  nghiên cứu lúa và cây kinh tế(Napok) 107
  Bảng 3.25. Ảnh hưởng của thời vụtrồng ñến chiều cao cây và sốlá
  của giống ngô LVN-10 và LVN-61 tại Trung tâm
  nghiên cứu lúa và cây kinh tế(Napok) 109
  Bảng 3.26. Ảnh hưởng của thời vụtrồng ñến yếu tốcấu thành năng
  suất và năng suất hạt của giống ngô LVN-10 và LVN-61 tại Trung tâm nghiên cứu lúa và cây kinh tế(Napok) . 111
  Bảng 3.27a. Ảnh hưởng của liều lượng phân ñạm ñến thời gian sinh
  trưởng của giống ngô LVN-10 và LVN-61 vụThu ñông
  2007 tại Trung tâm nghiên cứu lúa và cây kinh tế(Napok) . 113
  Bảng 3.27b. Ảnh hưởng của liều lượng phân ñạm ñến thời gian sinh
  trưởng của giống ngô LVN-10 và LVN-61 vụHè thu 2008
  tại Trung tâm nghiên cứu lúa và cây kinh tế(Napok) 114
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận án Tiến sỹkhoa học Nông nghiệp xii
  Bảng 3.28. Ảnh hưởng của liều lượng phân ñạm ñến các ñặc ñiểm
  hình thái và mức ñộnhiễm sâu bệnh của giống ngô LVN-10 và LVN-61 vụ Thu ñông 2007 và vụ Hè thu 2008 tại
  Trung tâm nghiên cứu lúa và cây kinh tế(Napok) . 115
  Bảng 3.29a. Ảnh hưởng của liều lượng phân ñạm ñến các y ếu tốcấu
  thành năng suất và năng suất hạt của giống ngô LVN-10
  và LVN-61 vụThu ñông 2007 tại Trung tâm nghiên cứu
  lúa và cây kinh tế(Napok) 117
  Bảng 3.29b. Ảnh hưởng của liều lượng phân ñạm ñến các yếu
  tốcấu thành năng suất và năng suất hạt của giống ngô
  LVN-10 và LVN-61 vụ Hè thu 2008 tại Trung tâm
  nghiên cứu lúa và cây kinh tế(Napok) 118
  Bảng 3.30. ðặc ñiểm hình thái, các yếu tốcấu thành năng suất
  và năng suất của giống ngô LVN-10 và LVN-61 trồng
  thực nghiệm Tại bản Senñin huy ện Nasaithong thủ ñô
  Viên Chăn . 122
  Bảng 3.31. Hiệu quảkinh tếcủa các mô hình sản xuất ngô LVN-10
  vụThu ñông 2007 tại bản Senñin huy ện Nasaithong thủ
  ñô Viên Chăn 124
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận án Tiến sỹkhoa học Nông nghiệp xiii
  DANH MỤC CÁC ðỒTHỊVÀ SƠ ðỒ
  Trang
  ðồthị1.1. Sản xuất ngô của Việt Nam giai ñoạn 1961 – 2009 . 11
  ðồthị3.1. Các yếu tốkhí hậu tại vùng ðB Viên Chăn 63
  ðồthị3.2. Năng suất thực thu của các THL vụHè thu 2006 . 93
  ðồthị3.3. Năng suất thực thu của các THL vụThu ñông 2006 . 93
  ðồthị3.4. Năng suất thực thu của giống mới và THL ưu tú vụ Hè
  thu 2007 105
  ðồthị3.5. Năng suất thực thu của các giống mới và THL ưu tú vụ
  Thu ñông 2007 tại Trung tâm nghiên cứu lúa và cây
  kinh (Naphok) . 105
  ðồthị3.6. Ảnh hưởng của liều lượng phân ñạm ñến năng suất
  giống ngô LVN-10 và LVN-61 Thu ñông 2007
  tại Trung tâm nghiên cứu lúa và cây kinh tế(Napok) 120
  ðồthị3.7. Ảnh hưởng của liều lượng phân ñạm ñến năng suất
  giống ngô LVN-10 và LVN-61 Hè thu 2008
  tại Trung tâm nghiên cứu lúa và cây kinh tế(Napok) 120
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận án Tiến sỹkhoa học Nông nghiệp 1
  MỞ ðẦU
  1. Tính cấp thiết của ñềtài
  Sản xuất lương thực là ngành sản xuất quan trọng và cấp thiết của tất cả
  các nước trên thếgiới. Nó ñảm bảo cho sựan toàn lương thực của mỗi quốc
  gia, qua ñó ñảm bảo cho sựphát triển bền vững của xã hội.
  Ngô ñược sửdụng với 3 mục ñích chính: Sửdụng làm lương thực
  cho người, làm thức ăn cho chăn nuôi và nguyên liệu cho nền công nghiệp
  chếbiến. Trong những năm gần ñây ngành công nghiệp chếbiến thực
  phẩm ngày càng phát triển thì ngô càng khẳng ñịnh vai trò to lớn trong việc
  sản xuất các s ản phẩm phục vụxuất khẩu mang lại hiệu quảkinh tếcao.
  Trên thếgiới hàng năm ngô ñược sản xuất khoảng 76,62 triệu tấn
  (FAOSTAT, USDA 2008) [47].
  Theo dựbáo của Viện nghiên cứu Chương trình Lương thực Thếgiới
  (IFPRI, 2003) [57], vào năm 2020 nhu cầu vềsản lượng ngô của thếgiới sẽ
  tăng 45 % so với năm 1997, chủyếu tăng cao ởcác nước ñang phát triển 72
  %, riêng ðông Nam Á nhu cầu ngô tăng 70 % so với năm 1997, trong số ñó
  các khó khăn, thách thức lớn nhất chủyếu tập trung ởcác nước ñang phát
  triển (CIMMYT, 2008) [41]. Các nhà nghiên cứu nhận thấy nguyên nhân
  chính làm cho nhu cầu ngô tăng mạnh trong thời gian tới là do dân sốthếgiới
  tăng nhanh, từ6 tỷngười (năm 2000) sẽtăng lên khoảng 8,3 tỷngười vào
  năm 2025. Nhưvậy, sẽcó gần 2 tỷngười tăng thêm ởcác nước ñang phát
  triển trong vòng 25 năm tới (McCalla, 2000) [64]. Cùng với việc tăng nhanh
  dân số, nhu cầu ngô hạt tăng do các nguyên nhân khác như: nhu cầu thịt,
  trứng, sữa cho khẩu phần ăn tăng lên, ñặc biệt là nhu cầu thịt ởcác nước ñang
  phát triển sẽtăng 180 % vào năm 2020 so với năm 2000 (McCalla, 2000)
  [64], việc này dẫn ñến tăng nhu cầu sửdụng ngô làm thức ăn chăn nuôi gia
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận án Tiến sỹkhoa học Nông nghiệp 2
  súc, gia cầm. Một vấn ñềcần chú ý khi xây dựng kếhoạch sản xuất ngô của
  các quốc gia là các kết quảthống kê cho thấy trên thực tếtrong thời gian qua
  chỉcó khoảng 10 % sản lượng ngô từcác nước công nghiệp có thểxuất khẩu
  sang các nước ñang phát triển. Vì vậy, các nước ñang phát triển cần phải tự
  ñáp ứng nhu cầu ngô hạt của mình dựa trên cơsởtăng diện tích năng suất và
  sản lượng ngô của từng nước (James, 2008) [58].
  Ởnước CHDCND Lào, cùng với sựphát triển của cây lúa nước ngành
  sản xuất ngô trong nh ững năm gần ñây ñã thu ñược những thành quảto lớn về
  diện tích, năng suất cũng nhưsản lượng ngô ngày một tăng nhanh. Năm 2009, cả
  nước có diện tích gieo trồng 200.705 ha, với năng suất bình quân là 46,3 tạ/ha và
  ñạt sản lượng 929.264 nghìn tấn (BộNông Lâm nghiệp Lào, 2009) [90].
  Vùng ðồng Bằng (ðB) Viên Chăn nằm ởmiền trung của nước
  CHDCND Lào là một trong những vùng sản xuất nông nghiệp chính của
  Lào, tại ñây ngô là cây lương thực ñứng thứhai sau cây lúa. Hiện nay, ngô
  ñược coi là loại cây trồng có nhiều thếmạnh, nhu cầu phát triển sản xuất
  lớn tại vùng ðB Viên Chăn tại nước CHDCND Lào.
  Tuy nhiên, trên thực tếviệc sản xuất ngô ởvùng ðB Viên Chăn còn gặp
  nhiều khó khăn vềmởrộng diện tích, năng suất và sản lượng. Kết quả ñiều tra
  cho thấy tất cảcác giống ngô lai dùng trong sản xuất tại Lào nói chung và nói
  riêng tại vùng ðB Viên Chăn ñều nhập khẩu từnước ngoài có giá thành cao so
  với thu nhập thực tếcủa người nông dân. Ngoài việc nhập khẩu hạt giống với giá
  cao làm hạn chếviệc phát triển sản xuất ngô trong vùng, còn nhiều vấn ñề ñặt ra
  ñối với sản xuất ngô như: thiếu các nghiên cứu vềgiống và các biện pháp kỹ
  thuật ñểnâng cao năng suất và hiệu quảsửdụng giống ngô lai. ðểgiải quy ết
  một phần khó khăn trên, chúng tôi tiến hành ñềtài: "Nghiên cứu tuyển chọn và
  sửdụng các tổhợp lai, giống ngô lai mới phục vụphát triển sản xuất ngô lai
  vùng ñồng bằng Viên Chăn nước CHDCND Lào".
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận án Tiến sỹkhoa học Nông nghiệp 3
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  - Khảo sát tình hình sản xuất ngô vùng ðB Viên Chăn và tìm hiểu khả
  năng phát triển ngô lai tại vùng ðB Viên Chăn.
  - Khảo sát các dòng thuần ưu tú, lai tạo, khảo sát các tổhợp lai(THL),
  các giống ngô lai mới và tuy ển chọn bộgiống ngô lai cho sản xuất ngô tại
  vùng ðB Viên Chăn.
  - Nghiên cứu các biện pháp kỹthuật thâm canh các giống ngô lai mới
  tại vùng ðB Viên Chăn.
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài
  3.1. Ý nghĩa khoa học
  - Kết quả ñiều tra ñã xác ñịnh hiện trạng sản xuất ngô, các khó khăn và
  lợi thếcủa ñiều kiện tựnhiên, khí hậu, tiềm năng phát triển ngô lai tại vùng
  ðB Viên Chăn.
  - Các tài liệu nghiên cứu có thể ñược sửdụng cho các nghiên cứu khoa
  học tiếp theo vềcây ngô lai tại nước CHDCND Lào, làm tài liệu tham khảo
  cho những cán bộnghiên cứu và cán bộchỉ ñạo kỹthuật nông nghiệp tại vùng
  nghiên cứu.
  3.2. Ý nghĩa thực tiễn
  - ðềtài lựa chọn ñược 5 giống ngô lai mới (LVN-99, LVN-45, LVN-61, VN-8960, KK-575) và 5 THL mới (VN2 × IL45, TL14 × IL45, IL19 ×
  IL45, 3150 × 3220, 3204 × 3115) có năng suất cao, khảnăng chống chịu tốt,
  phù hợp với ñiều kiện ngoại cảnh vùng nghiên cứu. Từcác kết quảnghiên
  cứu biện pháp kỹthuật ñã xác ñịnh thời v ụtrồng, liều lượng phân bón (ñạm)
  thích h ợp, góp phần xây dựng quy trình trồng ngô lai mới làm tăng năng suất
  và sản lượng ngô lai tại vùng ðB Viên Chăn.
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận án Tiến sỹkhoa học Nông nghiệp 4
  4. Những ñóng góp mới của luận án
  - Bước ñầu xác ñịnh ñược hiện trạng vềdiện tích, năng suất, sản lượng
  ngô và ñánh giá về ñặc ñiểm ñất ñai, khí hậu và tiềm năng phát triển ngô lai ở
  vùng ðB Viên Chăn.
  - ðây là công trình khoa học nghiên cứu có hệthống vềcác biện pháp
  kỹthuật trồng ngô lai tại nước CHDCND Lào như: khảo sát, so sánh, lựa
  chọn bộgiống lai mới, thời vụtrồng và liều lượng phân ñạm thích hợp cho 2
  giống ngô lai LVN-10 và LVN-61 ở ðB Viên Chăn.
  5. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - ðối tượng nghiên cứu là các dòng ngô thuần, các THL, giống ngô lai
  mới có triển vọng ñược trồng tại Việt Nam và vùng ðB Viên Chăn Nước
  CHDCND Lào.
  - ðề tài ñược tiến hành trong các năm 2005 – 2008. ðịa ñiểm thực hiện
  ñề tài : i) Khoa Nông học - Trường ðHNN HàNội; ii) Trung tâm nghiên cứu
  lúa và cây kinh tế (Naphok)thủ ñô Viên Chăn Nước CHDCND Lào. iii) Bản
  Senñin huy ện Naxaithong thủ ñô Viên Chăn Nước CHDCND Lào.
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận án Tiến sỹkhoa học Nông nghiệp 5
  Chương 1
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠSỞKHOA HỌC CỦA ðỀTÀI
  1.1. Vai trò của cây ngô và nhu cầu ngô trên thếgiới
  Ngô ñã ñược con người trồng và sửdụng hàng nghìn năm nay và là
  một trong những cây lương thực quan trọng của loài người. Ngô ñược sử
  dụng với ba mục ñích như: làm lương thực cho người, thức ăn cho gia súc
  và nguyên liệu cho nhiều sản phẩm công nghiệp. Ngô còn là một mặt hàng
  nông sản xuất khẩu có giá trị, mang lại ngoại tệcho nhiều quốc gia và vùng
  lãnh thổ.
  Trên thếgiới hiện nay ngô chủyếu ñược dùng ñểlàm thức ăn chăn nuôi,
  phát triển chăn nuôi do ngô chứa 68 % tinh bột, 10 % protein, 5 % dầu và 2 %
  cellulose (ðinh ThếLộc, Võ Ngyễn Quyền và cs,1997) [19]. Nhiều nước có
  nền chăn nuôi phát triển ñã sửdụng ñến 70 - 90% sản lượng ngô làm thức ăn
  cho gia súc trong ñó Pháp dùng 90 %, Mỹdùng 89%, Hungary dùng 97%,
  Rumany dùng 69% (ðường Hồng Dật, 2004) [7].
  Theo dựbáo của Viện Nghiên cứu Chương trình Lương thực Thếgiới
  vào năm 2020 tổng nhu cầu ngô thếgiới là 852 triệu tấn, trong ñó 15 % dùng
  làm lương thực, 69 % dùng làm thức ăn chăn nuôi, 16 % làm nguyên liệu cho
  công nghiệp. Ởcác nước phát triển chỉdùng 5 % ngô làm lương thực nhưng ở
  các nước ñang phát triển sửdụng 22 % ngô làm lương thực (IFPRI, 2003)
  [57] CIMMYT, 2008 [41].
  Theo ðại học Tổng hợp Iowa trong những năm gần ñây khi thếgiới cảnh
  báo nguồn dầu mỏ ñang cạn kiệt thì ngô ñã ñang ñược chếbiến ethanol, thay thế
  một phần nhiên liệu xăng dầu chạy ô tô tại Mỹ , Braxin, Trung Qu ốc, v.v . Riêng
  ởMỹ , năm 2002 - 2003 ñã dùng 25,2 triệu tấn ngô ñểchếbiến ethanol, năm
  2000 - 2006 dùng 40,6 triệu tấn và dựkiến năm 2012 dùng 190,5 triệu tấn ngô.
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận án Tiến sỹkhoa học Nông nghiệp 6
  Vì vậy, sản lượng ngô xuất khẩu ñang có xu hướng giảm tại Mỹ , Braxin,
  Achentina v.v ., một sốnước nhưTrung Quốc thì không có ngô ñểxuất khẩu
  (Thanh và Neefjes, 2005) [75].
  Với những vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tếnhư ñã nêu ở
  trên, cùng với tính thích ứng rộng và khảnăng cho năng suất cao, cây ngô ñã
  ñược hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ ởtất cảcác châu lục gieo trồng và
  diện tích ngày càng ñược mởrộng.
  1.2. Tình hình nghiên cứu và sản xuất ngô trên thếgiới và Việt Nam
  1.2.1. Tình hình nghiên cứu và sản xuất ngô trên thếgiới
  Ngô lai ñược con người sửdụng cách ñây 1 thếkỷ, ñây là một trong các
  loại cây trồng ñược ứng dụng sớm nhất vềhiện tượng ưu thếlai. Quá trình
  chọn tạo và sửdụng ngô lai chia thành 3 giai ñoạn:
  + Giai ñoạn 1: Từlúc con người biết lợi dụng ưu thếlai trong chọn
  giống ngô (1900) ñến những năm 1920, chủyếu các giống ngô thụphấn tựdo
  – OPV. Năng suất ñạt thấp 1,5 - 1,6 tấn/ha.
  + Giai ñoạn 2 (1920 – 1960): Có nhiều thành công trong quá trình
  chọn tạo dòng thuần và ñánh giá khảnăng kết hợp (KNKH). Các giống
  ngô lai kép ñược sửdụng rộng rãi, năng suất ngô tăng nhanh, vào cuối
  giai ñoạn tại nước Mỹnăng suất ñạt bình quân 3 tấn/ha, nhờtrồng các
  giống ngô lai kép năng suất ngô của nước Mỹtăng trung bình
  60kg/ha/năm trong suốt thời gian 30 năm (dẫn theo Nguyễn Thế Hùng,
  2006) [15].
  + Giai ñoạn 3: Từnăm 1960 ñến nay có các ñặc ñiểm: i) Sựthành công
  của các chương trình nghiên cứu ngô, ñã tạo hàng loạt các giống ngô lai ñơn có
  năng suất cao; ii) Ngô lai trởthành m ột loại hàng hóa quan trọng nhất trong sản
  xuất ngô, ñiều này kích thích các cơsởnghiên cứu, các công ty tưnhân tham
  gia vào việc chọn tạo, phân phối hạt giống ngô lai.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu tiếng Việt
  1. Afendulop K. P. (1972), Ảnh hưởng của phân bón ñến quá trình phát triển
  các cơquan của cây ngô (Tài liệu dịch) - Một sốkết quảnghiên cứu của
  cây ngô, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, tr. 310 – 340.
  2. Nguyễn Văn Bào (1996), Nghiên cứu một sốbiện pháp chủyếu góp phần
  tăng năng suất ngô ởHà Giang, Luận án PTS. Khoa học Nông
  nghiệp. tr. 145.
  3. Nguyễn Văn Bộ(1993), “Hiệu lực phân kali cho cây ngũcốc ăn hạt trên
  các loại ñất có hàm lượng kali tổng sốkhác nhau”, Tuyển tập công
  trình nghiên cứu Khoa học Kỹthuật Nông nghiệp, NXB Nông nghiệp,
  tr. 108 - 114.
  4. Nguyễn Văn Bộ(1999), Bón phân cân ñối và hợp lý cho cây trồng, NXB
  Nông nghiệp, tr. 42 - 43.
  5. Cục Trồng trọt - BộNN &PTNT (2006), Hướng dẫn quy trình kỹthuật
  thâm canh một sốgiống cây trồng, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  6. ðường Hồng Dật (2003). Sốtay hướng dẫn sửdụng phân bón, NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội.
  7. ðường Hồng Dật (2004). Cây ngô kỹthuật thâm canh tăng năng suất,
  NXB Lao ñộng – Xã hội, tr. 111.
  8. Trương ðích (1980), Sựdi truyền khảnăng tổhợp của các giống ngô lai
  trong quá trình tựthụphấn. Tuy ển tập các công trình nghiên cứu khoa
  học và kỹ thuật nông nghiệp, ðại h ọc Nông nghiệp II, Hà Bắc, tr. 51 - 55.
  9. FAO (1993), Ngô - nguồn dinh dưỡng của loài người, (Vũ ðình Hoà, Bùi
  thếHùng dịch), NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận án Tiến sỹkhoa học Nông nghiệp 129
  10. Võ ThịGương, Trịnh ThịThu Trang, Karlh Dick man (1998), Hiệu quả
  sửdụng phân bón ñến năng suất ngô trong hệthống luân canh ngô -
  ngô lúa vùng phù sa ngọt Ô Môn Cần Thơ,Tạp chí Thổnhưỡng học
  (10), tr. 71 - 76.
  11. Nguyễn NhưHà (2006), Giáo trình bón phân cho cây trồng,NXB Nông
  nghiệp – Hà Nội. tr 35 - 40.
  12. Nguyễn Lân Hùng, Nguyễn Duy Minh (2005), Hướng dẫn bón phân hợp
  lý cho cây trồng, NXB Nông nghiệp – Hà Nội. Tr. 26 - 27, 46.
  13. Nguyễn ThếHùng (1995), Nghiên cứu chọn tạo dòng fullsib trong
  chương trình tạo giống ngô lai ởViệt Nam. Luận án PTS KHNN - ðại
  học Nông nghiệp Hà Nội.
  14. Nguyễn ThếHùng (1997), Xác ñịnh chế ñộphân bón thích hợp cho giống
  ngô P.11 trồng trong vụ ðông trên ñất bạc màu vùng ðông Anh - Hà
  Nội, Thông tin khoa học kỹ thuật - KTNN, số1/1997, tr. 33 - 35.
  15. Nguyễn ThếHùng (2006), Bài giảng cao học chuyên ngành trồng trọt. tr. 12.
  16. Nguyễn Trong Thi và Ngyễn Văn Bộ(199), Hiệu lực của Kali trong mối
  quan hệvới bón phân cân ñối cho một sốcây trồng trên một sốloại
  ñất ởViệt Nam,Kết quảnghiên cứu khoa học Quyển 3, NXB NN,
  tr.291 – 292.
  17. Trần Trung Kiên, Phan Xuân Hào (2007), Ảnh hưởng của liều lượng ñạm
  ñến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô chất lượng
  Protein cao (QPM) – QP4 và ngô thường – LVN10 tại Thái Nguyên, Tạp
  chí Khoa học và Công nghệNông nghiệp Việt Nam, số4 (5), tr. 26.
  18. ðinh ThếLộc, Võ Nguyên Quyền, Bùi ThếHùng, Nguyễn ThếHùng
  (1997), Giáo trình cây lương thực TậpII - Cây màu, NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội, tr. 60 - 62.
  19. Trần Hữu Miện (1987), Cây ngô cao sản ởHà Nội, NXB Nông nghiệp.
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận án Tiến sỹkhoa học Nông nghiệp 130
  20. Trần Văn Minh (2004), Cây ngô, nghiên cứu và sản xuất, NXB Nông
  nghiệp Hà Nội, tr. 84 - 85.
  21. Nguyễn ThịQuý Mùi (1995), Bón phân cho bắp, NXB Nông nghiệp.
  22. Ly Nhạc, Dương Hữu Tuyền, Phùng ðăng Chinh (1987), Canh tác học,
  NXB Nông nghiệp, tr. 23.
  23. Lê Văn Dũng (2005), Nghiên cứu hiện trạng và một sốbiện pháp kỹthuật
  canh tác nhằm phát triển sản xuất ngô ởtỉnh Thành Hóa. Luận án tiến
  sỹnông nghiệp, Viện Khoa học Kỹthuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà
  nội. Tr. 155.
  24. Phạm ThịRịnh (1995), Nghiên cứu các biện pháp kỹthuật tăng năng suất
  ngô các tỉnh phía Nam, nghiên cứu cơcấu luân canh tăng vụ, các biện
  pháp kỹthuật canh tác cây ngô, xây dựng mô hình trồng ngô lai ở
  vùng thâm canh giai ñoạn 1991 - 1995, ðềtài KN 01 - 05, Nhà xuất
  bản Nông nghiệp, Hà Nội, tr. 170.
  25. Phạm ThịTài (1999), Nghiên cứu chọn tạo dòng tựphối ngô mới từcác
  vật liệu khởi ñầu khác nhau, Luận án tiến sỹKhoa học Nông nghiệp,
  Viện Khoa học Kỹthuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội.
  26. Ngô Hữu Tình, Nguyễn ðình Hiền (1996), Các phương pháp lai thửvà
  phân tích khảnăng kết hợp trong các thí nghiệm về ưu thếlai, NXB
  Nông nghiệp, Hà Nội, tr. 68.
  27. Ngô Hữu Tình (1997), Cây ngô, Giáo trình cao học nông nghiệp, NXB
  NN, Hà Nội, tr. 126.
  28. Ngô Hữu Tình, 2003, Cây ngô, NXB NghệAn, tr. 24, 100.
  29. Tổng cục thống kê, 2007. Niên giám thống kê, NXB thống kê.
  30. Tổng cục thống kê 2009, Niên giám thống kê, NXB thống kê.
  31. Mai Xuân Triệu (1998), ðánh giá khảnăng kết hợp của một sốdòng
  thuần có nguồn gốc ñịa lý khác nhau phục vụcho chương trình tạo
  giống ngô lai, Luận án Tiến sĩNông nghiệp, Viện Khoa học Kỹthuật
  Nông nghiệp Việt Nam.
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận án Tiến sỹkhoa học Nông nghiệp 131
  32. Viện Nghiên cứu Ngô (1996), Kết quảnghiên cứu chọn lọc và lai tạo
  giống ngô giai ñoạn 1991 – 1995, NXB Nông nghiệp.
  33. Nguyễn Vy (1998), ðộphì nhiều thực tế, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr.
  54, 158.
  34. VũHữu Yêm (1995), Giáo trình phân bón và cách bón phân,NXB Nông
  nghiệp.
  35. VũHữu Yêm, Karl H. Diekmann, Hà Triệu Hiệp và CTV (1999), Kết quả
  nghiên cứu phân bón (Chương trình hợp tác nghiên cứu giữa ðHNNI
  và Norsk. Hydro ðông Dương 1996 - 1998), Báo cáo thí nghiệm sử
  dụng phân bón ởmiền Bắc Việt Nam, Hà Nội, tr. 35 - 39,43.
  Tài liệu tiếng Anh
  36. Akhtar M., Ahmad S., Mohsin S., Mahmood T. (1999), “Interactive effect
  of phosphorus and potassium nutrition on the growthand yield of
  hybrid maize (Zea mays L.)”, University of Agriculture, Faisalabad.
  (Pakistan). Dept. of Agronomy, Literature Update onMaize 5 (6)
  CIMMYT.
  37. Allard, R.W. (1960), Principles of plant breeding, John Wiley and sons,
  Ins., New York, pp. 485.
  38. Arnon I. (1974), Mineral Nutrition of Maize,International Potash
  Institute, pp. 15 - 21, 76 - 78, 100 - 101, 117 - 118, 270.
  39. Barbieri P .A., Sainz H.R., Andrade F.H. and Echeverria H.E. (2000),
  “Row spacing effect at different levels of Nitrogenavailability in
  Maize”, Agronomy Journal, 92(2), Literature Update on Maize, Vol.6
  .CIMMYT, pp. 283 - 288.
  40. Chaudhry G. A., Habib G., Sadiq M., and Khan M. A. (1989), Effectof
  Nitrogen. Phosphorus and Plant Population on GrainYield of Dry
  Land Maize, Journal of Agricultural - reseaerch - eahore, 27:1, 19 -
  20, 10 ref.
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận án Tiến sỹkhoa học Nông nghiệp 132
  41. CIMMYT (2008). Marianne Banziger, Crouch and J. Dixon. Maize Facts
  and Futures.
  42. Cook. G.W. (1975), Fertilizing for maximum yield.
  43. Davis R.L. (1927), Report of the plant breeders, Puecto Rico Expeimment
  Station.
  44. Debreczeni K. (2000), “Response of Two Maize Hybrids to Different
  Fertilizer - N forms. (NH4- N and NO
  3
  - N), Communication in soil
  science Plant analysis”, (31), Literature Update on Maize, 2000, Vol.
  6. CIMMYT, pp. 11 - 14.
  45. Falconer D.S. (1960), Introduction to quatitative Genetics, Ronald Press,
  New York.
  46. FAO. (1961), Agricultural and Horticultural Seeds, Rome, ItaLy, pp. 13 - 209.
  47. FAOSTAT, USDA 2008,Databasehttp:// www.fao.org.
  48. FAOSTAT. (2009), Databasehttp:// www.fao.org.
  49. Griffing J.B (1956a), A concept of general and specific combining ability
  in relation to diallel crossing system, Aus. Bio. Sc. 9, pp. 463 – 473.
  50. Griffing J.B. (1956b), A generalised treatment of the use of diallel crosses
  in quantitative inheritance, Heredity 10, pp.31 – 80.
  51. Hallauer A.R and Miranda J.B. (1988). Quantitative genetics in Maize
  breeding, Iowa State University Press, Ames, pp. 5 - 6.
  52. Hallauer A. R. (1990a), “Methods used in developing maize in breeds
  (review).” Maydica 35, pp. 1 - 16.
  53. Hallauer A. R. (1990b), Relation of genetic effects and types of testers for
  evaluation of inbred lines,Lecture for advanced course of maize
  breeding, CIMMYT.
  54. Hallauer A. R. (1991), Lecture for CIMMYT advanced course of maize
  improvement,CIMMYT, El Batan, 7 - 8 Oct.

  Xem Thêm: Nghiên cứu tuyển chọn và sử dụng các tổ hợp lai, giống ngô lai mới phục vụ phát triển sản xuất ngô lai vùng đồng bằng viên chăn nước chdcnd lào
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tuyển chọn và sử dụng các tổ hợp lai, giống ngô lai mới phục vụ phát triển sản xuất ngô lai vùng đồng bằng viên chăn nước chdcnd lào sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status